str. 2. s
a *

vratili iz progonstva u Francusku u tolikom broju, da
je to opasnost za republiku. Protiv ove. proračunane
demagogije izjavi otvoreno Herve, da pravi rodoljubni
republikanci neće poslušat ovaj poziv: »Bila bi ludost,
naglasuje Hervč, poslušati ovaj savjet i progoniti re-
dovnike koji su se vratili u Francusku, da na bojištu
brane domovinu, za koju su radili u tugjini«. Divno
zaista svjedočanstvo samoprijegornog rodoljubnog rada
iranc. redovnika sa strane jednog poznatog socijaliste.
Zatim nastavlja: »Katolička je Crkva velika škola discipli-
ne, morala i društvenog života. Gospodin je Caillauš tako
ciničan, da zahtjeva iznova otvorenu borbu proti kato-
licima i to u ime slobođe. U ime slobode zahtjevamo
naprotiv da se katolici puste na miru, pošto su kato-
lici dobri, Francuzi«.

Kakve nacijonalne junake odgaja kat. vjera bit će
za naše slabo upućene ili zavedene antiklerikalce zgo-
dno što je beogradski »Politički Glasnik« donio u
februaru 1926 iz pera pravoslavnog publiciste Nikole
Momčila o životu i radu velikog Belgijanca kardinala
Mercier-a. On veli doslovno: »Kardinal Mercier nam
lako pomaže, da se oslobodimo velike zablude kao da
kat. Crkva ne bi mogla biti radi svoje megiunarodne
organizacije rtacijonalna. Kard. Mercier stojeći u prvim
vima megjunarodne hijerarhije kat. Crkve dao je
najveći primjer nacijonaluog primasa, duboko nadahnut
uzvišenim rodoljubljem. I njegovim bi držanjem bilo
i. previše usporediti držanje glave naše pravoslavne
nacijonalne Crkve u danima nesreće njegove domo-
vine«. (On je bio napustio državu na početku rata.)
Mercier je bio živa inkarnacija prava, koji je poput
Grgura VII. ustao proti brutalnoj sili i ako je bio u-
sred neprijatelja, koji bijahu zaposjeli njegovu domo-
vinu, Ali je zato prije smrti doživio triumi. Ou je
vidio studente iz Kanade gdje mu se klanjaju sa ne-
izrecivim strahopočitanjem. On je vidio korporacije
učenjaka Francuske i drugih država, koji ga nazivahu
i pozdravljahu kao gospodara misli i heroja akcije.
Kad se je raširila vijest o njegovoj smrti svak je šap-
tao riječi Montecuculli-a, kad je doznao za smrt Tu-
e: »Danas je umro čovjek, koji je činio čest

  

  

 

Iz ovih podataka i svjedočanstva čovjeku puca
pred očima onaj duboki jaz što dijeli neznanstveno
političko bjesnilo od historičke objektivne istine. Veliki
je Mercier neprestano govorio: »Dao Bog da savjest
ljudska bude slavit pobjedu nad svim sofizmima i o-
stane vijerna velikoj riječi sv. Ambrozija: »Nihil prae-
ferendum honestati«. (L' honneur au dessus de _tout.)
Kad bi se naši protivnici držali ovog načela ne bi
klevetama i miskim napadajima u svojem političkom
bjesnilu crnili najvišu moralnu instituciju Papinstvo —
1 dobročiniteljicu čovječanstva, kako je međavno
priznao engleski protestant Mallok prigodom enciklike
Pia XI. ,Quadragesimo anno“, Kardinal Mercier nao-
n samim pravom, čistoćom srca i evangjeoskom
ljubavi činio je da sila padne na koljena, opaža Mr.
Baudrillart u članku o [Mercieru u ,Revue des deux
Mondes* od 15. II. 1926.

Nek se naši protivnici naoružaju ovim krepostima
i onda smo sigurni da će i pred njihovim očima ka-
pitulirati i na koljena pasti laž, kleveta i bjesomučne
uvrede proti Papinstvu iKat. Crkvi, toj najvišoj dobro-
činiteljici čovječanstva, te će se brzo odreći nemoral-
nog načela svoga dosadašnjeg učitelja Voltaira.

