| > Lumer: siti.

NEE EEE EEE DEVE EEE EE O

Abonamenat za inozem-
stvo: ne ezisti.

Za Dubrovnik: Prilog na
gvantijeru.
Pojedini broj 10 solada.
ETE EEA EE EEE EEE EEE

DUBROVNIK 23. februara 1911.

SKANDALET

zmmmmm==—====——======

gladna.

Godina:
OLEOEE OO) EEEE EEA
Oglasi i priopćeno plaćaju

se sitnom munitom..
Rukopisi se ne čitaju.
Falsitikati se ne povra-
ćaju.
EEE EEE E EE E E UMININIMIM KNIN

 

 

'Responsabili redatur: Na viagju.

Izlazi iz skuta.

 

Pred smrt.

Ja san van iz antikog vremena,
kad se nijesu adoperale štufe kako
danas. Bilo nas je u velikon abudanci,
ali odkad je finula republika, počeli
smo i mi skandaleti da nestajemo i
da se gubimo. Ja sam osto sam. pa
da ovega puta nije skopijala ovaka
zima, i da kurijozi komitat srske
mužike nije premetnuo sve kantune
za nešto nać, od čega će aprofitat za
svoj fonad, sigur san, da bi i ja
negje ispod skala otego papcima i
ne bi se nikad za mene znalo.

Ne znan znate li moju storiju, a
sikome san ja ultimi od sve naše
race, prokuraću da o meni ostane
baren štogod crno na bijelu, jer vidin,
da mi je brzo funero.

,Beati quei passati!“ toka me su-
bito sospiravat. U ono brijeme ljeti
san spavo a zimi san bio u skutu
naših antikih gospogja i gospara.
I mlade diklice znale su po buri da
samnon aprofitaju. Stavljale su me
ispod tovjelice ili bi me zagrlili u
skutu, te san ja njih a one mene
grijale. Asistio san nekoliko puta i
interesantnin amorima. Nego o temu
nije skladno sve. pripovijedat. Znan
jedanput, kad je došla gospogja Mare,
_ bio san u skutu njezine ćeri Dore,
koja je bila doma sama sa njezinim
kortegjaturom Nikon. Kako je gospo-
gja majka kapitala improvizo, skočila
je Dore na noge od straha a ja iz
skuta učinio tonbulu i skico čelo, da
mi se.i dan danas pozna.

Kad je finula republika, zavjetovali
se gospari i gospogje, da više neće
da znadu za amore, i da se neće
ženit. Nestalo je brzo ljuvenih sasta-
naka a i ja san van sve više počeo
gubit kredit. Sva moja parentat, mali
i veliki skandaleti, pomrli su od di-
speracijoni perke hi niko nije hotio
obadat ni karecat u skutu. Anei,
bona parte od nas uhitili smo taku

fr. 92

nahladu, da je na nas arivala i sičija.
Ja san nekako skapulo, ali vidin da
je i meni ultima ura. A sada, in
ultima, aprofitavan od okazijoni ovega
bala za mužiku, te se za ultimi put
rakomandavan, jer sve činin konat,
da prije nego umren, učinin još jedan
dover. Persvaz san da je u svemu
dekadenca, sinćero da rečen, u svemu
su današnji Dubrovčani ohladili. Meni
je vazda bilo sugjeno da grijen, pa
vas lijepo sve molin, da me sada
pred smrt ne abandonate, nego me
svakako uzmite, jer iman intencijon,
da van malo zgrijen sentimente. za
naše srske cirkostance. A ako ste se
vi baš toliko ohladili, da to ja svojon
vrućinon neću moć arivat, onda baren
prokurajte, da van zagrijen sentimenat
za našu mužiku, pa da svi aprofitate
od ove okazioni, te ne zaboravite
poć .na veljun i dat na gvantijeru,
kako što nijeste zaboravili mene izvuć
ispod skale.

Ako ovo rebuška ostavljan van u
tastamentu sve što se uhiti na gvan-
tijeri. Posljednji : Z bogon!

'poDANAANN NN DRNANLANANNA

Telegrafi.

Rim. Espozicijon otvoriće mužika
iz Milana i pravaška iz Dubrovnika.

 

Radujemo se. Sigurni smo, da će
doć duplo forestijeh, za čut ove dvije
mondijale mužike.

Beč. Biankini interpelirao vladu,
da ne treba gradit novije : brodova
od gvere, perke, da u Dubrovniku
ima dosta inkročatura.

Trebinje. Općina kod , Asikuraci-
joni Generale“ asigurala sve karoce.

Lopud. Lemuni rodili ko nikad.
Rakomandavamo se onijem od gjite.

Beč. Pravaška glazba odbila po-
nudu, da udara u sred Beča, jer su
opinjoni, da se ovamo malo ko ra-
zumije u mužiku.

NARODNA REPUGLIKA HRVATSKA

NAUČNA BIBLIOTEKA, DY2ROTNIK

Brzotisak iza Gospe.

 

Carigrad. Rat na Balkanu neizbje-
ziv. Rakomandavamo, da se opet
skupu legijonaši, spećalmente oni koji
su dobri za bježat.

Spljet. Bal Duje Balavca“ ispo
stupendo. Bile su raprezentane sve
umjetnosti, pitura, skultura, mužika,
kanti, pa i novinari. Antonije prvi
put došo s dekoracijoni.

Diferente.

Pitali gospogju, zašto nema djece.
Ona odgovara: To je kod nas u fa-
milji, ni moja majka nije ih imala.

*

Pitali drugu gospogju, koliko ima
godina. To je lasno učinit konat, od-
govara ona. Kad sam se udala, imo
je moj muž 32 godine a ja 16. Sad
ih moj muž ima 60 a ja dunkve 30.

x*

Zena: Čuješ dragi, noćas san sni-
jevala, da si mi kupio one orečine,
što su esponjane u vetrini Boža Jelića.

Muž: Pa jesi li bila kontenta?

Zena: E, i kako!

Muž: Grehota da si se probudila.

*

-— Da li i vi dijelite mišljenje gla-.
sovitijeh liječnika, da su poljupci
perikolozi. :

— Razumije se.

— Pa kakav perikuo može da se
dogodi, kad su poljupci najslagji.

— Ženidba.

*

Iz Suda.

Sudac (optuženiku): Jeste li vi
zaista nazvali ovog gospodina ma-
garcem ?

Optuženi: Jesam.

Sudac: Onda vas po zakonu ka-
žnjavam sa 40 kruna globe.

Optuženi : Dobro, ja ću platiti, ali
kad jednom plaćam, onda molim, da
ovaj gospodin bude samo moj maga-
rac a ničiji drugi.

D-3y