zr

S.
BEE
u dir

 

nepoznan te vražije jezike nego malo
rijeći. Istina, ne znadu ni one, ali za

današnju ,modernu ljubav“ dosta je.

jednomu rijet cher, beau, gracieux sym-
pathique a drugo ide sve na mote. Sa-
mo mi je rebuškalo ćut, kako je jedna
sinjorina bolje familje (poznala sam je
po glasu) rekla jednomu ofićalu; ,,/ di-
vide my time between the pleasures of
my age“, što mu je stijem ćela rijet, ne
znan. Sekondo kako se uzme. Na dru-
gijem balima, razumije se finijem, pa-
ralo je da nije bila gvera — vestiti,

crevjice, fjoćice, vonjici, i druga ćersa. .
Vigjela sam i ti novi bal ,,two-step“,

ma oprosti mi bože, za salu Bačić mo-
že palit, ma za jednu finu soćetat ni-
kako. Zovu ga ,ti štipi“, ma lako je
za štipat, ma onako se stisnut, "valja
da... (sekvestrala redacijon) a mla-
dos je mlados. — Aputamenti, i amori
idu manjifiko; svaka pretengja da joj
je »vjerenik“ u. monturi. Montura je
vazda imala viši kredit! Druga klasa
ima aputamente iza grada i put sv. Ja-
koba, a prva klasa tako zvana ,, krema“
ona ima doma (pod formom ,,žura“) i
u otelima. ,Kigmu“ perfino dogju uzet
automobili, pa onda u gjite, a poslije
tratamenti. Pripovigjeli su mi u sekreto,
da se češće ,išteti“ motor i valja se
iskrcat, dok se motor ,,ripara“. Ma vaz-
da valja da“ se ta ,nesreća“ dogodi

. gič je skuro, a u skuru je lasno.....

(sekvestrala redacijon) .. ne za zlo, ali
kad partu, oli pođu uzet karte za ma-
trimonijo, onda trći za njima. — O
modi, nemoj me pitat, svak se ima di-
rita šprljat se kako ga je voja, perke
je sve skupo. Ali glavno je danas: na-
prahat se (muka je po 3 kr.) a spe-
ćalmente napengai oči, perke čagje ima
svak u kominati. Jedina je spenza, što
je tokalo da svaka sinjorina kupi ba-
gulinicu oli frustin za konja, samo da

 

sa

se imaju s kijem igrat ida su im ruke
okupane. Govoru da će i ove godište
bit moderno : gole noge. Istina to nije
bila moda nego špekulacijon radi bje-
čava. Ali ako se i ove godine, ta mo-
da ripetiška, bilo bi dobro rakomandat,
da one koje imaju meso bruno, napi-
turaju noge bjakom, perke gledat o-
nako crne štuke, nije apetit! Svakako
proponjala bi, da se ta moda, ako je
ikako moguće, ne ripetiška : perhe nešto
zgolane, nešto bosije noga i još šta-
pićima u rukama, koji će vrag sofrit našu
mladost a spećalmente one monturane.

Drugi put pripovigieću ti neke gjite
na llinoj Glavici i to oženjene je .... da-
nas nemam bremena, idem mastit jaja.
Adie! Tvoja: Kundurica.

 

Telegrami.
SPLIT. ,Tanin“ donosi, da će mi-

rovnu konferencu transportat iz Parigja
na Osojnik. Komentava, da će na Osoj-
niku prije finut i da će sve uredit in
poki giorni — samo da se što prije
deliberaju iz njega.

PARIGJ. Talijani uložili oštri pro-
test radi Rijeke, koja mora pripasti nji-
ma, perke Jugoslaveni imaju dvije! du-
brovačku i crnogorsku.

MARSILJA. Glede Mrkana i Bo-
bare još nije dećidano, komu. će apar-
tenjat. Dećidali su poslat ,,istražnu ko-
misiju“, da konstata koliko se je pu-
jiškije trabakula ongje nasukalo.

MLJET. Ovgje arivo Dr. Mato u
diplomatskoj misiji.

