Br. 52.

TAKSA PLAĆENA U GOTOVU
DUBROVNIK, 30 Prosinca 1936.

ME Cekovnog računa našeg lista

NJE" es 4153 Podružnice Sarajevo,

God. XVIII

 

 

Narodna Svijest

 

 

f Cijena je listu 5 Din. mjesečno: za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU
Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

Izlazi

 

svake Srijede
Pojedini broj Din. 2.—

 

Vlasnik — izdavač — Urednik: Vicko Lisičar — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvat Tiskare (zast, Gj. Ružier) Dubrovnik 2,

Rukopisi se ne vraćaju.

 

  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
  
  
 

Riječ je o komunizmu, i to o onom
| i onakovom, kakovog može svatko,
koji nije slijep kod zdravih očiju, lako
kontrolirati i upoznati po djelima nje-
govim. Već je priličan broj godina,
| kako imamo žalosnu priliku da u svi-
jetu promatramo i pratimo plodove
rada komunističke vlasti i crvenih agi-
tatora. U krajevima gdje je komuani-
| zam duže vremena provagjan u prak-
20 su, on tamo gubi teren i održava se,
ml kao i od početka, samo nezapamčenim
| terorom neznatne manjine nad ogrom-
šu| nom masom neprivilegovanih. Oni koji
| su nad svojim legjima osjetili fijuk
| komunističkog knuta izgubili su iluziju
| o zemaljskom raju i bratskoj jedna-
| kosti, Bjeg domaćih i doseljenih ,to-
| varišća“ iz crvenog raja, koncetracjo-
|nih logora, Solovjecki otcci i sibirske
_\| kaznione, mnogo bi nam toga mogli
| kazati. Oni mnogo i kazuju, ali samo
onima koji imaju uši da slušaju i koji
|imaju još par zrna soli u glavi. Oni
| pako kojima su strasti i vino zamra-
[čili um i na oči navukli mrenu, za-
|| stjepljeni su i ne vide kuda komuni-
|zam vodi. Njin je slatka pjesma o
[potpunoj slobodi i neograničeriom uži-
vanju toliko zanijela da ne čuju oča-
jan krik onih koji se u tim slastima
| dave i zveket lanaca onih robova u
| tom slobodnom crvenom raju. Njih su
| gramzljivost i čežnja za bogatstvom
| — inače oni osugjuju kapitalizam —
| toliko zaslijepili da ne vide bjedu i
smrt koja vlada tamo gdje caruje ko-

siji, avet gladi prisilila da prose ili da
\| razbojstvima utaže svoje elementarne

daju pomoću njih doći do vlasti, Ima
h i kod nas i u redovima hrvatskog

&č biti zlatom naplaćena, uspije li im
la dogju na vlast. Takovima poruču-

Biskupov glas javlja nam veselu
Jl vijest, da ćemo ove godine imati veli-
(Nlčajno slavlje Euharistijskog kongresa.
Na nj se moramo pripraviti sa dubo-
kom vjerom, čvrstim ufanjem i vrućom
(fljubavlju. Ovim govorima, koje ćemo

držati svakog mjeseca kada izložimo
Svetotajstvo na klanjanje želimo Vas
pripraviti ma taj kongres. U presvetoj
Euharistiji nalazi se pravi i živi Bog
0 tom nas uvjeravaju:

1) riječi Kristove s kojima je obe-
o presveti Sakramenat,

i 2) To je obećanje ispunio na pos-
lednjoj večeri,

NEPRIJATELJ
HRVATSKOG NARODA

jemo da se svijesni Hrvati meće dati
zavesti, Mi budno pazimo ma njih i
onemogućićemo ih otvarajući oči oni-
ma, koje oni hoće da zaslijepe, jer su
komunisti najveći neprijatelji hrvatskog
naroda.

Komunizam je u načelu neprija-
telj svakog naroda, jer BOO JENI
ternacijonalizam.

