POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU

"Naro

 

Br.

Cijena ovom broju Din. 2.—
DUBROVNIK 9. februara 1933.

oi

Broj Čekovnog računa našeg lista

jest 4153 Podružnice Sarajevo. — = God. XV.

dna Svijest

 

Cijena je listu 5 Din. mjesečno; za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

Izlazi svake Srijede
Pojedini broj Din. 150

 

 

Vlasnik — izdavač — Urednik: Antun FI& — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvatske Tiskare (zast, Ivo Birimiša) — Dubrovnik
Rukopisi se ne povraćaju.

 

atta i

ES nn SJ

mat eO OŠ SR GE S €

 

ISPARI NE Uo EZ JA EE

 

 

me.

: Molimo za Papu našega Pija.. u
»Simune Jonin, ljubiš li me više nego ovi ?...“
Tako je glasio opetovani upit Učitelja. —
»Gospodine, Ti znaš da te ljubim“ odgovorio
je Petar. ,Pasi jaganjce moje, pasi ovce moje.“
Riječi, kojima je izvršena predaja vrhovne vla-
sti nad svim članovima Crkve, vjernicima i
poglavarima.

Vrhovna vlast u rukama onoga koji je
Stijena, Pećina. ',A ja iebi kažem, Ti si
Petar i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju
i vrata je paklena neće nadvladati...“

Cezareja Filipova, kraj priznavanja Krista
Sinom Božjim, mjesto gdje Šimun Jonin is-
pred svih Apostola, a kao ni jedan od njih,
polaže ispovijest čurste i nepokolebive vjere.
Da, jer on će ,utvrđivati braću u vjeri...“
Pax Tibi Petre !

Papin dan. Jedanaesta obljetnica izbora
Pija XI. Dana 6. Februara 1922. ponovio se
je dialog između Krista i Petrova nasljednika.
Finale Vatikanskih konklava u Michelangelo-
voj Sikstinskoj kapeli: ,Ahile Franja i Tere-
sije. ljubiš li me više nego ovi 2“ ,Da Gos-
podine...“ glasio je odgovor dotadašnjeg kar-
dinalovog života i budućeg papinog plodo-
nosnog rada. ,Pasi dakle jaganjce i ovce
moje... Budi Petar, Stijena, moj Namjesnik,
ključar, Vidljivi Vrhovni Gospodar ....1

Baldahini se nad glavama konklavista po-
digoše: ostade samo onaj kardinala Ratti-a...
A sa balkona Bazilike sv. Petra, razliježe se
preko Sikstovog Obeliska, diljem katoličkog
svijeta: Habemus Pontificem...! ,Mir Kristov
u Kraljestvu Kristovu“. Pius XI. Pontifex Ma-
aimus. Namjesnik Krista. Pravi nasljednik Pe-
ira. Dana 12 Februara okrunjen tijarom vid-
ljivog Vrhovnog Poglavice Kristove Crkve.

. Pax Tibi Pie / Ti si Petar. I o Tebe se
razbijaju žestoki valavi ljutih neprijatelja jer
si Stijena, Klisura.

S Tobom je Istina. Zato su nasrtaji blud-
nje i laži bez uspjeha.

Ti si na čelu , Sveze Ljubavi“ zato je Tvoje
srce, poput Benedikta XV. i ostalih pretšas-
nika otvoreno svima bez razlike.

Stoga Ti sa istočnom slavenskom bizan-
tinskom liturgijom kličemo: Salve, vasionoga
svijeta Učitelju, kamen i osnovico Apostola,
Ključaru nebeskoga carstva, Temelju Crkve.
Ti jesiiostaješ , pervoprestolnij, verhovnij pred-

načelnik i vožd Apostola“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
   
   

sa Svetoga Oca Papu našega Pija! Oremus ..!
ded“ cdadle Bra osi iki  Dib.

 

 

Oremus pro Pontifice nostro Pio... Molimo -

Papinstvo — Kultura i Nacijonalnost.

»Narodne Novine«, službeno. glasilo savske ba-
novine, donose članak pod naslovom »Sv. Sava na-
rodni prosvjetitelj«. 7

