: e
i POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU
Br. 23. a

 

 

.

 

DUBROVNIK 6. Juna 1929.

 

Broj čekovnog računa našeg lista
jest 4153 Podružnice Sarajevo.

God. XI.

Narodna Svijest

 

Cijčna je listu 5. Din. mjesečno; za Inozemstvo 10 Din. mjesečno

PLATIVO i UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
Uredništvo i Uprava kod Dubr. Hrv. Tiskare.

Izlazi svakog Četvrtka.
Pojedini broj Din. 1.50.

 

 

Vlasnik - izdavač - urednik:

za odbor ,NARODNE SVIJESTI“ Antun FI& — Dubrovnik,
Tisak Dubrovačke Firvatske Tiskare (zast. I. Birimiša) — Dubrovnik

 

Bernard Shaw u Dubrovniku.

U četvrtak 16. maja stigao je u naš grad iz

Brioni veliki britanski književnik, rodom Irac, g. George
Bernard Shaw, sa svojom gospogjom Charlotte i od-

— sjeo je u Hotel Imperial.u. O njegovim utiscima pri-
| mili smo ove retke: ,Čovjek treba da mu se divi, .kad
| + ga vidi kako lako skače uz stepenice, rekao bi da mu nema
20 godina, pun humora, miran, simpatičan i dobar
starac u svojoj 73. godini sačuvao je uslijed umjere-
nosti u svemu (vegetarijanac je) cijelu svježinu tijela

| i duha. On je bez dvojbe najveći sadašnji dramski
_ pisac i njegova se djela čitaju i prikazuju sa kolosal-
| nim uspjehom po cijelom svijetu. Cilj je njegova do-
| laska u Dubrovnik bio da odmarajući se od napornog
razgleda naš grad, za koga je čuo tako mnogo
i o govoriti. Nije nikako htio da dava izjave ili

— imtervije, insistirajući radi svoje skromnosti i dobrote.

da je on sasma običan čovjek, ali poznavajući moć
njegove riječi i pera, moralo se, iako je bilo teško do-
dijevati mu, nagovoriti ga da primi predstavnike naše
štampe i da tako i šira javnost čuje njegovu riječ o
_ našoj zemlji i Dubrovniku. Zbilja to je i uspjelo —
kako će naši čitaoci biti vidjeli u beogradskoj, zagre-
bačkoj i ostaloj našoj štampi. Pokazalo mu se je, za-
uzetnošću g. Dra Ernesta Katića, sve što Dubrovnik
posjeduje i ima razloga da se vjeruje, da mu je bilo
vrlo milo što je posjetio naš grad, u kome ima stvari
»unequalled“ (bez para) na svijetu. Kazao je da mu je
žao što nije prije došao i da će sigurno opet doći,
Na pitanje O. Posinkovića kada će to biti, odgovorio
je: m»as soon as I can (što prije budem mogao). —
_U Dvoru, katedrali, crkvama Franjevaca i Dominika-

gaca; Muzeju, arhivu — knjigu potpisa ovih dvaju.

zadnjih obdario je svojim potpisom — i uopće u ci-

_ jelom Dubrovniku našao je stvari kojima se dugo di-
= vio i više je puta uskliknuo : »Splendid, magnificent,
— great, this is a beauty“ itd. (sjajno, divno, veliko, ovo
— je ljepota). ,Kazati ću svojim prijateljima u Engleskoj
— sve što lijepoga imate ovdje, a osobito koliko se blago
| malazi u Arhivu za čovjeka, koji hoće da proučava“,
. Dubrovčani, mi ne znamo što imamo;  posjećujmo
mjesta, gdje se čuvaju dragocijenosti, koje su dika
Dubrovnika. — Gledao je sa nezadovoljstvom i indi-
gnacijom izvjesne slike velikih svjetskih umjetnika,
koje su bile tako strašno i laički restaurirane, Na slici
u iratara crnih ,Dubrovnik prije 1667“ zagledao se u
Zvonik i pitao je da li će ovaj novi biti isti. Kad mu
_ se odgovorilo afirmativno rekao je: ,Thank the Lord“
= (hvala Gospodu). Bio je vrlo frapiran ljubaznošću OO.
\sMalije i Posinkovića, gg. Dn. Karla Capurso, Jova
|) Perovića i prof. P. Zeca, koji su mu bili pri ruci po-
= kazujući i tumačeći mu naše divne stvari, kao takogjer
_ susretljivošću policijskih i financijskih organa pri nje-
govom dolasku u Gruž. O O. Taliji kazao je: this
is the most interesting person I saw in Dubrovnik
so far (ovo je najinteresantnija osoba, koju sam do
sada vidio u Dubrovniku) i zbilja iz prijaznog razgo-
vora sa spomenutim bilo je jasno da njegove riječi
nijesu prazno laskanje, nego prava istina. Htio je da
mu se pokaže jedna ćelija i O, Talija mu je poka-
zao svoju koja je naravno vrlo skromna. Kad ju je
vidio uskliknuo je: da mi je moći ovdje živjeti, da-
leko od novinara, izdavača, berzanskih agenata, itd.
Posjetio je i našega načelnika g. Dra M. Mičića i duže
se s njim zadržao u prijatnom razgovoru propitivajući
se o uregjenju naših općina, jer je i on dugogodišnji
vijećnik jedne londonske općine, o političkim i ostalim
prilikama u našoj zemlji i sve je saslušao sa najve-
ćim interesom. Po njegovim riječima moglo se jasno
razumjeti da je on vrlo dobar prijatelj našega naroda,

