trena:

 

 

*.

__ Godina disperana _
CAVTAT: Nominan ispeturom me-

štrinja u Konavlima naš Andro sekre-

tar Tina, . Kiko

(Op. sl. i pravo je da su i njega ka-
lumali, dosta je i šeto).

DRESDEN: Spravite oglase, jer ću
kantat obećani konćerat na Sv. Vlaha
za dubrovačke siromahe. Tiho.

BEOGRAD: jer je Mikuli gospođa
zabranila (od dilozije) ići na veljune,
maškarava se, neću ove godine doć.
Pozdravite mi impjegate Jadranske.

Ivo Miletić.

— Sutra šaljem imensi plakat za
Neptunov veljun. Ne zaboravi konse-
njat ga. — Baldo konavljani detto
bumbiža, partio s espresom u Prag.
Prvi kum Ivov. Karle :prva kuma. I
meni je obećo bonbona. Ke manjada.

Mirko.

PRAG: Sretno arivali, na vjenčanje
Iva. Sve in ordine. Baci oćadu na
butigu. Mare i Marko.

VIENA: Uz Tinove oglase priljepite
i Koceljove. Furori. Sva puplika en-
tuziazmana. Novi Caruso. Zvijezda
na horizontu pijevaca. Kolosalo. vo.

DUBROVAČKI MECENE.
U gradu se skupilo za atrece našijeh
pumpijera okolo 100.000 dinara. Sama
komuna i naši gospari dali su 100

«dinara. Ugledali se i drugi u njih. Ku-

pljenje je poduzeo sam Don Federigo.

Po gradu kuaduruju.
Da je na Veljun, ,Gragjanskog“
goa rego dobio Luko od Teatra a

FELJTON.

Kad se stara Biijica užeže.....

Un bel giorno ua početku ove vruće
zime, vraćali smo se ia i Niko iz banje
— pod Gospom od Milosrđa. Kako
je Miho tog dana više nego solito
njorio,. to ga je nošto tremendo za-
boljelo unutra i bio sam persvadan,
da ga subito otpotežen u ošpedo na
vizitu. Bio sam na sto muka dokle
san ga otpotezo do vrata do ošpe-
dala. Još prije nego što će nam du-
mna otvoriti vrata, dalo mi se pogle-
dat na onu lijevu stranu ošpedala.
Imo sam što i viđet; gospara Živko-
vića opkoljena kolom od kakvijeh šest
sinjorina što su u ošpedalu na repa-
racijoni. Osto sam inkantan. All rđavo
stanje moga Miha nije me tu smjelo
zadrzat, već drito s njim u ambulancu.
Tu sam ga konsenjo Doturu Milanu,
da ga malo izmasira. Vrag odnio i

-

,KANOČO“

drugi Đildo od kafe a treći Ile Pec-
kalović.

da je komuna dećidala promjenut
onu lijepu malu  kasjericu iz re-
stauranta na Peskariji, per«e da je
kapetan od porta protesto da svake
večeri dodju neki njezini amanti coll'
armonica i da joj činu serenatu.

da je Spiro Bijeli s Ploča najelegan-
tniji mladić na Stradunu (vrag odnio i
HERE See )

da je Baldo Amerikan poslije toliko
urgjenca njegovih prijatelja na _ulti-
matu dečido da plati državi dacijo
na svoje grandiozo imanjstvo, e poi
che subito lasciera questa ingrata
terra ; i

da se je Gospar Z. dečido da u
slijedećem svesku ,D. O.“ opiše svoje
avanturističke podvige u ovo zadnje
vrijeme ;

da je oni kapetan s ,Croatie“ asi-
kuro perfim i — šnajdera Tona;

da će prvi pijan onog velikog ma-
gazina u Gružu uzet na inkantu naši

. fusbaliste za svoje treninge kroz zimu.

da se u gradu više ne smije ništa .

užeć, perke nema pumpijera.

da je reko Žižula: viđeće mo ko
će mi bit kapać zabraniti entratu na
veljun mukte kad mi je obečo Neptun.

da gosp. Risto otvara butigu đe je
bila farmacija Pini i .da će prodavati
mantija, kadionica ečetera (čudimo se
konservatur starina da mu je do
permes zato op. sl.)

da se na đeneralu rikiestu repetiš-
kava jope ona drama što su je da-
vale preparande ,lgračka oluje“.

da meštrinja Perside (,Peše“) iz
Pila dečidala je otvoriti salon za striči

samo ženske a da je u precima boja

nego Kalogera.