Taj je članak pravi pamflet pun iskrivljenih histo-
ričkih istina a vrvi nedostojnim napadajima na Papin-
stvo, tu najvišu duhovnu vlast, tu za sve katolike
cijelog svijeta sv. božansku instituciju kojoj i sami
inovjeici svoje duboko štovanje iskazuju. »Nar, Novine«
kao službeno glasilo savske banovine gdje su katolici
u ogromnoj većini, imale su najmanje prava da diraju
u najsvetije osjećaje katolika svojim bjesomučnim na-
padajima na Papinstvo, pljuskajuć historiju sa svih
strana svojim nekim samovoljnim tvrdnjama. Na ove
uvrede kao i ma ničim dokazane tvrdnje nekih: stano-
vitih listova kao i »Sckolskog Glasnika« (Obzor br.
22 str. 5 vidi) kojim se nedostojno napada na Papin-
stvo i Kat. Crkvu kao protivnicu narodnosti — sve
otrcane fraze, koje su povjesničkim dokumentima iz
prošlosti i sadašnjosti već na stotine puta bile u prah
oborene, odgovorit ćemo samo izjavom većinom ino-
vjerskih historičkih celebriteta, čija se objektivnost ni
za čas ne može u sumnju staviti, Pred timo bjektivnim
izjavama pomnjivom čilaocu puknut će pred očima
onaj duboki jaz što dijeli neznanstveno političko bje-
snilo od historičke objektivne istine.

- Papinstvo je kroz sve vjekove po sudu najvišeg
historičara, medavno umirla, glasovitog Pastora bilo
žarište evropskog života i vogja civilizacije: a s njime
se slaže i protestant Guizot koji pripoznaje, da svaki
intelektualni i moralni razvitik počiva :na kršćanskoj
vjeri. Zato s pravom; de: Maistre meziva: današnju civi-
lizaciju ćerkom kat. vjere, e

Pape su bili čuvari moralnosti i odgojitelji na-
roda, vječni neprijatelji krutog nasilja. To je konačni
sud neumitne povjesti, što .i proiestanski historičari
Miiller i Henrik Leo pripoznavaju za svoj narod. Kako
se je Papinstvo borilo proti najvišim mogućnicima,
koji su htjeli da sila vlada mad pravom (Faustrecht)
mješte da vlada pravo nad silom potvrgjuju nam riječi
protestanskog historičara Guizota, koji se u svojoj kul-
turnoj povjesti ne žaca pripoznati velike zasluge Pa-
pinstva u tom pogledu: »si \' eglise chretienne n'avait
pas existć le monde entier auraitcl& livić a la pur
force materielle«. Još preciznije to priznaje sam Maz-
zini liberalac o Grguru VII u borbi proti razuzdanoga
i silovitog Henrika IV: »la grande missione fraintesa
da tutti coloro che nulla sanno d'istoria, compita da
quell eroe d'intelletto Gregorio VII, fu la vittoria che
egli diede al diritto sopra il regio ferro«.

Pape su bili čuvari autoriteta i reda u svijetu
bez čega nema opstanka ni državi ni društvu, sakcio-
nirajuć državnu vlast kojoj treba da se svi pokoravaju
iz savjesti a ne od straha pred kaznom. To priznaje
uz ostale sam bezvjerac Proudhon.

Kakoje Crkva Katolička štitila macijonalnost do-
sta je pročitati ono što piše poznati protes. historičar
Gregorovij u svojem djelu (Gregorovius: »Geschichte
der Stadt Rom.): ,Rim je cesara bio uništio narodnost
a Papinski ju je Rim priznao, i proglasio ćudorednu
jednakost i njihovo zajedničko državljansko pravo..Nad
narode se je podigao ideal jednoga i nerazdjelivog
čovječanstva. Pred oltarom jednog Boga bili su Rim-
jani, Grci i Slaveni jednaki.....«. Roma se je nazi-
vala majkom naroda, bila je »civitas Dei« država Božja
i u ćudorednom pogledu -»orbis terrarum«. Knez se
Solovjev, veliki prijatelj Strossmajerov, konvertita, naj-
viši filozof prošlog vijeka još jasnije ob ovom izrazuje
u borbi sa lažnom nacijonalnosti: »Bilo bi skroz krivo
kad bi tko htio Kršćanstvo (katoličku vjeru) da izjed-

nači sa kosmopolitskim principom. Apostoli nijesu imali /

nikakva razloga da propovjedaju odricanje od svega,
što čovjeka veže uz njegov narod. Ako kršćanstvo ne
traži bezličnosti ne može iražiti ni beznarodnosti. Kad
kršćanstvo zahtijeva od pojedinaca i maroda preporod
ili obnovu tada to meznači, da im uništuje prirodna
svojstva i sposobnosti, nego samo da ih pretvara, obo-
 gaćuje novim sadržajem i novim pravcem«. 2

4
'

