IHoxycnuu Gpoj

—  Pokusni broj

 

 

GOD. I

 

 

 

PLJESNAVAC, Oktobra 1920.

Živimo u eri dolara, acioni i diferentih valuta.

To ti je kruh naš svagdašnji-ma ne za svakoga. Sva-
ka je gjornata puna avenimenata: feste po kapitalama
Eshaestonije, krize ministeriale i financijale, afere di-
nara i [ranaka, elecioni, jok plebišiti, male i
velike antante - e cosi avanti .... I još govoru, da je
stara matresa Europa s noga a na grebu, da perikula
da otegne od marasmus senile i da je imbečiliškala,
prenašajući svoje diplomatske konference s mjesta na
mjesto ko mačka mačiće. Povereta! Figurala je ćerto
tempo ko pupak... Imponjavala je sa kapelinom
»samoodregjenja“ i ,lige naroda“. Počela se oblačiti

u krpice diferentih protokola ko pokonja Mare Vjere-
na u diferente sotokotule. 'Vigjelo se, da je gusta fi-
gurat i očijukat i da je na putu da divenia-namiguša,
Zaludu se mučio njezin pape Wilson, da je drži na
uzdi, isto bi mu arivala škampat. Krivio se je i trčo

za njome dokle jc mogo, a sad i on povereto retiran

u Vašintonu, malo govori i grije noge na skandaletu.
A ona se otuca po svjetu davajući ko bolje plati .“..
Počela je ,gešeft“ u Versalju i Sanžermenu i Bog zna
kud će i kako će svršit. Očijuka sa rofijanima kontra
Rusa, perke su sami Rusi kapači, da jom  ostrugaju
ono patine sa stare face i isprdu ono falsih zuba. 1
kad je učinilo malo freškoga vjetra, poletio je klobu-
čić i ostala peruka falsog ,demokratizma“ na ćelavoj
glavi stare demimontkinje. Još samo kušini ,sporazuma“
pokrivaju škembave fijanke stare matrese, a kad jom
zdrpu kušine, ukazaće se drolje u svojoj pravoj ko-
struturi i prezenci — štapa od metle .

Ma konsolajte se... Konsiderando, da je Inglitera
per \pieno aćetala preteze Iraca i male nacioni nakrca-
la slobode i svakoga blaga božijega — Watson i
Čurčin počeli su da gradu ,Novu Evropu“ sa starim
krpicama pod klobučićom ,zadovoljenog nacionalizma“
i ,seljačke domokracije“. Bogu fala! Sad će mo svi imati
što hoćemo i koliko ti Bog hoće... In avanti vidim,
kako Danuncio-piu ke :di preša-zvaližava Rijeku i
Talijani Dalmaciju. Ko će s nama. . . !?

A dotle neka gjornaliste Eshaestonije pratikaju
svoje kapačitati akrobata i trasformista: danas za Ruse,
sutra kontra njima — secondo mare e vento. . . E cosi
avanti, dok se ne obrne pinjata. .

»Jež“ će intanto držati na tiru staru i novu Matresu

 

JyODACIATKO-GATADAAKH IMC? Ga raznu - Hmoristićko-satirički list sa karikaturama

DUBROVNIK, 30. OKTOBRA 1920.

IZLAZI JEDANFUT
NA MJESEC.
serua

LMEHA | AHH.
CA MOLUTAPHHOM HM
AOCTABOM Y>KYRY
20 MAPA BHLIE.
ADRESA UREDNIŠTVA:
»JEŽ“ pošt. pretinac br. 38.

     

BROJ 1.

 

i od okazioni do okazioni potegriuti je za fjočice ko
dubrovački lero pok. Maru Vjerenu.
To je naš mondiali program.
*

Izlazimo colle carte aperte i bićemo  pienamente
sinćeri . . . Mi smo kontra svakoj ditaturi: proletari-
jata su 200 kruna gjornate ili privilegjanih klasa buržo-
jazije u gjeneralskim uniformama ili diplomatskim bon-
žurima, Radićevim opancima ali i — batima ... Ne
ćemo po popu jerbo je pop, nego ćemo kontra karo-
njama i popovskim partitima. - Pucaćemo i u samoga
ipokritu Benedeta i njegove marjonete Constantinije i
Bartolomasnije, sve dok se pod bičem ne pročisti
— Hram Gospodnji . . .

In una parola, mi smo za onu pokonjega Apela
Ginića: ,komanda populo.. “

Atakat ćemo sve partite i njihove gjornale što
pišu serijo. Ne razumjemo se u nikakve kemikale ma-
tematike formule, a još manje u kemikalu cicvaru SHS

*, Mi smo za [Jugoslaviju kakvu je Bog stvorio prije
prvoga srbende Čokorila. Za to smo spravili kolosala
rešeta, pa ćemo redom i bez kompasiuna i rigvarda
rešetat velike i male: Čokorile, Radiće, Baniće, Tomiće,
Protiće, Pribičeviće, Korošece, Laginje, Bukšege i t. d,

Prokurat ćemo, da rastravenjamo sve naše do-
bričine i poštenjačine, koji još spu i ne mogu da se
probudu. Kad koji škroka, pecnućemo ga, ma jako
delikano (ko ovi put Dr Ljuba). Ako se ne opameti,
udrićemo u druge diple i talambase, da će mu se
mantrat po danu i po noći.

Ne mislimo činiti nikakve aleance, kompromise
i kontrate, perke ne pretengjamo u parlamenat. Ko
hoće na silu da diventa deputat garantiškamo, da će
mu skočit na nos sva ambicion i apetit na ,,posla-
ničke dnevnice“.
I mi imamo apetita i municioni za — zecove.

In una parola držati ćemo perfeti registar o svim
mizerijama karatera, karonjama, skandalima i kontra
nacionalim intrigama, pa ćemo sve espiferavat Dez
dlake na jeziku. Salvo diritto, da nam ćenzura pulicije
bude hodit na ruku ko ovoga puta, a mi smo per-
svazi da hoće . . .

- To je naš nacionali program i ako baš
hoćete - pravac ,Ježeve“ interne politike.
*

C-57 /1.

VETOVANK

Dunkve atenti gosparu Smodlaka.

a