  
 

 

 

La Civiita Cattolica“ dvomjesečna rimska re-
vija ulazi a 84. godinu života ostajuć kao uvijek na
megdanu, a da se za dugi niz godina nije ništa uma-
njila njezina stalna i čvrsta volja, da diže visoko bar-
jak istine ma raznim područjima znanosti i kulture.
Qua raspravlja o vjeri, znanosti, filozofiji, umjetnosti,
povijesti i književnosti. | ova pitanja razvija strogim
kritičnim istraživanjem, lijepim stilom i pravilnim je-
zikom, a opet jednostavnim načinom, da se približuje
i čitaocu manje pripravnom za visoke problema. ,Ci-
vila Cattolica“ hoće ne samo da služi intelektualnim
potrebama klera, nego i svjetovnjacima, pa se obraća
zavodima, bibliotekama, društvima, a osobito ocima
obitelji kojima više nego drugima treba dobre štampe,
koja će im donijeti savjeta u velikim dnevnim pita-
njima, a ujedno im udahnuti i raspaliti vjersku ljubav.
Povjerenik ove poznate revije za Jugoslaviju je g.
Petar Šperac, Split, Dubrovačka ul. 5a. Pretplata je
godišnja iznimno za Jugoslaviju 60 lira, a polugodiš-
nja L. 30. Novac se šalje povjereniku. Za vlč. sveće-
nike pak erga sacra (9 sv. Misa ,ad intentionem Ad-
ministrationis Civ. Catt.“, uz potvrdu).

   

Pravi put za postignuće lijepih
mIDETETU

EE g uz istodobno odstranjenje ružno obojen:
bi je lih zu bi zubnog kamena jest slijedeći : Tatisnite jedno
NEZIZINNZNINNEOO (1 Ohlorodont-zubne paste na suhu
Chlorodont-četku za zube (specijalna četkica sa nazubljenim rezom),
zatim natrljajte svoje zube sa svih strana, i prema gore i prema dolje,
a onda isperite usla sa Chlorodont-vodom za usta i istovremeno
grgljajte Uspjeh će Vas iznenaditi! Isčeznuti će neugodni i ružni zubni
kamen, a ostat će krasni osjećaj svježine. Zahtijevajte izričito Chloro-
dont. zubnu pastu Tube Din 8.— |-Din 13.— obiva se svagdje.

*

NARODNA _SVIJEST-

Gi. Krečak.

Sv. Stolica i Dubrovnik.
1. Pape štite slobodu i trgovinu Dubrovnika.

«Odnošaj dubrovačke republike sa sv. Stolicom
prevažan je traktat dubrovačke povjesti. Ko je makar i
površno pročitao ovu slavnu povjest nije moguće, a
da mu se samo od sebe nije nametnulo pitanje: »Koja
je to moć ili sila, što je malenu dubrovačku općinu,
nejaku vojnom snagom, ne samo uzdržala na životu
kroz 18 stoljeća, nego je i podigla i držala na zavid-
noj visini prosvjete i blagostanja ?« Na ovo je pitanje
bez dvojbe mnogi sebi odgovorio, da je ta moć bila
patriotizam starih dubrovčana, odnosno da je ta sila
bila spretna diplomacija oštroumnih upravljača njezinih,
kojim u vogjenju državnog kormila jedva da je bilo
premca.

Odgovor je ovaj dijelom samo tačan, jer nepot-
pun. Patriotizam naime može doduše proizvagjati he-
rojskih i udivljenja vrijednih djela na uhar, razvitak i
opsianak države i naroda, ali proti sili, surovoj i mnogo
jačoj, ne može da trajno odolijeva, ako i sam nema
uza se jaku obrambenu silu. Ni diplomacija, makar i
najvještija, ne može da konstantno uspijeva, ako ne
prijatelju ne može da imponira svojom snagom ili da+
budi snagom svojih saveznika. S obzirom ma maleni

Dubrovnik, opkoljen jakim i pohlepnim susjedima, red.

je priznati, da je uz patriotizam puka i vještu diplo-
maciju vlastele bila neka treća sila, koja mu je omo-
gućila vjekovnu egzistenciju i prosperitet. Ta je pak
moć, moralna ali jaka, bila sv. Stolica, koja je nad
Dubrovnikom bila, svojim ga autoritetom štitila, mo-
ralnom i materijalnom pomoći od neprijatelja branila,
njegovo blagostanje svojim brojnim privilegijama una-
predile, a sretnom vezom uz katoličku crkvu i zapadno
evropsku civilizaciju njegov književni i znanstveni rad
i procvat favorizirala.

