Godina: STITIKECE.

 

 

 

 

dicere verum i.“

 

 

Diretur: Filomena Pelerossi
primala komiinala : ts

 

 

 

Pljesnavac, 11, Marča 1925,

Dragi redature!l

Nijesam, kako vidiš mogla odoljet
napasti, da ie poslušam i da sa ovim
kanjočalom pogledam situacion po-
slje elecioni i oae tremende gvere
koju je naša opozicion intimala ko-
rupciji P—P, i da po samaritanskoj
dužnosti — sa levatinom u ruci —
priskočim u pomoć đe bude potreba.

Ne zamjeri što sam pomalo u ri-
tardu.., Hoćeš li vjerovat Bogu da
sam imala pune ruke posla i da sam
jedva odahla od kad je »sinovac Pa-
vle« io kikaru onega mirakolo-
zoga Bajinoga čaja i sretno, bez mu-
ke i natezanja, — poka... Repupli-
ku, Ećelenti purgant. , . Latinski se
zove: Foglia Balcanica,

Ako naši mendicine doktores ne
pronađu kakav purgant što supera-
va Bajinog, onda mogu zatvoriti svoie
anbulance, a pitomi će mirotvorni i
čovječanski narod hodit Baji na &a-
bu i piti njegove čudotvorne travice.
Ne žalim ja onoga Turčina u Ljubu-
škom nego žalim što će mi propasti
j arta — saplunara u Le-

 

 

m

 

vatinu,
Đenerala stitikeca! Zvali su me na
»sve bande i četiri strane« tako da
nijesam arival

 

 

la viđet ufićale notice

ako su elecioni »svršile u miru i u
Ro Je ei

odar a

1

srne A SL Iza A
DE GG jeo

S aa
lokali kapi od partita, ima li speran-
ze da gospar Stefi diventa ministar i
da načini put u gornju Župu; da g9-
spar Arturo bude nominan velikim
županom, a gospar Nesti đeneralim
kuraturom đenerale acioni proti —
korupcije; imali speranze da gospar
Luko diventa ministar ferata i zašti
te »narodnoga blaga« (iz blagih us-
pomena Narodnoga Vijeća); da se
gospar Otomar opet ispenje na ko-
munu i stavi u red naše financije, ili
da nam Koprivica ukaže kako se je
vladalo nel pasato etc. etc, ete,

Đenerala stitikeca! Nekomu od
iraha, nekomu od glada 'za manda-
nekomu od ingordece za Stipi-
nim »kuglicama«, a nekomu od že-
lje da se i on omrsi o — korupciju...
In fine: nekomu za ovo, nekomu za
ono — svi su ostali otvorenih usta

 

 

  

+

 

 

 

 

i stisnute g. . . . . I da nije bilo ove-
ga istrumenta kojega mi primalje
adoperamo senza ećecione i za go-

spodske i za siromaške, ,,,. bilo
bi i mrtvijeh,

Nikad neću zaboravit ona dva
dana od elecioni.

Najprije su me zvali u Zadrugu.

Tu sam ti našla burdio stisnutih...,
Una rara, upravo rarissima, spećie
stitikece. Para da petnes dana nije-
su ništa izjeli ili da su se najeli gra-
nariza kuhana na vodi od oskoruša.
Učinila sam levatin malomu Beasi-
ću. Dozu mi je spravio Dotur Kačić
po ovoj ričeti: 20 grama mirotvorne
sode i 5 grama čovječanske saplu-
nare pomješane su 30 grama Bacho-
ve Patente. Dotur Kačić spjego je
prisutnima da se ova vrsta stitike-
ze još najbolje liječi studenim inpa-
kima na — repicu., a mali se je Be-
asić konsolavo da od iste bolesti
pati i »mučenik Radić« i u febri po-
malo vačelo: »njegova je dara prva. «
Apena je svršila ova delikana ope-

ljiz iz firme Skvičimalo i vas uspje-
han avizava, da me telefonicamen-
te zovu u — Slogu. Našla sam Dotu-
ra Fucha i maloga Kojakovića đe ne-
što šmrdaju okolo gospara Stefi, Su-
bito sam rekla da se sa aparatima

