Br. 68

Pogled po svijetu.

U Hrvatskoj su izbori svršeni. Čista star-
čevićeva stranka pobi ila je u Sv. Ivanu
Žabno, proti Dr. zzuri, te_je tamo bio
izabran dični Hrvat Dr. Karlo Bošnjak; u
Novom Marofu bio je izabran Dr. R. Hor-
vat. Prvi izbor ima silnu znamenitost, zbog
one harange, se je bila podigla proti
Dr. Bošnjaku. drugih su izabrani Dr.
Banjavčić, Lorković, Roj, Vrbanić i Supilo.

U Ugarskoj delegacije rade meprestano.
Rekbi, da će se brzo otvoriti sabor. Magja-
ri će, kako se pogovara biti zastupani u
diplomatičkom korpu, te će u zajedničkim
nazivima ispasti neke spone i po tom će
oni dobiti novi oblik. U Austriji. Kralj je
bio u Libercu i upravio je pismo na ze-
maljskog poglavicu Češke -u kojem zago-
vara sporazum Nijemaca i Čeha. Austrija bi
sada, rekbi ponudila i ministarsku lisnicu
jednom Dalmatincu. To je o i daleko
od njega. U Beču boravi talijanski posla-
nik Salletta u znak političkog komplimenta.

 

Slovenci su izgubili jedan mandat za Šla-
jersku. Uz Nijemce glasovahu proti Sloven-
cima socijalisti i Talijani. Veoma lijepo. De- |
legacija je svršila kvotno pitanje. U Srbiji.
Izbori, koji su se provagjali svom mogu:
ćom agitacijom, pri kojima se je točio al-/
kohol na bureta donijeli su rezultat povo-
ljan vladinoj stranci. Na Englesku je bila
upravljena nota, kojom se je optuživalo vla-
du, da još, kao pobočnike svoje drži, neke
urotnike i zato se je molilo da ne pošalje
svoga poslanika u Beograd. Engleska je na
to zatražila informacije kod vlade, na što
joj je Pašić odgovorio, da zato nema doka-
za a ona se je ovim odgovorom zadovolji-
la. U Rusiji. Vijesti, koje dolaze iz Rusije
svakim su danom to strašnije. Strašni ne-
miri, izgredi proti Židovima, u kojima su-
djeluje preobučena policija i koja ih  aran-
žira, paljenje i atentati na dnevnom su re-
du. Duma pak neda ministrima ni pisnuti,
nego ih fučkanjem prisiljuje, da ostave sa-
bornicu. Vojska se buni i prisustvuje soci-
jalnim skupštinama, gdje drže revolucijo-
narne govore. Nešto po svema obično kao
u Franceskoj u doba revolucije, pa ne bi
htjeli, da nas štogod iznenadi. Car je, rek
bi sklon, da zamjeni sadanju vladu sa par-
lamentarnom, što bi i bilo najpravednije.
Pekari u Petrogradu štrajkuju. Uznici bježe
iz tamnica, a vojska odkazuje posluh. Kul-
men je postignut, gordijski čvor treba pre-
sjeći. Hoće li ga presjeći revolucija ili u-
stav? U Rumunjskoj. Rumunjska će vlada
upraviti notu na Rusiju i Austriju za inter-
venciju proti zlodjelima grčkih četa. Po naj-
novijim prilikama macedonsko pitanje obu- |
hvaća sve to veće dimensije. Kako će se ti- |
ješiti pitanje u budućnosti? U Bugarskoj.

Sofiji se misli držati jugoslavenski kon-'
gres novinara, umjetnička izložba i djački'
kongres. U Maroku. Marokanski sultan pot- |
pisao je akt marokanske konferencije vla
sti. Krasno je pripovijedanje jednog dopi-
snika rusko-japanskog rata o sultanu, ko-/
jega je on interviwisao, te je on morao bi
ti interviwisan uslijed neprestanih upita sul-

 

tanovih o ratu. Kad je pak dopisnik prešao ,
na konferencu oblak tuge nadvio se je na|
lice sultanovo. Mnogo i mnogo se je tužio, |
kaže dopisnik a i s razlogom. |
RRCIETO |
Dubrovnik, 29/VI.

