Godište : kako rodi.

Dubrovnik, na 25 Agosta 1901.

. Lumer : izvan abonamenta.

 

 

 

Telefon :
ištetio se

 

 

 

Izlazi kad mu šune.

Folj za svasta

PRNDELJ.

 

Redacijon i
Aministracijon :
u konfuzioni

 

 

 

Svaki lumer 6 karantana.

 

 

Štamparija na makinu.

Responsabili redatur : nema ga.

 

« Mojijem leturima
»Honni soit qui mal y pense“.

Dragi moji Gospari, i lijepe moje
gospogje!*)

Prezentavam Vam se evo i u Du-
brovniku tutto in gringola, s kanom u
ruci i s žutijem rukavicama na ruci, i
inkinavam Vam se svijem do crne ze-
sgmlje! .
Moje je ime Prndelj i znam Vas svi-
jeh, koliko ko peška i ko što misli. Sva-
čiju storiju i sekrete imam u malomu
prstu.

Do sad sam činio komparse u ka-
pitalam, e nei luoghi di cura i u sta-
bilimentima od banji, i to samo u oka-
zioni kakve velike solenitati. Evo sam
se trknuo i do Dubrovnika, našega mo-
dernoga Laftkurorta, i to za okazion od
/ današnje grandioze feste. :

Ma mi se para da u Dubrovniku ne
ću prosperat, jer ne znam tudeški. Ma
fala Bogu, da, Bog će i na mene po-
gledat.

 

*) Nemojmo se počet jedit, da, ja idem secon -
do la chiesa. Prvo su muški pa su onda ženske.
Ajme meni, sad bi me ove subito na križ pro-
pele, ma ih se ne strašim, jer svaku imam u
sabuli.

Ljeti od cvijeta do cvijeta skupim
malo po malo blaga božjega, a zimi se
sakrijem u kakvu fudru oli rukav i pri-

sluškivam kutnju čeljad kad se griju na

skandaletu i udru u konversacion — što
ja zovem kundurovanje. Gje-te-gje opeta
prolegam, kad mi kapita, koju sekretu
leterinu. In somma o de rife o de rafe
napunim ja moju vrećicu.

Vi avverto, ako ne znate, da sam ja
u temu riguardu una persona discretis-
sima. Niko mi do sad nije ništa zamje-
rio. Zato ne služi ni malo da erljenite,
jer ja znam skladnos, pa neću otkrivat
ničije otare.

Sad kad znamo na čemu smo, aver-
tiškavam Vas, da sam sikur da ćete me
pofalit, i to la maggior parte od straha
da Vam ne rastrumbetam što Vam ne
bi bilo drago da se zna.

Kako vi meni, tako ću i ja Vama.

Prndelj m. p.

 

O današnjoj festi
Subota 24. Agosta 1901.

Festa će rebuškat manjifiko samo
ako bude lijepo vrijeme. Sudeći po kon-
fuzioni u gradu i u Lapadu ima da izi-

de nešto grandioza. Komitat ne zna vi-
še gdje mu je glava. Od nie posla
i spu u Lapadu.

Poć doma na objed?! — nemmeno
per idea.

U svemu gjardinu Gjivanovićevu ne-
ma više ni smokve ni kupjene, pa ni
jagode grožgja, ma ni za lijeka.

Boga ti, a valja li se rinforcat! —

Oni novi put u Valu, što je bio za-
raso travom i što se bio razrovo, sad
se jopet rikupero od gorkijeh karoca,
što je komitat hodio prigledat, i od ka-
ra koji su nosili robu.

Nije, duše mi, skerac, valjalo je sve
odnijet u dno Lapada. Gje su ti ban-
dijere, trpeze, stočići, štice, tende, mu-
rali, piati, žmuli, pozate, balančuni, ba-
luni i trista -drugijeh artikula? —

A jopet onamo, tokalo je mamjestit
aparate od gjinastike, spravit piaco za
Lawn-Tennis i Croquet, tokalo je malo
uredit put od Vale, gje će bit korse od
veloćipeda. Valjalo je zgradit palak še-
nik, gloriet za mužiku, drugi za tambu-
rice. A _gje ti je toliko paviljun&? —

'Gospar Mato diriga, šeta se i araj-
dava se gje posli idu dobro. Tonko vas
aragjan plazi jezik na veloćipedu trčeći
put Lapada i na se. Šunje oštri nože

 

FELJETON

Gjorno jedne osigjelice.
Od 15. god. Jedva prije čeka da diventa
djevojčica, da se ljudi počmu
obazirat na nju.
16. Počela je boljet glava.
17. Drago joj je legat amoroze aven-
ture.
18. Čini joj se da se zaljubila u jed-
noga mladića, koji oko nje obija.
19. Počela je izabirat, er se stavila
da je mnogi gledaju.
20. Počela se načinjat.

91. Drži za sikuro, da je lijepa, te

 

da će se udat za koga joj bude

drago.

Zafalila je na ruci prikladna čo-

vjeka, samo er nije galac.

23. Hihišta se sa svakijem.

24. Čudi se što se -nije još vjerila.

25. Drži se malo usukanija.

26. Počela se persvadavat da nije
sve u ljepoti i bogastvu (što se
tiče čovjeka).

27. Voli se razgovarat sa stavnijim
ljudima nego sa dječurlijom.

28. Ćela bi se udat, gdje bi bila
mirna, i gje ne bi poželjela bo-
kun kruha.

Od 22.

 

 

Od 29. Počela je gubit ufanje.

30. Nemirna je da ne bi ostala osi-
gjelica.

31. Dala se u šprljavanje.

32. Omrzli joj bali, govori da joj
nije drago sa svakijem balat
(malo je ko i invitava).

33. Čudi se kako može biti ljudima
milije društvo  dječetine nogo
žena zrele pameti.

34. Kaže se veseljačica pred ljudi-
ma (govori pretilo).

35. Afana se kad čuje falit drugu
žensku.

36. Pokarala se s prijateljicom na-