Str. 2

Iz Jugoslavije.

Nj. Vel. Kraljica Marija u Zagrebu. U subotu,
4. o. mj. došla je u Zagreb Ni. Vel. Kraljica u pratnji
dvorske dame g.ce Mirke Grujić i agjutanta pukovnika
g. Leka. Odmah nakon dolaska odvezlo se je Nj. Vel.
u Dvor, a odatle u zgradu srednjoškolskog skloništa
u Medulićevoj ulici. Nakon pozdrava nadbiskup Dr.
Bauer blagoslovio je zgradu i zahvalio se Nj. Vel.
Kraljici što je njezinim visokim sudjelovanjem sklo-
nište konačno otvoreno. U blagovaonici je svoju Do-
brotvorku pozdravilo +120 djece. Ni. Vel. Kraljica za-
držat će se nekoliko dana u Zagrebu.

Novo zasjedanje Parlamenta i Senata. 20. X.
završena je polugodišnja sesija Narodne Skupštine,
koja je otvorena 20. X. 1932, Pretsjednik Narodne
Skupštine zakazao je otvaranje nove sesije za četvrtak
9, XI. na način predvigjen u čl. 32 Ustava. Na toj
sjednici utvrdiće se dnevni red iduće sjednice. Prvi
redovni sastanak Senata održaće se u četvrtak 9. XI.
Na dnevnom redu je otvaranje sjednice senata čitanjem
ukaza Nj. Vel. Kralja i utvrgjivanju dnevnog reda.

Napredak Katol. Gjaštva. Većina našeg kato
ličkog gjaštva organizovano je u Kat, gjačkoj Ligi i
u Apostolatu sv. Čirila i Metoda. U oba ova Saveza
ima učlanjeno preko 1700 što akademske što srednjo-
školske omladine. Ovaj broj iz dana u dan raste tako
da se megju kat. gjaštvom opaža novi duh mladosti
i mapretka. Može se reći, da na čelu omladine stoji
akademsko društvo Domagoj. I ono dobro napreduje
osobito u ove dvije zadnje godine. Domagoj nastoji
da svagdje unese Kristova načela prema direktivama
biskupa Mahnića i današnjih vogja našeg gjaštva.

Hrvatski Radiša“ društvo za namještanje mla-
dića u razne grane trgovine, obrta i industrije, imade
na raspolaganju vrlo dobrih, sposobnih i nadarenih
mladića od 14 do 16 godina starih, koji bi želili učiti
zanat i trgovinu. (Osim toga imade ,Hrvatski Radiša“
na raspoloženju vrlo dobrih pomoćnika (kalfa) svojih
pitomaca, koji su u radu iskušani i s vrlo dobrim svje-
dočbama, za sva zvanja u obrtu i trgovini. — Molimo
gg. poslodavce, koji trebaju za svoje radnje naučnika
(šegrta) ili pomoćnika (kalfu), da se obrate pismeno
ili usmeno na najbližu Radišinu organizaciju, a ako
ove nema u mjestu, onda izravno na Središnjicu Hrv.
Radiše u Zagrebu, Šenoina ul. 16, pa će društvo rado
molbama udovoljiti. Za odgovor molimo priložiti po-
štansku marku od Din. 1'50.

Tri nove pravoslavne crkve počet će se graditi
u najskorije vrijeme u Boki Kotorskoj i to u Dobroti,
Prčanju i Tivtu.

Izgubljeno ireba brzo nadoknaditi.

Svaku izgubljenu stvar treba brzo nadoknaditi,
a naročito uslijed bolesti izgubljeno zdravlje.