»Novome Listu“. »Novi List« po obi.
čaju, kako je naučan, nazivlje svakoga, ko,
ne puše u o; go rog, denuncijantom, pa |
tako i nas. Mi se nećemo baviti na dugo!
organom agenta i narodnog zastupnika, nego.
će mo mu samo prišapnuti jednu. Jesu li
ili nijesu li ljudi oko »Pokreta« socijal. |
demokrati? Rade li ili ne rade li uvijek u!

P

ži kao primjer našim novokursašima, koji
navaljuju na svećenstvo. :

»Hrvatsko Pravo“, u svome članku »kvo-
tna deputacija« spremnošću vješta finansi-
jera i statističara, pokazuje nepravde nane-
šene Hrvatima.

Novi List“, piše, da je Austrija tek sa-
da odkrila Delmaciju, da sada tek uvigja
svoj nemar prema njoj. Ali kasno je.

»Hrvatstvo“ polemiše spretno sa »Pokre-
tom« i Lorkovićem, pokazujući mu nedo-
sljednost.

»Naše Jedinstvo“ u svome članku, o tri-
jalizmu, veoma lijepo dokazuje, kako Au-
strija sada ne misli na trijalizam, kako je
zakasnila. I mi smo toga mišljenja.

PHrvatska Kruna“ u zadnja dva svoja
broja ima dva lijepa i zgodna članka o na-
šoj kaosnoj politici i o vrludanju stranaka
i osoba.

»Slovenec“ u članku »Uboga Austrijo«
napada vladu potpunim pravom.

PRAVA CRVENA HRVATSKA

»Letom po benkovačkoj okolici«. Dozna-
jemo da g. A. Nikolić pogi. povjerenik ka-
ni izdati jedno svoje djelo naime »Letom
po Benkovačkoj općini«, u kojoj bi ht
iznijeti sve mane u narodu ove općine. Li-
jepa namisao, ali nek nam oprosti g. Ni-

olić, jer je iz dobre namj , do-

bro bi bilo da se svjetuje sa župnicim i da
kod njih upita informacije. Svakako želimo
mu dobar uspjeh.

Dekanalne konferencije. Na 19 o. mj. po-
čele su dekanalne konferencije u Benkov-
cu istoimenog dekanata, pod presjedanjem
presvijetlog nadbiskupa Dvornika.

Vremena. Baš cijeli lipanj kao studeni.
Vjetar i hladno. Na mnogim mjestima kiše
obilato a u nekojima ni kapi. Vrijeme uvi-
jek promjenjivo.

Žetva. Već se u nekojima mjestima po-
čelo žeti, a od koji će se dan sve redom.
ito je dobro. Cijene mi nijesu poznate.
Postalia. Još u prosincu pr. g. Stankov-
ci učinili molbu za brzojav i pošt. kolosal-
nicu izmegju Stankovaca i Benkovca. | za-

 

QACIRI
Domaći pregled.

Infamija. |

Pred nami je dopis ili bolje priča mla-
dića, koji je bio povraćen iz Amerike. Ne
možemo, zbog prostora, da ga svega done-
semo; ali ono pripovijedanje o patnjama i,
stradanju na parobrodima »Austro-Ameri- |
kane«, pak onda ona silna zavaravanja, to
su majgroznija optužba ovome društvu. Ona- |
kovo društvo zaslužuje riječ infamija i ništa.
drugo. |

 

»Denuncijanstvo«. |

»Hrvatska Riječ« javlja, da je jedan za-|
stupnik, koji pripada »hrvatskoj stranci«,,
optužio jednog učitelja, šio se je odalečio
iz mjesta, na spomen godišnjice umorstva
kraljice Jelisave. Mi ne znamo kako da ovo.
okrstimo. Ali ovo nije kod nas osamljeni!
slučaj. Mnogo i mnogo toga ima po na-|
šim školama i zavodima. Neki ter neki na;
račun denuncijanstva uzdržavaju se, jer su'/
inače tako mentalno i moralno nesposobni.
i kržljavi, da bi, da su živjeli u Sparti bili
izloženi i bačeni. Nek se ta gospoda ustrpe, |
mi ćemo ih poslužiti, tako, da neće zaviriti
preko nekih mjesta i praga, kud su prvo.
hodili. |

Djački štrajk. |

Na Sušaku su djaci štrajkovali i demon-,
strirali proti profesorima, radi strogosti na |
maturi. Sve demonstracija iza demonstracije.

