POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU

"Naro

 

Br.

OUBROVNIK 22. februara 1933.

s

Broj Čekovnog računa našeg lista
Jest 4153 Podružnice Sarajevo.

God. XV.

dna Svijest

 

Cijena je listu 5 Din. mjesečno; za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

Izlazi svake Srijede

 

 

Vlasnik — izdavač — Urednik: Antun Fl& — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvatske Tiskare zast, Ivo Birimiša) — Dubrovnik
Rukopisi se ne povraćaju.

 

Vjera je i javna stvar.

Religija kao faktor koji uregjuje odnos čovjeka
prema Bogu, ne može biti samo privatna stvar poje-
dinaca iuego i javna svakog razumnog bića. Spoz-
nanje naime o Bogu stečeno iz objektivnih, realnih,
javnih činjenica, uključuje i zahtijeva i javno prizna-
vanje Boga, o kojemu kao Stvoritelju zavisi svako
stvoreno biće, dakle i čovjek.

Da je religija, vjera javna stvar potvrgjuje i
zahtijeva interes ljudske zajednice, Temelje opstanka i
napretka daje društvu moralni, ćudoredni zakon, ko-
jemu je auktor najviše biće, Bog. Religije, u poslu
uregjivanja odnosa čovjeka prema Bogu traži od ljudi,
da poštuju i vrše propise moralnog zakona, koji se
osim u savjesti svakoga čovjeka i pozitivnom, obja-
vljenom božjem zakonu javlja takogjer u propisima
ljudskog zakona. Taj ljudski zakon donosi za posti-
zavanje vrhunaravnog cilja crkovna vlast (Sv. Otec
Papa, Crkveni Sabori i Biskupi), a za promicanje
vremenitog blagostanja legitimna civilna, državna
vlast, Religija urgira potrebu vršenja dužnosti za za-
jedničko dobro; pcdvlači odgovornost zbog propu-
štanja dužnosti; nalaže pokornost državnim vlastima
te izvršavanje zakona, koji uregjuju odnose megju
pojedincima i čine mogućim zajednički život; zatvara
vrata podmitljivosti, odvraća od zloupotrebljavanja vlesti.
Sve ovo čini u ime i po zahtjevu Vrhovnog Zakono-
davaoca. Sve su ovo funkcije i te kako javnog karaktera.

Ako se postavi načelo da je vjera privatna stvar
svakog pojedinca i da niko nije zvan da u tu njegovu
privatnu stvar zadire, ni u kojoj formi, ni za koji cilj,
onda padaju sve dužnosti, što ih propisuje moralni
zakon cbzirom ma sccijalnu zajednicu. To znači, da
se onda otvara put nepokoravanju i ne poštivanju za-
kona; omogućuje se podmitljivost i zloupotreba vlasti,
Ovo izaziva s vremenom sve to veće nezadovoljstvo i
trzavice megju staležima te vodi konačno do krvavih
prevrata. Zbog toga mora nužno da počne opadati
takogjer vremenito blagostanje, zaostaje kultura, zna-
nost te industrija. Produktivna i ekonomska snaga
rapidno mora da opada, a-nadolazi siromaštvo, bijeda
i sve zajedno dovodi čitave narode i države do pro-
pasti. Živi primjer vidimo u savremenoj Rusiji, gdje
se je religiji oduzelo sve funkcije, koje ona ima i
obzirom ma javni život, ali za to su nastale i strašne
posljedice u sccijalnom životu: uništena je obitelj ta
stanica ljudskog društva, vojska razularene mladeži
šeta Rusijom, da iz nje izraste novo degenerisano po-
koljenje, komu neće bili ništa sveto do vlastitog egoizma,

Religija prema tome jest i mora da bude javna
stvar, jer je traže pravi interesi državne zajednice i
ljudskog društva. Dosljedno tome potrebno je, da ju
se štiti i brani ali ne samo nju, nego i čuvare te
propovjednike i tumače božjeg moralnog zakona, Bis-
kupe - Arhijereje i njihove pomoćnike svećenike - jereje
i redovnike - monahe, koji sačinjavaju prestavnike Crkve
Božje. Prema tome i ako su Crkva i Država samostalne
u postizavanju svoga posebnog cilja, koji je Crkvi
vrhnaravno dobro vjernika, a Državi vremenito dobro
gragjana, ipak jer one opstoje zajedno, jedna drugu
treba, da u slozi i miru postignu od Boga im po-
stavljenu zadaću.

 

Malo statistike o Isusovcima.

Isusovaca ima ma svijetu 22,837. Oni imaju 28
universa sa 24,609 slušača; 9 visokih misijonarskih
škola sa 7,000 gjaka; 211 drugih zavoda sa 79.177
pitomaca; sami njihovi misijonari imaju 35 takovih
zavoda. — Isusovci vode 26 astronomskih opservatorija,
izdržavaju 11 bolnica za gubave sa 8.000 gubavaca,
imaju 15 misijonarskih seminara sa 2337 misijonarskih
škola i 300.000 učenika. Osim toga izdržavaju 110
misijonarskih sirotišta sa 11.500 siročadi i 50 bolnica,
u kojim liječe i opskrbljuju 20.000 bolesnika. —
To je doista svjetska velevlast, i to velevlast kulture

i humanitarnosti !

