Br. 6.

 

God. VII.

 

Uljena je listu 5. Din. mjesečno ;
PLATIVO I UTUŽIVO U ĐUBROVNIKU.
Uredništvo i Uprava kod Dubr. Hrv. Tiskare.

900. obljetnica, otkada su u Dubrovnik donesene
Moći Glave sv. Vlaha, dala je ove godine Dubrovča-
ima posebni zanos, da izvanrednim oduševljenjem
roslave taj veliki god prigodom ovogodišnje svečanosti
v. Vlaha. Sudjelovanje toj proslavi Njegove Preizvi-
enosti papinskog Nuncija u Beogradu Msgra Dra
dermenegilda Pellegrinetti pridonijelo je # onako ve-
ebnoj svečanosti neobičan sjaj i veličanstvenost, te je
Njegova prisutnost, uz temperaturu tihog, suhog iako
murnog dana, privukla u Dubrovnik ogromna mnoštvo
to stranaca, što naroda iz bliže i daljnje okolice.

Daljnja priprava za svečanost počela je već
9. I. u 41/2 s. po p., kad su u svečanom ophodu pre-
esene iz katedrale Moći Glave sv, Vlaha, praćene od
gl. gg. opć. uprevitelja, festanjula te crkovinara Sve-
eve crkve sa gorućim svijećama u rukama.
Trodnevlje obavljahu u Svečevoj crkvi redom
njesni redovnički starješine uz pohvalne večernje go-
ore držane od preč. Dn. Miha prof. Fabrisa, koji je
anio mnogobrojne slušatelje i aktuelnošću predmeta
retoričkom formom. :

Uoči svečanosti, na Svijećnicu (Gospu Kandeloru),
8*/2 s. crkva sv. Vlaha napuni se maroda, jer je Nj.
reuzv. papinski nuncij imao da odsluži tihu sv. Misu.
raćen od ugl. gg. crkovinara bi svečano uveden u
rkvu. Preko sv. Mise crkveni pjevački zbor pjevao
e uz pratnju orgulja 3-glasne kompozicije. Lijepi broj
jemnika primilo je sv. pričest iz ruku Preuzvišenog,
oji ie ma koncu sv. Mise svečano podijelio Apoštolski
lagoslov s potpunim oprostom.

Kićenje grada izvedeno je osobitim ukusem. Sve-

eva crkva okićena je zelenilom, da arhitektonski stil
e trpi ništa. Stradun je pretvoren u nravi salon:
lenilo je postavljeno ne poprijeko, već uzduž tako
a su pojedine kuće urešene posebno. Na električnim
mpionima vise obruči zelenila sa žaruljama, Da,
tradun izgleda pravi salon.

Ali sa tradicionalnim topovskim hicima na 23/4 s.
o p. neki posebni zanos i vedra radost obuze dubro-
ačke gragjane, kad se uz lijepo vrijeme dvije muzike
ozdravivšt. Svečev hram upute gradom, da okupivši
radske bafjake izagju na Pile te prihvate barjake sv,
adrije i sv. Gjurgja. Ugodno vrijeme privuklo je
inoštvo naroda za barjacima i grad baš vrvi od silnog
iijeta. Veoma je ugodno bilo vigjeti za općinskim
arjakom sv. Vlaha elitu dubrovačke inteligence i osta-
g gragjanstva u velikom broju okićenih prsiju s ju-
ilarnom medaljom na bijeloj vrpci. — U 3 sata gg.
stanjuli razdijeliše siromasima 602 kg. kruha. — Po-
ije večernje u crkvi sv. Vlaha, svećenstvo u svečanom
phodu povrati Moći Svečeve Glave u stolnu crkvu,
dje je u 4/2 s. slijedila.

