FOJ PAZARA I SMIJEHA

Numer: 1

Dubrovnik 21 Đenara 1939

Prec 2 Dinara

 

Dodijalo mi je tolika pusta godišta
sjeđet po vazdan na štapu i ludo
. flopotat kljunom: ,Dobro jutro !
Sluga vam ! Dobri došli!* Sve mi-
slio : đe ću, što ću? pa se na ulti-
matu dećido u đornaliste — u no-
vinare. I onako između papagala i
našijeh đornalista ala Jaka i Krista
pica differenza.

Papagali se ne legu u Dubrovniku
(prostite sad proviva gospar SŠpicer
mogu li se i unaske izleći) nego u
Sud- Americi, pa tako ni ja nijesam
pravi Dubrovčanin, ko ni oni što su
ostavili opanke u vratima od grada,
a čine se ,conti dubrovački“ ; ali su
me odika donijeli još kad sam bio
dijete : dosta prije gvere, pa budući
da mi đornalisti oliti papagali što
čujemo to i klepećemo : tako sam i
ja, čini mi se, dosta dobro naučio
ovi slatki domaći dubrovački govor.

Hotio sam da prvi numer moga
foja iziđe rinoman i odletio sam po
gradu iskat ko bi mi od ,znameni-
tijeh dubrovčana“ komponjo kakav
dobar artikuo. Najprije — naturalo
— pošo sam ondika đe ,najbolji po-
gnavaoci dubrov. istorije“ oraju i ko-
paju ištući Gundulićev grob. Činili
su mi razumjet aa mi ne mogu dat
artikula dokle ne svršu s Gundulićem.
Gospar Lukša s Orsana konfido mi
je de resto da spravlja jedan novi
pec od teatra, jednu ,aktovku“ oliti
farsu. Kako što je mnegda pokonji
konte Ivo komponjo ,, Gundulićev san“
tako će sad on: dotur Lukša kompo-
njat ,,Gundulićev grob“. Uvodni mo-
nolog sastaviće mu padre Urban, a
završni padre Nikola ; dum Niko će
s gosparom Tunijom sastavit akom-
panjamenat od mužike. To će bit
Rnjiževna senzacija“ ovijeh poklada,
a imat će, reklo bi se, isti uspjeh ko
i ,Ljubav na Prijekomu“. ,,Gospari

IVO KATIČIĆ |

Parfumerija — Drogerija

+e

moji — reko sam im na ultimatu —
i ako ste vi ,grande elite“ a ja samo
jedan semplići papagao, a to je de-
boto isto što i tovar ; dopustićete mi
da vam dam jedan svjet: Nije vam
bilo potreba izorat Malu Braću nego
ste lijepo mogli ordenat kakvoga ri-
nomanoga nekromanta oliti spiritistu,
pa bi vam on colla baccheta magica
u momenat dozvo Gundulića i on bi
prećizo ukazo đe mu je greb“.
Otale sam odletio dalje, ma nigdje
nijesam imo sreće. U redacijoni ,, Du-
brovnika“ pitali su me najprije: za
koga sam voto na 11 dićembra i u
kojom sam organizacijoni. A kad sam
odgovorio da sam osto neutral i da
politika nije za papagale, išćerali su
me subito nadvor, a gospar redatur
zavitljo je za mnom kalamar i po-
godio u mir, tako da se vaskolik
kalamar razbio u ,,piljke i kržine“.
Redaturi ,,Hrv. Juga“ skužali su se
jer da su prem okupani poslom. Do
sad su izlazili dvaput u tri mjeseca,
a od poklada će dvaput na dan !
Gospar parok ,,Kate Lude“ pito me
je znam li što inglezi i jesam li fa-
šista. Odgovorio sam pozitivo i reko
sam da bih želio jedan njegov lijep
artikuo od pokonjemu Kazali i od
,Cosu“. ,,Nikako, dragi kolega“ ! od-
govorio je gospar (kolegom nazvo
me kako đornalistu, a ne kako pa-
pagala). ,,Sve, ma to ne ! — U to se
više neću prtit“. ,,Sikuro ste se —
pito sam — što najedili pasanoga
ljeta od onezijeh polemika ?“' — Da
vam po duši rečem — odgovori pa-

MIRKOM.ZEC

ANTUNINSKA ul. 4
Trgovina gvožđem, tehničkim i
elektrotehničkim materijalom. —

Ruža Ostojić

TRAFIKA GRUŽ

rok — nijesam toliko poradi pole-
mika koliko poradi drugijeh stvari ;
ali molim Vas o temu više ne govo-
rite. Ako hoćete artikuo o Inglezima
oliti o demokraciji kontentat ću vas
subito“. — Priporučio sam se za dru:
gu okazion i odletio do gospara Ru-
đera. ,, Vrijeme je novac“ ! zaviko je
kad sam uletio u banku. ,, Recite od-
ma što hoćete“ ! ,,Artikuo“ ... počeo
sam... ,,Ne, to ne mogu“ — priki-
nuo je. ,,Najprije hoću da malo po-
činem ko Beneš, a kad počinem mi-
slim kompo:r “at dvije biografije: jednu
dra Šašni'a a drugu von Papena.
Obadvije posvetiću momu dojučeraš-
njem Proteturu. Fundamentala ideja
od oba dva libra biće ona iz evan-
đelja : ,,Niko ne može dva gospoda-
ra služiti“.

Pošo sam i kod drugijeh : ali neko
jednu, neko drugu, niko živ mi nije
Ahotio napisat dvije rige. Baš greho-
ta ! Naš je grad krcat čelebritati ka-
ko malo koji, na svakomu kantunu
zabandaš u kakvoga velikoga čovje-
ka : skritura, pitura, đornalistu, pre-
dikatura, političara, arkiteta, kritika,
mužičistu i komponistu, a jadnomu
papagalu niko da bi pomogo. A što
ću ? Gledaću se pomoć sam. ,,Ugle-
daj se u se i u svoje kljuse“ !

Dubr. pliv. klub ispravlja

Na diferente čakule po gradu, da
žiri u pogledu dodijeljivanja prve na-
grade prigodom izbora ,Miss“ na nji-
hovoj zabavi nije bio pravedan, iz-
javljuje: Sinjorima Mira je dobila prvu
nagradu jer i ako se kupa u Sulića
oli na Danče, đegoć ipak dođe sa
Zdravkom u gondoleti prošetat se do
Lilihipa; dočim sinjorina Nina i ako
joj je jako blizu ne dođe nigda k
nama, već ostane na banjama milita-
rim divertiškat se s Nikom od komune.

OGROMNO SNIŽENJE CIJENA
SVOJ ZIMSKOJ ROBI KOD

uk afajeta“
6.39 i