Nacijonalne su orjentacije za ko-
muniste zzrokom raznih ratova. Neka
nam gospoda sa crvenog korita odgo-
vore zašto oni oružjem u ruci šire taj
internacijonalizam ? Zašto krvlju guše
svaki pokušaj oslobogjenja iz njiho-
vog ropstva? Zašto oni tako bjesomuč-
no progone Crkvu katoličku, koja ne
samo da je po obliku internacijonal-
na, nego i uistinu briše granice narod-
nosti megju svojim pravim sljedbeni-
cima? Znamo da ćemo uzaludno oče.
kivati odgovor, ali to je za nas naj-
rječitiji odgovor. Mi smo svijesni da
je naša opstojanost vezana uz hrvat-
sko ime. Onog dana kad bi se Hrvat-
ski narod odrekao svog imena i svog
narodnog uvjerenja, njega bi nestalo.
Postao bi plijen nezasitnih vrana koje
sa svih strana grakću očekujući po-
sljednje časove onih koji su se bacili
u Željezni zagrljaj komunizma, Nijesu
komunisti prvi koji su dolazili sa tim
mirskim predlozima. Bilo ih je i prije
koji su u poganoj želji da unište hr-
vatski narod nalazili kojekakva imena
da rascjepkaju Hrvate, ali nijesu us-
pjeli. Komunistima poručuje svijesna
Hrvatska: ,Badava se trudite! Znamo
vas po vašim djelima. Hrvat će ostati
Hrvat, t. j. slobodan, a vama, daleko
kuća od naše!“

Komunizam je neprijatelj hr-
vatskog naroda, jer je on u načelu,
rušitelj tradicija i neprijatelj svake po-
zitivne vjere, a na osobiti način ne-
prijatelj Katoličke Crkve. Svaki razbo-
rit čovjek mora biti za to da se ono
što nije dobro popravi i nadomjesti
boljim, ali treba tu biti oprezan i ma-
predovati olovnim nogama. Komuni-
zam hoće jednim mitraljeskim rafalom
da uništi sve ono što su vjekovi iz-

Za Euharistijski Kongres

(nacrt govora za januar)

3) To je vjera cjelokupne Crkve.
I

1) Predragi! Možemo li sumnjati,
da li je u presv. oltarskom Sakra-
mentu, u presv. Euharistiji, uistinu na-
zočan Gospodin naš Isus Krist? Ne!
nikako ne smijemo sumnjati: Spasitelj
sam — vječna nepogrješiva mudrost,
— nam je tu tajnu otkrio.

Kada je mnoštvo u pustinji nasi-
tio zemaljskim kruhom, obećao im je
drugi nebeski kruh, koji je njegovo ti-
jelo i krv. ,Ja sam kruh živi, koji sam
s neba sišao. Ako tko jede od ovoga

gragjivali i što je stajalo hektolitara
krvi i znoja one koji su nam to na-
mrli. Jednim pohodom svojih tankova
želi komunistička aždaja da sravni sa
zemljom naše crkovne i narodne spo-
menike, da na mjesto njih sagradi
svoje muzeje i podigne spomenike
tovarišću Lenjinu i... . Judi, izdajici
Boga-čovjeka. Zašto g. iz crvene kla-
onice ne sagrade jedan muzej u ko-
jemu će biti ovjekovječeni trofeji nji-
hovih borbi za ,pravo i slobodu čov-
jeka“. Taj bi muzej bio prenatrpan
lješevima onih miljona kojima je dik-
tatura proletarijata, t. j. židomarksistič-
kih degenerika dalo jedino pravo —
smrt i jedinu slobodu — prisilan rad
u kazamatima i koncentracijonim logo-
rima. Pokraj Lenjinovog spomenika
mogli bi postaviti ogroman vodoskok
iz kog bi tekla krv onih milijona ko-
jima je komunizam zadao najkrvoloč-
niju smrt, Imate li još obraza, gospo-
do crveni krvoloci, da predbacujete
Crkvi inkviziciju ?1 Žrtve i inkvizicije“
dadu se prebrojiti na prste jedne ruke,
a žrtve komunizma.......? Ali va-
ma i nije do istine. Tražite parole za
zaglupljivanje masa, a za drugo vas
nije briga. Hrvatski vam narod poru-
čuje; da je njemu sveta uspomena
slavnih pregja koji su mu namrili sla-
vu i slobodu i da se oni svoje tradi-
cije neće odreći. Jednako se neće od-
reći svoje vjere u kojoj malazi zalog,
ne samo vječne slave i spasenja, već
i garanciju svoje slobode i mapretka.

Hrvatski narod ima svojoj vjeri da
zahvali što je izdržao u svim borbama
od prvih dana svog narodnog života
do najnovijih dana, kada su se razne
imperijalističke težnje razbijale o tvrdu
hrid naše narodne vjere — rimokato-
ličke. Mnogi su neprijatelji Crkve kri-
stove slomili svoja koplja o tvrda prsa
Hrvata, pak i vama, crveni barbari,
poručuje svijestan hrvatski narod: U
svoju vjeru nedamo dirati, Vaši su
vogje prestavnici onog naroda, koji je
razapeo Isusa Krista, pak žele dovrši:
ti ono što njihovim djedovima mije
uspjelo; htjeli bi srušiti djelo Spasite-
lja svijeta, ali im to neće uspjeti! Vrata
je paklena neće nadvladati....!, a
mi smo ,Predzigje kršćanstva“. To si
dobro zapišite za uho!

