izlazi iz kantuna, kad ado-
ća, da može koga upeknuti
[e du se oni malo infota.
Responsabili redatur:
Zvonko Komar.

Naklada:

 

Societati inseta“.

 

#

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

Oglasi se kontaju po pecka-

kavosti. Denuncije se šalju

vis-a-vis ćirkuln na desnome

kantunu. Manoskriti se vra-

čaju spedituru da š njima
očisti brke.

 

 

 

v

 

Lumet: što prosegviškava.

Dubrovnik: u Bjenaru 1919.

God. ljenčarenja.

 

Dopo tante ..
,Dopo tante e tante..

IM
sam risušito, nakon četr' go-
dine teribilijeh muka, iz moga

bužarka, da se nagodim malo
čiste srpske arije, perke me je
ova austrijska arija, bila više
.infetala, a de piu, ona fetida
krv što sam je, nei giorni della
miseria, mor'o čučati od ćertijeh
gospara. Remeno sam se od Iru-
da do Pilata, 6 istučeni' kučak:
u ove četr' godine, pa sam in
ultima dećido, da valja nešto
poče' fatigat', kad se vas svijet
primordenava. Kako sam svu-
kud, k'o bog i čo'ek, tako sam
_vidio puno, in questo mondo im-
bećile, da sam među tijem im-
bećilitatima, našo jednu stvar a-
bastanza dobru, pa sam je i sam
dećido proponjati mojim patrio-
tima. Sazvo sam sedutu svijeh
inseta domaćijeh na tu veliku
konferencu. Bio sam kontenat,
perchč sam vidio da su svi bili
raprezentani u dobru lumeru.
Komari svake race, škarambeži,
kimci, buhe i uši svake qualitati.
Sve je pošlo in ordine i deći-
dalo se, da se aćetaju Vilsonovi
punti. Ma, što je inportantnije i
mi hoćemo plebišit, tako smo se
deboto ćeli raskrstiti kriveći se:
,Hurra mister Vilson!“ , Živio
pr. Amerikanski narod!“ kadli
kapu kimaka, šune u glavu i za-
moli za parlatu pa počme go-
voriti. Da se mi svi varamo radi
punata Vilsonovih, da je Vilson
inbrojun, ašašin i da nas sve
hoće impapanati s njegovim ple-
bišitom popolacioni, a tu nije ni-
šta drugo, nego njegova maki-
nacijon. Umalo ga nijesmo sabi-
sali radi te infamije, ma on je
proseguiško i fratanto, reko je
ovo: ,Amici cari, to nijesu ni-

  

Ar48.

 

s

kako kiari konti, perke šesti
punat govori. param. se ovako:
,Nespašenu Italiju, vatiti Itali-
ji!“ Je li đusto ? Dunkve de je tu
plebišit popolacioni ? Kako mi,
što smo vazda bili, veri amici
dei Jugoslavi, u kojiniia tuče srce
verijeh sinova njihove patrie,
možemo permetiti, k6 neu-
tralni, da dogon okupa njihovu
zemlju, pa bi.nam onda, kako
mi se para ihama bilo \grubo.
Za to, signori“ miei, valja da, skla-
dno i ušesno protesiamo na Vil-
sona, kontro puljizu, da to nije
đusto ni skladno, što i tako fatiga
i što hoće sjedati a dva s stoči-
ća, kako neki ter neki od r
jeh gospara. Nego neka, una vol-

ta, reče što je i kako de... Jeli

đusto ?“ E, per bacco; svi smo
viđeli, da on ima razlog i deći-
dali smo protestati na Vilsona ;
ako on ništa ne učini, onda će
mo poslati ambašatura s de-
nuncijom kontra njemu, al giu-
dizio popolare. To je in una vo-
ce bilo aćetano, uz đenerali a-
plauz. — — Naš brat Ziu-Zu
molio je presidenta za riječ i
reče, kako su na nas komare
bacili veliku infamiju, e smo mi
bili krivi malariji u Albaniji i
predlaže da se ta stvar ispita od
verih i ci buon fondo svjedoka.
Subito sv prošlo na stvar i do-
kazalo, da mi nimalo nijesmo u
tomu poslu krivi, perke da su
ofićali malo i nimalo patili o te
epidemije nego samo soldati. —
Presidenat zatvori. sedutu, uz a-
kordacion svijeh i dećida se da
ja, perke imam proprio una
bellissima voce, pripovidim sve
ovo vašoj publiki, perke nam
se para da će vas interesati na-
ša buona volontat pa vas uz o-
bećanje, da će mo vas in avanti

NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA Zn
NAUČNA BIBLIOTEKA, DUBROVNIK »

a 5

 

SE
avertiškavati o svemu. — Ja,

della mia parte, molim Puget

 pupliku, da mi. G prosti što.

Pr imijčć: govoriti vero ak

hrvatski jezik, znate i sami
kako je bilo u ono brijeme, ma

kako sad studijaju svi hrvatsko“

srpski i franćezi, a de piu naše
sinjorine što su prije studijale
tudeški na svu prešu (kako go-
voru šporke jezičine) tokače
i mene, ko verog patriota, a spe-
ćialmente franćezi perke će me
tokati sikuro govoriti kontra Vil-
sonu, perke sam persvaz da će
on držati duro svj. a i za moj
profit, perke svi dijaju sad
franćezi a malo profesura.
"Oprostite mi na ovolikom se-
kavanju i rakomandavaju se svi

_Komari internacijonal < >< >

 

Iz grada.

Drago nam je da se je počelo
s fatigama oko pišarola, kondu-
tura od vode, te saliža i da se
čisti grad. (Op. Ur. Sretno i be-
rićetno ako bog da.)

Čali smo da je Karleto pisć
dum Beppu, ako dođe do vota-
cioni, da bi ga preporučio nje-
govim dragijem konavjanima.
Kompara će na bijelome ko-
nju s istoka. A, per regalo, da
će mu poslati iz Vjene:na-novu
godinu nešto meko.: €
: kum tb

Primamo od festanjula. — O-
vega puta, na sv. Vlaha u večer,
izmedu intjere feste baca će se
roketi. Prestapoko u sredini pu-
knu će ko kanjuo jedan roket
i poleće će u ariju i onda će iz
arije lećeti lukjernari, kerosci,
skandaleti, prosuje, romjenče,

- kluke od vrata, zvona od crka-

s

E€- Yo

pi

“i >.

 

4 =