i
1

i
|[(GOoOGoaoaoaa
'O AMINISTRACIJON: O
ISPOD TAVOLINA.

locoooooo

,

Godište: Praznoga takujina.

x

Dubrovnik, 14 gjenara 1912

Lumer: Od Morbina.

 

 

jleuocaooao
t U % D U R i Č N _ GE u REDACIJON:8 a
PRI KUPICI ROZOLINA. .

 

 

 

 

 

 

mUO FOJ ZA ZAKINUT

 

 

 

 

OoOooaoaoaa

 

 

T

ŠTAMPARIJA : NA ULJE

IZLAZI U JUTRO U SPENZU

 

PREC — KAKO KOMU — PREC

= =a=l=mI=sIS=EI=I=

Responsabili redatur: JEZIČINA
===E=E=E ESEJE

 

Na Pelinama, gjenara 1912.

Moji dragi leturi! Sikura sam da
me nećete rimproverat, što se odamna
nijesam kalala s Pelina. Jerbo otkad su
mi na Provaljenomu probili šortu, puno
mi je lašnje prošetat se put Ploča. Za
rijet vam istinu više ni nemam gusta
dohodit na našu Placu; jerbo je ni
nema. Sad je nekakvi ,,stradun“. (Ajme
meni ! lijepa naša placa! Ah, che me-
morie iz mojijeh mlagjijeh godišta!).
Pa bilo bi mi draže da se nijesam ni
danas kalala; ovo mi je ultimi put. Ja

*_ću lijepo kako i do sad prikvečer še-

a . :
" tando put Ploča. Pa tamo nagjem sem-

[& pre qualche amica, pogjem na posjed,

išćakulam se, pridam, obaznam i tako
sam vazda al giorno. lnutile tamo se
ćutim propio u momu ambjentu.
Obaznala sam vam, da nekakva so-
ćetat profesura pridava ogni tanto
u sali komunalom. Naši su stari bili
puno pametniji; i oni su pridavali pu-
ku rog za svjeću, ma in secreto, a
nijesu se  esponjavali, kako sad. U
ovo nekoliko godišta sve se je priko-
mostralo. Djevojčice se ne udavaju,

mladići se ne ženu, a vjeraju se sasvi-

— jem raro. Ovo je uprav grehota, perke

= ne sramu se ni metlu uzet u ruke, a.

naše djevojčice su i skladne i ušesne
i ljepahne, umiju se obrnut i u kominu,

= per lo piu nijesu ni gole... Zato sam

od opinioni, da bi tokalo kostituiškat

= jednu soćetat za sklapanje matrimonija

ma pravu pupliku soćetat s regulamenti-

= ma, koja će bit suproj svakomu jednaka :
= brez malicije i brez interesa. Ovako

kako je sad, ne vaja, er ove private

t agjencije nekoga vodu na spozalicijo,

a nekomu rovinavaju posle. To ultimo
ger lo piu. Egojizam! Ingorditat!
Perke mi je puno lašnje govorit u

— versima, tako ću van pripoviđet u jednon

a

lijepon kanconeti zašto sam izišla.

ee

NARODNA F
br. w, NAUČNA BIDLIOTEKA, DUBROVNIK

Kunduričin“ program.
»

Izišla sam. Poznate me ?
Ime mi je Vica.
Zli jezici govoru,
Da sam kundurica.
Rogjena sam ,,lspod svete“,
Na Pelinam stojim;
Ne prtim se u tugj poso,
A. bavim se svojim;
Ne smučem se po komuni,
Ni po tribunalu,
Od n'jednoga oficija
Ne montavam skalu ;
Živim bez karitati,
Secondo providenza,
Ne davaiu mi ni popovi
Ni benefićenca. —
Pogjem gje na posjed
Na krinčicu kafe
U tete Anice
I gospogje Rafe,
Oli u susjestvo
U koju kuću skladnu
Vigjet nemoćnika,
Prijateljicu jadnu.
Tu se pripovjeda,
Ne služi ni pitat,
Ako u gradu ima
Po koja novitat,
Ma bez n'jedne zloće,
Gjurat vam se mogu,
Kako na ispov'jesti
Gospodinu bogu. —

*

Nego, meni para,
Moja sinćeritat,
Vama isto čini
Mrvicu dubitat,

Pa sam s tega izišla.
Za ovu priliku,

Što se u nas reče,
Srcom na jeziku,

Za da me poznate
Kakva sam da jesam,
Ma isto tugje posle
Da ja ne protresam.

IUBLIKA HRVATSKA

— Ako komu rečem,
Oli kogod meni,
Da se ona vijera,
Oli oni ženi:....
Ako pripovijem,
Da muž ženu bije,
Oli ona druga,
Da se gje napije, ....
Ako ja obaznam,
Da je kakva s Pila
Povereta s malijem
Maloga povila; . -
Oli znam izvonjat,
Kako mali kučić,
Koliko je kosto
U koje klobučić;...
Ako se informam,
Cinako scherzando,
U kakvom familji,
S česa je bio skando,....
Oli u fratara
Zašto devocijon
Činu neke u ure
Kad nije funcijon; ..
Ako pitam otkle ko
Kupuje kvartjerić
I u svaku negjelju
Ide na teferić;....
Oli ako požalim,
Kako iskrnji pravi,
Što se ko bez potrebe
Samijem grahom davi;...
Ako insoma izbrbam
Kojega iješ kruha
I što ti se danaske
U pinjati kuha ......
Sve su ovo putine
Bez ikakve zloće,
To je u nas užanca
I tega se hoće. —

e

Legajte me dunkve
Stavite atencijon,
Pa mi onda recite
Vašu opinijon :
Jesam li ovaka
Prid vas izić smjela,
A prostite ako n'jesam
si bi se ćela.

C-%