Komunizam je nojljuči neprijatelj
seljaštva, jer hoće diktaturu radnika.

kruha, živjet će do vijeka; i kruh koji
ću ja dati, tijelo je moje za život svi-
jeta“. Tada su se židovi prepirali megju
sobom govoreći: Kako može ovaj dati
nama tijelo svoje da jedemo? A Isus
im reče: Zaista, zaista vam kažem:
Ako ne jedete tijelo sina čovječjega i
ne pijete krvi njegove, ne ćete imati
života u sebi. Tko jede tijelo moje i
pije moju krv, ima život vječni, i ja
ću ga uskrsnuti u posljednji dan; jer
je tijelo moje doista jelo, i krv je mo-
ja: doista pilo (Iv. 6, 31.-57).

2) Tri Evangjelista i sv, Pavao
opisuju nam gotovo istim riječima u-
stanovljenje presv. oltarskog Sakra-
menta. Po večeri (naime zadnjoj ve-
čeri, tik pred svojim trpljenjem) pri-

Svaka diktatura znači nametanje volje
manjine. Hrvatski je narod u najve-
ćem dijelu seljački narod i kao takov
ne može dozvoliti da mu nametne svo-
ju vlast šačica ,proletera“ koja će ra-
diti po zapovijedi svojih gospodara iz
udobnih palaća. Zašto g. komunisti ne
pričaju našem seljaku o kolhozima?
Zašto ne kažu otvoreno da oni neće
da zemlja bude seljakova nego zajed-
nička, t. j. onih koji su na vlastt? Za-
što ne kažu seljaku otvoreno da će u
komunističkom raju sav plod svojih
žuljeva morati davati u zajednicu, a
da će sam morati prositi od svoga?
Da gospodo, odgovorite! — Badava
ćekamo vaš odgovor, s toga znajte da
svijestan hrvatski seljak ljubi svoj na-
rod, on je, dapače, nmajzdravija srčika
hrvatskog naroda; hrvatski seljak lju-
bi svoju vjeru, jer su njegovi djedovi
živote davali za nju i jer je vjera je-
dini zalog njegove sreće i napretka;
hrvatski seljak ljubi svoju zemlju, jer
je natopljena znojem i krvlju njegovi!
djedova. Tu ćete slomiti zube! Onima
pak, koji su zasljepljeni i u hrvatske
redove unose tu crvenu pošast poru-
čujemo, neka se osvjeste i neka stresu
sa sebe zabludu koja bi mogla uniš-
titi njihov narod. Dalmen

 

Dr Maček i dr Stepinac
protiv ,,pučke fronte“.

,Obzor“ od 23 ovoga mj. u po-
litičkom članku piše o pučkoj fronti,
te donosi: ,Dr. Maček je protiv osni-
vanja pučke fronte, pa prema tome
nema bojazni, da bi se oma iako bi
se osnovala u Beogradu mogla pro-
tegnuti i na hrvatske krajeve.“ A nad-
biskup dr. Stepinac dao je božićnu
poruku ,Hivatskoj Straži“, u kojoj

»Ne bih o pučkom frontu ni
riječi govorio, kad bi to bila čisto po-
litička stvar, jer se u takve stvari ne
želim mješati. No ko danas ne zna
da je pučka fronta samo trojanski konj
pomoću koga se komunisti hoće da
prikriveno dočepaju vlasti, taj je ili
veliki ignorant ili velika naivčina. No
bilo kako bilo, mi se ma tome trojan-
skom konju što ga nudi Moskva, za-
hvaljujemo i ujedno ga otklanjamo
makar taj konj bio ljepši od šarca
Marka Kraljevića.“

povijeda sv. Matej: ,Isus uze kruh i
blagoslovi i prelomi i dade učenicima
svojim i reče: Uzmite i jedite; ovo je
tijelo moje“. I uzevši čašu zahvali i
dade im govoreći: ,Pijte iz nje svi;
jer je ovo krv moja Novoga Zavjeta,
koja će se proliti za mnoge ma opro-
štenje grijeha“. (Mi. 26, 26-28).

Ove riječi Isusove: ,Ovo je moje
tijelo i ovo je moja krv* ne smijemo
i ne možemo drugačije razumjeti, ne-
go tako kako glase. One su tako jed-
nostavne, da isključuju svaki drugi ne-
prirodni smisao.

Isus je ove riječi govorio u sve-
čanom trenutku kada se pred smrću
opraštao od svojih učenika: On pre-
sveti Bog da bi tako rekući u svojoj