mao N EE OSE Do ZA NEČŠ6

AR ZA VA Ri s

 

3

nova bala i da me ko ne prozonta,
surgo sam se unutra, de ću vam sve
resto, quelo ke non poso skrivere,
pripoviđet a detalji.

Vaš devoti
»Zelenko «,

 

POGODI! !!?
Došo nam je s Brsečina.
stari Vido dobričina, — '
za pronaći kakvu mladu,
pun fjora — u ovom gradu;
šetajuć se gori doli,
ispred »Luže« da odoli,
u ljubavi rastopljenom,
s nekom malom rašćupanom.

e Dizgo.

 

Što se kunduruje...

=... da je na večeri Dubrovčana za
zvonik najviše do naš mecena:
Mundi,

... da je Tofoli poručio Luku, da
se više ne jedi što on marča ispred
mužike, perke da će sad jope i on

marčat.

... da, Dioniz iz Gruža ne ide više

rano u spenzu nego šalje MNikicu i

Ivicu.

,.- da je gospar Antun Kafitijer iz
Gruža divento dokatur a artu za-
boravio, ; :

... da se Niko, Fian naše diletan-
ske sočetati, jedi što ni »Puzdro« ne-
piše o njemu ništa,

... da se Ivo neće prtit u foj od
pazara, perke nemože više partit u
Prahu.

... da nije istina, da bi Murvić i
mačku u vreći, perke se onomadne
đuro Vlahu: che nol po piš-

.., da inđenjera Pera gustaju do-
bri bokuni i za to se atako za kogu.

... da je Vlaha strah da mu para-
graf ne bi zakućo »Puzdro«, zato da
se neće u ništo prtit.

... da je mužika, kad se vratila

s Korčule, bila nekako gluha, pa je

Antun, što čisti strumente, konsta-
to, da su strumenti bili puni svakoga
blaga božjega.

... da je maestru Vlachu imala,
kad je dirigo »Čudo«, od velikoga
entuzjazma odlampat glava u plafun
od Teatra, ii :

-.,., da se Niko barbjer, odkad je

 

divento poeta, više ne denja s bar-
bjerima,

... da je na dubrovačkom večeri,
najmanje izio Vlaho kantatur.

... da Đusti odlaci nije oflimo. Mi-
ši što mu se prti u karijeru.
- .., da Arturu ne prema što su ga
traslokali, perke da i tamo ima de-
speta.

... da Karleto neće više hodit na
Bosanku, perke se ovega puta opeko.

... da dotur Baldo nije protesto
što mu je Karleto zatego antenu pri-
ko kuče, perke ga nije strah od
groma.

 

..- da je dotur Luko na sedutama

u Mostaru pio samo pasarete,

da Eziu neprema što je bez
mjesta, perke da se isto ove godine
imo upisat u akademiju za ofičale.

... da se Pero Gusak nije ćio pri-
mit za festanjula, jerbo mu nije dala
tete Nike.

... da Antonije para fereta.

... da su braća Gvozdenovići deči-
dali držati na banku škatulicu sunferina
da mogu aventuri napalit španjulet.

... da su festanjuli obećali redacioni
»Puzdra“ peču večere, samo da se
neprtu u kritiku feste.

 

Dubrovačke petegule

KRITIKA,

Pred neko brijeme bila je izišla ne-
kakva »Buža«, ako se del resto može
rijet da je izišla, »Buža« je šuplja, pa
kako nešto šuplje iz šupljega može
izić. (Može, jer je Arnautić komponjo
op. sl.). U »Bužu« su uvlačili diferen-
te stvari, ma kako je bila šuplja sve
je s druge bande padalo na dvor, ta-

. ko da je ostala prazna. Za nekako je
napunit tisnuli su unutra nekakvoga
Šabana (da nije šarban op. sl.) perke
su može bit bili sikuri da će zapet u
njoj i ostat unutra. Tako se i dogodi-
lo, on se impjaštar smeo i začepio
stražnju bužu, Tad su tiskali u nju du-
ge kobasice bez šuga i sapura. samo
da je napuni, Ma kako je »Buža« Lila
rotonda, a Šaban nije bio rotonad, to
je arija isto kroz nju pasavala. pa je
in kvesto modo, ishlapio vas spirit iz
nje. — Vidi se da gospar Milo nije mi
se presto oko buže, a knez partio.
PERO KO PERO.

Jednom gospođi umro muž impro-
vizo i poslali u nje Pera Pupatora,
da je na lijepi način aviza, Pero do-

šo i nezna kako bi počeo, pa će ua-

jedanput:
»Stojili odi udovica ta i ta?«
»Ja sam ta« — ona će — »ma ja

nijesam udovical« A Pero puf:
»Pošto će mo se okladit da jeste?«
DOCNA JE... .
Jedna gospođa kupuje delikatesa i
ugleda jedan sir na banku i reče: »Je
li.dobar ovi sir? Hočete li mi dat bo-
kun da provam?« Kad jon je do reče:

 

 

30... 0... očeteli boj. o... klihi
kruha?«
»E sad je više docnal« reče go-

spoda,

KONČERAT.

Prigodom izlaska »Puzdra« muži-
ka, isprid redacijoni čini končerat
imensijem programom:

Giusti: marča tuberkuloza:

»Egalite«.
Voja: tercet iz opere
»Fraternitč«.
Novak: finale alegro sinfonico
»Amore«.
Risto: arija sentimentale iz opere
»Soportalile«.

iza končerta dir i kipi maškare za na
veljun. Ispred teatra udara novu
marču autora:
Matka i
Nikše: »Šupi me...«
i onda u teatar do svanuća,
MAŠKARATA,
Na ultimi dan od karnevala arma-
va se peću maškarate, ko hoće u fi-
lu neka se javi komitati u »Minervi«,
Runtu.
ARIVALI SU:
»Knez« Božo perke nije više mo-
go soportat Mihove vonjice.,
Governatur Vulić za učinit pjačer
Mundi.
 Žalud z viađu z Mokošic.

Oni komesar, za iza lastre viđet fe-
stu sv, Vlaha,

REKO MU JE ĐUSTO.
Vlaho se vraćo s Peskarije s ko-
šicom priko ruke, a omeci mu viru