Pontifikalna Večernja, koju je služio Nj. Preuzv.
apin nuncij uz veliku asistenciju presvij. biskupa i
\ gg. kanonika. Psalme Večernje i himne ispjevao

 

veliki crkveni zbor i to po slijedećem programu :

Lederer Fr.: Domine ad adjuvandum“ za 4-glasni
ješov. zbor; 2) Amatucci: Psalam ,Dixit Dominus“
elo muški zbor; 3) Perosi D. L.: Psal. ,Confi-
bor Tibi Domine“ 4-gl. mješov. zbor; 4) Psal. Beatus
ir koralno; 5) Capocci G.: Psal. ,Laudate pueri
lominu:m“, mješov. zbor uz bariton solo g, prof, P.
lardelli ; 6) Perosi D. L.: Psal. ,Laudate Dominum“
«gl. muski zbor; 7) Lederer Fr. : Himna ,Salutis aram
lasius“ mješoviti zbor; 8) Grassi C.: Psal. ,Magni-
cat“ 3-gl. muški zbor; 9) Lederer Fr.: Himna , Ave
egina“ 2-glasni ženski zbor. — Od tih kompozicija
eba istaknuti osobito Perosijev psalam  , CGonfitebor
ibi Domine“ radi svoje bujne koncepcije i stilske
sebujnosti, ;: i Capoccijev ,Laudate pueri Dominum“
idi svoje realističke izradbe, koju je odlični bariton
olo g. prof. P, Nardelli znao da izvrsno interpretira.
Ja se ne zaustavljamo na pojedine tačke, možemo kon-
iatovati, da je Crkveni pjevački zbor veoma lijepo
spio izvedbom ove klasične večernje, što je na čast
g. prof, Ledereru, upravitelju zbora, pratiocu na har-

loniumu, kaošto i dirigentu g. A. Gjivanoviću, a i svim
jevačicama i pjevačima.

za inazemstvo 10 Din. mjesečno.

Izlazi svakog Utornika.
Pojedini broj 1:50 Din.

Veličanstvena proslava svečanosti sv. Vlaha.

Rasvjeta grada, usredotočena ove godine pred
Svečevom crkvom, veoma je lijepo uspjela, Od muzika
koncertira samo sokolska. Vojnička muzika sudjeluje
svečanosti samo sa marševima, što je izazvalo svakoja-
kih komentara. Blaga večer omogućuje ugodnu šetnju
nebrojenog mnoštva, koje se razigje kućama tek pošto
muzike obagju gradom, a u Svečevoj crkvi svrši sve-
čana Jutrenja, koja je započela u 7/2 s. več.

Na dan svečanosti osvanuo ugodan, prilično
veđar dan sa temperaturom + 14. Radost i veselje
odsijeva na licu svakoga, koga sretneš. Tradicionalnom
budnicom od 11 topovskih hitaca i obilaženjem muzika
okićeni grad poče oživljavati. Radosno se šire vijesti,
da izvanredno ove godine dolaze barjaci iz Cavtata i
Konavala, te iz Trstena, Kliševa, Osojnika i drugih za-
padnih mjesta.

Doček barjaka privabio je stoga ove godine
neobično mnoštvo gragjaristva na Ploče i na Pile,
Pozdravljanju grada sa strane barjaka i njihovom iz
vijanju te puškaranju troinbuna uz udaranje muzika
prisustvovao je na Pilama Nj. Preuzvišenost Papi&ski
Nuncij gledajući taj divni prizor sa terase poštarske
zgrade i blagoslivajući barjake pri  pozdravljanju.
Napokon ugje u grad  nebrojena povorka barjaka
sa pratnjom, predvogjena od dvije muzike. I najstariji
ljudi ne pamte, da je ma svečanost sv. Vlaha došao
ovoliki broj barjaka kao ove godine: svega 49 praće-
nih od nepreglednog mnoštva naroda.

