«, Vila. pozorišna" dru-
žina g. Protića predstavljat će večeras Chon-
chon ili Fanchon' ili Majčin blagosov, od
Vandeville, u 4 razdjela i pete s pje-
vanjem, od Dr. F. E. Synkera. očetak)na
7a sati.

M na znanje. Ovih dana doti-
a je Dubrovačka Hrvatska Tiskara, na
hrvatskom jeziku tiskanicu Patrimonijalno
stanje.

Iz Uredništva. Radi navale gradiva mo-
rali smo iz ovog broja izostavitifi članak
»Za istinu i pravicu«. Molimo s toga svu
gospodu, koja ne vide svoje uvršteno, da
se strpe. Ući će sve redom.

Stranci. Jutros je stigao u Grušku luku
veliki parobrod .»Meteor«, su 2007izletnika,
većinom Nijemaca.

»Hrvatskoj Radničkoj Zadruzi«. Primilo
je naše uredništvo od g. N. N. iz Lećevice
svotu od Kr. 4 za fond bolesnih radnika
»Hrvatske Radničke Zadruge«, u znak po-
štovanja prama preč. g. kan. Liepopili, radi
poznatog prostačkog napadaja sa strane
klike. Svotu smo uručili upravi iste.

Gosp. A. Sez darovao je u isti fond Kr. 2.

Gospodi darovateljima Uprava najsrdač-
nije blagodari.

Za Pučku Kuhinju. Da počaste uspome-
nu pok. g. Iva Gijurića udijeliše slijedeća
gg.: Made Gjurić K750, a mješte vijenca
u istu svrhu g. Pasko Kisić pok. Vlaha
90 i Jozo Mičić K 10. — U istu svrhu du-

 

brovčani nastanjeni u Sarajevu sakupiše
prigodom svečanosti Sv. Vlaha i to gg.:
min. savj. Ottoman Swoboda K 10, 8B. Cu-/
lić K 4, S. Kobasica K 4, "M. Alaga K 3,;
N. Filaus K 3. Uprava darovateljima najto- |
plije zahvaljuje. |

Ravnateljstvu Pošta. Tuže nam se iz
Baošića u Boki Kotorskoi, da naš list sto-
rva u utorak primaju, a ovdje u subotu.
izlazi. Dakle do Baošića putuje ništa ma-
nje nego tri puna dana! Pako će rijeti, da
u svemu — ne napredujemo?! |

Umrli kroz prošli mjesec. U gradu i
predgragju : Matulin Vlaho pok. Joza, god.
78. — Žaccagna Gajto pok. Antuna, g. 85.
— Nodari Malvina_Jozova, g. 6. — Jovo-
vić ud, Ane rogi. Čelović, g. 86. — Radu-
lović Mare žena Luke, g.
Marija Nikova, 2 ure, — Tomašević Mare.
žena Pera, g. 69. — Sačić Pero, g. 86. —
Storelli Donata pok. Srgja, g. 21. — Grei-
pel ud. Kate pok. Nika. — Barić Mato pk.,
Iva, g. 46. — U Gružu: Bradarića Iva muš-
ko mrtvorogjeno. —- Vicević Ivanka, g. 49.
Ivković Danica Dragova, g. 23. — Schwei- |
ghofer Elsa, 4 mj. — Šabić muško mrtvo-
rogjeno. — Moraitti Joso, g. 11. — upi: |
Duplica Vlaho, g. 57. — Begović Mada,
10 dana. — Savinović Petar, g. 43. — Du-|
per ud. Marija rogi. Stanić, g. 83. — U,
bonici: Vuković Simo, g. 29. — Radulić,
Petar, g. 16. -— Sekulić Gjorgje, g. 31. —|
Gersi-Pino Marija, g. 30. — Selak Frano, |
g. 35. — Nikoletić Ljubica, g. 1'/2. — Vuk-
san dum Ivan, g. 36. — Kosić Olga Ra-
dova, g. 17. — Miloš Kate, g. 80. — Miović
Gjuro, g. 59. |

