I

Kosta: Din. 2-50

[irm zet Agra

(Copyright by Jež)

N

Folj za skladnost, kulturnu njegu i pomaganje bližnjemu

 

Godina: Stitikece

NA GLORIJU 1940

Lumer: da ga oćutu

0 uremenima | 0 čeljadi Koju su me na diferente načine
i zd diferente ,,hršćanske“ potrebe držali u ruci...

Nije skladno govorit, a vi sikuro i znate, da kad
se mene adopera, čeljade valja da stoji obrnute škine,
tako da nikad ne dohodi u kontat faca i faca. Zato je
sad i došlo u modu da se sve govori i čini iza škine.
A kad bi stala faca prema faci, svaki bi dan dohodilo
do prdeljusaka, a to nije gosposki ni kršćanski (Pi-
tajte Don Bučića i on će vam io bolje spjegat). Mene
su adoperali najviše za brijeme Luja Četrnestoga, jer-
bo je on vazda bio u festama — tako barem piše Mo-
lier — i za brijeme kad je pokonji Frano dirigo iz
Beča. Onda našoj čeljadi nije falio priko setemane
pjat kaše ili boba prekrštenog uljem, a u neđelju i
druge feste napucali bi se rogača. Zato sam ja tako
često dohodio o operu con tutta forza. To su bila
blažena vremena. Radnik je imo intjeri fjorin na dan,
a s fjorinom je mogo kupit pet kila bjeloga kruha,
oli kilo i kvarat mesa.  Fatigalo se je samo od zvje-
zde do zvjezde, pa lijepo dođi doma, smoli rozarijo
jednu uru robe i — pođi spat. Tako nijesi imo ništa
da činiš do jutra. Zato, kako sam reko, adoperali su
me od neđelje do  neđelje i od feste do
feste, kad su lavrili rogači i oskoruše polutice. Ma,
zato su, u ono doba čeljad bila i zdravija, pa bi svi
— osim onih koji bi prije umrli — dočekali duboku
staros. Što se tiče ženskijeh, njima nije bila potreba
kupit proso po lustranim palketima za akvistat vitku
liniju...

Sad je sve pošlo naopako, pa i posli artižana,
Radnici danas idu na Prijeko, pa se nadepaju pancete
i nasisaju maravana, tako da bi ja po njima sikuro
uhitio ružinu. Sreća je samo u temu, da svaki dan
ima sve više bogate čeljadi otkad vladaju ovi nesretni
režimi, koji ne dadu čovjeku da prižive. Nekijem je
omrzntila i svaka hrana, pa sad konsumavaju samo stva-
ri iz škatula i piju iz siđilanih botilja. Radi toga če-
šće im se ingropaju crijeva pa me zovu u pomoć.
Epure, mene čudi kako se ovoj čeljadi mozak ne za-
vrti? Kako su ih ovi prokleti režimi gulili, nije im
ostalo ništa drugo nego da na brzu ruku gradu vile,
hotele i kuće, da se barem nekako refaju. A sad kad
su zgradili, valja da se tresu da ne dodje — trešnja.
Onijem pak koji su kupovali stare kuće i restauravali
ih, uvalili su se diferenti afituali da uživaju njihovu
muku, a oni da plaćaju tase. Onf pak*koji su bili
pametniji pa se nakupovali acioni, danas su na stotinu
muka jerbo nijesu sikuri hoće li im donosit dividendu

6: 13,

NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA

NAUČNA BIBLIOTEKA, DUBROVNIK

od 20% (a da ne govorimo o onijem koji ne znadu
kud će sa šterlinama i dolarima. Ko će njima jadni-
cima garantiškat kako će poć valuta?).

Ovo su zaista strašne stvari, da čovjeku niknu
rozi, bez da je oženjen. Još kad se čeljade promisli
koliko su ovi jadnici viđeli muke i znoja na tuđim
facama — upravo da te uhiti mala snaga. .A kako
su se poslje svega tega dali u veliko sparenjavanje
neke je tokalo kupit perfino automobil, samo da ne
bacaju solde za tranvaj. Ovo bi donekle imala bit
lecion za siromašniju čeljad, da ne idu na noge i da

ne deru crevlje. Sreća da su se najposlje liberali od
režima koji su ih gulili jer bi bili sikuro još gore na-
graisali i nagradili kuća do vrh.Srđa i tako rovinali
panoramu (Za ovo pitajte Strajnića i on će vam bolje
spjegat ko perit splitskog prirodoslovnog muzeja). Za-
falivajući Bogu i Sv. Ivanu Tavoliniću, sad im je lak-
še otkad su se trsili Šime i Boška, jerbo svak zna
da ovoj dvojici nije bilo potreba davat praške za ape-
tit. Više oni neće kupit harač, nego će ga Tomo, Pa-
sko Pero i kumpanija nosit sami na inpostu. Tako će
i tu nešto sparenjat, jerbo neće bit potreba da se ne-
kome nešto kane...

Difati, bilo je i brijeme da ova čeljad malo odah-
nu jerbo im protunarodni režimi nijesu dali ni da puh-
nu na nos, a kamo li da govoru, pišu i kantaju što
ih je volja. Sa ovim promjenama čini im se da su
sad u raju. Osim kuluka i nekih drugih manjih stvari
sve je libero. Imamo i novu pupliku sikurecu, pa smo
svi sikuri, ako idemo doma ranije spat.

*%

Nazad nekoliko bremena Buć i Suđa skoprili su
da smo mi sansigoti pa zato da badnjak, gusle
i krsna slava valja da spariškaju, jerbo sve to vonja
na vlašku. A kad svi diventamo sansigoti, ko-
navljane i župljane. tokaće svuć široke gaće i obuć
kotule i štivalune sa kitom mrtvoga cvijeća za kapi-
com, tako da se armonizaju sa zagorcima. Osvem to-
ga poručili su nekim profesurima Akademije, da po
svaki način valja očistit jezik (A za rijet pravo, kroz
ovo dvadesti godišta, bio je šporak i odviše). Zato
će se rekvirirat sve ulje od ričine na teritoriji ove is-
postave. Statistika govori da ga najviše ima u uredu
za ,tiještenje radnika“. A kad se pročistimo. tad će. se

€- 109