Različne bolesti koje ruše ljudski organizam
ostavljaju iza sebe duboke tragove i posljedice. U času
kada je bolesnik prebolio bolest dogagja se vrlo često,
da oporavak ne ide brzo i sigurno. Oslabljenje tijela
a prema tome i svi njegovi dijelovi ne rade kako bi
trebalo. Rekonvalescent nema apetita te ni volje za jelo,
a maravna je posljedica toga, da tijelo ne primajući
dovoijno hrane, me može da se oporavi, pa ukoliko
mu se odmah ne vrati apetit, treba mu davati sretstva,
koja brzo djeluju na jačanje krvi i unose u nju do-
voljnu količinu željeza. Takav preparat koji krvi daje
željeza, poznat svim liječnicima, isproban s uspjehom
od stotine tisuća osoba, je ,Energin“ za jačanje krvi,
živaca i apetita. To je preparat u kojemu je uspjelo
spojiti željezo s još nekojim hranivim sastojinama u
takovoj formi, da ga želudac lako prima i pruža krvi.
Dajući krvi željeza jača se krv, a time i cijelo tijelo.
Odrasli uzimaju ,Energin“ 3 puta na dan po jednu
veliku kašiku prije jela. Djeca 3 puta na dan po 1
malu kašiku prije jela. ,Energin“ hranivo sretstvo za
krv i živce s uspjehom se rabi kod slabokrvnosti, opće
tjelesne slabosti, kod oporavka iza bolesti nervoze,
razdražljivosti, besanice, kod zaostajanja u tjelesnom
razvoju, engleske bolesti, pomanjkanja i nedovoljnog
mlijeka kod dadilja, poslije malarije i pomanjkanja
apetita i na kraju za opće jačanje tijela i krvi.

Tko je slabokrvan, blijed, slabih živaca i bez
apetita, podajte mu za jačanje krvi »Eunergin“.

»Energin“ dobiva se u svim apotekama u zatvo-
renim (originalnim bocama) od pola litre. 1 boca
»Energin“ 45 Din, Poštom šalje + Laboratorij ,Alga“
Sušak.

3 velike boce ,Energin“ 110 Din.

6 boca ,Energin“ 220 Dim. i 1 boca badava,

12 boca ,Energin“ 440 Din. i 2 boce badava,

Reg. S. Br. 4787/32.

 

»NARODNA SVIJEST.

Pisma iz naroda.

CAVTAT. i Marija Čolak. Kroz kratko vrijeme
na mladom djevojačkom rasadniku ovo je drugi miri-
savi cvijet, koji je dne 19. pr. mj. uvenuo svijetu,
da vječno u nebeskom perivoju žive i miriše. Spome-
nutu resile su sve kreposti zbog kojih je zaslužila tako
rani poziv od svog nebeskog zaručnika. Živjela je po
riječi Spasiteljevoj: ,Tražite najprije Kraljestvo Božje
i Njegovu pravdu“. A buduć ljubav prema Bogu po-
tvrgjiva se ljubavlju prema iskrnjemu svome, uvijek u
svakoj prigodi djelom potvrdila tu ljubav. Nikad nije
dozvolila pretresanje tugjih stvari i sve mane i po-
greške drugoga znala je uvijek pokriti i umanjiti. Ne-
mir, neslogu, svagju, neprijateljstva nije mogla podni-
jeti, te je megju zavagjenim bila pravi Angjeo mira.
Uvijek karakterna, nikad dvolična, iskrena bez uvijanja
i podlosti. Mrziela je pokvarenost svjetsku i žalila
mladenačku stramputicu, te je sa svojim čistim duhom
znala ojagjena podignuti nad tim mizernim svijetom i
zanijeti se za visokim idealima, koji nas ocijepljuju od
grešnog prolaznog svijeta i spajaju sa vječnom domo-
vinom ; tešku svoju bolest snosila je pokojnica strpljivo
i uvijek veselo raspoložena, liječeći bol melemom vjere
podlažući se potpuno volji Božjoj. Na dan preminuća
sama je zaželjela sv. Pomast za jakost duševnu i tje-
lesnu, te je mirno ispustila dušu na vječao Božje uži-
vanje. Sprovod pokojnice bio je veličanstven kako je
zaslužila ova uzor djevojčica, članica društva Srca Isu-
sova. Vječni joj pokoj i slava!

— Otvor franjevačkog samostana. Na sv. Mi-
hajla na veliku radost svih mješćana i opet bi otvo-
ren starodrevni manastir ,Gospe od Snijega“, nakon
punih sedam godina što je bio zatvoren. Ovu sve-
tinju Cavtata, franjevački manastir, utemeljiše g. 1484,
naši djedovi armaturi, kapetani, mornari naše slavne
republike i ribari dobrovoljnim doprinosima, a šest
godina kasnije obnovi samostan i proširi ga vlastelin
Frano Gozze. — O. Bono Beritić poslan od starješine
da proslijedi niz vrijednih cavtatskih gvardijana, došao
nam nenadno i ako neočekivano. Da se zuao tačan
dan njegova dolaska, bio bi dočekan u samostan uz
zvuk mjesne glazbe, a ovako ipak Cavtaćani izraziše
svoju radost pucanjem iz maškula te pohrliše u lije-
pom broju u Gospino svetište da zapjevaju radosnim
srcem ,Tebe Boga hvalimo“.na tolikom daru.

