Abonamenat:

za danas
10 solada.

RELRIENSLTĐA ALENS ON adapt Zp

 
  

 

 

Redatur: Brez skule.

 

mmmmmmmmmmmmmEE=====—

=
Leturima!

= Antiko je proverbio storie čelebrie fi-
lozofa; »Frusta je iz raja izišla«. Za razu-

, mieti što sinjifika frusta, što ona može činiti
na ovon zemji, basterebbe rieti van, što su
maši stari dubrovčani govorili: Saklonio te
bog ovce rogate i žene brkate, ma nello
stesso tempo vazda van agjungali, da frusta
čini mirakula i dakvieta i kozu i ženu. Moji
dragi leturi, vi što imate punu kuću djece
znate kako frusta vaja u vašon kući. Ona
istrese prašinu i svaku halu, da sve ostane
vistc, Kad je dieca samo vidu, šut, ni da
bi zinula. A i vi kadste bili mladići i die-

vojčice od amorina, vagigja i divertime-

nata i došli doma iza zdrave Marie, čuli ste
. me raro po škini i debelomu mesu, kako

| grize. Difati svaka stvar ima onie, koi e

srotegju i onie, što je kudu, pa tako i ja.

Tako van peresempio ima u ovo naše vri-

ee, nekakvie cinklopedista i pedalogista
što govoru da ja nevajam ništa i kastiga-
vaju jadne meštre ako in nagju bokun pru-
tića što kupu za poniet doma za da im
žena istrese tabar; a meni pada na pamet
ono antiko zlatno vrieme našega Joza Pupe
i Iviše bidela od gjinazija u Spljetu — kako
je onda sve drugčie bilo kad sam'ja bila
u operi. :

Onda nie bilo, da mali i mala impo-
njavaju papi i mami, onda nie bilo, da se
sin smuče po svu noć i opija se, a čer iza
grada da bieži kroz bužu za poć na di-
skoras s amantom. Danas pur troppo ima
svega tega i preko brka. Govoru šienciati,
da sve ezisti za neki razlog. A tako i jes.
Samo meni neki ne dadu živjeti. Ma neka
govori, ko što hoće; ja sam od opinioni,
da ni ja niesam ovdi na zemji zaludu.
Pa ako je tako a sikuro jes, ja vam sinčero
srcom na ruci govorim za da se umiete
regulat, da ću svukudar udrit gje bude pra-
šme za istrestit je,

Po brcima ne kontan nikoga; paroka.
fratra, srba, narodnjaka, pravaša, tolomaša,
svakoga ću senza pieta po prstima. Ja bi
čela, da se vratu jopet ona felića i pros-
pera vremena, kad je sve išlo u redu, ma
| ako ko bude ovo umetat udriću ga, neka
mu puca koža.

Mislim che ho detto abbastanza i da
ne služi više spjegavat van moj program.

zalio

 

 

 

 

 

DUBROVNIK 2. FEBRUARA 1912.

GODINA: OVA.

 

 

Izlazi kad jon šune.

Frusta.

Frusta mi je ime,
Frustam desno lijevo,
Ispoviedi moje

Sada vam je evo.

Tanka sam malena,
Liepa sam lica,
Ime mi je frusta,
Niesam kundurica.

Ja ću samo Arustat
Kundurovat neću, -
Pa ću možda imat,
Višu od nje sreću.

Neboj te se mene
Neću frustat jako, :
Frustat ću skladno
Frustat ću polako.

«a
Artikuo (našeg spečalog. korisponđenta). .

Naš »Stradun«, o kojem bi bio intjer ro-
man napiso »Šenoa«, da nije prije vremena u-
mro; avjek vam je pun šetnje. Kad pariška mo-
da izda figurine, vigjet ćete subito, koju sinjori-
nu razumije se, della familia bassa, gje se šeta
po Stradunu u novom vestitu sašvenu po najmo-
dernijon formi. Veliki kapelin, »alla Napoleone«,
(ma ne socialiste) kaputi s kukuljicom, crevljice
s fiočicama, sve sami lus, tako da čovjek ne
može razlikovat bogatog od siromaha. Dobro je
reko jedan stari dubrovčanin, lasno je ovako lu-
sat, kad se sparenja na bjankariji.

