POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU

"Naro

 

Br.

1IUržev

ri. a
Ai yo

“i /8|

K 18. siječnja 1933.

ii

DUBRO

d

   

no

E za.

(7388412
s

Broj Čekovnog računa našeg lista
jest 4153 Podružnice Sarajevo, —

vijest

 

Cijena je listu 5 Din. mjesečno; za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

 

Izlazi svake Srijede
Pojedini broj Din. 150

 

 

Vlasnik — izdavač — Urednik: Antun FIl& — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvatske Tiskare (zast. Ivo Birimiša) — Dubrovnik
Rukopisi se ne povraćaju.

 

Ciljevi jugoslavenske masonerije.
(Još nešto o ,Velikom Besedniku“).

U prošlom broju našeg lista donijeli smo glavne
navode ,Velikog Besednika“, beogradskog liferanta
Damijana J. Brankovića, koje je iznio u svom sombor-
skom govoru. Taj je govor objavio u cijelini zagrebački
»Katolički List« (od 22. XII. 1932), koji je najavio da
će se sada redom osvrćati ma navode ,Velikog Be
sednika“. To je uznemirilo ,Velikog Besednika“, pa
je uputio uredništvu »K. L.« jedno pismo, kojem je
priložio svoj ,Izvod iz govora o klerikalizmu“.

Ovi naši reci imaju svrhu da informiraju našu
javnost, pa ćemo zato iznijeti neke interesantne tvrdnje
,Velikog Besednika“. — On kaže:

,Ja verujem da u našim mišljenjima ima zajed-
ničkih dodirnih tačaka. Ja, a sigurno i Vi, Prečasni
Gospodine, verujete u vanredan talenat Njeg. Preuzv.
Nadbiskupa Dr. Bauera. Vama su i njegove ostale
odlike i vrline poznate. Stoga Vas poverljivo, kao brat
u Hristu pitam : ,Zašto je našoj jugoslavenskoj crkvi
potrebito, da svog vrhovnog poglavicu traži u ino-
stranstvu, megj talijanskim biskupima i da ga dekre-
tuje za Hristovog izaslanika...“ itd.

Dakle, u tom grmu zec leži! To je program rada
i cilj udruženih jugoslavenskih slobodnozidarskih snaga.
Traži se od nas Hrvata-katolika da osnujemo narodnu
crkvu, koju bi onda masonerija i njena ,braća po po-
ložajima“ lako pritisnula, kao što radi sa sličnim ,na-
rodnim crkvama“.

Pri tom su toliko drski, da ne rečemo bezobrazni,
da se pozivlju na ličnost i talenat dičnog našeg hrvat-
skog metropolite, koji je nedavno onako odvažno osudio
masoneriju, tu ,nečasnu družbu“, kako ju je nazvao
ubijeni predsjednik Francuske G. Doumer.

Zdravi narodni organizam i sregjene prilike u
nekoj državi nijesu nikad pogodno ilo za eksperimen-
tiranja masonskih buržujskih parasita uz asistenciju
»braće po položajima“. Zato masonerija na sve mo-
guće načine nastoji zadržati ,vlade“ i diktature svoje
»brade“. Tako se drži poljski diktator Pilsudski, a tako
se neko vrijeme držao u Rumuniji i ,brat“ prof. N.
Jorga, dok ga nije kršćanska i demokratska Narodno-
seljačka stranka (Maniu i Vajda-Voevod) srušila i
posve onemogućila.

Usnješno se oglašnje
u , Narodnoj Svijesti“ !

 

Porast cijena žitarica.

U posljednje vrijeme gotovo iz dana u dan rastu
cijene pšenice. Na porast cijena utjecao je izvoz u
Austriju. Danas je izvoz neznatan, a pšenica ipak raste
u cijeni. Uzrok je tome, što je potražnja veća od po-
nude. Megjutim sama potražnja i nije tako velika, ali
je ponuda veoma slaba, koja nije spekulativnog zna-
čaja, već odgovara pravom stanju.

Prošle je godine 1932 prinos pšenice iznosio
oko 14.5 milijuna kvintala. To je najslabija žetva poslije
rata i za nekoliko milijuna kvintala je slabija od go-
dišnjeg prosjeka, a za preko 10 milijuna kvintala je
slabija od rekordne žetve 1930. god. Računa se, da mi
godišnje trebamo za ishranu i za sjeme oko 19 milijuna
kvintala pšenice. Zalihe g. 1931. iznose oko milijun
kvintala, dakle ukupno za ovu godinu imamo 15.5
milijuna kvintala. Prema tome za preko 3 milijuna
kvintala manje nego što je godišnja potreba.