Hrvati u tugjini. |

Ovih je dana M. Šafar položio u Jeni.
doktorat iz filozofije. Hvale ga kao vrijednu.
silu. I naš Marko Vušković, pjevač, odlikuje |

se i ističe svakim danom više.

»Sole“.

To vam je nekoč socijalistički a sada
kamarilski list, u koji piše mudra glava
Vusia. Nije se nikad našao zgodniji poklo-
ac za lonac. Takav list i ovakove oso
trebalo bi bojkotirati.

Srpska zastava.

U Zemunu je narodna - skupština popri-
mila rezoluciju, da se podnese prestavka
na sabor, kojom će zahtjevati ravnopravnost |

srpskoj zastavi u hrvatskim zemljama. Lijepo ! | tr

Amnestija.

U Ugarskoj će podijeliti amnestiju svim |

političkim kažnjenicima, samo me nmarodnos-
nim. Bez komenata!

| slijedeće osobe nač. Klarić,

stupnik Ferri bio iznio interpelaciju o pred-
metu u carevinskom vijeću, ali ko uzalud.
Baccala per la Dalmazia, e pei morlacchi
ficchi secchi.

»Croatia«. Zast. osjeguravajućeg društva
»Croatia« za Benkovac preuzeo je
Matarelli. Preporučamo našim ljudima, da
se osjeguraju kod domaćeg društva. Svoj
k svome.

Nije moguće tako. Dopisnik iz Makarske
u »Hrv. Kruni« osvrćuć se na namjesniko-
vo putovanje piše, da je učiteljstvo ovom
prigodom pokazalo da je prožeto robskom
poslušnosti prama današnjem sistemu i nje-
govim nosiocim. Čini nam se, da se je g.
dopisnik malko zaletio. Ako je učiteljstvo
službeno dočekalo svog starešinu, presjed-
nika pokr. škol. vijeća, nek nam oprosti g.
dopisnik mi ne vidimo u tome prožetost
robskom poslušnosti prama sistemu. Pak
ako se koji htjeo istaknuti, to je učitelj a
ne učiteljstvo.

Iz Trebinja.

Naš mili »Slavulj« svakim danom stižu
novi udarci. Eto opet preseli se u vječnost
revna članica, žarka Huvatica i obljubljena
Mare Selak u 21. godini svoga žića. Njena
smrt, duboko se je dojmila svih članova
društva. Da joj isto iskaže zadnju počast,
pohrlismo svi na njen sprovod, a grob joj
okitismo cvijećem, nad kojim je govorio
krasnu riječ don  Angjelko Glavinić. Mila
Mare, rajski ti mir! — Clan.

Iz Makarske.

Općinska sjednica. Jučer po podne u 2
sata bila je općinska sjednica u kojoj je bi-
lo desetak raznih predmeta, megju kojima
od osobite važnosti razbroj lanjske godine.
Pokle načelnik otvori sjednicu, zamoli pre-
sjednika novčanog odbora veleč. Ribičića,
da čita izvješće o tom poslu. Pokle pročita
i čini istom nekoliko opasaka, koje je vije-
će primilo na znanje, učinio predlog buduć
do godine imaju se ovgje započeti razne
važne radnje, da se imenuje osobiti odbor
koji da prije prouči, pak prije konca godi-
ne podastire konkretne predloge općinskom
upraviteljstvu. Te radnje bile bi nadograda