Hrvatskom Sokolu“. Privremeni Odbor.
Podružnice »Dubrovačkog Hrvatskog Soko-
la« sajesiije blagodari velezaslužnoj Upra-
vi hrvatskog društva »Zora« u Cavtatu, na
daru od Kr. 25, koji je iznos ista Uprava
sabrala megju svojim članovima za3 naš
»Sokol«. Ponovna srdačna hvala uz želju, |
da se i drugi ugledaju u ovaj primjer po-,
žrtvovnosti i rodoljublja. — Uz srd. sokol-
ski: Zdravo! -—- Za Privr.t Odbor 'Podr.|
Dubr. Hrv. Sokola: — J, Mandl.

Zakladi »Qundulić«. O7smrti Oca Lom-
bardini S. J. (nekadašnjega upravitelja mjes- |
noga gimnazija), učiteljski zbor ć. k. vel.

mnazija udijelio je Kr. 16 zakladi »Gun-

 

ulić« za siromašne učenike ć. k. vel. |/vo: Kako se ne zna, kad vas grad o temu govori. oko 20 kmetova, koji su držali i obragjivali
Pošla ti je na stradun, emo ti je sad u novom, tit“ ie
po malo od ove zemlje i to od pamtivijeka.

gimnazija. |

 

|
\
Poruke i otporuke uredništva.

Gosp. J. F. —- Škaljari. Udovoljeno Va-
šoj želji. Pozdrav ! |

Domaći pregled.

Izborna reforma.
Obijelodanjena je osnova zemaljskog od-
bora o podjeli izbornih kotara u Dalmaciji.
U glavnom je jednaka vladinoj, a obe ne
vrijede ništa. Promislite se Konavle bi ima-
le birati zajedno sa Bokom.

Imenovanje.

Ni. Pr. Dr. Adalbert Gertscher bio je i-
menovan presjednikom prizivnog suda u
Trstu. Uprava prizivnog suda u Zadru po-
vjerena je dvorskom savjetniku pl. Benedetti.

Uapšen kotarski tajnik.

U Imotskom su uapsili Karla Croci, taj-
nika kotarskog Poglavarstva i njegovog pi-
sara Ivana Mraka, jer su krivotvorili ga-
lenterijašima pasuše za kućarenje po ino-
zemstvu. Obojica su priznali krivotvorenje.
Croci navagja u obranu, da je krivotvorenja
činio da dobije novaca, jer mu je plata ra-
di dugova zaplijenjena. Izgleda, da je i sa-
mi kotarski poglavar Gligo jako kompro-
mitovan.

Austro-Amerikana i bosanska vlada.

Parobrodarsko društvo Austro-Amer. htjelo
je osnovati nekoliko podružnica po grado-
vima i većim varošima u Bosni i Hercego-
vini. Iz tih je zemalja u zadnje doba to dru-
štvo dobilo najviše iseljenika. Doznajemo
pak, da bosanska vlada nije dozvolila dru-
štvu, da otvori podružnice. Pametniji eto
tamo, nego li kod nas, gdje se vlada a ma
ništa ne brine i pušta tom društvu slobo-
du, da našujčeljad kao marvu vuče u tu-
gji svijet. Doznajemo takogjer, da je i cr-

nogorska vlada odlučila stati na kraj iselji- |

vanju u Ameriku, pa već i ne izdaje putne
listove.

9 dubrovačke prošlosti.

— — — Prvi svezak. — — —
Nabavlja se kod Dubrovačke

Josip ee š
Slik i
& š

sa poštom Kr. 1:30.

3 Hrvatske Tiskare. Cijena Kr. 1:20 ž

 

Diskoras na Poljani. .

74. — Česko ivo: E Vlaho, ti si s gericama, ja bi se okladio, ne- |

ton te ugledan s peču kartušine na rukama, su-

bilo promislim, Vlaho ti je s gericama. riba je | go sjeća, nije ni mene, Bogu hvala, pam-/ D-ru Podiću ne treba mrvica zemlje, ta

cijena

Vlaho: Ma i cijena, ovo je ostalo nešto gamadi na
dno koša, pa sam uzo, da se almeno omrsim,
više mi je grah dodijo

Ivo: A gusta li te ona, a... .