Prinos kukiruza je odličan, upravo rekordan.
Uslijed toga cijena mu je oko trećine cijene pšenice.
Posljedica je toga, da mnogi prelaze od potrošnje pše-
nice na kukuruz, odnosno miješaju kukuruz sa pšenicom.
Obzirom na gradsko stanovništvo koje troši pšenični
kruh, bez obzira na «ijene pšenice i kukuruza, postoji
opasnost, da bi se zalihe pšenice mogle iscrpsti prije
početka nove žetve.. Zbog toga je potrebno već sada
voditi računa o tome, da se eventualno smanji ili sa-
svim obustavi izvoz pšenice, odnosno, da se poduzmu

Sve domaće a i strane novine osvrću se na o-
vogodišnju poslanicu Dr. Antuna Korošca, koji je na
Novu Godinu rasturao po Sloveniji letke, koji nose
njegov potpis, a u naslovu glase: ,Deklaracija Slo-
venske Ljudske stranke“. Tist toga letka je slijedeći:

1. Osnovni je zahtjev slovenskog naroda, koji je
danas razdijeljen i rasparčan u četiri države: Jugo-
slaviju, Italiju, Austriju i Magjarsku, da se ujedini u
jednu političku zajednicu, jer mu je samo na ovakav
način moguće očuvati egzistenciju i opći napredak ;

2. Glavnom dijelu slovenskog naroda, koji živi
u Jugoslaviji, zadatak je, da ma ovom idealu nepre-
kidno radi do konačnog ostvarenja ;

3. Iz tih razloga izlazi, da slovenski narod u
Jugoslavenskoj državi mora sebi izraditi takav samo-
stalan položaj, koji će neprekidno služiti kao privlačna
sila za sve ostale dijelove naroda, koji žive u drugim
državama. Za ostvarenje toga potrebito nam je:
A) imati individualno ime, zastavu, etničku zajednicu,
financijsku samostalnost, političku i kulturnn slobodu.
B) jedno radikalno socijalno zakonodavstvo treba da
osigura životne interese i harmoničan razvoj svih pa-
triotskih i produktivnih staleža, naročito seljačke i
radničke klase,

4, Za ostvarenje ovoga ideala potrebito je da mi
Slovenci, Hrvati i Srbi po slobodnom sporazumu i na
demokratskoj bazi izgradimo državu od ravnopravnih
jedinica, od kojih će jedna biti Slovenija ;

8. Ovako jednu izgradnju traži i zastupa Seljačko-
demokratska koalicija i radikalna partija, odnosno ona
je ne isključuje. Mi Slovenci pridružujemo se ovom
zaključka i želimo da na ostvarenju ovih ciljeva sve
partije i sve struje saragjuju koliko kod kuće toliko
i u cijeloj državi.

Ljubljana, 31. XII. 1932.

Dr. Anton Korošec.

Ovaj letak je rasturen u velikom broju, pak je
kroz kratko vrijeme njegov sadržaj bio poznat u naj-
manjim i najzabačenijim selima Slovenije i u drugim
mjestima naše države. Letak je odmab shvaćen kao
jedan politički akt Dr. Korošca, sličan zagrebačkim
punktacijama, pa je i on dobio takovo ime. Sve naše
novine bavile su se prošlih dana poglavito ovim punk-
tacijama podvrgavajući ih oštroj kritici.

Neke su novine javljale da je i sam Dr, Korošec
uvidio da se je istrčao pak u želji da bi popravio uti-
sak, da je izdao jedan ispravak. Kako je taj ispravak
kontradiktoran sa izjavom Dr. Korošca, to je sad na-
stalo pitanje, je li taj ispravak autentičan, te razne
novine pozivaju beogradsku ,Politiku“, koja je taj is-
pravak prva donijela, da dokaže je li ga zbilja dao i
potpisao Dr. Korošec,

 

mjere za sniženje potrošnje, jer bi bilo nezgodno, ako
na proljeće ili početkom ljeta budemo prisiljeni uvo-
ziti pšenicu ili čak i brašno. To bi teretilo našu trgo-
vinsku bilancu, upravo u vrijeme kad je najosjetljivija.

Pored slabije žetve, pojedinci u nekim krajevima
čuvaju velike zalihe pšenice, jer očekuju još više cijene.
Godine 1931. uza sav monopol nije uspjelo da
se održi cijena pšenici na 165 Din. po 100 kg. Ove
godine i bez monopola, cijena joj je preko 200 Din.,
samo s tom razlikom, da je g. 1931. seljak imao velike
zalihe pšenice, koje je morao prodavati i ispod utvr-
gjene cijene, dok danas, kad je cijena prešla 200 Din.
i kad se može lako prodati svaka količina, seljak je
ostao bez pšenice, tako da u nekim krajevima, gdje je
rgja jače poharala, sam seljak već sada nastupa kao
kupac pšenice.

Ovo je razlog da je i kruhu poskočila cijena u
mnogim gradovima i to više crnomu nego li bijelomu.
Da se osigura jeftin svagdašnji kruh trebalo bi izra-
gjivati novu vrstu kruha od pola pšenice i pola kuku-
ruza. Toj vrsti ne bi cijena poskočila, a taj bi kruh
bio ipak dosta dobar.

ITO pasta za zuhe je najbolja.

