Lumer: spećali

 

Abonamenat za grad i estero
prima Šuft. — Svaki lumer
kosta samo 4 neisparane kru-
ne ili 46 rubalja. — Admi-
nistracijon na banji militarskoj.

 

 

 

OKOT

Godina: Rusa.

 

se ostavljaju u
kapunari.
Denutcije primamo uz foto-
— grafiju denuncijanta.
Avize primamo kako komu.

Manoskriti

iči BAR #

boronaiika

 

 

 

 

 

 

 

| Dragi moji leturi!

Sikur sam, da će te se svi stu-
piškat kad me vidite da sam izi-
šo. Ma. dušemi i ja se malo ču-
dim otkle mi toliki korađ, ma kako
sam čuo da na kantafigu moja ro-
dica ruskinja tete Mande godi li-
bertat, promislio sam, kad može
sona mogu i ja. Ma brodati, što
“je ona bolja od mene, in fin dei
conti ja sam glava, i stariji, ma

kako je ženska viši vrag nego muš-

ki, tako je i ona izišla prva, ma
in tanto -evome. Jesam se napatio
stat u kapunari a samo quando i
quando povirit, ma con tutto cio,
isto mi nije bilo baš grubo. Vi
svi mislite da sam ja što rozzo, a
neznate jadni, koliko: se troši na
mene, sve posibile parfumerie, ma-
str, prama i veslita od gotie, a
zad sam slab?! Neću ni govorit!

\ kako me adoravaju ?! Otari mi
se gradu, svak mi se klanja svak
me ište i malo i veliko i muško i
žensko i pop i iratar i dumna i
djevojka, a ko me neće!??

Sve ja to znam, sva ta desi-
* deria, sva ta kokolanja, ma skiav
je skiav pa mu je vazda teško i
zato, apena sam ugledo vrata od
kapunare otvorena, bjež' da se ma-
lo nagodim libertati, i ako sam
persvaz da će me uhitit ušjer i da
će mi gospar platit multu, ma što
ću mu ja, danas je era libertati,
pa se mogu i ja prošetat. | nešto
sam skopriško u ton pasegjati, da

se i po danu sad čini ono što sam,
se ja nazad malo bremena sramio .
"sekavaš, a nema 1"

i po noći. Kako sam malo prije
reko, da je moja rodica ruskinja
izišla se prošetat, a perke sam ja
nevjerni Toma, tako sam se pro-

. šeto do kantafiga i bogami san je

našo gje se kupa, u kostumu Eve.

Svi znate da san i ja as, ma ono

je un poco troppo, tako da sam
se i ja zacrvenio i pobjego. | vi-
dio sam iz skala magazina od do-
gane, da Petka parčiva pa san po-
šo da malo i ja vidim partencu,
kad evo ti tranvaja a iz njega sve
izlazu boketi cvjeća, što je ovo,

IZLAZI iZ KAPUNARE

ja zinem! Ima bit sikuro kakav,
viaggio di noce i isam se na prste
da vidim mladu, i vidio san bu-
likan sinjorina, ma mladoga niđe,
koji je ovo vrag?! | one dritto na
vapor, ima filanca ne da. I onda do-
gju na vrh mula i čujem jednu
gje govori onemu profesuru, bra-
donji, što je davo repeticion rus-
koga jezika: ,Ne propustjaju ! —

Aha, subito se imađinam, da
je to intjera skula učenica ruskoga
kursa, što su došle otpratit njiho-
va profesura. Tu ti je bilo i mali-
jeh i velikijeh i mladijeh i starijeh.
in ultima ih puštu na kuvjertu,
perke se zauzo za njih jedan stari
kokot i tu su čakulali i čakulali.
Ma in fine Petka zafišća. Sad se
stanu javivati, klanjati, uvijati, in-
klinavati i činiti sve manovre da
ih ja ai u oniješečerlijem
mentima ne činim toliko. Ma stari
nije bio kontenat nego ti je svaku
redom i malu i veliku i
mladu, cmoknuo u usta, a sinjo-
rina Dobrila, najvrijednija učenica,
ostane ultima u čakulanju s nje-

govom gospođanje a on je čeko

s klobukom u r Sve su mu
brci ko u zeca posk
mu je balala ko

velike emocijoni.

: na!

i vazda bi ga sl ša

reko da ne ide s mla

piu s onijem prov
Nego vas za ša

ći

nebi sikad fi finuo,

da napiše
da izda

ni a o moiijem posećatama
po Lokrumu, Sv. Jakobu, Gospi
od Milosrđa, po llijinom  glavici,
Gracu, špiljama : ecetera,  ecetera.
Nego idem u kapunaru perke sam
se puno azardo, pa me strah da
me _ušjer ne uhiti, ma intanto žalim
vam svaku sreću i da vam svije-

fr.58

PiRENSMSARORNNATTE

ma i malomu i velikomu i mu-
škomu i ženskomu pođe u slast:

Vaš Kokot.

 

mo

staru i.

kakivali, a brada .

Za inad . . . Kokotu*)

Na pohvalu tvog kokota.
Napiso' si sijaset rima .
Premda znadeš vrlo dobro
Da na svijetu jošte ima

Neko koji — sudeć pravo —
Zaslužuje, i te kako,

Da se u divnoj pjesmi pjeva
1-0 njem reče dobro sio
Kažeš Adam da' e kokota
Našo' i ženu izmegi noga : .
Biće tako, ja pristajem,
Alda pitaš dragog boga,
On bi — slava njemu i hvala —
Reko', da je od rebara
Adamovih malo, narče .
Otigao, da šnjim stvara

Nešto, što će bit od slasti
I putniku i mornaru,
_Popu, fratru, kalugjeru,
 Siromahu i gosparu.

Miešte koku oltar gradit,

_ Nezaslužnom tomu stvoru,

= Ja bi mojoj miljenici,

doma suhu i na moru

Gradio stane prem velebne,

Pa da u njim ko. u raju

Angjeli joj poje pjesme,

i umrli da gledaju,

= Da gledaju, al..... ne tiču,
Jer joj dodir, znali je vrazi,
Vrlo smeta, pa će odmah

E Crven jezik da is

g Čudn
Ali kad se "dobro smisliš
 Odgonetat rije trudna.
Ima u gradu mnogo glava
Od... kokota, pa će lako
Domislit se i najposle
Ođgonetat kako tako;
Ali da je megju nan NE.
_ Šaradista, pusti Nandi
= On bi vama odm:
Da se radi 0...

0-48