a to će možda biti potvrgjeno i njegovim zlatnim perom.
Otišao je autom i do Cetinja i kazao je da ne bi

znao, što mu se više svigja da li put do Kotora ili
onaj uz Lovćen. O Crnogorcima je rekao da su jedno-
stavni ali vrlo dobri ljudi. ,Bojao sam se“ — reče
šaleći se i blagim posmjehom na usnama — ,da će me
Crnogorci ubiti samo da me orobe, a kad tamo oni

= mene nadarili sa nekoliko djelova njihove krasne i ar-
tistične narodne nošnje. Iz izvjesnih razloga vrlo mi

ME

je milo da sam pošao u Crnugoru i da saw uopće
došao u vašu zemlju“.

Posjetio je takogjer. Trsteno, gdje mu je naš
gospar konte Vito Gozze. došao u susret na sva-
kome poznati prijateljski način. U Cavtatu je pre-
gledao Mauzolej obitelji Račića od našega Meštrovića
i neizmjerno mu se je dopao. Za Meštrovića, koga on
već davno pozna, kazao je da je bez dvojbe najveći
umjetnik poslije Rodina. Dr. E. Katić pokazao mu je
fotografije nekih radova Meštrovića koje je on dugo
posmatrao. Oko mu je odmah palo na portrait Rodina
i o istom kazao da je naprosto divan. On lično pozna
Rodina, jer mu je Rodin učinio portrait. Kada smo se
rastali sa g. Katićem, zapitao je da li bi se negdje mo-
gle da dobave fotografije Meštrovićevih radova i već se
je uredilo putem g. Katića da mu ih sam Meštrović po-
šalje. Megjutim mu je g. Katić darovao portrait Rodina,

_u koga je čisto zadivljen.

Interesantno je da mu oko padne odma na ono,
što je lijepo, pak i slušati njegovo rezonovanje, zašto
je nešto lijepo, to je zbilja milina. Izgledu i tisku
knjiga posvećuje naročitu pažnju i voli da o tome duže
razgovara, tako da slušatelja odma zainteresuje i do-
tični uvidi da izgled i tisak igraju veliku ulogu u
knjigama. On je bez dvojbe veliki umjetnik u tome.
Protivnik prostora u tisku (mislimo na novu crtu) on
je jednom prilikom potrošio radi korektura 275 funata
šterlinga ekstra samo da bi uklonio te prostore i da
bi mu knjiga što ljepše izgledala. Veliki je ljubitelj i
perfektni poznavalac paleografije. Jedno je njegovo
djelo litografirano starinskim slovima i takova je bila
navala da se cijelo izdanje u hip rasprodalo. Danas
Englezi, a naročito Amerikanci plaćaju skupe pare (više
stotina funata  šterlinga) za jedan egzemplar tog djela,
čiji je broj bio ograničen. Sakupljači potpisa ili kako
ih on naziva ,autograph fishers“ plaćaju velike svote
za njegov vlastoručni potpis. Zamoljen da nam govori
o svojim djelima, odgovorio je da o tome uopće ne
voli da razgovara. A na pitanje koje mu se od nje-
govih djela najviše svigja kazao je: ne znam, jer čim
napišem, zaboravim; u ostalom ostavljam čitaocima
da prosugjuju. Veliki je prijatelj sveštenika iako —
kazao je — oni se možda ne slažu sa mojim idejama,
ali ideja je ideja, a prijateljstvo je prijateljstvo.

Vrlo je iskren i otvoren i kaže u lice što misli,
»Sve vam je lijepo, ali kanalizacija vam je ispod svake
kritike“. To je kazao kad smo bili na Peskariji i

“ Brsaljama.

I njegova se gospogja Charlotte vrlo interesirala
za Dubrovnik i naročito se raspitivala za klimu; koja
prevlagjuje zimi. Pri rastanku ma lagji kazala je: neću
da kažem ,good bye“ (zbogom), nego ,au revoir“ i
to po svoj prilici dojduće zime.

U četvrtak 23. maja otputovali su sa Kumanovo
za Split, posjetili su Trogir i Šibenik, a odatle krenuli
za Veneciju pak natrag u London. SR =

FIGOL eliksir sigurno i prokušano sredstvo kod
neurednosti probave i bolesti stomaka i crijeva. Cijena
boci 35 Dinara. Dobiva se u Apoteci u Gružu.

 

 

 

 

U KUPAONSKE KADE, PEĆI, UMIVA- s)
ONICI, KLOSETI, FAJANSKE PLOČICE

EEK. MATERISA i KOSTERI

Gramofoni, ploče, Radio Aparati i
djelovi na otplatu

MIRKO NM. ZEC

trgovina gvožđem, tehničkim i elektro
tehničkim materijalom.