Vlako : Koja ? Koja?

Ivo : Još mi je na pameti, spominješ se, kad si mi
lani o pokladima pripovijedo od onemu vjenča-
nju. Od pasanoga Petka došo si mi sto pula na

pamet.

Vlaho; Ne hitam te ni s kude ni s glave.

Ivo: Kako me ne hitaš, zaklinjem te, i ludo bi me
dijete razumjelo."Spominješ se, kad si mi lani
o karnevalu pripovijedo kako se je Crljena udala,
ali đa ne može bit blagosova jer da su učinili
na komuni matrimonijo ćivilo, in barba a tutti
i preti

Vlaho: A ha, sad mi dolazi na pamet, da sam ti
govorio, kako sam čuo, da će bit sikuro kogod
Crljenoj, kad je ulazila u muževu kuću, ispod
kutnjega praga sakrio uzo od prtenoga konca, i
za to da se može da bude blagosova. A oli je
štogod nova?

Ivo: Kako nije vraže, vrlo ti li ti sam još nijesi oba-
zn&. »Crijena« ti je učinila divorcijo.

Viaho : Mačšto mi govoriš ako si božiji

fvo : Vjeruj mi Vlaho, današnjega mi dana, u pasa-
nu ti je Srijedu per via di fatto pošla od muža,

kako su mi rekli bilo je i prinemaganja. U

Četvrtak na podne ona bude come solito na stra-
dunu, ma pasani Četvrtak nijesi je mogo vigjet
ni ma tir od puške.

Vlaho : A zna li se gdje je pošla?

štampariji.

Vlaho: A zašto se je prinemogla, oli su je ćeli per
forza vratit k mužu.

Ivo : Kakva forza, jadan Vlaho, još danas kad hi
i

mamo toliko, koji su u favor divorciju, nego! mali su želju da otkupe to malo svoga 5. Izbor:

PRAVA CRVENA HRVATSKA
Sad je ruta govoru najbolja kad je grije sunce
Marčano

fo: Moj Vlaho, zaludu ti je i ruta i rutine. Malo
se vjetra hoće da zamahne s ženskom glavom.

Vlaho : Ma dunque ti nešto znaš trećega, tu ne ula-
zi ni blagosov ni uzrok.

ivo: Znam, ono što zna svak u gradu i što se go-
vori. Govoru da su je primatali. Da što će ona stat
zabjena ispod mira od građa, kad može stat na
sred strađuna. Da onamo nema nikoga, a da će
amo imat tri djevojčice za kumpaniju. Da će amo
imat mođernijeh dopisnica i svake gracije, a da
je ondi kako izgubljena.

Vlaho : Imagjinaj se, obećat jom dopisnica i funjes-
tru na stradunu, ne govorim ti ništa, i staro bi
zamahnitalo. Pa još dan danas. A zna li se kako
su finuli afani, jeli se rastravenjala ?

Ivo: Kako nije. Ocat rusati i mačići jako su jom do-
bro učinili. Gja ti je u Petak pobje bila a stra-
dunu. Ma da si je ti vidio. Parala ti je parigji-
nica. Che anda, che aria. Sve ti je na njom bilo
novo, perfino i klobučić, samo su jom malo skra-
tili kotule, biće da bolje figura. Netom pasa
Skrsenje obećali su jom da će je odvestit s ne-
kakvom gaetom u Slano za distracion

Vlaho: Bogme lijepo, pa nećeš da jom se nadignu

Ivo: | da se inkoragja. Promisli ti njezine bezočitati.
U Srijedu je pobjegla, a u Petak piše gj mužu
knjigu, gdje mu najsrdačnije zafaljuje na gosto-
primstvu, koje su kroz godinu dana uživali. Je
li se ovega igda u svijetu dogodilo ?