Nije dakle čudo da se je Kat, Crkva historičkim
razvojem dogagjaja, piše jedan liberalni list u Zagrebu
1929 god. u mjesecu Svibnju, našla kao nacionalni
branič pojedinih Kat. naroda. Dosta se je sjetit sto-
ljetne borbe Poljaka i Iraca za svoju slobodu. — Ako
žele znati naši protivnici kako se maš veliki i pravi
Jugoslaven Strossmayer izrazuje o Papinstvu neka pro-
čitaju njegov govor, koji je održao 7 godina poslije
vatikanskog sabora povodom zlatnog jubileja Pija IX
1877 god. u Rimu u našoj Crkvi Sv. Jeronima hrvat-
skim hodočasnicima. Iz te besjede vadimo nekoliko
salijentnih misli: »Papinstvo je ona silna moć, kojoj
se najplemenitiji i najuzvišeniji ljudi ovoga svijeta od
Ireneja do Ciprijana, od Augustina i Hijeronima, od A-
tanasija i Vasilija pa do Bossueta i Fenelona drago-
voljno klanjaju priznavajući u njoj jedini temelj i izvor
jedinstva, jedini zalog slobode, savjest vjere, jedino
utočište od samosilje. To je ona silna moć za kojom
često puta i oni sami čeznu, koji je ne priznavaju, jer
nehotice osjećaju da je Bog na njoj otajstvo slobode
ovoga svijeta osnovao, a da bi se bez nje malo po
malo stara vremena Nerona i Kaligule povratila (docet
grozni i nasilni boljševizam). Ponovimo i mi svakom
prilikom u ovo naše doba riječ našega slavnoga zem-
ljaka Sv. Hijeronima: Gdje je Rim, ondje je istina i
život. Tko s Rimom ne drži, ne stiče nego rasipa. Vo-
limo s Rimom patiti i trpjeti nego se s ovim svijetom
veseliti i uživati« (Vidi: Josip Juraj Strossmayer god.
1850-1900 Zagreb 1900-904 str. 135).

Mi smo Hrvati imali sreću da smo odmah u po-
četku svoga«državnog života :došii u okvir Kat. Crkve
i po tom postali učesnici zapadne kulture. Cijeli naš
nacijonalni život, naš moral i naš mentalitet nosi pečat
kat, vjere i potom zapadne civilizacije, jer su to sino-
nimi, To je uzrok što je maš marod imao omu
otpornu snagu u obrani svojih prava i svoje macijo-
nalnosti proti mnogobrojnim i raznovrsnim neprijate-
ljima, jer mali narodi, zgodno naglasi ministar čeho-
slovački Šramek god. 1928 na izložbi savremene kul-
ture u Brnu, pobjegjuju samo sa visokim. moralom i
kulturom. Katolička je Crkva ostala vjerski predstavnik
Hrvata i nju je hrvatski narod zato kao takovu pošti-
vao i poštuje danas, jer je pomoću kai. vjere u teš-
kim borbama jednog milenija sačuvao svoju narodnost
i uživao blagodati zapadne civilizacije.

Profesor universe ma protest. sveučilištu u Halleu,
konvertit dr. Ruville pišući o razlozima svoje vjere
piše: »Vjera ili nevjera, samo to je alternativa. Vjera
je istina, istina je Krist a Krist je u Crkvi. Papinstvo
je ona pećina na kojoj stoji ne samo kat. Crkva nego
takogjer kršćanski svijet, koji je od nje oipao«. Zato
zgodno opaža drugi konvertit, najviši današnji danski
književnik Jorgensen: »Što više živem kao Katolik to
više osjećam u sebi porast života snage i sunca«. —
Mogli bi za svoju pouku protivnici Kat, Crkve i Pa-
pinstva pročitati izjavu ex-presjednika franc. republike
Doumergue protestanta o crkvi Kat. u Francuskoj, koju
je donio »La croix de Taru et Garonne« augusta mje-
seca 1930: »Mi smo velika Kat. zemlja i moramo kao
takova ostati. Stoga je naša zadaća, da u svijetu igra-
mo ulogu faktora, koji ide maprijed, koji obuzdava
rdjave instinkte. Vi ste preuzvišeni nadbiskupe, obra-
tivši se novom pariskom nadbiskupu, predstavnik ve-
like moralne snage kakova je katolicizam. Ne bojte se
razvijati svoj rad. Antiklerikalizam je često površan.
Katolicizam može izvršiti mnogo, ako se svećenstvo
afirmira na religijoznom i socijalnom polju«. Protestant
Doumergue dakle ovim riječima očituje svoje uvjerenje,
da katolicizam ima preporodit Francusku a preko nje
vršiti svoju opće čovječansku misiju.

Neće biti na odmet našim antiklerikalcima čuti

što franc. socijalista urednik Hervč piše o katolicizmu

protiv židovu ex-ministru Caillaux, koji je 1922 god.
prigodom godišnjice smrti španjolskog amarhiste Fer-
rero poslao dopis framasonskoj loži i bloku parlamen-

 tarne ljevice. U tom dopisu tvrdi prognani ministar,

da su se članovi kat. redova neodobrenih od vlade