< 7 Strana 2.

ni okusio nijesam i Lokandijer
se raskrivi i_reče mu: »Zar : mi-
slite, da se u mene juha či

Hojih 3... ? Gospar _ Bene,
bene dunkve, donesite mi dvije
porcijoni mesa, pa poslije smokava
i kukumara, izjede obe porcijoni
mesa, kad mu nije upalilo, da

 

 

 

sparenja koji solad, -a -nije.hotio-

dat gusta lokandijeru, da mu
se ruga. (Ti gospar iz okolice još
živi u Dubrovniku ma nikad više
nije zavirio u hotel).

*

Kad se bestije kreću? — Svak
će rijet na Gospu Luncijatu, ma
nije istina, jer su še lani u nas
u Dubrovniku krenule u svijet
taman na svetoga Duju splitskog,
na 7 mađa, i to zec, pjevac, guska
i dva pulastra, a vodio ih je Š
sa lonzom ispod pazuha. Kad su
_ došli na Pile, guska pobjegne u
kafu Perića, a oba pulastra odle-
čela na postu, a jadan Š... sa
same dvije živinice i s lonzom
sijo u karocu do Gruža, pa s va-
porom drito u Veneciju. Tamo ih
dočeka komitat od golubova na
placi svetoga Marka, gdje su se
fotografali svi zajedno. Ako ja
ovo lažem, ne laže fotografija u
meštra Vlaha u butizi.

€

Vješt u svom poslu. — Lanjskog
ljeta neki naši pravaši pođoše do
Cavtata sa barkunom, da se pro-
divertiškaju. Kad su arivali u
Cavtat, pošli su se malo fudrat
»al papagallo“ (pravaši i papago
vazda su zajedno Op. Ur.), te
kad su se vratili na rivu, da se
ukrcaju, niko nije obado, da bar-
kun nije više verđin, već da ima
bužu, nego sam gospar Marko.
(Vidi se, da je pravi spećalista za
buže Op. Ur').

*
Premještaj vojničkog zapovjed-

ništva. — Premještaj militarske
komande u naš grad to je gotova

 

stvar.

»PRCULIN“.

sijoni ; diravale, gledali terene, kuće

i kućištine, a naši kapitalisti sali“
glavu. Pasane setemane, kad je <

 

 

komision _ gledala kuću jednoga

“našega gospara, te na upit: koliko“
 ište za kuću, odgovori | naš kapi
 talista stravagandu sumu,
da je jedan membro od komisijoni
presvado se i reko dobro je sve,

ali upravo žalim, da ova kuća
nema jedne štale. Gospar se za-
čudi i misleći, da će učiniti do-
bar poso, odgovori, pa ja mogu
napravit u đardinu i štalu. Dobro,
odgovori gospar od  komisijoni,
onda kad zgradite štalu, stavite
unutra toga magarca, koji će vam
plačati toliko afita za ovu kuću.

Naš gospar kapitalista, ostane
kako magarac u štali.
*
Naš novi redatur. — Jeste li

viđeli našega novoga, mladoga
simpatikoga redatura. Para vam

se mala stvar bit, još dan danas

redatur. Samo je grehota, da
nema par brka, onda bi možebit
bolju figuru činio. Za to ga ra-
komandavamo, svakomu komu je
potreba. Ako ga kogod još ne
pozna, neka ga dođe viđet sutra
u Sokolanu.

*

Iz teatra. — 'Na 1. febrara
raprezentavat će se opera ,, Vesela
Udovica“ koju diriga kapelnik
Bepa Skuroga.

 

Telegrami.
. (Stigli ovih dana).

Veliki i znameniti hi-
storičar nenadno obolio
od indigestioni. Prene-
šen u bolnicu na kon-
sultaciju, liječnici soli-
darno zaključiše, da je
bolest falsifikovana.

Beč, 20.

Za to su onomadne komi-_

ttako >

Zagreb 25.

Broj 00.

pij 21. Nakon daljeg bolova-
_nja od krastica na je- /

< ziku » Duje. Balavac“
ŠA počeo opet izlaziti.

 
 

Os ik 19. Velika množina gusje- _
2 put |

> stradi ferati. U pučan- |,
stvu vlada veliko ogor- “

nica,  zapriječile

čenje i uzrujanost.

Frankovci.

ska proglašena
kom“.

Zadar 27.
ren.

log, da se učini zelena

menestra u  ,,Hotel |
Bristol“.
Cetinje 28. Ovamo stigo ,,Mali“

da preda račun.

Noćas
kovci navališe. na ka-

Pile 28.

punaru i odniješe 30
što muških, 30 što /

ženskih glava. Potraga

do danas bezuspješna. “

Gruda 29. Amo među pučanstvom
= zavladala velika po- .

buna radi prikazanja
zvijezde repate.
mačini

rit svaki dan muktice
mise za Konavljane.

Meštar i postjer. _

(NB. Ostali telegrami ući će
redom. Samo polako).

 

Pitalice.

Zašto je nezdrava crna kafa?
Erbo se i u nju kvazi svud uvuko
Frank-ovluk.

*

slavodo- |
bitno pobjedili. Hrvat- |
» Veli- |

Parlamenat danas otvo-
Deputati jedno-
glasno prihvatiti pred- |

nepoznati zli- /

Do- |
svijeh  kazna- _
čina skupljeni na zboru “
zaključili birati za de- _
putata popa, ako se pot-
piše do 18. mađa govo- /

ki

razžron

a