ASI : oi.
wuvcura osa nenlovže nisia

se ne liječi injecionima Salvarzana;
Da je živ pokonji Lombroso on bi
jedini bio kapač opisati karakteristi-
ku bolesti i nać medićinu, Mali je Ko-
jaković sa provinom vizitavo mlije-
ko da nije od kakve krave skotne, a
veseli komesar Vidović gledo-je na
lentu bakcile od kolike miserere...
Učinila sam levatin gosparu Stefi
i febra je pala, Dvije noći prije ele-
cioni, gdspara Stefi nije puštala —
febra maligna, Dvije noći gledo ije
ko u magli — vladu narodnog spora-
zuma i seljačke demokracije, Orma-
ri, komonćini, stočići, kvadri i funje-
stre — sve se je vrćelo i valjalo ko
furije.., Repuplika u miniaturi, U fe-
bri je gospar Stefi vidio Koprvicu na

 

komuni a po mirima plakate »Mojim
narodima«; gledo je kako ih vođu

racion, doletio je u Zadrugu neki pu- |

uciniti |
perke ono što je u krvi radikala to |

 

»bajonet auf« u »Marijin Dvorac«,
Acioni Raguzeje notirale su zurik, a
Trgovačka Banka imala je sidil sa
tinbrom: »Miroljubiva i čovječanska
Repuplika« a po srijedi glava Radića
mjesto akvile.., : :

— »Da je poduralo još po ure, čini mi
se, da bi mi u snu došo kolap« —
pripovjeda mi gospar Stefi vas kon-
solan, da se je prid samu zoru od 8
Febrara probudio nešto lakši... Sni-

da ga na stacioni u Beogradu čeka
cijeli Ministarski Savet na čelu sa
sedim premjerom.., Sreća, govori go-
spar Stefi, da i ovi san nije duro vi-
še od po ure, altrimenti došo bi mi
kolap u snu... :

"Na vratima Sloge čeka me Vlaho
Bogdan a na dnu ulice automobil...
i eto nas u »Centralu«, Gospar Ar-
taro i Branko privijaju se od stonka.

sicama u Župi, pitam prezentoga do-
tura Mila,

infordece proždro intjeru đaru žup-
skih maslina sa svijem picama veli-
čine jedne obične glasačke kuglice,
a Branko — neznam kako — ingolo
po kila letaka, »Zadnja- je odluka
pala«.. ž
Mali je Nikić bio drugoga parera.

 

ništa naudilo jer-je on naučan na
strapace kroz orfe strane kad je sta-
đon od grožđa... Još mi je Nikić pro-
vo spjega što blok misli o — agrar-
noj reformi, Sikterisala sam ga. A
kako i nebi? U svaku drugu — podi
vraže s vraćom — mješa sebe i du-
brovačke gospare; »ja i gospar Ar-
turo«, »ja i gospar Branko«, »ja i An-
đelinović«. I on bi sikuro arivo i do
novoga biskupa, da ga nijesam pron-
tamente saldala: >muč bricane kona-
voski, od kad mi se ti nešto kontaš. «

Napola ustresena izišla sam ma
Straduh a prama meni viče Dum
Karlo: Ajuta Ajuta, .., , ako Bo-
ga znate, trčite u Boškovića. — Tr-
čali smo obojica, Mislim da smo či.
nili stotinu milja na uru, Apena smo
puntali u salu prikrižila sam svaku

 

jevalo mu se da parćiva u Beograd a

Da se nijesu otrovali sa koba-

— Ne. Nahodim da je Arturo od!

  

i govori da su gospari uahladii stol
mak diravajući Konavle, Njemu nije

sperancu da bi se mogla nać medići-
na za salvat ovu. čelja! Oke
Fortunića nešto šmrdaju: pop Prla-
nac i njegov stari prijatelj Dum Vla-
ho. Pop Prlanac kuha neke travice

 

can mjesto: vina ne dolije osta... Sku-

foti nehote privali čmulicu.. Dum
Vlaho izgubi paciencu i osoli Prla-
\cana: »Ti si uhitio prdeljusku od ka-
nonika, ma stoj atento da'ne uhitiš
od biskupa..« — I prije aego dode
do gustijeh provala sam da svršim
moj poso i da se liberam, Jadni For-
tunić jedva je podnio operacion Le-
vatina/ konsolavan od prisutnog kle-
ra sa jednodušnim Simrakovim po-
klikom: Treba ustrajati...