Dubrovnik, i ako malen i nejak, nije dakle bio
sam. Imao je uza se najjači auktortet i najjaču moralnu
moć u raznim papama, koji su ga cijenili kao »tvr-
gjavu katoličke vjere, učvršćenu legijama angiela i kre-
postima gragjana«, koju je — kako reče papa Urban
VIII. Gospod vojska stavio u dobar čas na prag duš-
manima vjere. Za to su se oni koji bi ga rado bili
pokorili, bojali da to učine nč radi bojazni od snage
Dubrovnika, nego jer im teško bješe dobiti proti sebi
oca svega kršćanstva. Za to su se neki, kad bi navalili
i opkolili Dubrovnik, ostavili toga posla na interven-
ciju sv. Stolice. Za to su opet neki nastojeći da oslabe
i unište Dubrovnik, pokušavali da ga omraze baš kod
papinskog dvora navodeći inkompatibilitet odnošaja
dubrovačke republike prama Visokoj Porti s njihovim
kršćanskim dužnostima; ali papinska diplomacija, koja
je uvijek odvajala realnošću i dalekovidnošću, ne samo
da nije republici zabranila odnošaj diplomatskog pri-
jateljstva s Otomanskim carstvom, nego je dubrovač-
kim trgovcima udijelila i opetovno proširivala privilegij,
da mogu trgovati s inovjercima i nevjernicima.

Kad se ovo uvaži i kad se zna, da je trgovanje
Dubrovnika značilo biti ili ne biti, onda se lako dolazi
do zaključka da je privilegij sv. Stolice republici, koja
je oskudijevala zemljom, značio uvjet i podstrek da
živi, napreduje i razvije se do bogatstva i sjaja. Da ne
bješe velike blagonaklonosti raznih papa, Dubrovnik
se nebi bio dovinuo do poznatog bogatstva, niti bi
stari dubrovčani bili u stanju graditi onolike sjajne
crkve i osnivati mnogobrojne humane ustanova za sve
grane socijalnih potreba, koje su falile i kod kud i
kamo većih država, a kojih blagotvorno djelovanje mi
do dana današnjega uživamo.

Svojom prosvjetom Dubrovnik je — da se poslu-
žim riječima kardinala Tolommei — dotaknuo rimsko
veličanstvo, a da je to postigao ima da zahvali i to
katoličkoj vjeri, kojom je bio vezan uz zapad i papu,
inače bi bio dijelio i na prosvjetnom području sudbinu
susjednih balkanskih država.

2. Odnošaj republike s papinskim dvorom.

Da očuva svoju slobodu od apetita jačih susjeda
i da stanovnicima osigura trgovinu, jer joj hridine ne
pružahu ni minimum za egzistenciju, malena općina
dubrovačka stavljaše se pod okrilje jakih sila pod Bi-
zant i Mletke, pod zaštitu ugarsko hrvatskih kraljeva i
Otomanskih careva, To okrilje bijaše diktat političkog
oportuniteta općine voljne da živi i zato svi razni pro-
tektorati trajahu stanoviti period: dok naime republici
bijahu od koristi, Zato ih je prekidala čim joj više ne
bijahu na korist. 4

S apostolskom stolicom stajaše pak republika na
sasma drugoj bazi: ma bazi naime uzajamnog poma-
ganja promicanjem zajedničkih interesa, koje se ne
križahu, nego popunjahu. Zato je veza republike sa sv.
Stolicom bila trajna i konstantna od postanka Du-

brovnika do njegovog pada; a nepokolebiva i odana
i u onim časovitim sukobima, nastalim radi huckanja
susljedvih vladara, koji nijesu rado trpjeli, da im bis-
kupi, kao sufragani dubrovačkog nadbiskupa, budu o
ovom ovisni; ili usljed nesuglasica nadbiskupa talijan-
ske narodnosti na dubrovačkoj stolici sa senatom, koji
sam bješe odredio, da nijedan dubrovački gragjanin ne
smije da bude nadbiskupom u svome gradu, Sve se
ipak nesuglasice i sukobi brzo smirivahu čim bi papa
rekao svoju, jer je u Dubrovniku najviše vrijedio pa-
pin auktoritet; a pape su i kad očita krivica bijaše na
strani republike bili obzirni i blagi, te praštahu gospodi
i oveće omaške zbog zasluga dubrovčana za katoličku
vjeru i na domu i vanka.
3. Zasluge dubrovčana za katolicizam i kršćanstvo.
A velike su zbilja bile zasluge dubrovčana za
papinstvo, katoličku vjeru i kršćanstvo uopće. Sjajno
priznanje za to poda ugarsko hrvatski kralj Matija Kor-
vin kad je obdario Dubrovnik novim barjakom i grbom
s feniks pticom ističući, da je Dubrovnik poput one
rijetke ptice rijedak i dragocijen grad mimo ostalih,
zaslužan u velike za kršćansku stvar i bedem proti
Osmanlijama. I zbilja je bio posrednik interesa oca
kršćanstva u Bosni, Srbiji, Bugarskoj, Albaniji i osta-
lim balkanskim zemljama, gdje obnašaše protektorat
nad svim katoličkim vijernicima, čak do Carigrada.
Premda je republika zagovorom i posredovanjem
ugarsko hrvatskog kralja Ljudevita polučila od pape
Urbana V. slobodu da može trgovati u zemljama sul-
tana od Egipta, Sirije, Ikonije i Bitinije, te godine 1365.
uglavila s njima prve trgovačke ugovore, to je ipak
kašnje (22. Il. 1437. i 23. II. 1433.) posebnim pismima
na ug.-hrv. kralja Ljudevita nastojala, da joj ovaj is-
posluje proširenje povlastice trgovanja ili od pape ili
od bazelskog crkvenog sabora. Kralju to i pogje za
rukom, jer je presjednikom sabora bio glasoviti du-