Vlaho : Pur tropo moj Ivo, samo da bi na temu fi-
nulo. I po temu sudim da nije ništa istina što
se je govorilo, da je muž persegvito, da_ne bi
ona onaka bila da nije njega.

Ivo : Vigjet ćemo, il temo & galantuomo, sad bi dun-
kve imala bit puno skladnija

Vlaho : Idem ti moj Ivo, gere su mi se gja pod pa-
zuhom skuhale, nesluži ih više čini mi se ni
kuhat.

Ivo : Idem i ja, ovi će momenat podne. Arrivederci !'

 

Pozor tamburaši! Izašle su slijedeće par-
titure i to: (Kuropatkinova koračnica od Dr.
Hruze K. 1.20 fil.: Smjesa Srpskih pjesama
\veliki potpouri od Dr. Hruze K. 4. »U Boj
\ koračnica« iz opere Nikole Šubić Zrinskoga
\od Dr. Hruze K 1.20 fil; Proljetni san kvu

 

== |zertna melodia uglazbio Dr. Hruza K. 2;

| Album hrv. nar. pjesama sa podmetnutim
riječima od Dr. Hruze K 2; Album Srp.

i\mar. pjesama sa podmetnutim riječima od

Dr. Hruze K 2, Album bosanskih nar. pje-
\sama od Dr. Hruze K 1.60 fil.

U tisku se nalaze slijedeći albumi za brač
1.; Album slov. nar. pjesama. Album _puč-

ma, českih nar. pjesama, Album internation
pjesama sve za podmetnutima riječima iste
narodnosti. Sve ove partiture i albumi do-
bivaju se samo kod Prve sisačke tvornice
\tamburd J. Stijepušin. Sisak.

Izjava.

i

| Gosp. Uredniče!
Sama dva slova, istine radi, a s nikakvog
| pravdanja. Ako se g. Frano Supilo vrlo do-

|
| kih nar. pjesama, Album ruskih nar. pjesa-
\

 

 

\čenje još izdalo. Kažem da mi je glavom
\ pročitao nekrolog pok. Vlaha DeGiulli u
župnom Uređu, i nešto nadodao kad je
došao uzeti dva moja članka, koja su u
istom broju C. H. naslovom »Unija i Pro-
slava«.
Hvala dobroti
Vaš

A. Liepopili

 

Priopćeno. "

TRonaoliani, otvorite. jednom oči

Otvoreno pismo

| Gosp. BOŽU VRAGOLOVU
prvom općinskom prisjedniku i trgovcu

u
CAVTAT.

C. K. Demanijalni Ured u Dubrovniku

| svojim oglasom mjeseca Veljače o. g. javio

je, da svoje zemlje stavlja na javnu dražbu,

i to: 5. Ožujka zemlje porezne općine Po-

povići, 6. Mrcine, 7. Pridvorje, 8. Uskoplje,

19. Močiće, 10. Zastolje, 12. Paljebrdo, 13.
\ Gruda.

U ovih osam poreznih općina nalazi se

\Nikada te zemlje nijesu bile ma procjeni,
već na najmu. Svi kmetovi jesu većinom

\siromašni, ali i ako bi se bili udužili, i-

God. li.

u Dubrovniku novaca, ne će pustit kupiti |zivljemo Vas, da dokažete što ste za Ko-
nikoga. Mi poznajući što je silništvo, upla- | navljane dobra učinili. Opravdajte, ako mo-
šili smo se i na 5. ov. mj. odustasmo od |žete s ičim svoje čine. Možete li dokazati,
dražbe, na što Vragolov na umirenje (mu-|da opisani čin nije istinit?
dra lisica!) zajamčio da na 8. i 9., kađa| Sad svak može razumjeti prošlu žestoku
bude dražba za Uskoplje i Močiće, ne će borbu za općinske izbore u Konavlima i
ni on ni njegova družina pristupiti. Tu.su lako shvatiti kakovi su se ljudi proti Vama
sve živi ljudi, koji će sve ovo posvjedočiti. borili, a kakovi su za Vas glasovali. Može
Ako nijesu bogati ko Vragolov, jesu po- svak uvidjeti komu je predata naša općina
šteni. A otkle Vragolovu toliki novci, uko u ruke, a eda li Bog d4, da jednom padnu
nije dobio s Konavljanima? | tijem istijem mrene Konavljanima s očiju. Toga čovjeka
novcima on sada zatire Konavljane. kune sirotinja, kojom otimlje i posljednji