Horčulanska monumentalna katedrala.*

U božićnom broju ,Novog Doba“ bio je tiskan
veoma lijepi članak pod gornjim naslovom. Ipak su
se potkrale u tom članku neke povjesne netačnosti na
koje se sada ne osvrćem ali smatram svojom dužnošću
da na primjedbe pisca o novosagragjenoj kamenoj
propovjedaonici (ambonu), koja je bila izragjena od
akademskog kipara korčulanina gosp, Frana Stecca, a
mojim nastojanjem izjavim što slijedi :

Najprije tu se prigovara položaju propovjedaonice,
da bi naime bilo bolje da je smještena gdje je bif&
dosadašnja drvena propovjedaonica. MNovosagragjena
propovjedaonica bila je namještena kod kora; komisija
od tri stručnjaka, a na čelu profesor akademije umjet-
nosti u Miinchenu Dr. Ehrbart, koji je istodobno i kipar
i koji je bio otrag dvije godine u Korčuli, odredila je
da se ova propovjedaonica ima namjestiti baš ma po-
ložaju, da sa korom čini jednu cijelinu, i da svi u
crkvi vide propovjednika a ovaj njih. Pregjašnji položaj
nije bio u tom pogledu podesan.

Nadalje akustika crkve tražila je, da se odabere
sadašnje mjesto poslije više pokušaja na raznim mjestima
crkve. Sada se čuje propovjednika gdjegod se slušalac
nalazio mnogo bolje nego li prije, kako se je ovdje
svak o tomu uvjerio. Takogjer i stara kamena pro-
povjedaonica, koju je bio dao sagraditi krbavski biskup
Vid Ostoić iz Blata na Korčuli godine 1450 za bisku-
povanja u Korčuli Andrije Kanavelića bila je baš uz
kor, dakle spojena sa korom kako je ova sada novo-
sagragjena. Na prigovor iznesen u spomenutom članku
da je nova propovjedaonica odveć i visoka i široka
odgovaram: Stara propovjedaonica bila je visoka 4.30 m.
dočim sadašnja 3.35 m., po tom niža od pregjašuje
95 em. Stupovi ispod stare propovjedaonice bili su
viši 16 cm. od današnjih stupova. Pod starom pro-
povjedaonicom stajao je oltar sv. Jakova, pokrovitelja
obitelji Ostoić, po tom po mjerama i po komadima
kamena stare provjedaonice, koji se i danas čuvaju u
općinskom predvorju, nije današnja novosagragjena
propovjedaonica ništa viša, dapače niža. Što se pak
odnosi na šlrinu (prostranost) iste i ako na prvi mah
izgleda da je prilično široka (prostrana), uzme li se u
obzir da ovo nije obična propovjedaonica jedne župne
crkve nego nekoć stolne a sada opatske crkve, gdje
u velikim svečanostima Biskup ili Opat u pontifikalnom
ornatu sa svojom asistencijom ide na propovjedaonicu,
kako se običaje u patrijaškoj crkvi u Veneciji i u drugim
monumentalnim starinskim crkvama osobito u Italiji,
treba da bude šira (prostranija) nego li obične pro-
povjedaonice u župnim crkvama. Nije se po tom ču-
diti toj većoj širini ovdašnje novosagragjene propovje-
daonice ništa uže od predjašnje u našoj crkvi.

Napokon opažam na netačnost u članku ,Novog
Doba“ glede razorenja stare propovjedaonice. Povjesno
je dokazano a nije pučka predaja da je staru propo-
vjedaonicu dao dignuti zadnji korčulanski biskup Josip-
Todor Koserić godine 1800, a nikako prigodom propasti
Mletačke Republike godine 1797, pod hrvatskim gene-
ralom Rukavina, koji je bio došao te godine na Kor-
čulu da u ime Austrijskog Cara zauzme Korčulu.

Pomenuti zadnji biskup bio je dao ma žalost
zatvoriti galerije (bifore) u velikoj lagji a staviti kipove
Apostola u njima, a potpisani je godine 1925 obilnom
potporom naše Narodne Vlade dao ponovno otvoriti
galerije, a htio je dignuti te kipove, dali se je tomu
usprotivio konservatorijski Ured u Splitu, jer da sada
ovi kipovi po mijenju stručnjaka Msgra Bulića i Dr.
Ljuba Karamana čine jednu cjelinu sa crkvom i da
imaju tu ostati. Opravdanoj opasci pisca o množini
električnih žarulja s dvora ciborija, potpisani je odmah
udovoljio te dao dignuti sve žarulje s dvora, te je
takogjer dao ostraniti dasku biskupskog trona, koja
je sakrivala lijepi kapitel ugaonog stupa sa orlom, te
je spravan uvijek da udovolji svakom opravdanom pri-
govoru, e da ovdjašnja crkva, koja je po sudu stručnjaka
jedan od najljepših arhitektonskih spomenika u našoj
lijepoj domovini, ostane doista monumentalna.

Korčula, dne 10. I. 1933.
Dn. Mašo Bodulić,
Korčulanski Opat.

* Napisao Cvjetko Fisković, Orebić. Cijeli ovogodišnji Božićni
broj >»Novog Doba« pravi je kulturni almanak, Op. Ur.