| Broj: repati.

č

IZVANREDNO IZDANJE.

 

io [I [([I[I[([VI[[[I[[FI[([FGIT[V[|V[V[(|[V[Z[V||L

KATE LUDA

Cijena od svakog lumera 20
lpara iz ruke u ruku. Pretplata
do propasti svijeta za Grad:
dobrovoljni prilog srskoj mu-
zli; za inozemstvo: 2 litre
rakije.

Godina: ne budi kuriožan.

Oglasi i objave se primaju
po pogodbi,.a može sei
i mukte. Priposlana i izjave
na koje ne smije niko odgo-
voriti, neka se šalje preko
ruka gosp. Gjura.

 

 

uesponsabili redatur : Mali.

Izlazi za despet.

 

Štamparija: srskog  partita.

 

MOJA PRVA 1 ULTIMA.

Molim Vas gosp. Uredniče, da mi
date malo mjesta u Vašem stimanom
folju za ovo nekoliko riječi. Ne znam,
jer sam Vam slabe glave kao i vazda,
ma para mi se, da neće biti zgorega
“ako ovo moje pismo stavite u articolo
di fondo *

+ Dunkve neka znate u čemu je stvar:
Neka čeljad pretenđaju da im izađem
više puta preko AČA, jer da im
je potreba nasmijat se kad ja, po
mojoj užanci, govorim serijo. Ja ih
ne razumijem kako me ne mogu ni
"malo kompatiškat. Sada sam stara i
inkrepita a i kad sam bila mlada
| nije bilo velike diference između sada
i nekada. S toga nijesam im nikako
mogla učinit ti pjađer, nego ću izaći
i danas, u subotu, kako mi je to sta-
ra užanca. Mogu se neki najedit ko-
liko hoće, ali to ne smeta, jer uza se
imam sve popove. Perfino i oni iz
| našijeh dubrovačkijeh sela, prokuraju
da su svake subote u gradu, pa mi
učine vizitu.
| Ja vam se, kako znate okupavam
( politikom, ali sam za to vazda od po-
| četka u njoj dosljedna, to jest, nikada
ne izađem dvije subote jednu za dru-
gom a da ne govorim kontradicijoni.
mo je moje tvrdo stanovište kojemu
ću ostat vijerna doklegod u meni
dua piri. a i moji skulari su se per-
švadali da tako toka, pa su mi ostali
fedeli. A i nema ti, dan današnji ne-
 harnijeg posla, nego biti konsegvenat
u pravom patriotizmu. Neka govori
ko što hoće, ali ja ću varijat u sve-
mu dok budem živa, samo ne mogu
u jednoj stvari, to jest, da izlazim
na dvor samo svake subote. S toga
, šljem ovu moju dikjaracijon svijem
, onijem koji  prenteđaju da počmem
varijati sa mojim izlaženjem. Obeća-

*) Drage volje, kad je samo za ultimi put
(Oservacion redacijoni).

0. %

vam im kao moju prvu i ultimu po-
ruku ovo: Srbe ću zvat jednu subotu
bez navodnih znakova, a drugu su-
botu sa navodnim znakovima. Jednu
subotu će mi Srbija biti bratska naša
zemlja a drugu: razbojnička, nesretna
siromašna, lupeška i t. d. Crna Gora
u jeduu subotu: gladna, propala, du-
žna, jadna i nesretna, a u drugu su-
botu: junačka, malena ali hrabra i t. d.

"(Ovdje će mi pomoć Mali iz Spljeta,

jer mi je za do poštenu riječ, a
sigurna sam da me neće u mome si-
romaštvu zaboraviti).

Na svrhu vas moji dragi skulari i
prijatelji molim i preporučivam vam,
da večeras svakako pođete na ma-
škarani bal mužike od srskoga partita,

= pa ću tako fedela svome stanovištu,

moći u subotu da vas dobro izasu-
jem, što ste otišli na bal veleizdajni-
ka, antidinastičara i Vlaha. Taj mi
pjađer svakako učinite, jer na pri-
mjer, kako bi u drugu subotu govo-
rila s gustom o crnogorskim vizit-kar-
tama, što su nam izgorjele kuće po
Konalu, da ih ove pasane subote ni-
jesam prije pohvalila.

S ovijem vam svršavam, te vam
rakomandavam da me danas svak
kupi, jer me ne ćete više viđet za punih
osam dana. Rakomandavam vam i
stega, što će sve poći u fonad srske
mužike a u toliko, daću vam ja što
vas ide u prvu subotu.

Vaša devota Katica *

* Ovi artikuo nam je poslao Or-
lando i suviše nam je uza nj poslo
pismo, što donosimo na drugom mje-
stu (Oserv. redacijoni.)

umaaama svi Eva

Couplet.

Što je bravura ?...
g.
Malu vagigjat —
To bravura nije!
Što reče, posigjat ;
To bravura nije!

Za njon uzdisat,

To bravura nije!
Knjigu jon pisat ;
bik ASA !
Provat afecijon,

To bi... 21
Držat diskrecijon ;

Da DR.

Rijet' jon ,Dušo draga“,

To bei... !

Ma — liberat se vraga?

Eh!! — Grazije tante,
Moj meštre Ivo!
Do bravure take
Ko bi arivo?
Ali nijedna glava
Ni ženska ni muška
Ne može u temu
Da lijepo rebuška!.

I“.

Kunduricu isovat,
- To bravura nije!
Š njon kundurovat;
To brav....!
Rijet' jon da j' insolenta,
To brav....1
I da j' impertinenta ;
To brav...!
Sekret jon istegnut,
To brav...!
S pesti je potegnut ;
To brav...!
S čijem je zaljepit,
To brav...!
Ma — usta jon začepit?

Eh?! Grazije tante,
Moj meštre Ivo! itd.

UI.

Na placi mignut,
To bravura nije!
Na balu dignut;
To brav...!
Učinit atencijon,
To brav...!
Pa i dikjaracijon ;
To brav...!
S mamom govorit, :
To bravi. 1!
Vjeru ugovorit
To brav...!
Oženit se tako,
To brav 2.1 A
Ma — (poslije) izdurat ti pako?
Eh ?! Grazije tante,
Moj itd.

o&

Č- 3%