REK Ko

ka
4

+
Godina: Širokih grlića.

 

 Štamparija: ,,Pritiskč“.

FOLJ ZA

#

ći

i vw ,
Adamov čep.

g e šije vi

Kad se intona izdavat jedan seriji
folj, njegovi redaturi napišu »uvod-

= nik« u kojemu je spjegano sve što

»interesuje našu širu čitalačku  pu-
bliku«, U temu uvodniku spjega se
storija »pokretanja jednog  nezavis-

= nog organa javnog mišljenja, čija se

potreba već davno osjeća... itid«.
Kad je uvodnik spravan, sve je dru-
go lako, osim spenaza štamparije ..-
Spenze su istorija koju piše samo
gospar štamparije, a njezini se tra-
govi nahodu kvazi po svijem našim
štamparijama, đe su se štampavali
folji sa programom »za naciju« i za
uzvišene i neokaljane ideje stranke.

Kontrarijo od serijih folja, folji od

 pazara mjesto uvodnika pišu — ar-

tikuo. od fonda, Oni nemaju kvesti-
oni radi spenaza, jerbo njihova čita-
lačka publika ne zaostaje nimalo za
Iranćezom, koja se opet najbolje ra-
zumije u industriju čepa lakog i teš-
kog kalibra. Mjesto artikula od fon-
da, mi ćemo u prvoj koloni štampat
naše stručne oservacioni o postanku
čepa i o korijenu te važne riječi, ra-
di koje smo, po bibliji, došli na svi-
jet sa — smrtnim grijehom na duši.

Počmimo od Adama, Niko živ na
svijetu nezna, kako je Adam zvo
čep, ali je siguro da ga je i on imo..,
Neznamo, koliki su i kakvi čepi bili
na Adamovim botiljama, ali smo si-
kuri, da ga je i Adam adopero kao
i današnji smrtnici... Biblija govori,
da su botilje u Adamovo doba ima-
le formu od jabuke, ali to neće niko
da vjeruje, osim našega klera, koji
se tvrdo drži biblije, Druga stvar
koju govori biblija — a mi nevjeru-
jemo — bila Bi: da še je u Adamovu
botilju- jabuku moglo zagrišti i da si
od tega imo gusta. Pa kad bi i to ne-
ko vjerovao, ko će, vjerovat da su
Adamove _botilje bile — zabranjeno
voće,., Iz ovega se najbolje vidi,

%& *
a a

% | i

 

SKLADNOST |I KULTURNU NJEGU

Dubrovnik, na Gloriju 1928,

da je biblija faljena, ili govori o stva- |

rima koje mi nerazumjemo. Kako če
bit zabranjena botilja? U čemu bi
onda stala malvasija? Kako bi mal-
vasija uzdržala forcu bez — čepa?
Malvasija bi izvjetrila, a čovjek bi
pio vodu i po malo imbečiliško.. A

zato nas Bog nije stvorio, nego da

na ovom svijetu lijepo i s komodom
uživamo dok malvasija d
nestane ovega slatkoga pića, botilju
možeš prodat — bez čepa... Ako
botilja još valja i komu služi, lako će
nać čep. Ako nevalja učinit će se u
njoj — tufa. To je tragedija svake
botilje koja je bila u operi do svoje
40 godine. 3

Tako Vam je s botiljama za koje

biblija govori da su — zabranjeno.

voće.

Ali čep u Dubtovliiku imia jednu

drugu significazion,, koja ga nema ni-
šta s biblijom, nego sa starom ma-
ćom simćeritati i dobrote — dubro-
vaške... Ereditali smo od vlastele
kapačitat, da svakomu tisnemo čep
đe služi, a kad počme da zavjeva od
muke, mi ga od srca žalimo i gleda-
mo, da mu čep bolje — tisnemo....

S ovom smo  kapačitati  salvali
Dubrovnik od Turčina, ali nećemo
od Gospodina Boga.

Mi smo sikuri da smo začepili đe
služi, Ako je ko ovega puta skapulo
neka se nada da će ga doć red do
Sv. Vlaha. Sve one koje nemaju
pri ruci čep, davamo im okazijon da
ga kupu

za 3 dinara.

Novi Dubrovnik.
Među velike probleme naše ko-
munale politike ulazu sada nova
bukla na sve bande i četiri strane...
Do malo vremena imati ćemo jedno
idealo stanje: đe se god obrneš —
biikto... Tako će se i Dubrovnik

NARODNA REPUSLIKA HRVATSKA

— NAUČNA BIBLIOTEKA, DUBROVNIK

dura, Kad |

i persona piu fina,

 

Lumer: Kako komu služi.

 

“

Motto: ,,U svaku bužu ... čep“.

jedanput nać u svom elementu. Ra-
di feste prigodom  aperture novih
bukla, nastala je u komuni prava
konfuzion, Svi hoće da budu prvi.
Opozicijon u komuni parera je, da
bi za festu otvora bilo najbolje iza-
brat čeljad adatu, da skargaju ono
što u njima vri.

Direcion je dećidala, da se na

aperturi novih bukla držu i parlate ,

i da se lord major de Raguze prvi
poburi u nove šorte. Za parlatu u
Gružu — koja bi po pravu aparte-
njala Grega — određen je profesur.
Našli su da je on najviše adat, perke
je na forcu pratike u Bihaću, jedini
kapać indovinat je li cd golokudnice
ili od sjerka. Osim toga u Gružu će
in mađoranca bit roba turska, Za
ovo. buklo na »Pilama«, hoće se una
: jerbo.iće.u njega
pjonbavat najviše čeljad što kupuju
na libret, Zato bi bio fato. aposta
dotur Baldo, perke k6 je s njim imo
posla, činio je tanko... Ali oni ma
komuni nemogu da se dećidaju za
dotura Balda, od - straha, da ne bi
komu poslo konat dva puta.

Meštar Nikolica, što pjantava kon-
duture od vode, proponjava, da se i
u nova bukla stavu kontaturi, tako
da bi se plaćalo po pizu, a ne od bo-
kuna. Kontra ovoj proposti govori
mali Mato od  feramenta, sadašnji
ekonom naše ćentrale u Gružu. On
je parera, da bi to sve palo na ški-
nu naših u Gružu i da bi bilo od in-
fluence na eventuale elecijoni  ko-
muinale.

Čudimo se, da je u ovim okazioni-
ma sasvijem zaboravljen Ivica, koji
je zgradio oni »dom« na Pilama, Ra-
deći »tiho i skromno« — kako bi re-

| kli naši folji — rebuškalo je Ivici da
»dom« fabrika u malo manje od go-

dinu dana, Zato osim gjinazija, Ivi-
ca nosi rekord u brzini. Osim onega
što nije finuto — finuto je kvazi sve..
Oni na komuni i ne obadaju njegove

ke
Beg

sasstozis g