Kočeli), da se otvorila soćetat bistri-
jeh kamenica d.d. za rinforcamenat,
ogledam na Stradun. Ke beleza!
Nije ga za pripoznat, para karta đo-
grafika u riljevu, Bacim oćadu na de-
snu bandu i u Trive u butizi đe Nato-
čepos stoji s metlom u ruci, a iza la-
stre Toni čini kalkule, koliko je uhi-
tio s »Čudom sv. Vlaha«, U onon bu-
tizi, kala njegove, vidim nekakvoga u
klobuku petita s franćezom gramati-
kom u ruci, a nekakva mu visoka sve
nešto spjegava. Ispred Save se sve
pestaju mularija okolo nekakve žute
škatule, a Sava stoji s rukama ozada
i sve gledaju da ga ne inbrojaju, Kala
njega po miru visu dominali i ja ga pi-
tam, pošto se afitavaju, ma mi je on
reko da pitam tu u butigu od makina,
perke da to nije njegov mestjer. U
Steva se Risto sve gleda u zrcalo i
čeka kad će ulampat u butigu kakva
Njemica da se može atakat. — Pasam
na lijevu za kupit dva španjuleta u
Seraji, kad unutra sve beškotini i plo-
čice a iza banka nekakav, ko kogo i
sve se klanja, kako oni čombulini od
Miho zlatar na onon buži
na skuretama od vrata ritokava na
kajpici one udice, što mu ih je mačka
iskrivila onomadne, kad je čela izje-
sti faganjela. Spaso barbijer zijeha
kome solito, iza lastre, ma deresto je
isto progrediško, perke je armo ma-
nikiricu, Pogledam u Luja, supre Ka-
tičiću, kad unutra vidim đe Ecio info-
tan kalava Luju sveca, perke mu je
Lujo reko, da isto nije imo korađa
popit oni bićerin maraskina, što mu
ga je ofrila ona furesta u Imperialu, za
da ne ostane, a Luko Piči-paće araj-
dan trlica ruke i flata žižoli za des-
pet, Antun zlatar stoji iza vetrine i
vas se trese, da mu ko ne razbije la-
stru i očisti onega Sv. Vlaha; unutra
davaju del#e Rafo i Ivo Sarci, Luko i
Mendi, Na dno ulice Jadranske Ban-
ke adoćam hi pe-šes, đe nešto ćaku-
laju, krivu se i gestikulaju: ». ..-
Oni su krivi!l..,. Luko je ćio!... . . .
i Đino ....« Subito sam .se imađino
što ima bit, kad sam vidio, da su tu
doturi Baldo, Mato, Miho ećetera do-
turibus. Na feralu kala Đukića naslo-
nio se Ile i sve gleda ispod oka, ka-
ko Antonije grize šinkebrode iza vra-
ta i gleda u nebo, čineći fintu da Tlu
ne vidi, a unutra se sve ridi Momči-

kaučuka,

 

lo, što para kućak svetoga Roka.

Odnekle izdaleka čuje se nekakav
foncgraf i ja se momentin vratim nase
za vide što je; kad tamo vidim u Vla-
ha dentiste: Pepa Pecarića, Abrami-
na, Luja Peševića, Pera Gusku, Luka
Vidaka, Nikšu Baletina i Gojka Bera-
ča — ajme! svi iskečeni, Koji je vrag?
Na uliimatu razumio sam po meštri-
nji, da uču čarleston, Ke đoventu mo-
derna! i ja nase puzgori. Čio sam poć
u Šarića na sedutu, ma sam-se iskri-
vio od straha, kad sam vidio peču
čoječine, ćelave glave, s oćalima na
nosu.

