Metla u

Zašto se danas u bremenima diferen-
tijeh »ideologija« i  »ideologa« nebi
moglo govoriti i o »ideologiji« metle.
Metla je, fala Bogu, vazda bila simbol,
oli kako bi »Dubrovnik« reko »simvol«,
čistoće, pa zašto nebi čedili i njom bo-
kun te ideologije, kad je danaske na
svakome kantunu ima i odovance. Ima-
mo per ezempio ideologiju fašizma, ra-
sizma, komunizma, demokracije, oli ako
hoćete »demokratije«, imamo napose
seljačku i gospodsku ideologiju, pa ide-
ologiju mira, gvere, unitarizma, centra-
lizmu i decentralizma, koncentracije i
dekoncentracije, ideologiju eterne vla-
davine, hegemonije, farabutluka, mora-
la, nemorala, lige naroda, Vinogradova
i Rojke »pobornice za slijepe đevojke«,
ećetera, ećetera. Sve ideologije da će-
mo se kvazi zadavit u lijepijem riječi-
ma, a crknut od glada čekajući rezul-
tate.

Baš mi se para da bi ideologija jed:
ne dobre, poštene i nekorumpirane met-
le bila altroke na svomu mjestu i da bi
tokalo jedanput više (počet mesti, natu-
ralo najprije isprid svojijeh vrata, pa
onda sve s reda.

Imađinajmo se dunkve da je ideolo-
gija metla đa tu.

Tvrda, jaka, opora, freška metla mon-
tana na debeli štap od drenovine vija-
đa po svijetu i mete. Nemojmo daleko
hodit. Počnimo isprid našijeh vrata......

..Kalava se metla s Nuncijate nakon
što je učinila vizitu onom takozvanom
ludom čejadi i nakon što je konstatala
da se tamo nema što očistiti, perke da
almeno ona čejad gorika na MNuncijati
živu s mirom, a ono što im komuna
pasava nije dosta ni da se ludonji pri-
peta da je to dosta za priživjet. Del
resto nema diference između one gori-
ka čejadi i ove dolika. Anci su oni go-
rika više sretni i kontenti perke ne zna-
du kako pametna čejad moraju da ži-
vu i kako moraju da se vladaju. Nije
potreba više slat čejad u MNuncijatu za
hi izolat. Neka ostanu  dolika među
»pametnijem« perke tako i tako je in-
tjeri svijet manikomijo.

Kalava se dunkve metla s Nuncijate
na novi put 2d konala, koji je apena

Bri

s

dg *

akcioni
od nase par dana zgrađen, a da su po-
čeli hoditi i naprijed s gradnjom su sol-
dima što ih je komuna u Beogradu is-
peškala iz kaldrmarinskog fonda.

Puštimo metlu neka kaže svoju.

— Fermala san se na onom skalinati
poviše dumana i dećidavam se na koju
ću bandu. Pasava u to dotur Đuro pre-
sidenat soćetati planinara i  spjegava
mi kako je to zdravo burdižat po pla-
ninama, priskakat priko plotova i međa
E: s visine belece prirode i gra-

a.

— Hitam Vas, gosparu doture, Vi ste
čejade od arte. Nego Vi meni spjegajte
odklen ću ja najprije počet mes.

— E, ja Van to ne znam, draga go-
spodo, ja se ne prtim u pulitiku.

— Ma nije kvestijon od pulitike.

— Neka nije. Ma pođite vi spjegat
svijetu to. Kad bi van ja ukazo đe da
počnete mesti ko bi vjerovao da me ni-
je vodila neka ideja od pulitike. A sad
je era sporazuma pa nebi ćio rovinat
stvari.

— Ništa. Prošla sam priko lline Gla*
vice da ću u grad. Zamantralo me viđe
kako je ovi naš park jakon lijepo ure-
đen. Kakve imense aleje, kakvi puti, ka-
kvo cvijeće. Vidi se da komuna ne šte:
di na impjegatima, koji vodu konta o
uređivanju grada, o čistoći i a svemu
što je u interesu grada a najmanje o
svomu špagu. Iden dalje pokraj Imperi-
jala i vidin diretura Kuzmu kako neko-
me spjegava, koliko je Srska Banka u-
činila za grad od kad je uzela prida se
hotele i banje, đe su cijene kao na
Azurnoj obali. Paralo mi se samo da
je nešto diretur Kuzma infotan. Pasala
san blizu i čula da govori o sporazumu,
koji ima bi da ga  terribilo  nervava.
Kad sam ćela poče mesti isćero me i
reko, da komuna ima  altroke dobre
škovacine iz »prirodnog zaleđa«, iz
Hercegovine, koji umiju manjifiko me-
sti i glasovat. Kala nove poste stoji di-
retur Toni Pulastar i ćakula s postjerom
Pravednijem. Spjegava mu zašto je nje:
ga i njegova kolegu Rumoru transloko
na druga »odelenja«, a Pravedan ga
ko Isukrst sluša i sve nešto bjestima na
inglezome jeziku. Pitam Toni  Pulastra

i EE Pat ih

NARODNA Ći
NAUCNA BIBLIOTEKA, DUBDOVI

%

- Povereto. Radi te njegove glave

 

 

 

 

zašto mu je infašana glava, a on mi ka-
že da se privalio priko one jame što
je na kantunu nove poste iskopana ima
po godišta i niko neće da je zakopa.
stara
posta nikako ne može da se uredi, oči-
sti i pođe naprid. Da nije Jova  muta,
koji po intjeri dan kanta u posti kanco-
nete s onizijem lijepim glasom, nebi
čovjek mogo znat jeli posta-posta oli
kakva oštarija.

— A što vam se para, gosparu Toni,
bili počela mesti najprije u vaske?

-- Nemojte, molim vas, imate đe dru-
go. Nije preša.

Bene, nije preša. Homo naprijed.

Traversala san put grada. Tamo, ka-
žu, ima najviše smetlišta. Na Pilam ka-
la automobila bulikan. Ona čejad tra-
taju jedan drugoga lijepijem riječima
a pulicijot hi gleda paćifiko u novom
monturi isto ko da su ga tu stavili za
espozicijon od belece. Pitan ga kako
može slušat i puštavat da se tu svega i
svašta događa, a on gleda vas u čudu
i dubita u sebi: »Pa oni govore našim
narodnim jezikoml« Zaželila san mu
dobar apetit i škivala u  »Dubravku«,
da me ne potrlica s onezijem štapom
od gome i ne drica mi kosti a la užanca.
U kafetariji partite od karata. Para Mon-
te Karlo samo s ton diferencom što odi-

e
x € -/O0%