Numer:; koliko se može

Dubrovnik, 16. novembra 1920.

Godište od Elecijoni

 

 

 

Izlazi: danaske
9 ec foju. 1 Dinar
sAbonamenat: ne

' ezisti

VAN VANSTRANAČKI

Dubrovnik, 18. novembra.

Dragi moji prijatelji i prijateljice,
Nemojte me ćerat, ako vam zazujim,
jerbo nijesam jopet tako perikoloza
| kako vi mislite. Jes istina da užam
kagogi i upeknut, ma to je sve stvar
“od ništa. Malo oteće — pritisni pata-
kun — pa jopet sve pasa. Na ultimatu
| sam i korisna živinica, a ne od štete
kako Jež, Kokot ecc. Dunque nemojte
biežat od mene, nego fermajte se i

slušajte me da Vam se spjegam.

Rodila sam se na Konalu, u jednom
'lijepomu palacu, što nam ga je zgradio
| Dotur Baldo i Cesare. Tu sam lijepo
živjela dokle nije došla epoka od šjo-
pera. Siccome smo mi organizovane
kako i drugi lavurenti, a Dotur Baldo
i Ćesare nam više dižu meda, nego
nam ostavljaju, tako smo Vam deći-
dale šjoperat. Ja sam evo prva za

provu izišla, a ako rebuškam kontinuat
će i druge izlazit.

Naiprije sam odlećela put MNunci-
jate.gje sam Vam oašla Nika Lizu,
Manjifik je. Za liberat se Muncijate,
obričio je brke i obuko kotule, pa
svakoga persvadava da je muški, ma
| rara da mu niko ne vjeruje.

Kalala sam se u Gruž. Vigjela sam
Križmana. Kurijozo du je Šuckor pošo
činit nove monture i to baš sad kad
| je roba tako skupa. Otole sam ćela

poć na konsulat Grčki, ma su mi rekli

_da je tu sad — talijani, _kzuputila sam
: “se put Grada. Sjela sam ispred »Mer-
kura“. Merkurci, to su Vam prava če-
jad od fatige: trču skaču, nosu, pri-
našaju, znoju se i debjaju. Paralo mi
je bit u ulištu. Prave pčele, samo što
oni ne davaju nikomu meda. U toliko
je paso tranvaj, i za prije doj u Grad,
| sjela :sam na njega. Puton sam se araj-
| davala lijepom panorami. Spećalmente
me pogustalo što imamo kala Majsto-
= rovića novi škver; bilo je jedno pet-

8 5

4 SARODNA REP

 

šes velikijeh vapora porinutijeh. Lijepo
su nam konservani i oni banketi što
ih je gospar Mato Šarić pjanto; pa i
sam put od Gruža lijepo je konservan.
In poke parole: manjifiko. Iz jednoga
diskorsa u tranvaju mogla sam  ra-
zumjet da ona baraka na poju gruš-
komu, nije baraka nego tribina za du-
brovačke olimpijske igre (bravo! Ma
što ovo hoće rijet, nerazumijem). Ar-
kitetura kuća do Boninova: splendida.
Jedna lijepša od druge, a najviše me
pogustala skalinata ,,Ville Grbić“ koja
bi mogla libero stat s druge bande
od Montovjerne. Na stacijoni kala kuće
Sambunjaka poćero me kontrolor. Kad
sam se kalavala prolegala sam bulikan
programa i aviza od kenćerata teatara
i diferentijeh divertimenata kojijem je
tranvaj tapecan. Sad mi je kjaro final-
mente zašto komuna tasava fureste po
10 kruna na dan. I pravo je. Ja bi im
krešila, nebi ja nego da se mukte di-
vertiškaju. ,Guten Tag Herr Ministe-
rialrat! Guten Tag!“ ćujem odizada,
obrćem se i vidim jednoga ofićala (pa-
ro mi je rumunj) gje govori sa jedni-
jem postarijem gosparom. Q1| Servus
Herr Hauptmam. Wie geht's Dir ? Gut?
— Tadelos Herr Ministerial Rat ? Wie
geht's Ihnen in SHS-Staate? Ovi se
postariji gospar obrnuo dva-tri puta
naokolo, pa mu je nešto prišapnuo u
uho, a ovi se nasmijo. Nije me to
ništa interesalo i pošla sam naprijed.
Pasala sam priko, bele viste i arajda-
vala sam se gledat kako je sve lijepo
uregjeno i koltivano a spećalmente one
lijepe pome i agave bez trunka pra-
šine. Toka persvadat komunu da sva-
kako kreši furestijem tasu. Kad sam
pasala put od Graca ugledala sam na vra-
tima izmegju kuće Miloslavića i Ven-
zilovića peću tabele ,,Mjenjačnica“. (za
mene novitat, ne znam kojega vraga
može  promjenjivat, Kapaća  dinare,

ka i i&

Redacijon : sekreta. - Arini-
stracijon : islo. - Rukopisi se
vraćaju. - Pisma hez bula
primaju se. - Vici bez šuga
neka se šalju SILU“. —

LIST

zrarskimmsmit

perke fali sitna.) U toliko vidim krcato:
ćejadi ispred onijeh vrata su dva lava.
Pošla sam iz kurijozitati vigje što je,
kad jedan veliki gospar u bjelim brci-
ma djeli lemozinu siromasima. Pogu-
stalo me! Došla sam na Brsaje i koga
vidim: Mela u balunu. Ma mu ja ni-
jesam vjerovala, znam da čini aposta,
perke i jedan dotur sostenja da Melo
nije nigda pijan. A za rijet pravo, više
ću vjerovat jednom lijećniku nego moi-
jem očima. Iza kako sam pasala onu
imensu vetrinu u vratima od grada što
t6ka da pogusta svakoga forestoga,
našla sam se na Placi. Kostantala sam
subito, da su poćeli popravljat ferale;
tolike su dja dispjantali i imadu ih bit
poslali Tonku Zori u Prag na ripara-

_cijon. Kapaća će za koje brijeme jopet

Luko Lovac užeživa ferale. Ova ripa-
racijom nebi imala puno durat, i zato
neka vrag ne natanće koga proponjat
da se za ovo brijeme kala forestijen
tasa. Mislim da će i sami foresti uzet
ovo u konsideracijon, perke sva fatiga
nemože durat — che pochi giorni, a
a najviše per qualche anno. Pogustalo
ame anke vigje kako se je provigjelo
za naše golube. One buže po ploća-
ma od Place nemogu bit za ništa dru-
go nego da golubi uzmognu pit vodu
i kupase. Neka .se i za ovo foresti
ustrpu, perke će isto voda brzo arivat
iz Rijeke, a ondar će golubi pit vodu
s fontane, a ploće će se riparat. Pa-
zienza per qualche anno. U toliko sam
ugledala jedan aviz gje ,Pćelice“ zovu
nekakvu sedutu. Kako ovo ima bit
nekakva nova soćetat za činit doturu
Baldu i Ćezaru konkorenzu, idem Vam
u njih, i sikura sam da će me lijepo
primit. Mislim da neću bit od štete
nego od koristi a ako se kogoj najedi
oli se ofengja, ja mu nijesam kriva.
Neka pritisne patakun pa Bog! Do
svidanija! Vaša Pećela.

NAUČNA BIBLIOTEKA, DUBROVNIK e 49