Pozntifikalna sv. Misa u stolnoj crkvi bila je
nešto veličanstvena. Pontifikal je odslužio preuzvišeni
papinski Nuncij uz asistenciju gg. kanonika i prisustvo
4 biskupa u ornatima: Dra Marčelića, Dra Milete bi-
skupa šibenskog, Msgra Mišića biskupa mostarskog,
te Msgra Barbića. Crkva je bila "dupkom puna pobožna
naroda. Muški 3 glasni zbor ispjevao je Ravanellovu
»Missa in hono1em St, Petri Orseoli“ uz bariton solo
g. prof. Nardelli, koji je preko ofertorija ispjevao ta-
kogjer himnu: Blasi sacerdos inclyie, od Ravasia. Drago
nam je istaknuti dobro shvaćanje crkvenog zbora no-
vije strožije crkvene muzike, koja u adekvatnoj inter-
pretaciji postiže lijepe liturgičke i umjetničke uspjehe.
G. Nardelli je i ovog puta osvojio svojim glasom i
svojom dikcijom brojne slušatelje.

Procesija je, kako je i razumljivo, ove godine
bila impozantna. Silno mnoštvo naroda pravilo je gusti
špalir velebnoj povorci sa 2 muzike, 49 barjaka pra-
ćenih obilnom pratnjom, 59 mitronosnih crkvenih do-
stojanstvenika sa pratnjom od 50 svećenika, od kojih
su do 40 nosili Moći svetaca te Pelenicom pod nebnicom
i 2 čete vojne mornarice. Preuzvišeni papinski nuncij
nosio je sam na početku i koncu procesije Glavu sv.
Vlaha. Procesijije pak uz općinskog upravitelja g. Nika
Koprivicu stupao i g. Stjepan Radić, ministar prosvjete,
sa svijećom u ruci. Nebnicu, pod kojom se nosila Pe-
lenica, nošahu osmerica naših kršnih momaka iz oko-
lice u zlatnoj narodnoj nošnji. Pobožni narod ljubio
je sv. Moći neprestano i u velikom broju, osobito
Svečevu Glavu, koju je nosio preuzvišeni papinski
Nuncij. Na povratku procesije u katedralu vojska ispali
trostruku salvu pri blagoslovu. Čitava je procesija pro-
tekla u najboljem redu.

Igri tombole predišla je utrka dječaka u vrećama,
a cilj je bio: tko će prvi zagrliti pršut (šunku). -Na-
ravno, da je utrka veoma ugodno raspoložila gledaoce.
Megjutim se silno mnoštvo naroda sleglo pred crkvom
sv. Vlaha, te ispunilo cijeli prostor Luže i dobar dio
Straduna, da sudjeluje igri javne tombole.. Sa prva tri
broja dobijena je trojina od Din. 800. a skoro za njom
petica od Din. 1000. Dobitak prve tombole od D. 1600
prilično se je otegao, a zatim je skoro dobivena druga
tombola od Din. 1400 i treća od Din. 1300.

Puštanje balona ove godine bilo je ugodno iz-
nenagjenje. Prvi je pušten veliki papirnati balon, koji
predstavljaše sv. Vlaha. Taj se je digao visoko i nestao
u daljini u sjeverozapadnom pravcu. Drugi balon, koji
predstavljaše jugoslavenski grb, lijepo se digao do
visine od jedno 150 metara, a tada se zanesen vjetrom
zapalio. >

ta

izo.

za odbor
Tisak Dubrovačke Hrvatske Tiskare (zast. I. Birimiša) — Dubrovnik

urednik :
Antun FIč

Vlasnik - izdavač -

»NARODNE SVIJESTI“ Dubrovnik,

Odlazak barjaka bio je takogjer oduševljen,
Pozdravivši Svečev hram i Općinu barjaci prolažahu
iza Gospe pozdravljajući izvijanjem Gospu i preuzvi-
šenog papinskog poslanika, koji ih je sa prozora bis-
kupske palače u društvu s drugim biskupima pozdrav-
ljao, na Pilama je oproštaj bio srdačan.

Rasvjeta i vatrometi. Pošto je u Svečevoj crkvi
obavljena svečama pontifikalna večernja u jednakom
sjaju i jednakim programom pjevanja kao u oči sve-
čanosti u katedrali, preuzvišeni je dao svečani bla-
goslov sa Svetotajstvom. U crkvi se pak obavljalo
grličanje do kasna. Megjutim je koncertirala sokolska
muzika, a vojna svirala marševe pred rasvijetljenom
crkvom sv. Vlaha i Lužom. Nakon koncerta silno
mnoštvo svijeta skupi se na Pilama, gdje su se bacali
ukusni vatrometi i palile umjetne vatre. Obilaženjem
muzika gradom završi se svečanost toga dana.

