Redacijon: |
na snijegu. |

 

£

 Prec:
“iko da više?

 

 

 

 

 

Godište; s: ladno. pa

 

a

Uvodni srlikuo: -

 
 
 
 
 

"Pi sra e
u ruci. Lijepa je! to ALE I

_buže jednu manju, a jedn
“blizu. Ta
«sve što je lik vido, a Jurijoge da štogod pri-
mi u žvalo; sve to isto opet izlije“ kroz bužu.
Naše špijerlice puno bolje vonjaju nego ove
u. Searajčvu, perke u -snasjih adoperavaju ze:
ulje, prošek.i domaću rakiju, a ovezodi smr-
«gana, šljivovicu; a anke. prosti mi Bože.
i na kajmak. Dogodi se, da. se gdjegod, i-za-:
čepi..Bonda uzme domačica«.hokun+ palice,
provrti i očisti konalići;. pa :epet-sve,u redu.
Oni donji dio od špijerlice zove se lijevak.
Ako hoćes napunit botilju onda staviš lije-
svgkou slružu sodabatiljel pai jednostavno sip“|*
1ječ mlijeko, biru ili štogod. hoćeš, ali ako
bi zo sipl ješ. onda še dogodi, da bi ,
(ma švak ikvijeh vrsti botilja, “pa i zato
nije svaka o erica, za. stavit u raku, bo,

 

a za

VI.

 

 

 

"botil
kt
unda se obično izvrne i poklopi s njome

: RE a S i AK e : : s.
je špijerlica učinila njezin poso,

grlić od botilje, pa.para da počiva.

 

a : te E sie see sian 2
Festanjuli. =.
Nije Vam potreba spjegaval ko su“ova

čdljad i koji im je dover.
rebuška, onda nemamo nikavog merita, a

Ako festa lijepo

ako ne rebuška onda su vazda. Festanjuli
krivi.

“ Ove godine“ smo 'dećidali pasat festu u
lokandi Kako' Sarajevu.
svi dubrovčani kvazi impjegati, onako se
«tećiđalo, da se priko večere izije i popije

Frankini. smo u

ko što može, da plati.
Frankini nam sje obećo, da će tu večer |

imati ećecijonale manijere -ko s pravim go-

sparima samo, da moramo hit od preca
Moplenit. ;
Ove godine smo dobavili i trombune,

| mu pošto publika ođe nije naučna na naše
užence, umoljavamo svijeh, da se priko ve-

čere ne puca. Pošto nas ima velika kolonija

alubrovčana u Sarajevu, nadamo se, da će

0.81

  

: Š oi
višu, a obe dvije :
Vam se stvar adoperava za lijevat |

   
 

tad to ak

'[isvi bit na pri perke je do, io: resta. i pie iz
»-protivnoj. okazi- id
#fjoni dogodilo bi se ono što se često događa | 8

 

"evakoga, duhroyčanina. U

“Hadnijem festanjulima, da poslije, feste ima-

 

KE ibrotačka.

  
 

ako" današnja
diri“ mio jedu noć
i lalia,
pivska" u " Sirajevu izabio za Kneza repu:
(blike: gosp. Boža Čulića; e ministra tinaš-
ce gosp. Tomi Bi imišit; “ministra inter nijeh
ža imiflistra

 

posala“ gosp. Luja. "Gromovića;
bez portafoja_ gos zu. Kobasic u; za mni-
navčgacičn gošp. kap. Antuna ATr-
za ministra kulture gosp. Mila

 
 

 

 

 

pist ra
nautića;

   

Šaru; za ministra justicije gosp. Oskara
Zglay teguvana, moći sv. Vlaha gosp.

Mila" isti ke o.

 

jesi“ (Gp. urlja da vida samo Mima Agaci
u sablji uhitila bi jih kagarela.
Poziva se narod dubrovački u
jevu, da i tu iskaže gornjim ' gošpa-
rima sve časte i rispete, koje njihova pozi-

Sara--
večer
eion pretenđa, Čestitanje priko večere.

 

u kapitalama SHS.

Beograd 19 (s ministrom Đivomi ai
lom).

Zagreb 47 (većinom studenti).

Sarajevo 62 (kvazi svi impjegati).

Ljubljana 4

Sptjet 19.

Cetinje 2.

Novi Šad 1.

Subotici 1.

Počasni konsuli duprovačke
republike.

U Beogradu: Stijepo Regio, diretur U-

 

prave Fondovas.

NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA

lju konte u laktu. sipeosire R

 repiiblika esa ;
o za biijeme' festo :
ača“ Za ovu godinu naod dit: |

: Drugijeh: pottutoja nije: imo stavi "Bu- |
br&vatikoca shajman je:6ni cod gvere, peike
1 je sa njegovomi:dtjitimacijom + -golubirijom'
ćudi. bio: 'od<svakoga obljuhljensci žno je da
| jošiva zlatnu stihođu spred'svijem svijetom,
ma gvaj, ako bi se koji faresti odviše uprtio:
o njihove posle, oriđa ibi 'diventak svi gveri-

Koliko ima.danas dubrovčana

ma,

 

“Tumer: i teribli. y

Ugo Kazna

“U za gr ebu:

 

 

»Obzora«.,

"Devoti kanonik. = =/

Jedne večeri došo jedan stari kanonik,

po njegovoj užanci, prijatelju Dropcu u spi:

čariju na oliti diskoras_ ti Bundurovanje.

Gospar Dr&bac' 'pošlje djelića“ da kupi novi
tub. za: svijeću. Djetić«doneseri tub; oč frve
pukne. Gospar Drobac se infota isstanesbješ >
stimat Bogaći/Sv. Vlaha. 0 wlesn ode:
— Kako se. msšže tako:-bjestimat! stetie

ses skamndalizavali: devoti gospar kanonški:+
: Hajde: malit s SN
donesi: noviatiibtim.. i. sumnje 2 nbjolei vuys$
- Dijetić pođe, vrati se i donese :lutb; ma s:
drugi tub -subito pukne. *tiospar Drobac ine
feta: secjoš više: i počme: RN M !
nego prvi put: stipe > a sez
sms Kako-rse nije strah od > iša ii | svo
Vlaha?! Skandalizavo. se još više :gospar
kanonik. :, oi ža po

Ajde, tlonest ičeći dubt. c6:17

Djetić pođe i donese treći iub, kad po

 

 

mali;

«| vragu pukne i treći tub. Tad se gospar Dro-
bac

obrne kanomiku
čima, punijem jeda i fote.
8 Ito: Dž: Vi- sad. rekH, igospani lkano-

serio: s -ovijem rije-

 

»'Zabjestimo -br i ja po svijem? regula: >
odgovori kanonik.: S 3 :

 

i
- Sv. Antun i prasac.

U Kafi Klare Škipinice, dolazili izvan'
zora, za vrijeme lova. na prepelice, dubro-
vački lovci na crnu kafu. U Klarinoj kafi
nije hilo sve najčistije.: Navrati se ft jedno
jutro i kapetan N. a Klara koja ga odavna
nije viđela reče: »Blažene oči koje Vas vi-
du, kapetane! inamurana sam u Vas kako
prasac u sv. Antuna«. Na to će kapetan N.:
»Ja, moja Kare, nijesam sv.
bogami, prasica!« — i vrati joj kikaru jerbo
je bila gnusna.

NAUČNA BIBLIOTEKA, DUBROVNIK 6-98

Antun, ali si tio