li proširenje općinskog doma, da se u istom

namjesti Pavišivićeva biblioteka, radi koje
gradnje potrebito kupovanje i razvlaštene
iju bližnjih kuća, gradnja nove ribarnice,
aonice i mesarnice. U odboru predložio je
redlagatelj Ri-
bičić, vit. Rismondo, N. Nonković, I. M. Vu-
| ković, Dr. Pavlović i |. Ivanišević. Na što
|\vieće je jednoglasno pristalo i konačni ra-
\čuni uz njeke opaske i preporuke od upra-

kl

»Bez garancije“. ive bijahu prihvačeni. Odobren je trošak za

Otrag dva mjeseca smo iznijeli bili, ka-|
ko su rezolucijonaški zastupnici na zadnjem
sastanku u Rijeci zaključili, da od madžar-

iasip obale od 8000 Kr., kao i zajam uči-
njen za tu svrhu od 8000 Kr. jer lani upra-
va nije nego samo 3000 Kr. bila proraču-

EEE sa Koračom, Bukšekom i drugim |ske koalicije ne će tražiti ništa od svega o- nala. Sad Makarska ima tako lijepu dugu
vogja

ma crvendača? Jeli ili nije li majski
spis socijal-demokrata ove godine napisao,
čisto i bistro, da je »socijal-demokracija

noga, što je sadržano u riječkoj rezoluciji,
već samo da im pomogne doći na vladu.
To nije bilo s nijedne strane ni pokušano,

 

i prostranu obalu, kako malo koje mjesto
u pokrajini. Istaknuti vrli predlog vrijednog
učitelja i vijećnika B. Granića, koji lijepim go-

anarhistična«. Je li ili nije li govorio isti|da se pobije, a dogogjaji, koji se razvijaju vorom i žarkim riječima zagovarao je po-
spis 0 pore teološkim neistinama? svakim danom sve bolje to potvrgjuju. Sad trebu gradnje luke u selu Baškujundi, i da

ad nam g. Francek odgovori na ovo, tada
ćemo nešto: drugo.

Opet Biankini. Biankini je ponovno go-
vorio u delegacijama i to za poboljšanje |
plaća bosanskim učiteljima. |

Stadlerovo slavlje. Bilo je veliko, neo-
isivo slavlje, kojega je doživio mitropolita

sne. Preko 16.000 hodočasnika prisustvo-
valo je procesiji, iz svih zemalja jedne nam |
domovine Hrvatske. Sarajevo se je odužilo/
dostojno svome duševnome ocu, narodnome
borcu. A on to i zaslužuje.

Zapljena. Zadnji nain je broj bio zapli-
jenjen i mi ne bi znali zašto, da ne vidimo
pred sobom akt zapljene. Sad znamo, da se o
Bosni nesmije pisati. A zašto je, pitamo
mi, onda u delegacijama rekao g. Burian:
»Mi se javnosti ne plašimo«. Eto, vidi se,
kako se ne plaše. Živjela sloboda štampe!

Izbori. Rezultat samih donosimo dalje,
kako smo dobili brzojavno od našeg

Se

isnika. Ovdi ćemo se samo osvrnuti na
lednu činjenicu. Ne znamo kako »C. H.«
u članku »dva izbora« može da piše |onako
smiješno. Zar ge Zagorac, Harambašić, Neu-
man, pak onđa »Narodna Obrana« i »Hr-
vatska« ne dokazaše jasno tu veliku pobjedu
oš veće ideje, koju »C. H.« iznaša na ta-

bas. Ne možemo drugo reći nego špe-

Glas novinstva.
PlHirvatska“ u svome članku o »klerika-
lizmu« pobija nazore, da u nas ima
Mliikon. Tonsijto dohenuje, isto jo to o-

* | tamošnjeg radino župnika

 

pasnost tvrditi ako sveće-
nici ustaju na obranu Bkih svetinja. Hva-
li svećenstvo, kao ono, je uvijek prvo

je to potvrdio i novo izabrani zastupnik
r. Vrbanić. On je neki dan u »Obzoru«
izjavio i ovo: »Ako sam kod zadnjeg sa-

 

stanka na Rijeci došao u opreku s dotičnom

gospodom, tomu nije uzrokom bio sadržaj

sam ja prije svakoga daljnjega dogovora
s Magjarima, htio imati meke bitne garan-
cije za osiguranje narodne individualnosti,

dok su gospoda odlučila, da će se s Ma-|

gjarima upustiti u pregovore i bez toga,
a to meni nije bilo dostatno«.