Mir i red. Uza sve to, što je u grad kao nikad
do sad nagrnulo mnoštvo stranaca i što je održana i
partijska skupština g. Stjepana Radića, mir i red nije
u gradu bio ni najmanje pomućen. Na dan sv. Vlaha
bez redara i žandara uza svu masu naroda nije nastao
niti najmanji inciđenat. To služi na čast našem gre-
gjanstvu, koje za vrijeme cijele svečanosti sv. Vlaha
sve baca na stranu i sve zaboravlja, a hoće samo da
se što ljepše proslavi onaj dan ,ki dohodi nami jed-
nom na godište“.

Na Goricu sv. Vlaha pogje u Negjelju neobično
veliki broj gragjana sa gradskim barjacima predvo-
gjeni muzikama. Dan je bio baš ugodan i tih. Osobito
lijep i zanimiv prizor pružahu brojni trombunaši do
blizu 100 na broju, a razdijeljeni u tri čete: gradsku,
predgradsku i grušku. U Svečevoj crkvi na Gorici
odslužio je pjevanu sv. Misu župnik gruški prečasni
Du. N. kan. Zlovečera, koji je održao i prigodno slovo,
stavljajući na srce Dubrovčanima popravak one irošne
kapele, milog spomenika naših starih. Na koru je
pjevao gradski crkveni pjevački zbor dvoglasnu misu
od Dierix. Krasan je bio prizor povratka u grad.
Za barjacima je išlo nebrojeno mnoštvo gragjana bez
razlike dobe i staleža, kao nikad do sada. Za barja-
cima pak trombunaši predvogjeni od svojih vogja.
Na Pilama su ispaljene zajedničke gromorne salve pod
komandom  festanjula. Veličanstven je bio ulazak u
grad i povorka gradskim ulicama. Dok su se barjaci
klanjali Svečevu hramu, Općini, Gospi i Biskupiji, trom-
buni su pucali na Ribarnici. Pošto su ispraćeni na Pile
Gružani i Pilari, gradski barjaci se vrate u crkvu
sv. Vlaha, a trombunaši ispališe i zadnje hice. Time
je uz opću radost i veselje završila vanjska svečanost
ove godine.

Zaglavak svečanosti bit će sutra večer u Svečevoj
crkvi u 9 s. sa svečanom večernjom te sa ,Tebe Boga
hvalimo“ i blagoslovom.

Da je svečanost ove godine ovako sjajno obav-
ljena, najviše zasluge imaju naši dični festanjuli gg.:
Miho Gjaja i Ivo Gracić, te im ovim putem u ime
gragjanstva izrazujemo naše čestilke i našu zahvalu.
Živjeli !

Prigodom svečanosti sv. Vlaha god. 18326.

Vječnoga sunca zraka jedna sjajna
Obasja grad naš izvanrednim čarom,
Tržu se ljudi... sila neka tajna
Napunja srca neobičnim žarom.

Dubrovnik slavi svoga svetog Vlaha,
Obnavlja spomen one slave davne,
Kojom sa mnogo želja i uzdaha
Svete mu glave moći primi slavne.

Mržnja, nenavist, zloba, laž i pakost,
Uzrok svih jada i neslozi hrana,
Uzmiče, bježi, svaku gubi jakost
Pred vedrim slavljem današnjega dana.

Mučenik slavni od Sebasta grada
Svoje pod krilo Dubrovčane zbira,
Jača se vjera i ljubav i nada,
Kreposti temelj i gragjanskog mira.

1, dok Dubrovnik u radosti plije,

Ter se glas topa zvonjavi odziva,

Nazočan slavi, kojoj slične nije,

Papin poklisar narod blagosiva... S
Dubrovačko Svečenstvo.

s