Deklaracija ,,Narodnog Kluba“,

Prošlih su dana sematosi gg. Dr. Benjamin Šupe-
rina, Dr. Stanko Švrljuga, Dr. Ž. Mažuranić, Petar
Dobrović, Toma Jalžabetić, Petar Gijirlić, Stjepan Jan-
ković osnovali poseban klub u sematu pod imenom
»Narodni Klub“, te je Dr. Šepurina 16.0. mj. pročitao
u senatu programatsku deklaraciju ovog kluba, a istu
je u ime svog kluba pročitjo u skupštini g. Nikola
Preka. Ta deklaracija glasi;

»Razvoj političkih prlika i dogogjaja sili nas
Hrvate, koji smo u namjeri da zaštitimo narodne in-
terese, a koristimo državnim ili od početka saragjivali
ili s vremenom saradnju prižali u sprovogjenju smiri-
vanju, saniranju i pripremanju kako je zamišljeno u
inanifestu 6. I. 1929., da sađa, kad se s jedne strane
daju političke izjave, rezolucije, deklaracije i upućuju
poslanice, a s druge strane pripisuju u otsutnosti po-
trebne objektivnosti i lojalne dobronamjernosti politič-
kim aktima proizvoljna značenja, lišena autorske auten-
tičnosti, zauzimamo odregjeuo stanovište :

Demckratski princip narodne suverenosti ne dolazi
u sukob s monarhističkom icrmom vladavine.

Savremena demokracija csniva položaj vladaoca,
da je na čelu narodne suverenosti monarh šef izvršne
vlasti, nasljednik i reprezentant naroda u vršenju
egzekutive.

Političke organizacije u Hrvatskoj, koje su uživale
plebiscitarno povjerenje naroda stale su otvoreno i
jasnom odlukom ma stanovište monarhlstičkog oblika
Jugoslavenske države s masljednom narodnom dina-
stijom Karagjorgjevića na čelu.

Demokratska načela u svim svojim konzekvenci-
jama obzirom ma socijalnu 'ronskrukciim maše zemlje,
daje seljaku prvenstveni položaj u organizaciji narod-
nog života, jer je seljaštvo najnapredniji društveni sloj,
najvažniji činilac narodne proizvodnje, najmarniji čuvar
narodne kulture i sccijalnih tradicija po narodnoj i po-
litičkoj svijesti najodlučniji faktor u narodnoj politici.

Sa stanovišta jugoslavenske državne cjeline i je-
dinstva naša je država složena državna zajednica od
više historistijskih političkih individualiteta, a Jugosla-
vija uski pojam triju narođnih komponenata: srpstva,
hrvatstva i slovenstva, od kojih svaki u sebi posjeduje
sve necionalne atribute.

Unitaristički princip, ako se hoće razumno i s us-
pjehom provesti u jednoj složnoj državnoj i nacionalnoj
zajednici kao što je naša po prirodnim uslovima odr-
žanja, učvršćivanja i usavršavanja, moguć je samo na
principu pune jednakosti i ravnopravnosti izmegju Srba,
Hrvata i Slovenaca, isključujući svaku prevlast jednog
nad drugim ;

da se unitarističkim principom, koji u jugoslaven-
skom slučaju počiva na složnoj osnovi izragjenoj hi-
storijskim razvojem ne mora a i ne može izvesti jedan
oblik u orgauizaciji države ;

da je od početka bilo jasno, a vremenom i ne-
dvojbeno izraženom voljom pojedinih sastavnih držav-
nih dijelova i narodnih komponenata u više navrata
dokazano, da za današuji razvojni stadij jugoslaven-
skog unitarizma centralističko uregjenje države nije
adekvatna forma političke integracije i da usprkos sa-
znanja, iskustva i jasno izraženih raspoloženja vodi
sigurnom neuspjehv, a može imati samo svprotni učinak;

da unitaristički princip bez povrede podnaša unu-
tarnje uregjenje najširih prava sa sadržajnom snagom
bilo autonomije, bilo federacije;

da je jugoslavenski unitaristički princip od 1918
do danas izobličen tako zvanom ideologijom integral-
nog jugoslavenstva, koja je bez razloga u praksi bri-
sala jednakost i ravnopravnost srpstva, hrvatstva i slo-
venstva, rušeći bez razloga preimućstva historijskih
tekovina i osobina, koje su u prošlosti bile glavno
uporište borbe za opstanak i glavna osnovica, povri-
jegjujući prave interese te majsvetije osjećaje i na-
rodni ponos; a

da sa gledišta unutarnjeg državnog uregjenja ,hr-
vatsko pitanje“ nije riješeno i da pretstavlja prvenstveni
državni problem koji treba i po teritorijalnoj podjeli i
po kompetenciji samoupravne ili pokrajinske vlasti ri-

ješiti prema osnovnim težnjama Hrvata bez ustrba po
državnu cjelinu.