HRASTOVI SLAVONSKI
o. PARKETI s

 

 

id stedi Pe AI

 

 

Japanski buhač.
— Pismo iz Lime, Peru —

Dok sam bio u Dubrovniku, čuo sam govoriti
i čitao sam po novinama, da u Japanu goje buhač.
Pošto je buhač jedan od glavnih artikela, što se iz-
vozi iz Dubrovnika, interesirao sam se za stvar i do-
znao sam da u Perit i ostalim Južno.Amerikanskim
državama najviše se troši Japanski buhač u prahu (ua
kutijam piše 70% buhača 24% naflatina i 6% drugih
stvari) i u tekućini (ne kaže na kutiji koliko sadrži
buhača), pak u drugom redu troši se Sjevero-Ameri-
kanski buhač u prahu i u tekućini. — Ali se u Sje-
vernoj Americi ne goji, nego se uvozi u cvijetu iz
vana i ondje preragjuje kao da drugi narod nije spo-
soban samljeti buhač i metnuti u kutije, budi sam ili
pomješan sa drugim antiseptikom poput Japanskog.

Bilo kako bilo amo se ne zna da se u Dalmaciji
goji buhač i ako mu je Dalmacija kolijevka, u kojoj
je sam nikao i ako se je u Dalmaciji najprije počeo
racionalno da goji. Nije poznat naš buhač, jer ne
dolazi na tržište izravno, nego iz treće i četvrte ruke
preragjen. Stoga mu je tamo cijena nestalna, dok je
ovdje ista, bio tamo 10 ili 30 Dinara kilogram — a što
to znači? Znači da fabrikanti špekulaju sa buhačem.
— A zašto ne bi i oni (naš narod u Dalmaciji) imiti-
rali Japance u pogledu priregjivanja buhača i tako
imali sve one koristi, koje imadu razni posrednici i
fabrikanti tugjih zemalja ? Zar smo mi iza Aziata?...
Na kutijam Japanskog buhača stoji štampano , Mode
in Japan“ a Mađe in Jugoslavia nema | nigdje, a kada
će biti?.

Buhač će se vazda trošiti, ali svijet ne stoji na
istome, nego kreće užasnom brzinom napred u trgo-
vini, industriji i poljodjelstvu, pak naši gojitelji buhača
ne smiju biti konservativni, nego se moraju maknuti,
osnovati buhačke zadruge te imitirati Japance u po-
gledu priregjivanja buhača. I našega naroda imade po
svijetu, koji bi nastojao da se naša roba prodaje.
A nije teško osnovati zadruge, jer u svakom većem
mjestu u Dalmaciji imadu seoske blagajne i ove bi
mogle financirati buhačke zadruge i biti im pri ruci
pri preragjivanju i raspačavanju buhača u prahu i teku-
ćini poput Japanskog i Amerikanskog sa ,Made in
Jugoslavia“. M. Kesovia.

 

Zašto je dobro biti mušterija
i velikih otpremnih kuća.

Često naigjete u novinama na oglase velikih ot-
premnih kuća, kao na pr. Kastler i Ohler u Zagrebu.
te će Vas za cijelo zanimati, po kojim načelima ova
trgovina radi, tim više, jer ste. tamo mogli nabaviti
robu, kojom ste zadovoljni, ili ste čuli od znanaca za
dobru poslugu. Kako se ona od svog osnutka prije
pedeset godina razvila od uličnog lokala, koji se ničim
nije razlikovao od drugih, u  četverospratnu bijelu
zgradu, koja resi ulaz u mnajprometniju zagrebačku
ulicu ,llica“, to je možda zanimljivo saznati tajnu
ovog pobjedonosnog razvitka.

Princip poslovanja ove kuće je postići veliku i
brzu prodju, koja je u cijelosti cvisna o zadovoljstvu
mušterija. Kuća, u svom živoinom interesu ne smije
da ima ni jednu mnezadovoljnu mušteriju, ona mora
znati pružiti mušteriji toliko, da ona ostaje i nadalje
onaj zadovoljni gost kuće, koji se uslužnom priprav-
nošću uvijek na novo dočeka.

Za ovu veliku kuću ne može pojedina mušterija
biti vrelo prihoda, ona imade socijalni zadatak, snab-
djevati široko pučanstvo sa dobrom robom, koja mora
biti ispod tržne cijene. Ona predstavlja danas neku
vrst nabavljačke ustanove, koja, zmajući za potrebe
pučanstva, kupuje robu u ogromnoj količini izravno
iz prve ruke u centrima produkcije i razdjeluje istu
robu odmah, bez posredovanja kakove filijale ili po-
slovne veze izravno svim pojedinim potrošačima.

Roba je podijeljena u 18 odjeljenja, kojima ruko-
vode iskusni školovani stručnjaci; kuća je danas jedna
moćna cjelina, u kojoj rade, svaka po svoj specijal-
noj struci, talentirane sile ma dobrobit mušterija i