Značajno je, da se na ovo Moze
ka gospoda ni jednom riječi ne osvrću.

Qrišinii
Vijesti iz naroda.

Iz benkovačke okolice.

Posveta barjaka u Nadinu. Zaslugom
glagoljaša popa
Ante Nižića na 11 o, mj. bio je svečanim
načinom blagoslovljen seoski hrvatski bar-
jak u Nadinu. Velepohvalno djelo, koje za-
služuje da nagje odziva. Fiat aplicatio|

Takse. Ovih dana učitelji primili su od

rezne vlasti teskere t. j. isplatne nared-

radi povišice plate. Svaka na bijednog | isti

učitelja.

I
hodarina. | ove godine nam se

se općina zauzme kod pomorske vlade u
Trstu, za da bude što prije započeta, mjesto
5000 Kr. što ista unaprijed zahtijeva, budu
od seljana položeni — nek tu svotu obali
na Kr., što vijeće malne jednoglasno

\ rezolucije, nego maćin njezine provedbe, jer |je prihvatilo. U svom zanosnom govoru spo-

menuo je, kako svi moramo biti prožeti žar-
kom ljubavlju prama hrvatskoj ini, i

jediti primjer našeg nezaboravnog vogju Pa-
vlinovića, kojemu uskliknu; Slava mu,i vi-
li i općinstvo jednoglasno odazvalo se je ;
|Slava Pavlinoviću, i tad se je svršilo, ovo

lje četvrta sjednica pod novom upravom.
Bližnji ribnjak. Voda bližnjeg ribnjaka
tako je na plitko spala, jer kanal koji s mo-
rem spaja postao je uzak i tijesan, usljed
bacanja kamenja i gradiva, da more malo
sasvim u ribnjak slijeva se, tako da povr-
šina ovog ribnjaka la je kao ležeća i
smrđeća voda, površina kojeg sasvim gnji-
lom i smrdećom travom obasut, što no ve-
oma prijeti općem zdravlju — stoga da se
groznica ne pojavljuje, molili bi općinsku
upravu, da dade iriti i nasipati ribnjak.
Tvornice Zadwvorja. Kod Zadvorja,
kod pada Gubavice, veliki konsorcij raznih
kapitalista — holandeza, frančeza, engleza,
njemaca, Sida. magjara, kane mg
silu tog pada u raznim granam 0-
i : iti osobitu uskotračnicu kroz Po-

brzo i i sve-

 

oi a e isoko odmjerena lična do- kojem će im EI
, da im je visoko odmjerena ; e i
hodarina. Nijezu više godine kad vin 3 Ad Ni" otvorenom:
o ragjao. uništio malne
te Tako o oni. koji su nalazili na sto- ai OI =a, : OM inje biti
tine barila vina, sada nenagju ni na = će u aluminijum — sA u sa-
ke. svim male će općin-
ni vene sise. Nopeber toše e RE i ==
u vina, .
300 Hopi. 0oe 5 E SRNA 0 VŠ at» [RODOSA o va
nama. obilazi poglavarstvena eletricitet, za cijelu čim
misija sve sumnjive konobe. bližnjim otocima Brača, Hvara i Kane

omovini, i|
onom primorskom kraju i ugledati se i sli- |

 

 

 

uložiti glavnicu od 100 do 200 milijuna Kr.,
i tako biti će jedna od najvećih tvornica u
Austriji. U istoj biti će više tisuća radnika
uloženo, kad se društvo konstituira, moći
će ko bude htjeo uzeti dionice. Gosp. inži-
nir Desković on je radišni i zauzetni član
ovog konsorcija. Bože daj, da ovo društvo
bude na korist ove naumljene, toli do sad
od svakoga zapuštene pokrajine, samo da
društvo ne bide na iznarogjivannje našeg
pučanstva ! Snagu Gubavice od 45,000 ko-
nja misli upotrebiti, a računa se da može

200 do 300,000 i još više konja ima.

jer se nove i velike kuće grade po ŽZadvor-

ju i još razne misle graditi. | tunel do sla-
pa misle izvesti, za koju radnju švajcare
kao najbolje radnike misle upotrebit, koji
svaki imat će od 10 do 15 Kr. na dan. —
Ove podatke imao sam od prijatelja. koji za
ovaj posao bio je ovih dana tamo a znam
doista da sve ovo zanimati će čitatelje va-
šeg cijenjenog lista. Budem li što dalje ta-
čnijeg doznao, izvjestit ču vas.