Stojeći na stanovištu opće demokratskih načela:
narodne suverenosti i gragjanskih prava, političke slo-
bode u punom izražaju pretstavljaju u današnjim pri-
likama odlučujući faktor za političko sregjivanje i nor-
malizaciju, privredna i financijska olakšanja, kulturni
razvoj i socijalni napredak.

Uspjeh istaknutih načela kao i svih drugih načela
zavisi u glavnom o iskrenosti saradnje svih politi-
čkih faktora. .

Pridržavajući se svih istaknutih principa i obzirom
na naše učešće u radu narodnog pretstavništva, poli-
tička logika odregjuje naše držanje u pitanjima koja
su nagovještena ili stavljena na dnevni red kao što su
općinska i banovinska samouprava, zakon o zboru i
dogovoru i poiitičkim organizacijama, slobodi štampe
i izbornom redu.

Naše je stanovište, da demokratski principi, gra-
gjanska prava i demokratske slobode budu u potpu-
nosti zavedene i osigurane pa da se sistem unutarnjeg
uregjenja postavi na najširu samoupravnu osnovu, vo-
deći računa o historijskim i političkim individualitetima
sa kompetencijama koje će zagarantovati jednakost i
ravnopravnost, isključujući politiku povlaštenja, eko-
nomskog iskorišćavanja a to biva u slučaju autonom-
nog ili federativnog uregjenja.

 

U školi biskupa Strossmayera.

Otvaramo u našem listu ovu rubriku, u kojoj
ćemo donositi misli našeg velikog biskupa, da naš
marod znade, koja su načela vodila Strossmayera u
životu i radu i što je on narodu na srce stavljao i u
amanet ostavio.

Danas svojataju Strossmayera za sebe i svojim ga
vogjom i učiteljem proglasuju oni, proti kojima se je
Strossmayer najžešće borio, naime svakovrsni neprija-
telji katoličke Crkve. Ali iz biskupovih vlastitih riječi
brzo će se vidjeti, da ma to nemaju pravo, dapače
blate njegovu svijetlu uspomenu.

Odmah naglasujemo, da je Strossmayer u svome
radu mogao naići na poteškoće sa strane koje crkvene
ličnosti, te se je u privatnom pismu svom najintimni-
jem prijatelju Dru Račkomu potužio: pa i drastičnijim
izrazima na nerazumijevanje ljudi i na važnijim crkve-
nim mjestima, Ali treba istaknuti, da je to Strossmayer
učinio u intimnom privatnom dopisivanju a ne obje-
lodanjivao štampom, jer je smatrao da to povjerljivo
izmjenjivanje misli i nagagjanje u borbi nije za javnost.
Što je pak Strossmayer nakon dugog razmišljanja do-
bro prosudio, to je kao svoje duboko uvjerenje obje-
lodanio u svojim govorima i okružnicama za svoje
vjernike i cijeli naš narod. Tu se nalaze sigurna i
jasna načela i nauka Strossmayerova, tu je sveta baština
što nam je naš velikan ostavio u amanet.

1. Što Strossmayer uči o papi?

Evo njegovih riječi:

»... Što je Isus Krist po vječitom biću, naravi i
moći svojoj; što je on po vječitoj zasluzi i slavi ot-
kupljenja i vječitog svećeništva svoga; što je on bio
na ovome svijetu, i sve što sjedeć ob desnu vječitog
Oca svoga jest i ma vijek vijeka ostaje i na zemlji i
na nebu; to je sve on sam po osobitom i izvanrednom
daru svoje svete milosti, po otajstvenom ali ujedno i
pravomu i živomu udioništvovanju u svetoj slavi i
zasluzi otkupljenja i vječitoga svećeništva svoga, prenio
na sv. Petra i sve nasljednike njegove do konca
svijeta ; tako da je sv. Otac Papa Leon XIII. u sv.
Petru i po sv. Petru pravi i živi Isusa Krista na ovom
svijetu zamjenik i namjesnik... Sv. Otac Papa Leon
XIII. najprvi je, najpoglavitiji, najsavršeniji i najuzvi-
šeniji baštinik, namjesnik, založnik, tumač i vršitelj i
obavitelj na ovomu svijetu svetoga otkupljenja i sve-
ćeništva Isusa Krista, svete vjere, neumrle istine, pravde
i moći Isusa Krista...“

p... Isus Krist Bog naš i Spasitelj maš vječiti
je početnik, vječiti je izvor, vječiti je temelj i ugaoni
kamen Crkve Božje; ali je isto to po milosti Njegovoj
i sv. Petar i njegovi nasljednici, jer on sam sv.