I ja sam ripetiškala »treba ustra-
jati« i uputila se put Đezuvita, Čula
sam da se i Jaša privija od slične bo-
lesti. Na skalinima fermo me je mali
Kolić i avizo da se je baš tega mo-

um i konstato da je Jaša za svaku
| operacion — tropo debole..,

. Poveretto Jež — 1uizdahnula sam i
sa malim Kolićom pošla do pulicije.
Izvadila sam pasaporat za Beograd,
oblian za prečanske krajeve,
nečeš da te na putu ferm

 
   

 ldemu Booštac

spećiali purganat što ga radikali ado.
peraju, za_ svoje levatine mjesto sa-

dotvorne travice iz Čačka ili iz Už
ca, ili su to kakve balkanske čaroli-
je kakvoga balkanskog Fregolina..
Arivederći. Pisat ću Mari Ilijinoj,
i neka ti ona, dragi redature, u »Bru-
škinu« da esenciju mojih pisama iz
Beograda, Komu -zasmrdi Levatin
neka kupi — »Bruškin«, Komu sam
valjala neka poljubi pisak od Leva-
tina ko oni barbijer u Gružu nazad
50 godina kad je s levatinom poga-
sio užeženu koltrinu i Vas arajdan
poljubio levatin sa riječima
»Voi siete la mia salvezza«,
Arivederći Tvoja
Filomena Pelerossi
“ primalja komunala,

 

 

 

 

 

  

FELJTON.
Posle poiaska u Canossu.,

Bajine bele za veličo delo njegovih me-
m »Panteneon““.
Pokloni, Govorancije.
Pada mi na pamet početak pesme
bana Mužaranića, kad je pevao:
Sluge zove Smail aga
Usred Sičca, kule svoje...«
ipak je to lepo, Svi dolaze, svi
moraju doći, Svi se klanjaju, svi se
moaju klanjati. Svi drže govoranci-
je. svi moraju držati govorancije...

*

 

Prim:.nja.

 

I Frankovci su došli napokon, Pa-
orvat, Galjardi, Pa dakako,

ini <€:40 se već sporazumeti. Samo
lepc polako, Napokon, oni mogu ka-
zati narodu, onamo dole, da su ovaj,
došli kao pravi branitelji Hrvaske,
ovaj, kao frankovci, da su morali
doći.

 

>

Da ne zaboravim zabeležiti, Trum-

bić je ipak došao na jedan, ovaj, mali
poklončić, Dakle, ipak u Canossu.
Pa, ovaj, nismo se opet tako teško
posvadili, da se ne bi moglo lepo iz-
miriti. 5

Pa, ovaj, prošteno je svima, svima..,

A sad lepo da se malo počiva i če-
ka... Pa, ovaj, nije im zlo ovde u Be-
ogradu, Nije, kako čujem, zlo ni Ste-
panu Radiću u Zagrebu, On je pre-
već u masti otromio, bucmast je pre-
više, Malo kneip kure neće mu ško--
diti. u j

Sad lepo Cavtat, da se vidim sa
zetom.

Na povratku može da bidne, i da
se stvar svrši: ovaj sa koalicijom RR.

 

Dakle na staru firmu PP, samo još

jedan rep i svršeno..
+*

Baja piše dalje, . ,

 

Pabirči: Porfirije Portirić.

NARODNA REPUSLIKA HR\

6. 67 uiučni

 

 

 

 

 

TEKA

će

ICTEKA, DUBROVNIK

i okolice šalju Vam ovaj specijalitet naše privrede, a zov:

 

The chief editor Mate: Gospodo privrednici Maćedonije ! so krugovi Dubrovnika

te — kukumar!

Delegat iz Đevđelije : Poslaše, bre, najboljegata što imaše delegata eshaeshata privredni-
| kata i pravnikata.

 

  

u vinu a Dum Vlaho asisti da Pria-

ko se Prlacan prije nego trave i u

menta održo republikanski konsili.

da se perfecionam
u arti primalje i da. prostudiam novi

 

plunare. Interesa me, je su i teči >

 

 

 

y