| povjerovasmo njegovom poštenju, i od- zalogaj i kojom ne preostaje, nego napu-
stupismo, nadajuć se, ako je pošten čovjek stiti staru svoju gjedovinu i bježati preko
i ljubi narod, da će iste zemlje, uz istu oceana. Ta zašto da živemo megju ovako-
cijenu i kasnije njima ustupiti. Ali se pre- vim sisavcima i budemo vječni robovi? A
šilome. ad M e

Vragolov ne uzdrža zadatu poštenu riječ, jeme DA a RE: ED
no dne 8. Ožujka pristupi istim načinom Sqtra dan 10. o. mj. slijedila je dražba
kao i na 5. Ožujka na dražbu. Mi videći za poreznu općinu Zastolje. Isti Vragolov
da taj poštenjaković radi o prevari, mučno po običaju išao da i to uzme, jer hoće da
nam bilo, pa ga moljašmo ! zaklinjasmo my cijeli bijedni narod robuje, ali pošteni
da odstupi od našega očinstva, na koje on trgovac Kostopeč molio ga je od svoje stra-
nema nikakvo pravo, ako ne, da smo spravni ne da odpusti kmete iz Močića za iste novce
upropastiti sve svoje siromaštvo radi ovoga. za koje je kupio na dražbi, ali mu ovaj
On videći to, okrene s nama u prijateljstvo. gholo odgovori, da ne će podnipošto
za bolje prevariti, te nas onaj dan pustida = videći Kostopeč, da će i onoga Jakost
uzmemo nešto malo zemlje u vrijednosti pasti mnogi u njegove pandže, odluči da
od K 38674, a osnuje kako će nas preva- mu to zapriječi, te stupi i on na dražbu
riti sutra dan na svoti od K 71957, gdje | te od 366:52 K, Vragolov kupi za 1300 K
nam je najviše premalo. lskušavao je zato 4 qg je razlika od 933-48 K, a to sve ide
potpisanoga da bi nas ko krešivao, koliko na teret siromašnog kmeta. "Reći će možda
bi mi najviše platili, na što mu je iskreno yragolov ili učeni D-r Podić da će oni ot-
| rečeno: najviše do 1100 K. Suviše je obe-| pustit zemlje opet kmetovima. Dobro, ali
\ćao da će sutradan (pošto je polazio u Cav- | zašto sirotinju ucvijeliti da mora 93348 K
(ao poslati pismo u Dubrovnik, da ga $€ paciti ko u more, u blagajnu državnog era-
| preda njegovu drugu Roku Vuličeviću. U|ra, Zar se to zove činiti dobra svome na-
\tome pismu da će pisati, da nas ne kreši- podu? O ne, to je upropašćivanje naroda
\vaju. Nije obećanu riječ održao, niti j€ Svemu je tome kriv prvi općinski pi-
pismo poslao, a Vuličević ipak nas je &9- sjednik Božo Vragolov, jer da on nije na
\nio do 900K, a D-r Podić do 978 K. Nakon javnu dražbu stupio, drugi ne bi niko bio
toga, obojica su odustala i dražba je imala pristupio. A D-r Podić pomaga u svemu
\ostati na nama. Mi se obveselili. Nu otvara Vragolova, kao što ga je pomagao za_vri-
\se zapečaćeno pismo D-ra Podića, koje je jeme općinskih izbora u rom još dru-
\ glasilo na 1102 K, i po tom je ostala zem- gim, kojima je deveta briga ovaj mukotrpni
(lja njegova. Ko jadniji, ko žalosniji od naS.i hrvatski narod.
\Više nas se je nepravica kosnula. Bravo| Qye činjenice što iznesosmo, to j
D-re Podiću, lijep zanat otpočeste! = \se zna, a o jadna sirotinja trpi i šuti a
Je li to gosp. prvi prisjedniče jasni do- je napose. k
(kaz i vaša gadna makinacija, da ste vi ka-| Mi podižemo glas proti ovakovom samo-
zali D-ru Podiću da ćemo mi Gera do silju putem javne štampe, u ime poštenja
| 1100 K, a on samo povisio na 1102 K? i pravice, u ime potištenog konavoskog puka
\Je li to prozimo da ste radili o gadnoj| kojemu je do nokata dogorjelo
\prevari da nas svežete u Vaše ropske lance K le, 14 i
\i tako upropastite, a poslužili se sa čuve- onavie, 14. Ozujka 1906.

