SENA
Č \ i ea

ui

 

Petea
O *. “e E
go VS i te
- SS sje g
- MOULS=>==a
- S SREO
asu ki g.

  

 

Numer ultimi

Dubrovnik uoči dočeka Princa

Prec 2 dinara

 

Nazad pet stotina godišta živio je u Rotter-
damu u Olandi jedan učeni i oriđinali pop, neki
dum Erazmo; Erazmo Rotterdamski (zvuči nešto
kako Rotter-Progonski). Ovi napokonji dum
Erazmo umijo je jako dobro grčki i latinski)
kako i nekadanji popovi i fratri dubrovački) pa
je komponjo tra le altre i jedno malo latinsko
libarce : Zncomium stultitiae — Pohvala glu-
posti. Libro malo a ma spiritozo, da ga tako-
ga ne bi komponjali ni pokonji dum Stojan ni
Kazali. U temu dakle, može bit i suviše napred-
nome libru dum Erazmo je indiretamente glori-
fiko i mene Kurnevala. Jer dragi moji leturi, a
prije svega vi, pravi Dubrovčani, ,bez razlike
stranaka“, valja da znate da Karnevo nije samo
jedno čejade, nego jedan fenomen: un feno-
meno universale, a ja Karnevo dubrovački sa-
mo sam momentana porsonifikacion universale
ideje Karnevala. — Karnevo anche ima svoju
»ideologiju“, pa i svoj ,program“ kako što je
per ezempijo ima Stojadinović; a prije njega
Jevtić, a prije Boška Živković.

Evo vidite, odik u nas u Dubrovniku, a tako
vam je i drugovđe, po svemu svijetu, koliko
nema gospara, gospođa pa i sinjorina, koje kad
vidimo, zavapimo: viđi Karnevala! — Ako pak
uzmemo riječ ,karnevo“ sa njezinom najprvom
sinjifikacijoni: ,mesožder“ (od carnes divorare-
žderat meso), tad smo svi mi koji žderemo bif-
teke, kobasice i janjetinu Karnevali — svi osim
Maslaća, koji je ,vegetarijanac“ ; on jedini od

36009. uči

 

 

Kleka do Sutorine, ako nije i gospar Mato Šišić.

Nego zaletio sam se odviše daleko. Ne,
niente affatto !. Nijesmo svi karnevali. Ima ih u
gradu, i ima ih dosta, kojijem se nikako ne
može apetat tituo od karnevala.

Ko -će se azardat rijet :da su karnevali,
onezijem, gosparima što govore da su arvali
skoprit grob Gundulića ? Sikuro niko. A tko da
ne reče ,nekom gosparu“ ,M“ u ,Vremenu“
da nije Karnevo, kad piše onako ludo! Ima ta-
kijeh kukumara, tikava bez pica, ludova, oriđi-
nala, a najviše imensih i manjifikih karnevala
oko ,Dubrovnika“ i u ,Dubrovniku“.

Ma molajmo sad ovo perke se imaju još

iskat grebi: Lorka iz Lapada, Dunda Maroja,
štića iz Konavala i drugijeh personađa iz

dubrovačke kulturne istorije, pa ako se bude

išlo dobro naprijed nać će se finalmente i greb
Miždraka iz Vrbice, koga nuzgredice spominje
Vodopić u ,Tužnoj Jeli“, a koji je umro i uči-
nio se tenjac nazad 50 godišta. Prostite, što se
ja, kako Karnevo miješam u kvestijoni od sta-
rijih; ma hoću da i ja protestam protiva ,neki-
jeh“ ,dopisnika“ da ono nije Gundulića greb.
A sad homo dalje. Nijesu karnevali ni profe-
suri carići (ovo je pseudonim) ni oni od mate-
matike ni od pjesama.
Pošo sam bio u arkivijo među šjencijate i
otvorio diskoras od karnevalima, ali vidio sam
da se ni oni tezijem stvarima ne bavu.