Trstenik na Pelješcu. Odbor za uregjenje mjesta.
U zadnje vrijeme naše je mjesto sa svojim divnim ro-
mantičnim položajem te osobito lijepom velikom pla-
žom svratilo na se pažnju stranaca, tako da je prošlog
ljeta nekoliko njih provelo ovdje dulje vremena na
ladanju. To je potaklo neke zauzetne mješćane, da se
osnuje Odbor za unapregjenje i poljepšanje mjesta,
što se je i postiglo ovih dana. Odbor je sastavljen od
11 lica: Pretsjednik: Don Ivo Petković; članovi: Ivo
Sugja, Aute Miličić, Milko Šarić, Mato [vanović, Ante
Šerka, Ivo Radovanović, Mato Poljanić, Niko Baće,
Frano Braškin i Vicko Miličić, — Odbor je započeo
sa svojim radom i već ove sedmice održao sjednicu.
Dao Bog, da ova lijepa akcija urodi dobrim uspjehom
i bila pretečom lijepe i sretne budućnosti Trstenika.

MAJKOVI. Pitanje školske zgrade. Ove se godine
navršuje 55 god., da je u ovom mjestu otvorena pučka
sada osnovna škola, prvo jednorazredna a kasnije dvo-
razredna, a još ni do danas nemamo svoje vlastite
zgrade, nego kroz sve to vrijeme škola je po privatnim
kućama. Pitanje da selo sagradi svoju vlastitu školsku
zgradu, bio je pokrenuo još g. 1921 naš mješćanin
učitelj g. Ivo Kraljević, Na sastanku sela bio se izabrao
odbor za gradnju i razaslao pozive našim iseljenicima
u Americi, da bi i oni sudjelovali u gradnji, Odazvali
su se samo trojica, koji su bili osamljeni u pojedinim
mjestima, dočim iz mjesta, gdje živu po veće skupine
naših iseljenika, nije se odazvao nitko, jer se je našla
nekakva zlobna osoba, koja je megju njih rasturila
lažnu vijest, kao da bi se to sakupljalo u neku drugu
svrhu, tako je ta stvar zaspala. Još moramo spomenuti,
da je tom zgodom maš čestiti rodoljuh g. Miho Miha-
nović bio obećao 50.000 kruna kad bude školska zgrada
gotova. — Opet početkom 1930. pokrenulo se isto pi-
tanje i ustanovio se novi Odbor, koji je odmah počeo
sa pripremama, te je našao zemljište za gradnju, koje
bi ustupio g. Luko Kraljević p. Luke uz malu nagradu.
Takogjer je Odbor izvadio sa seljacima besplatno i
priličnu količinu kamenja, te nabavio 100 konja vapna,
a i naši iz Amerike obećali obilnu pomoć, te je izgle-
dalo da je već stvar gotova ali ipak do gradnje nije
došlo. Propitali smo se kod članova Odbora što je na
stvari, pak smo razumjeli, da se izgubilo prvo vrijeme
u očekivanju nacrta (kojega ni do danas nijesu dobili),
jer u tom očekivanju promijenile se prilike kod naših

Br. 45.

   
 

je taj zub, ako ga odmah
ne zamašimo. Ostatak jela.
ujeo se medu zube, stvara
se mliječna kiselina koja
rastvara zubnu caklovinu.
Posljedica toga je malens
rupa. Dnevna njega s
Chlorodont zubnom
pastom zastićuje zube ođ
prerana raspadanja, čuva
ih zdravima i čini ih sjajne
bijelima. Tuba Din. 8.-,
velika tuba Din. 13.-.

iseljenika u Americi te nastupila i tamo kriza, pak sad
teško da bi itko mogao dati i polovinu od onoga što
je obećao. Još smo razumjeli, da je naš mješćanin
g. Stijepo Kljunak, gragjevni poduzetnik, izradio jedan
sasvim dobar nacrt, pak preporučamo Odboru da se
probudi i makne, te da makar prama tom nacrtu počne
sa gradnjom, a ne čeka da se stvar odugovlači. Kad se
jednom započne i dovršit će se, jer bez početka, nema
ni svršetka !