; Ivo Dragović i družina.

inim advokatom Podićem.

| Konavljani! po djelima njihovim sudite

njih. Natječaj.

Otvoren je natječaj na ispražnjeno mje-

\ poznato je da će Vam je on ustupiti. Ne sto primalje u ovoj Općini uz godišnju pla-

Izove li se to guliti narod? Ne zove li se ie misko 2 I iz općinske
e i : | p vakog iromjeseca.

ito kršiti zadanu riječ? Je li to na čast pr atjecateljica mora dokazati a je:

| vog općinskog prisjednika? Ne će li bit| sobljena za vršenje primaljskog zvanja.

istinito što je o vama pisala »Prava Crvena | Rok natječaja traje do 7 Aprila 1906.

\Hrvatska« i »Hrvatska Kruna« pred općin- Općinsko Upraviteljstvo

\ske izbore, da ste kamatnik i narodni gu. Rijeka Dubrovačka 8 marta 1906.

\likoža, a Vi to do danas nijeste pobili? Načelnik :
I. Pehovac

rai:

L. Hanza.

| Jeste li kad djelom dokazali da Vam narod
INVITO.

\ ma srcu leži, da ste njegov dobrotvor? Po-

| POZIV

| Pozivlju se gospoda akcijonari Du- Si invitano i signori azionisti della

\brovačke Trgovačke Banke na glavnu Banca Commerciale Ragusea all' adu-
skupštinu, koja će se držati dne 28 nanza generale, che sard tenuta nei
Marta t. g. na 3 po podne u prosto- locali dello Spett. Consorzio ,,Napried“
rijama Ugl. Zadruge ,,Napried“ sa sli- li 28 Marzo a. c. alle ore 3 p. m.

| jedećim col seguente Š

| Dnevnim Redom: Ordine del giorno:

 

 

 

 

 

|
|1. Izvještaj uprave o radu kroz god. 1. Rapporto delia Direzione circa la
| 1905. i saopštenje zaključnih ra. gestione 1905 e comunicazione del
| > čuna. bilancio.

12, Odobrenje zaključnih računa. 2. Approvazione del bilancio.

13. Opredjeljenje, po či. 28, godišnje 3. Fissazione, a sensi dell' art. 28, di
nagrade za jednog člana uprave i un annuo emolumento ad uno dei
| tantieme za upravu. Direttori e del tantieme alla Direzione.
:4. Zaključak o načinu razdiobe čiste 4. Deliberazione circa la ripartizione
| dobiti. dell' utile netto.

| :5. Elezione:

šsLR
ma

sei.
zi;

mit

Ge. J. T. CM. : a jom je naudila makina. | ; \ ; ia 1 ske
| zaklju sd sA Meri i Dironjo naše | Vlahe: Kakva makina ? | zemljišta, kako im po Bogu i pravici pri a) pet članova uprave za godinu a) di cinque membri della Direzione
i vaše »Prave«. Živjeli! foo : Valja da znaš, da u novom štampariji ne vrtu - i < sa NSI 6346 Mi 1906. pro 1906
i y i i ti i- š
tiše makin s rukama, nego se sama vri. ifo ti|85. para. Nu, kao ća je Ben Meet nai “| b) pet članova nadzornog odbora; b) di cinque censori pro 1906.

