Dragi mocji leturi!

Eto me vidite, izašla sam na
bijeli dan, baš u stađon od ve-
like krize, kontenta i prikotenta
što sam se ipak mogla ove go-
dine najesti do mile voje.

Nego sve je dobro, dragi moji
leturi,, dokle ima golokudnice i
patata, a kad njih ponestane on-
darica će bit muka i nevolja za
me, a i za vas, lako mi se pa-
ra. Jer vam kako može ove zime
primanjkati kruha i patata, što
vam se de resto može lasno do-
godit, jer bo su naši foji s prve
pisali, da idemo sve u boje, ali
eto ja ne vjerujem više u to,
Ali glavno kad ste vi kontenti,
kontenat je svak.

I tako, kako sam vam rekla
kad nestane patata, vajat će se
ridukat na žabe i spuže, jer fa-
la Bogu ima dosta dažda.

Nego ja znam da će bit ko-
(god što će se jedit što sam ja
izašla sad u doba mizerije. Bo-
lje im je mučat nego provokavat
riječima, da im spiferam publiko
i u brke sve što oni činu po no-
ći i kako su obrnuli dan u noć,
a noć u dan, u kako se gače vi-
du obnoć zajedno s kotulom po
gradskim kantunima, tako da iz-
među mnjihovijeh amora a i mo-
jijeh nema više deboto nikakve
diference... Ma basta! recite vi
ujima da me ne potežu za jezik,
perche će ćut što još nijesu čuli.
Ja de resto malo obadam što će
ko rijet, nego činim pačifiko
svoj posao. pripjevajući onu sta-
ru. kanconetu :

DEEN AA SIE RONE TADA

 

REDACION PO SVIM GRACKIM KANTUNIMA

ito OV SE i sai RD

sA RATAIČJEK

pPogledajte šimi dame

pune boje i reklame

ti šareni obrelini

Koleti šaupe i petulini“
ili ovu:

,Al da vidiš goreg jada

Kad sa štuka kimak pada

A po podu vidiš ježa

U ormaru skarambeža“

A hoćete li mi vjerovat, da se
je Marija jedanput od mene is-
krivala od straha, kad joj je ne-
ko reko: evo ti kundurice. Smu-
culja jedna, i oma je ko i oni,
koji se smuču okolo, pa samo
o tome rade, kako bi drugom
jamu iskopali. Ali neznate — ili
se činite maliciozi — one stvari,
što cijeli grad zna. a ne može
da zine, perche nemaju forcu.
= (ovi smo bokun sekvestrali)

Čekate me, da vam ja rečem.

 

 

Iz starijeh foja

Prije je imponavala ženskojli-

jepa faca muškog, a _ sada
partafoj
Prije kad bi vagjigjo žensku

tokalo je stat 5 metara daleko
a danaske ako je subito ne po-
ljubiš rijećeti da si ludonja.

Muški dok nije oženjen tić
je u montanji, a kad je oženjen
tić u kajpici Djevojčice skladne
gledaju oženjene kao kartelu od
lotarije koja je izvučena ali nije
dobila.

Prije kad si ženskoj dikjara-
va ljubav, mučala je i stala na
mjestu, a danas te vodi od vel-
irine do veltrine.

NAROONA RE

nHDDOVNI
ok i

EP
a Aut sy w # :
MOĆNA BIBLIOTEKA, |
ZA ZOVEM

a

BLIKA HRVATSKA
PRVE MU

  

Dobro, čujte!

ENI ISK

 

Prec: 2 Dinara

 

undurica

KANDELORA 1935

Vrata sam dobro
zabubala, ali to nijesam učinila
za ništa drugo, nego da mi ne
dolaze kalašit, perke jc grad di-
vento pun kalašina. Pa i ako
nijesam izlazila sve znam: koje
su gospođe činile žure, kojega
su mladića uzeli na levi, ko ko-

ga vagiđa, gdje tu putamenti,
što je Vlaho Pjevo Antunu iz
broja 1, ko što ima objedu u

jednu riječ sve.

A đe su vam oni ,,sempre fe-
dele ala bandjera“. A đe su vam
oni koji su okolo kupovali na-
poleone a sada plaću mizeriju?
Zacrvenili su se i muču? A đe
su vam oni što im se često ,,šte-
ti“ motor, pa se vaja iskrca, dok
se motor ,,ripara““ Ma vazda va-
lja da se kakva nesreća dogodi,
đe je skuro, a u skuru je sve
lasno... A i vaša moda je stra-
šna: Eto neki dan, kad su u
kafi slavili ,,novu“, učinila sam
novi vestit, imala sam crevice
što mi je kupio jedan gospar u
Bate od. g. Dinara, pa tako mi
nije bilo potreba trošit nego sa-
mo za prah i loj (skupi su ovi
naši mesari). Kad sam došla 'u
komunalu kafetariju ona dva be-
rekina su me uhitili soto braco,
a onda sam pošla malo u toale-
tu urediti malo kose. Na jeda-
nes ujutro sam se vratila s Plo-
ča, a kako sam tamo arivala než-
nan.

To je jedina moja falinka, a
koja: je vaša: neznam:

Ali i pravo je, iza kako sam se
domia najela patata da se iza te
diete preijem, perche govoru da

ć-19

s