Cijena 1.30 Din.

EVMLSKI LO

Dubrovnik, 13 siječna 1934 godine Br. 1.

   

-

Godi CL

PRINC KARNI VAL

dolazi sutra u Dubrovnik

 

 

 

 

 

 

u njegovoj pratnji se nalazi princeza Kriza sa damama. Sa princem: do-

lazi : konjička fanfara i muzika Njegove garde, odredi pješadije, artiljerije,

konjice, urodjenika i gardista.

Bombaj- radiogram, 5 sati jutrom.
Dopisnik , Karnevalskog lista“ nam javlja: ;

.  Ovuda prošao Princ Karneval sa čitavom svitom (adjuntantima, šefom ceremonijala, kono-
barima, kuharima, sobarima, brijačima i ostalom poslugom). Na brodu nalazi se nekoliko generala,
pored poznatog, čin — čang — šia. Na prvom brodu, koji plovi ispred broda, na kom se nelazi
Princ Karneval, nalazi se konjička fanfara Karnevalske garde, a na drugom Muzika Karnevalske
garde. Obavješćujem da na proslavi u Dubrovniku. ne sudjeluje mornarica, jer su mornari izmoreni
dugom vožnjom. Očekujte ih između 7-8 sati večer u nedjeiju.

Program dolaska Princa

6 sati: Dolazak prve lagje-izvidnice sa  ko- 4 Eskadron bijele konjice
njičkom fanfarom Karnevalske garde. Trubači | 5 Šef ceremonijala
konjičke fanfare obilaze grad i navješćuju dola- 6 Konjička f nfara Karnevalske garde
zak Primca.. 7 Svita (adjutanti, kuhari, konobari, sobari,
7 sati: Dolazak: tonč lagje- izvidnice sa mu- brijači sa dvorskim ludjakom.
zikom Karnevalske- garde. Ova ;pravi ophod gra- | 8 Četveropreg bjelaca sa Princem
dom':i odlazi na priček lagje sa Visokim Dosto- 9 Gardisti
janstvenicima. ro Eskadron crne konjice
7-8 sati; Pripreme oko formiranja pratnje. Po | 1I Četa pješadije
istome povorka kreće ovim rasporedom: 12 Divizion artiljerije
ri Komandant, pratnje 13 Odredi urodjenika
2, Muzika Karnevalske garde | 14 Kopljanici
3 Četa pješadije

Ovako formirana pratnja ide:
Trgom Kralja Tomislava, Placom
Kralja Petra na Pile. Sa Pila
povraća se sa konjičkom

 

fanfarom i četveropregom na
Plaču*, Kialja Petra, gdje
će se izvršiti paradni marš, Po-
slije toga se povlaći u rezervi-

sane apartmane, a razni odredi
polaze u odredjene prostorije za
njih, gdje im je konačište.

 

Obavješćenje građanstvu:
Umoljava se građanstvo, da se
pridržava uputa, koje će izdavati
redatelji. Osobito se preporučuje,
da se u nijednom slučaju ne pre-

3r #0 NAUČNA BIBLIOTE

lazi kanal, koji se nalazi sa obe
strane ulica, kud će proći prat-
nja. Tim više što će učestvovati
konjica, pa da bi se izbjegla bi-

NARODNA REPUGLIKA Hi

p DuBR ovi Hi ik

lo kakova nezgoda. Ulice, kojim
će proći pratnja biće osvjetljene
reflektorima, tako da će  svjet-
lost biti za 100% pojačana.

ta

C- 72