+ . . Velika gospoda to su vam čeljad par-
tikulara, vidjet će te ih iz jutra rano gje idu u
spenzu, za kupit cjenje. Na vijagj, malo vam
kad idu; razumije se za sparenjat, ali zato nji-
hove gospogje, s kakvim kavalijerom idu vam
svake godine u »Monte Carlo«, bacit po koju ti-
suću na interesa; si kapiše, muž ostane doma,
ali se ona zato fino divertiška.

+ +... Divertimmenata ove godine nemamo.
Teatar je zatvoren (ključ je u Ilije) bala nema-
mo, mužike malo udaraju, gjita nema,$jer je Do-
tur Jovo, od agjenta posto liječnik od Kaše. In
somma da nemamo jedmu gangu studenata što
zakantaju kad god ispod Divone, čovjek bi se
dispero. Drugijeh vam novitati nema.

TIRK

Ženska moda.
(Novi figurin iz Parigja)

Dosad su naše sinjorine hodile obučene u
gačam jedne nogavice, a sad kako smo, primili
figurin iz Parigja hodit će obučene u kotuli od
mreže posutom zlatnim listakušama sa gačicam
i bluzom »di carta pesta«; kose će bit ostrižene
a samo će pustit perčin kojega će nosit okolo
ruka.

mm

b; U

USTA

VALE LL na at NS ona la jn
Avizi i Artikuli
se ne
primaju.
NELLA O DAL a E GL rd ŠAL a JE pt SSA Nr

 

Štamparija na makinu.

 

TOO mmm

Hi.

Poprdilo jesam
Obričena vrata
Kosa moja vrijedi
Ko od suhog zlata.

Vitkoga sam tijela
Lijepe imam oči
Ljepši sam po danu
Nego li po noći.

Per patria radim

S njome se ponosim
Moram, kad ja ime
Poprdilo nosim.

Duša se veseli

i u Boga moli

Da mi sretna braća,
Dogju u Tripoli.

Neću više pričat
Isto me poznate
Qvo sam vam reko
Da mi miso znate.
“ Sad vam idem kut toe
Alla Bella Vista
Nijesam znate bena
Pamet mi je čista.

iL
Pasioni.

Komuna promjenivat ušiere. — Dotur Mel-
ko da je prvi parlamentarac i političar, — Gju-
ro činit disdete. — Branko da je najprvi kape-
tan. — Vicko s konala ubit kokočku kad spi.
— Gospar Antun hodit na ribanje. — Gospar

Nino s štedionice prodavat kučke a kupovat ko-
koši. — Meštar Pavo da mu je najbolja barbie-

ria. — Jovica srpski konsuo sv. Andrije balat _

kraljevsko kolo. — Dr. Nino da mu je prva kan-
ćelarija u gradu. — Antun mesar nosit kolet od-

kad je divento konsiljer komunali. — Rugjerko

udarat trombu sa 6 kiaveta i šetat kučka. —
Arturo da umije kojunavat. — Antun Kuku s Ploča
promjenjivat partite sekondo il vento. — Karlo
Sekanat ostavljat njegove posle a prtit se u tu-
gje. — Dr. Luko: vizitavat kafe po noći. — Pero
spediškavat ljude u kašunu. — Ivo s poljane in:
teresai se za tugje posle. — Dum Testini da je
ljep i gracioz. — Dotur Miće naslijedit papu u
njegovom kapačitati, — Gašpar promjenit partit
per interesse. — Marko Šuti da je prvi tempista.
— Pero pastičer činit za presidenta: od novog
magazina. — Meštar Luko poslat tugju fatigu na
espozicion. — Ćićo sekvestravat strumente. —
Stara banda plačati fureste mužikante po 50 kruna
za činit više furora na Sv. Vlaha. — Konsiljer
Augustin učiti sina živjet po naprednjačku. —
Stijepo vjeresijski primat prdeljuske pa zabo-
ravit. — Temić imagjinavat se da je prvi kome-
dijanat. — Adolfo od mužike da je valjaniji nego
Pepo. — Antonije da je valjan gradit. — Neka
čeljad poć u kafu ispod Komune za ukrasti om-
brelu.

MARODNA REPUBLIKA HRVATSKA v

MAUČNA BIBLIOTEKA, DUBROVNIK Ć - 37