*brovčanin kardinal Ivan Stojković. Sabor izda 27. XII.

1433. posebnu povelju, kojom Dubrovniku, »opkolje-
mu od nevjernika radi nepokolebive vijernosti i oda-
nosti prama katoličkoj vjeri i kruni ugarsko hrvatskoj
podjeljuje slobodu trgovanja s nevjernicima«, koju u-
živahu neke velike sile, t. j. da smiju prevoziti svako-
vrsnu trgovinu za istok i prekomorske zemlje otomanske

 izuzam oružje, bojne sprave i ine zabranjene predmete,

Osim toga dozvoljava im se da mogu graditi u dotič-
nim zemljama crkve i groblje, namještati konsule, po-
vjerenike i druge čiaovnike.

Ovo je drugi najsjajniji dokaz i priznanje oda-
nosti dubrovčana prama katoličkoj vjeri i njezinom
vrhovnom poglavaru. Ovim je pak republika bila priz-
nata od najkompetentnijega foruma za veliku trgovačku
puh i usporegjena s prvim trgovačkim državama onog

oba.

Imajući dozvolu ne samo trgovati, nego i crkve
graditi i groblje podizati i škole osnivati i svećenike
uzdržavati, ispovijedali su svud po. turskom carstvu
svoju katoličku vjeru, a dubrovački svećenici po broj-
nim kolonijama ,Bosni, Beogradu, Srbiji, Silistriji,
Drinopolju, Novom pazaru i t. d. utvrgjivahu sve ka-
tolike u vjeri dijeleći im sv. Sakramente i vjersku o-
buku, što imaše za posljedicu, da se je pod turskim
carstvom spasilo ipak i uzdržalo dosta katolika. Farlati
u Illyricum sacrum VI. str. 21. svjedoči, da sve što se
je katolike spasilo i uzdržalo u Bosni, Srbiji i Bu-
garskoj mora se pripisat! u zaslugu dubrovačkoj vladi.

Ali dok je slobodno kretanje dubrovačkih gra-
gjana po Balkanu bilo od koristi katoličkoj vjeri, nji-
hova trgovačka bilansa bilježi i te kakvih aktiva u ko-
rist ostalih inotjernih balkanskih maroda, jer se ovi
zaklanjahu za dubrovčane, da mogu uživati povlastice
i imunitet po svojim od Turske osvojenim zemljama,
koje uživahu dubrovčani, Tako pod izlikom da su du-
brovački gragjani, vršahu dužnosti svoga vjerozakona,
kako to isti Farleti svjedoči. Ovo zaštićivanje inovjer-
nih balkanskih naroda — tako izvješćuje Mato Gon-
dola, poklisar republike u Carigradu, — donosilo je
dubrovačkoj vladi često puta neugodnih afera, protesta
i štete; ali ova usprkos svega toga nije odustala od
ove krstjanske i humane prakse, da i dalje zaštićuje
pristaše i drugih hrišćanskih vjera; pa kad su razni
knezovi i boljari bogomilske i hrišćanske crkve morali
da bježe pred Turčinom, dubrovačka im je vlada da-
vala zaklonište u svojemu gradu i teritoriju. I prije je
bila volja trpjeti i grožnje i prijetnje, pa i materijalnu
štetu, nego li ih predati na milost i nemilost onih,
koji su ih tražili. š i

Svojim brodovljem i vojnom potporom republika
je u svako doba pomagala ne samo pape, nego i krš-
ćanske vladare u borbama i vojnama proti Osmanlija-

ma. I nijedna krstjanska flota nije zajedrila put turski

\jeh voda bez nekih dubrovačkih gal e
Ako ovom prikazu, maka rkratkom, nadodajem da
su dubrovčani kao poznavaoci Balkana davali papin-

wa ši

i
a