va OS m. list PŠ o. e je nju prvi dan skančertalo i zamantralo, misljeli | jedne težake osuđio da budemo vječni ro-;
ma list. Hvala na priznanju. sg_da će umrjet bovi i sluge nezasitnih gospodara. Svak

\ 4. F. — Baošić. Pošaljite našem lao: Zato sam ja vidio staru Katu u Četvrtak na
e koje će upraviti odregjeno svrsi. i nosi u šlamperiju | 189 tlači, a našu djecu gone u daleke kra-
Srdačni pozdrav! y ini | a. -Y e gm vom jeve, daleko od rogjene grude, da si zasluže

za god. 1906.

c) tri revizora za god. 1906. c) di tre revisori pro 1906.

Dubrovnik, 12. Marta 1906. Ragusa, 12 Marzo 1906.

LL LL LL

 

Dubrovačke Trgovačke Banke. '

e

we N, S. — Čilipi. Primili u redu ieo:Da je samo io. Valjalo je trčat i po lječnika. zalogaj kruha. Kod svoje kuće ne dadu |
Ke 1 'šap . i. e de 10 3 ie da jom subito iste IR ma: nam ni siromaški živjeti. | pri ta o
91 »B.« . M, Fvala na jom ga stavu na noge, i Q Direz
i o Živjeli i s š Gosp. Božo Vragolov u društvu sa gosp.,

  
 

D-rom Baldom Podićem i Rokom Vuliče- Della Banca Commerciale Ragusea.

 

kt o
što

 
 
 
 
 

 

 

 

Gosp. Abukozem Tamburi — Neretva. i oš

Kasno primili. U narednome. Pozdrav! e vo : Stalo je njemu. On se smije. Govori da je mo- vićem, tim »prijateljima Konavljana i siro- flag; : kuća s vrtom na Zaštitu :
gd i prije bez nje pa da može i sad. Da onako- tinje«, nije dopustio konavoskim kmetovima | Ny l om KONALU (piina ff Ni \' NM “i ue
e ga vraga od žene nije nigda ni vidio. Puna usa da kupe svoje, nego se je služio varkama onivijesti kod a ). Ti IMI PE "

= i ćela bi se iznijet, ćela bi da je vas svijet nje- ii prijetnjama, da ostane njegov i njegove hy, vijesti kod poduz gosp- 8 Neo nue
TE e | zin da može svakoga bi slavila pod papuću. Imd Ki ie isočišika 1 štolu; Miloševića. I 1 AVAČU EN u svim dr-
L tre Prvi te a a i o die, ko jesen ke nee Sh ugarskih SALAMA MN 33 pose
Nakladom F. lIvše Mijova. li ona zabije u glavu, niko jom živ io ne svoju nezasitnu strast za pašovanjem i tla- in uga ME postiže

izvadit. Nekakva raca, da te Bog oslobodi. čenjem jadne raje bolje učvrstiti. \po for. 1:80, veoma dobrih kobasica po for, 1:30,

Knjižica obuhvaća 63 stranice, a zapada i
Osobito je Vragolov odgovarao nama tija anka po. 1 lac. bog osi I. ženo

 

 

 

 

M samo 20 para, s poštom 25 p.| |“ Gdje bi ona bila kapača sve to olrabikat. Da sam i
kmeti: kada smo molili i zaklinjali ki M
U njoj će svak naći lijepe zabave | pouke. pruiišim o op moo sam M 8] odosmo oošegttomnšia | očita član." oma hr dali kobasica
učini što kontra magjijama. Ja bi jom sad obr- : komad 20 novč. re litra
Nabavlja se kod: oo ge jeden me tn lonca. s namjesto iri mje-| obolo i odriješito, da dok buđe mogao naći joe, L:A žena 5 uz pouzeće
>. »Dubrovačke Hrvatske Tiskare« čice unutra stavio bi hi šes. Oli bi jom ulijo.w) ooo JOHANN EV. (Kranjska). Tvrika
ut NENE ' M or rt puta *) Uredništvo ne uzimlje nikakove odgovornosti. uz zaga ptšnonji sa