Murter kod Šibenika. Proslava sv. Godine.
Nizu veličanstvenih proslava sv. Godine i 75-godišnjice
Lurdskih ukazanja, koje su ove godine održane, pridru-
žilo se je i naše mjesto. Od 28 do 30 IX, obavljala se
je svečana trodnevnica kao priprava za svečanu pro-
slavu jubilarne slave, koja se je obavila na 1, X. t. j.
na blagan sv. Krunice, čiji se blagdan od starine u
mjestu najsvečanije slavi. Na 1. X, održala se je po-
noćka, koju je u trojci svečano pjevao mjesni župnik
a svečani govor u slavu nebeske Majke održao je poz-
nati propovjednik O. Aute Stipančić, franjevac iz Ši-
benika. K stolu Gospodnjem pristupilo je preko 700
duša. U 9 s. j. bila je svečana procesija sa čudotvor-
nom prilikom Bl. Gospe Milosrgja od župske crkve do
Hramine. Na trgu je bio improviziran lijepo okićen
oltar, pred kojim je mjesni župnik čitao, a hiljade su
ponavljale ,Posvetu Majci Božjoj“. U svečanoj proce-
siji bili su sve mjesne vlasti, učiteljstvo i škole, Bra-
tovštine sa svojim barjacima, razna vjerska društva,
katol. omladina obojeg spola sa svojim barjakom te
ostali narod. Procesiji je prisustvovala i glazba iz Ti-
jesna, koja je putem svirala nabožne pjesme. Dok su
djevojke u marodnoj nošnji sipale cvijeće, pobožni je
puk naizmjenice molio i pjevao. Od podne do 6 sati
na večer bilo je klanjanje, kod kojeg su se izmjenji-
vala mjesna katol, Društva (Križari, Križarice, Djevo-
jačko Društvo, Marijine kongregacije, Društvo kršć.
Matera i ostali puk. U 6 s. uveče bila je svečana teo-
forička procesija. Cijelo mjesto bilo je svečano okićeno
zelenilom, cvijećem, barjacima, a prozori rasvijetljeni.
U procesiji su ukusno obučena djeca , Angjelići“ nosili
znakove muke Isusove. Kod improviziranog oltara
obavio je mjesni župnik posvetu ,Presv. Srcu Isusovu“.
Nakon toga uz sviranje glazbe puk je gromko zapje-
vao ,Do nebesa“, Kad se je nepregledna povorka od
preko 2000 duša jedva slegla u prostranu a za ovaj
slučaj premalenu župsku crkvu progovorio je u tišini
O. Ante, pozvavši pravovjerni puk, da do smrti ostane
vjeran i zahvalan Isusu Bogu, da budu dobra i poslušna
djeca sv. crkve, da ljube sv. Oca Papu, Biskupa i sve
crkovne poglavice. — S pjesmom ,Tebe Boga hvalimo“
i blagoslovom zaključena je ova velebna jubilarna pro-
slava, koja je u srcu svih, posebno mladeži, ostavila
neizbrisivih uspomena. Na koncu crkovni pjevački zbor
zapjeva ,Hoćemo Boga“, a narod oduševljeno prihvati.
EROSA LIRA SALA AAEZNNANNJ ASK

Kod iznemoglosti i tromosti cijelog tijela kod
starijih osoba. Iznemoglim i starijim osobama toplo
preporučamo: dajte si masirati tijelo sa preparatom
»ALGA« uveče prije spavanja i u jutro prije usta-
janja. Uveče poslije masaže biti će Vam tijelo lagano,
uživat ćete duboki san koji odmara i okrepljuje. U
jutro poslije masaže ostanite još neko vrijeme u kre-
vetu. Kad ustanete udovi će Vam biti gipki, hodanje

lagano, kao u prerogjenom tijelu, osjetit ćete novu
svježinu, vedrinu i životnu snagu.

»ALGA“ dobiva se svuda 1 boca Din. 14.—.

Odlazak i dolazak željeznice, Po novom voznom redu
zin SMLAJE. SVA dan: 5:40, 8:55, 19:35, a odlaze :
u 6, 11'50 i 20.