Foj pazara-smijeha-satire

 

Evo me, izišla sam. Mogla sam
i prije, ma nije bila potreba, jer
su to učinili moja braća u ga-
ćama. Zar su ono bili govori :
jugosl. bakajarića kap. Pape ?
sokolskog pobornika Nina ? vaz-
da mahnitog jaše i mizerabilnog
skritura Melka? To vam se je
flaflatalo svega i svašta, oli ono
po našu : prđeli su ludijeh ! a sve
za jugoslovensku narodnu ideju i
sokolsku, što im ju je Novače
Dubrovnika flaflato. A viđite ko-
liko hi je u gradu ? Bulikan, sve
hi možete stavit u 3 valiže, te
jednu poslat u Cetinje, drugu u
Skoplje, a treću u Beograd, pa
nek tamo zaflaflataju serbi-ka-
lolici o slavi jugosi. režima, pa
će viđet što će uhitit.

A ma što je evo? Dokle ćemo
ovako ? Što sve ne flaflata onaj
imbečili , Dubrovnik“ ? A jeste
li legali ono štivo Vraga iz Cav-
tata P? I tamo su idealisti sokol-
stva, a sljedbenici čika Bajinih
nasljednika. Fermat će i njima
kost u grlu, a onda ...? Nego ko
može više trpjet ono flaflatanje
političko- išćumijehanog Krista ?

 

Dubrovnik, 16 marča, 1940.

Sad je prihvatio ideje Srpskog
kulturnog kluba u Beogradu, a
sutra će i cigansku samo da
može tuć, kako on u foju vazda
floflata i bluti po crno-žutim.
A ma eto u dobar čas arivava
naš Marko, da ga poškropi vo-
dicom župskom, a pop Boško
sprovede na čimitorije lakrdijaš-
ko-satirički- fantastično - imbečili-
politički - umno-bijedni - svoja - go-
dišta preživjeli serbo-katolico foj
Dubrovnik. I tako mora da bu-

'de. A ja ću nastavit flaflatanje

našijeh domačijeh stvari : ko je
što izio, ko ga je kome stavio,

ečetera.
Vaša Flaflata

Najnovije ,trojke“ !

Čujemo da je Komuna deći-
dala se čistit u trojke. Tako je
prva trojka dobila pasaporat za
prelaz u ,,300 išćeranih“ a u
putu za stante pede parćivanje
nalazi se ,disciplinska trojka“.
I brijeme je moj Božo da se
počelo čistit s glave, a ne s
nogu. ,S glave riba smrdi!“

 

Vaše pince (fogace)

i ostali slatkiši biti će vrlo dobri ako upotrebite

fino banatsko brašno

 

u omotima po 9 kg.

PETAR KULUŠIĆ, pekarna - kolonijal
DUBROVNIK

PREC 2 (DVA) DINARA

 

MALE NOVITATI

Red je da se udam. Nijesam
pak ni gruba. Nada Skatula

Nije mi preša, dota je butiga.
Viva speranza. Nada Sablazna

Crnogorka ću bit e basta.
Mare s Bojane

Zajedno radimo, šetamo, vagi-
đamo i zajedno će mo pri oltar.
Naranča iz Arsenala

Boje mi prija arija dubrovač-
ka, nego kotorska. Ivo mekadsoć
doprati... Miloševa Mara

Sudbinia je takova, moj Dari-
jo pođe i dođe. Glavno je da se
ćutimo. Bira miša

Našla sam Dragija. Zgodno
mi je viđet ga kad idem i kad
se vraćam iz skule. Gimnazija-

lica sa najviše seksapela.

Ne smeta mi što je Mlađen
manji od mene. Lady St. Jakov

Debljina ne smeta, već srce
se pita. Stature su knap. Hubeš

Carice, slab sam, ležim u po-
stelji. Pozdravlja Te Car

Impjeg je sikur, mala me ra-
zumije, prema temu fali još poć
u crkvu. = Najljepši mladić Milo

Svi bulje u mene rađi mog
klobučića, tokat će mi ga bacit.

Janjičarka

Slušat papu, vodit za rućicu
mog malog bracu i ne vagiđat
moj je ideal. : Ninica
Druga moja mala, srce mi ci-
jelo osvaja. + Tajnik Jozo

Teško mi je gledat mlade cu-
rice u igri na snijegu. Andrija ac

i

*