ZAGREB. Ako su zatvorili Štipicu,
ostali su isto štipavci. Zapamtite: Hr-
vatska mirna budi, junačka te brani

oru. Nandi.
LOPUD. Na čistu srijedu, spalio je

na mulu naš meštar — prije njemu to-

 

liku milu — Austriju i probužo joj
bandijeru. Prije spaljenja ohrdo je peču
parlate. Spomenuo je sve jade, što je
moro podnijet naš narod od diferentije
špijuna i detektiva, od diferentije šuc-
korpa ecc. Prisutni pucali su od smi-
jeha, ajedan stari zavikao: Živjela 914!
(Ako mu obazna ovo Grubi iz dvora.
Os. red.)- Lopugjani.

BEOGRAD. Levatine za liječit ne-
ke kontagjoze bolesti, poslaćemo Van
po Uskrsenju. Za Župu i Konavle tako-
gjer dva aparata. R Štitikeca.

Lokala kronika.

Uskrsenje. Nakon četiri godišta
muka i patnja — evo nam prvoga Us-
krsenja u libertati. Rakomandavamo sva-
komu, da se iza ovako velike diete ne
preije, perke govoru, da će mesari i
vinari skalat prece za ove dane. Jajima
je kalo prec, tako ćemo baren moć
omastat jaja za malo solada. Svijem
leturima ,,Osinjaka“ čestitamo :

Sretan Uskrs! XprcToc Boekpece!

Glorija. Neka svak zna, da se ovo-
ga puta neće vitljat na Gloriju ni pi-
njate ni naranče ni lemune ni ništa,
perke su se pinjate još davno razvitja-
le, kad se nije imalo što u njima ku-
hat a naranče i lemuni skupi su.

Eletrika. Od svijeh strana tužu nam
se na eletriku, tako da ne znamo komu
više da ugodimo. Jedni govore, da je
bolje, da eletrika slabo svijetli, perke
im se u kafi komunaloj ne vidu izliza-
ne gaće i paletuni. Neke gospogje opet
blagosivlju da eletrika ne gori nego
čerožine, perke im se u kafi tako ne
pozna militara roba. Sinjorine opet, da
im je eletrika kriva, da su se toliko
puta popuzle . . . . ecc. ecc.

 

Iz Suda. Od svije oficija najviše
lavura sud. Divorcija je toliko, da naši

 

 

 

 

 

Veseli se junac Volta,
Ki ti bieše za bofuna,
Da ti legaš tako, pronta,
Svaki befel od kojuna.
U sirišću raskišani,
Vas si šporak, halo, us..ni.

Alegro je stari Bronjo,
Ki ti bieše ordonanca,
Pa kotule koj' je vonjo
Pri što b' došla alesranca,
I struk triipa uzvonjani,
Vas si šporak, halo, us..ni.

Kažu tvoji fizionomi:
Muhoberi, Orep-strana,
_Da ćud ti je baš veomi
Na lupeštvo inklinana.
Tiem se grusnit već ne kani,
Vas si šporak, halo, us..ni.

Kad da naša pokrajina

Množe veliku zaboravi :

Od famozieh lupeština,

Kiem se u gveri ti proslavi?
Oj haiduće svud spievani,
Vas si šporak, hšlo, us.. ni.

Adrijanske od krajine
Tja do mrazne ledom strane :
Tve famoze inkrepine
Uz lieru će bit pievane.
Kako u kralja ćelebrani
Vas si šporak, hšlo, us.. ni.

Dubrovački množ vlasteli,
Množ pućani, mladi, stari,
Pa trgovci, svi žugjeli,
Artigjani, butigari ;

Od tebe su atakani!

Vas si šporak, halo, us..ni.

Znaš, glamazo, kad se vieri
Sa Norbertom za romienće,
Skandalete kad izmieri,
Lukiernare, ludi kenće,

Što sve ćinu rofijani,

Vas si šporak, halo, us..ni

Sve Konavle tuži na te

I na tvoju ćud pakljenu,

Svi ti šalju sada plate,

Kojim pamet njim okrenu.
Podrepino kondenani,
Ves si šporak, hilo, us..ni.

Dostojan si baš ti sada
Dušu pustit posred kala:
Za tva diela, svak bi rada
Obiesit te sred viešala.
O kursare abarani,
Vas si šporak, halo, us.. ni.

NE SASE E

<