TRAIL

 

  
   

H ze po I ni a
O guslima

o DUBROVNIK.
16 FEBRUARA 1035

MOA ALTA Pa OPRAO OL 10

    

  
 

 

SALUTE E VALUTE...

Tošo-Mošo-Janez-Kanjez
Medo-Gjono-Džore-Stajnez
Salko-Risto-Geza-Giovanin
Lobro-Petrun-Meho-Abramin

Gospari leturi!

Kad god napomenete komu

samo riječ strašilo svak se i ne-
hotice pripade ..neki promislu
na ono kako su ih doma strašili

kad Su bili mali... , doć će vam
podne rogato i slično“... neki
promislu na one neke nevidljive
fantazmeiimagjinavaju kako im se
može kakav spirit prezentat uve-
čer kad se docna vračaju doma..
neki se opet sjetu kako su se
jedamput pripali u životu na sto
načina... ma niko nema čistu fi-
guru tega razvikanoga i periko-
lozoga STRAŠILA... Pa infine i
strašilo su izventali ljudi a ako
nije invencion nego difati ezisti
ondaje to opet figura umana net-
ta o sporca kako hoćete...

Strašilo može da bude katkad
čovjek.., katkad žena... možete
se pripasti i od djeteta... a i od
živine... Djete se pripade Od če-
jadeta.. Roragjoza čejad od pr-
deljuske... strašivice se mogu pri-
pasti i od goluba i Rad kogo za-
kašlje oli kad kakav debeli za-
puše... Čejade se može pripasti i
od imagjinacioni a najviše od
ništa. Sve u svemu svemu straši-
lo je vražji poso kako govoru
popovi i u strašilo nevaja vjero-
vat perke ima posla s vragom.
Ma u vještice... vukodlake.., one
što se dižu iz zemlje... u mortice
i eruga slična čuda vaja vjero-
vat perke to služi onemiu komu
služi ma što se trata vraga iako
je strašilo... on je tanahan i on
se svukud uvlači... sve skopri a

tv 98

KONTRA INTERESU ZA IDEALE

Jer Pljesnavac i konali
Vazda isti su ostali...

Kmet
OR II AAA ANOM NEI NAMA RAE (857

njega ti jezik ne boli pa udri
njegove vražje posle nadvor pa
onda toka i perfivrca umirat od
straha, i zato vaja rijet da vraga
nema i da su vragovi ovi što ži-
vu i jedu među nama...

Vrag je jedno a strašilo je
drugo. Strašila kako smo đa
rekli ima svako sorte i oni do-
hodu i prezentavaju se na tisuću
načina. Kad god se kogo od čega
(ili od koga) pripade a ako ne=z-
na što je subito se govori Sira-
šilo i udri sve po meni... a kad
bi koga pito što je to strašilo
niko vam ne bi zno rijet. Prema
tomu najboje je da se ja sam
barem ukoliko mogu dikjaran
u nekoliko diferantijeh manjera
kako ja užam arivat, Počmimo
napriliku od djece. Ona se pri-
padu od diferentijeh stvari... ne-
ka od tetke neka se strašu od
pape i mame... neka jope od
meštra od skule a neka i od &-
šjera. Djevojčice se najviše stra-
šu od impjaštara a mladići od

Ukusnih darova za bilo koju
prigodu nudi Vam u največem
izboru i uz najniže cijene

dr a gu ijarna

NIKO BOGDAN

Moderno uređena optička
radionica. — Naočali se izra-
đuju stručno prema receptu.

Svi popravci se izvršuju odmah i
uz garanciju

 

 

NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA

NAUČNA BIBLIOTEKA \ DUBROVNIK

Sklopite li ove riječi
Duša će vas malo peči
Ali eto slike sjajne

I našega vsrada tajne

mamica njihovjeh djevojčica...
Dobra čejad od duga a ljera od
razgovara... siđelice se strašu od
vagiđa... kundurice od istine...
serja čejad od samjeh sebe...
đornalisti od štamparije... profe-
suri od politike... marangnni od
namutaciofii... preparande od
puntamenata... skladne sinjorine
od ofičala... sitomasi od komu-
ne.. orlogjisti od ercegovaca...
kafetarije umiru od straha kad
promislu na Dubravku kolporte-
ri od ieranta... Prokleta kuća od
našjeh spečalista... a naš teatar
od kritike u fojima... mesari od
Stakule... štamparije od redatura
foja od pazara... župke od Ja-
kRelića... sartorele od iglice. du-
brovački partiti od festanjula...
pituri od Pasarića... kapetani od
cavtajske kolere.., narodni uni-
verzitet od. pučkog sveučilišta..:
vjerenice od dotura Tonka... in-
đinjeri od Uga... kondukteri od
štreke Lapad.. a vas grad od im-
poste...

Kako vldite dragi leturi ja sam
vam malo skjariško ideju o me-
ni a vi legajte i legajte pa čete
nać odi puno tega samo nemoj-
te da se ko serjo spazma kad
bude legat diferente novitati dei
tempi passati koje je i on bio đa
zaboravio... Nočas neću doć ni-
komu da možete mirno legat i
stojte mi dobro i coftaggio per-
ke je ovo doba jako perikolozo
da ko ne zjehne ako me ugleda
u bilo kojoj formi.

Arivederči STRAŠILO