donijet na placu gvere familare i koji
će bit moralmente za vas rovina, morte

e camposanto.
Komitat od partita.

 

Donkle Guerra! .
A noi permette
Altri a eta miglior voti e speranze.

Carducci.

Gvera je kako lubav, koja počie za
to, što neko hoće imat ono što nema a
što ćuti potrebu za imat. I tako vam mi
intimavamo gveru, perke hoćemo da ima-
mo il potere, koji nam ide po diritu.

Forse se imađinavate, da mi same
ne možemo živjet? (đa sveđ ste bili
imađinani). Sad ćemo vas viđet, na što
su vas vaše preteze dovele; i to preteze,
zbog kojijeh je u toliko kuća bilo ne-
mira. Jer ste pretenđali da naši lusi ro-
vinavaju famile i da smo mi one što
hoćemo divertimente. Reci ti meni ma-
1o,.... koliko kosta bluza od satena, od
fustata, pa i od svile, suproć vašiem
vestitima di stoffa inglese, krivijeh špaga
i rukava a campana? — Mi jadne pro-
mjeftiivamo košulu svako mjesec dana, a
vi kolete i polsine svaki dan. A zašto
su bili svi ti bali i divertimenti, na koje
nas je perforca tokalo hodit, nego za
vašu ambicion, da diventate alla pil
misera bibliotekari dell ,,Asilo Orfantile“.

Sad ćemo vas viđet, sad, što će bit
od vas kad smo vas abandunale. Mi
niesmo kurioze, ma con tutto cio bismo
ćele znat ko će vam prišit pucu? Ko
će vam okrpit gaće? Ko će vas pri-
gledat?  —  Hodićete razdrti i puni
mača, a od gnusnobe će vas kimci
izjesti. A ko će vam skuhat objed?
A? — Nema vam više onijeh li-

jepijeh bokunića,

ne,  bonkulovići!
Izješe! To je jedina stvar, za koju imate
sensa, naždrijet se i nalokat se. Od sad
ćete jesti porkarija i paćugarija po lo-
kandama. Ono, ono je mjesto za vas,
dezertuni, gommari, izlempi, hale, ništi!
Ondi vi penđate dinar, gubite na karata
i opijate se. Vino, bira, kelnerice, to su

vaši sveci. A kad vam žena jadna, koja.

gleda svaki solad za familu kako oko u
glavi, pogodi litru božjega u Cvjetano-

vića po 16, tad bude burdio, bulikam

da ona ne zna držat solad, da penđa
vele, da balaha i što ti ja znam; e non
parlo ako vam ženica reče da je kupila
u Milišića ili Tuškana fustana za skutiće,
er nema u čemu izit, oli da je naredila ka-
kav modesti klobučić u Vlaha. Onda je
adiritura finimonad. Učinite bulikan, da
sve susjestvo izide po futtestram viđet
što je. Tad se uzme klobuk pa niza
skale, iza kako ste se izvikali i izrevali,
da se mi sramimo za osam dama izit
na placu, (e da, sveđ mii jadne plaćamo).
E per compir I opera portun lupne da
se sva kuća zatrese.

Sutra dan bude, da ste bili na se-
duti u Štionici, u Društvu, oli na provi
u Slogi. Daćemo mi vama i provu i
Slogu po vratu! — Kanale, e dico poco.

Je li ovo maniera za tratat s ženi-
com, koja je sva za familu, za kuću, za
djecu i za vama dat način?.... Pa vi
evo kako vraćate! Siete ingrati e inde-
gni di noi, zato vam intimavamo gveru,
u kojoj ćemo vas dizarmat col nostro
disprezzo. h

Rimarrete maschi, si, ma disarmati.

Bog će vas kastigat, perke je žena
stvorena per esser adorata.

eee

 

Kronika.*)

Iz Teatra. Prije se sved gospođama.
davo boket, a sad su tu nedamno tra-.
tali dvije gospode da Babinopoli su dva
žmula vode. Ecco la vostra cavalleria!

S Konala. Konstatavamo % velikom
sodisfacioni uno dei trionfi našega soda-
licija. Onomadne je na Konalu una no-.
stra membressa izasovala kako ide i
toka jednoga gospara. Ta je kantilena

: durala od Iline Glavice sve do Otela,

bez da je on i promislio branit se. Ecco,

:ecco il loro corraggio, i to još preten- |

daju da su gospari!

Skerma. Znate li ona Miss Virdinia
što je imala doć u nas za otvorit skulu
od skerme? — Ebbene, ne će doć; perke
je komitat na ultimon seduti konkludo,
da nam je dosta i jezik.

Novitat. Otvorila se skula za muške, |
đe će učit: šit, mesti, čistit od praha,
raspremat, babovat djecu ecc. ecc.

Bez glave. Dogodilo se toliko puta
da koji vapor pođe u kraj, ma kako
»Jason“, što se našo po sred pola, to
nijesu još naše uši čule. Ma gia nije ni
čudo er nosi muško ime, pa je kako i
svi oni bez glave: Biće od disperacioni,
perke je Medea od našega partita.

Pišu iz grada: Sastalo se par leri,
koji imadu puno posla (!) s intencioni da
restauraju infamu ,Minčetu“,; samo će
jon promienut maškaru i zvaće je ,,Re-
šeto“. Ne zato, što naman to prema, oli
što nas je strah od nihovijeh jezika,
nego, za kontrapiz, otvorićemo banku .
,Sito“. (Vidi anonce).

*) Novitati interesante i ultime čirkulavaju
na glas, er ih štamparija ne će da štampa. /

Sveđ toka da budu muški što nam razbiju /
piane! : .

 

gledajuci njesam sascioja

priko sceset ima visce dva
doge vrjeme dasse pocme visce
tad kortinu satvor otvorisce

poscetala tada i parva sgenna
sajedno senome bilae druga jedna
parvom sgenni bilae u pomocci
tanka vila ima zarne occi

ondi sajedno siedu dvje sgene
u svom platnu svjetlu obucene
pogledasce tadar occi mnoghe
utankjem bjecvam bjelu imse nogghe

'i sjaju kako bjela vila

na gnima musgikaje bila
iauku i ondise trudi

! su isiscli ondi deset gliudi

'akko braccia sajedno israseteni
i kratkjem gaciam obbucenni

 

pod klobucim kako bjeli ljeri
sve vartari mnadi giardinjeri

svojem pjesnam puku rados daju
i svojim rukam pod igraju

mlad Nemorin prid gnimaje bio
koje pjevo scnimma visci dio

stankjem glasom a pjesne sljedit mogo
na parvu sgennu namuran je mnogo
parva sgenna kakko bjela vila
djevojecizza Adina je bila

parva sgenna vesseloje stala

svoja druga pomoc jom je dala
doge ondi drugghi vedra cella
mladi voinik sarsenat od sella

cini skrokke i nogami mnati
orusgani .sa gnim i soldati _
i sarsenat blaghe occi dava
sa Adinu i onse namurava

 

ciokka svietli er je punna svjecia
i Adini dava boket zviecia
dvasu setta dvaje uset nece
i sarsenat ma gnega poljece

. a Nemorin ondi i ne lesgi

pomakne se rjetbi prignim bjezgi
Nemorin je parvi ruku do
na sarsenta bilomuje sgio

a sarsenat pridase ga nece
u Adinu sa haglinu krece

a Nemorin ondi u hlad sio
pusctio je er je simplik bio

i to vrjeme velle i ne proge
tadar ljecnik u karozzi doge

i scnim sluga kojmu dava ruku
u pontanu veliku: klobuku

i svi ondi od kora su stalli
Ljecnikasu ljepo pricekalli