Lumer_spećali

Da je gosp. Vito doveo apozito iz
Beograda Balda da mu eduka u finim
manjerama maloga Miška buona šelta
(samo ako nijesu fisane ure od
edukacijoni)
da će u starim kamarama Jadr. Bank.
otvoriti novu butigu od mesa suhoga
diretur Popara i Armatur Marko Stu-
rica (Buono fortuna) a bilo je i potreba

Da Stjepo mali ex Neptun nije se
zadnji put skrio na maškarati od
straha pred obznanom nego je bio
rđav nije mogo svuć maju.

da su kap. Gjinu dodijali apunta-
menti u Gospi od Milosrđa i između
Tri Crkve, pa da će traversat s 1.
Febrara na ovu drugu bandu grada.

da novi salon mode od klobuka
otvaraju Katica kontesa i Selima, op.
sl. barem ćemo viđet speso novu modu.

Da neki krivo mislu da ona mala od
redacjoni što šeta skačirkom da mu
je čer jer mu je čer još mlađa.

da je meštar Rusko kontenat kol
ezito od učenja inglezoga jer da mu
se najviše javilo djevojčica. op. slag.
Vidi se da imaju od njega opinjoni.

Da dotur Baldo gospara llu dever-
tiška radi zdravlja po noći da mu
kalmaju nervi u rosati.

da notar Melko je afito fabriku sapu-
na i sprema ofeziti sapun di novo

kompozione e da se uzmognu oprat

neke face u gradu.

Da Mileva od Bara
se radi regala.

Da nije istina da se dotur Zvonimir
sakrio od straha isprid paragrafa, nego
je bio ubit praca u Janjini (korađa
op. slag.)

Da nije istina da jedne gospođa
kad je kupila u zlatara škatulu od

nemaškarava

 

kuriozitat, subito sam se informo od
dotura Milana, što će rijet, da se go-
spar Živković vrti okolo ošpedala i
onih sinjorina. ,Ne moj mi ništa go-
vorit — prišapće mi Milan — ovo ti
je ovako, kad se stara bijica užeže.

Podi subito doli i sakri se iza one
male kućice, pa ćeš još štogod vidjet.“
— Inije falio. Dok sam ja do tamo
došo, gospara Živkovića nijesam više
našo u onolikom društvu. On je sad
sjedio na travi uz jednu,,de fora“ lijepu
bjondu, prijateljice od one prve gange.
Gospar Živković vas kontenat uhiti se
za špag i toj golubici regala ništa manje
nego čedulu od tisuće dinara. Kad sam
to vidio imo sam pastina škinu. ,Evo
ti pile moje malo, pa kupi bombona,
a sutra ću ti još štogod donijet“, go-
vorio jei spresjecano gospar Živković.
Stara keba munjevito je zgrabila taj
mali“ rego i izgubila se, a gospar

Zivković odvuče se tutto beato e con
tento iz đardina. Kad su se oni ra-
stali, potrčo sam Vas u strahu da vi-
dim što je od moga gospara, a kad
tamo oni u čakulama o forestijem go-
spođama. Cekali su na mene. Nijesami
im sve ni arivo pripoviđet, a moj ti
mi Miho prilijepi jednu tremendu pr-
dejuščinu zato što se prtim u tuđe
posle. Kad smo ostavljali ošpedo, go-
spar Živković je sto na putu iza in-
feriate i nešto ačenavo prama funje-
stri. Nijesam smio ni pogledat više
ništa, perke me je bilo strah da ne
uhitim još koju po glavi. Iza kako
sam Miha otpratio doma, sve sam
razbijo glavu, ma zašto je do onoj
odrtuši tisuću dinara. Kad sam još ne-
komu o ovom fatu pripovjedo, počeli
su mi se svi smijat kako mahniti. In-
formali su me, da to nije prvi put što
joj on to regalava, perke da je i ona
njemu, još prije nego što je dosla u
ošpedo nešto ,lijepoga“ regalala......
Šinter.

a