Baka na vratima invitava nekakve
sinjorine, da dođu u njega kupovat,
perke ima svega cijeno, a jedna od
njih, žvelta na jeziku, subito bubne: |
»E, perke vam nema ženel« Jadan
Baka se na to obrne ko vreteno, da
vidi je li čuo oni mali što je s njim u
butizi. *

Vizavi njemu ušesna braća Ferali-
ći, vazda antiki kako i prije, samo
sam oservo da Silvo ima crne brke
a sijede kose, unutra Vice nešto di-

senjava a Plačido ulazi su dva pake-

ta foja i govori: »Fa'n Jezusl« — U
Karleta prazno, perke je dizarmo ra-
dio, Pavo barbijer ispred vrata stu-
dija hoće li šilok i grize nokte. U Pe-
ra prodavaju se alini$roso perušine od
Fađana što.su ih poubijali u Lapadu.
Supre njemu u butizi od crevaja sto-
ji nekakva što para kan...... i
kanta »Travijatu«, a kala nje stara
Marasovica trese glavom i govori,
da se ona još spominje kad sam ja
tuk6 ure. Utoliko spontava na dno
ulice od Škarpe jedan furesti; sve
žmiri i pobalava na prstima od no-
ga. Pitam Kika koji je ovo, a on mi
spijega, da je to jedan profesur, če-
lebri vjolinista. — Špiro od pelica
čisti oni rolet s nekakvijem penilom
i sve pogledava na onu funjestu, po-
više butige. Obrnem se nase i mje-
sto butige od crevaja ugledam bira-
riju, ma sam oservo, da je gospar
osto isti. Lučioni sve zviždi ispod
kajpice i govori Dominiku barbijeru,
kako ga tić sve razumije. Lujo ter-
zija, na vratima, spjegava Vlahu,
Ivu i Toni, kako se kon poki soldi
može učinit manjifiki rizot ala alba-
neze, a Vlaho mu posiđava. Došo ja
do široke ulice, kad najedanput kon-

 

 

fuzijon, letu čejad, a doturi svi do
jednoga trču u »Bar«; neko se krivi:
»aljjme meni umrijeću!« Malo iza to-
ga evo ti Boža od greba, arajdan leti
odizdo, pa bala s levatinom, a iz
»Bara« čuje se vika, bože mi prosti,
ko da deru praca: »Što se dogodi-
lo?« Kad evo ti dotura Balda, leti
vas zapijehan i sve se krivi: »Ja sam
prvi, ja sam prvil« In fin dei konti
iziđe Božo vas aveliškan. »Što je
Božo, što se dogodilo?« »Nije ništa,
nego se gospar Vito priždro pa mu
je naudilo« Božo će ka da ga idu
ukopat. . :

Gorika u Steva, u kafi, seduta
»umietnika« svake race, samo nika-
ko nijesam mogo razumjet, kako je
iu mogo finut Ivo Kvartijerić.

Ćio sam poć povirit antikitati X
Kiri, ma sam se pripo od one. stu-
pende tabele, što je sva izgratana
(Bože moj, u moje se doba taka in-
dolenca nije kompatiškala),

Finalmente, iza kako sam  arivo
preplivat lokve od nove skalinate,
evo me na Pile i odlaci, da nijesam
upo u nekakvu kunetu: načinjanju
kanalizacijon od logokomoda, Malo
naprijed: dardin, »Dubravka« sva u
sklu, na dva pjana, famozo logoko-
modo, nekakav kampanio (ima bit
stacijon meterolodika).

Imbećiliškan od tolikijeh novitati
i trumbetanja automobila, uletim u
postu, da telegrafam Mirku u Beo-
grad, da sam još intjer, ma, kad ta-
mo, govoru: nema spoja, perke su
Hercegovci od glada izjeli i žice i
pale. Kad evo ti Jaše, pun žuja, u
konfuzijoni: ište Zagreb, perke da
ima telefonat foju od onemu, što je
ređistravo špage i kako su ga are-
stali, i

Kad sam izišo na dvor, čujem đe
sve neko inčesava: »Klanjam se,
slugavam se« ečetera i ja se voltam
za viđe govorili meni, Kad ko:
»umetnik« — barbjer, vas  atelan,
konplimenta Baldu Gradiću, koji se
bio u njega obričit, Začudio sam se,
kad sam vidio, da je posta čedila bu-

tige barbijeru, šavcu i onemu od au-.

tomobila, pa sam konkludo, da da-
nas nije ništa imposibilo, ma umo-
ran od điravanja pošo sam iza gra-
da, pa sam se kroz bužu kalo isprid
teatra, đe sam adoćo avize Neptu-

BE SI G Nm IN DJ A; SP46