Ef 3

po

 

lui Sliviliioil S1iililui pi : Aucilimil& vilu uu
$  PEĐRARA # * pnaza. *
: oč Ž KOSTA ==
s GODINA - = k E
$ _ bez $ | | $* OVA NAŠA &
g DINARA. = : Po podi
lvl SluvailwwtlSNwudliww1# RhalhvlS nuli Shva

 

Druei 28.0 S“ su radio stanice JLovrijenac“

(Box meč pred Orlandom)

I ja sam tu!

Kriza, kriza, kriza — čujem
kako moje ime odjekuje po svim
kontinentima, kako me zovu sa
svih strana sa slatkim gorkim i-
menom: kriza: Jest, ja sam danas
najpopularnija zvijezda na svije-
tu i ako me još nitko ni vidio
pravo nije, niti je opipo moje
presvjetio biće. Sto su filmske
zvijezde spram mene'.i svi ti sta-
rovi holivudskog platna spram
moje  grandece i moje belece?
Pred mojim.koljenima padale su
Lia de Putti i slične, uz tolike
legije drugih lijevale su potoke

suza, da im se smilujem;, a ja
nijesam  ćela, baš:sami se pođe-
 sspretila, jer su mi bile dogadile
 mjihove. -mađinacioni _i šolteze,
s kojim su za nos potezali ima-
 đinanu publiku. Pa -ne samo ote
i velike ,,firme'* da su "bankroti-

rale pred oštrim pogledom moje
persone. Ali ste zaboravili naše

t-. dubrovačke Grete i Gretice, ko-

 

Uz prisustvo od 100.000 naroda u narodnoj nošnji, te 150.000
stanovnika ovog grada; uz prisustvo nekoliko hiljada izletnika, koji
su doputovali vaporima, eroplanima, ferovijama, uz nekoliko mu-
zika, lijerica, pod morem raznobojnih sijalica, entuziazmom čitavog

grada, koji je za tu prigodu bio vas okićen, održao se je

box meč

pred Sv. Vlahom. Poraz našeg sunarodnjaka zavio je čitav grad u
crno. Sve blijedi. Pa i damping iz Đivanovićeve štaie. Proglašena
je narodnz žalost u svim selima. Corpus delikte ove borbe odnijeli
su mnogi, a najveći bokun je u pjesnika ,,Citova srca“.
Agencija
Dubrovačke prdilokvence

%. 0 NARODNA REPUDLIKA HRVATSKA

= NAĐČNA BIBLIOTEKA, DUBROVNIK

je su već pošle u pension. Meni

bar ne treba barnumska reklama

» da stečem svoje mušterije. Sami

me zovu, perke znadu, da ako
ispuste moje ime, da su spašeni:
dužnici od dugova, a zetovi od
punica. Svak s: sa mnom  naj-
lakše vadi i izvadi iz  Škripca.
Pođeš tamo gdje su bankari, fi-
nansjeri,  spletkari,  konsiljeri
itd. pa pitaš malo solada na kre-
dit, a ja, subito ti vrtu glavom
i počnu ganutljivo sa facom od
kompasjuna govorit: nema, ne-
ma ništa, sve je odnjela Kriza.

ujem ja i činim fintu da ne
čujem perke znam da ću se u-
vest u napast, ako kažem istinu.
Kojega sam ja vraga kriva ako

tavi

E-96-