Imenovanje biskupa. Kako čujemo g. Na-
mjesnik se je izjavio, da ćemo brzo imati
biskupa, a taj bi kako se govori bio pre-
svjetli V. Palunko. Nek budu uvjereni svi,
da bi ovo imenovanje naišlo na sveopće
ushićenje. — N. A.

+... +

Izbori u Hrvatskoj.
(Naše posebno brzojavno izvješće )

Zagreb 28. lipnja. U Novom Marolu iza-
bran je bez protukandidata Dr. Horvat (starč.)
u Varaždinu Dr. Vrbanić (koal.); u Valpo-
vu Dr. Lorković (naprednjak).

Zagreb 28. lipnja. Pri prvom čitanju u
u kotaru sv. Ivan Žabno Dr. Bošnjak (starč.)
od 375 izbornika ima 206. Dr. L, Mazzura,
(koal.) samo 40. U Bjelovaru Rojc sjeguran
proti S. Radiću (selj. stranka) a u Glini Su-
pilo proti Dr. A. Radiću (selj. Franka).

Zagreb 28. lipnja. Dr. Bošnjak dobio 222
glasa, Mazzura 56. U narodu silno odušev-
ljenje. Mužari pucaju, zastave se viju. Bo-
šnjak je predmet silnih ovacija.

Zagreb 29. lipnja. Sinoć prispješe novo-
izabrani zastupnici Dr. Bošnjak, Horvat. Do-
ček bio veličanstven, neopisiv. Obdržavao
se sjajni komers, na kojem je palo lijepih
nazdravica. Gospogjice Horvata i Bošnjaka
obasuše cvijećem. Oduševljenje silno.

LACIETD
Gradska kronika.

Poslovni Broj Pr. 36

U ime Njegova Veličanstva Cara!

C. k. Okružni Sud u Dubrovniku na predlog c. k.
Državnog Odvjetništva u Dubrovniku odlučio je, da
sadržaj ulomka članka »Bosna i Hercegovina u Dele-
gacijama« od riječi »Burian govori« do »uzvisi bo-
sansku vladu«, iiskana u prvom stupcu druge stra-
nice lista »Prava Crvena Hrvatska« br. 67 izašlog u
Dubrovniku dne 23. Juna 1906., sačinjava zločin sme-
tanja javnog mira po $. 65 a) K. Z. i prestupak
bunjenja po $. 300 K. Z., te potvrgjuje izvršenu za-
plijenu, zabranjuje daljnje širenje lista, naregjuje, da
se unište zaplijenjeni istisci i oni, koji bi se još
zaplijenili, i da bude rastavljeu štamparski slog.

RAZLOZI:

U prvom dijelu zaplijenjenog ulomka baveći se
govorom držanim od ministra Buriana u delegacijama
o stanju Bosne i Hercegovine, tvrdi se, da je ministar
izrekao silesiju neistina te raznim uvredama grdi se
njegovo uredovno postupanje i tim se draži na mržnju
i prezir protiv njega kao glavnog organa državne
uprave zaposjednutih pokrajina (&. 300 K. Z).

U zadnjem dijelu članka pripisuje se državuoj Upra-
vi zaposjednutih zemalja svakojakih grdnih zloupo-
raba i kažnjivih djela počinjenih na štetu domaćeg
stanovništva, daje se razumjeti, da ih vlada trpi i
podupire, te tim teškim podvalam smijera se na dra-
ženje mržnje i preziranje protiv nje ($. 65 a K. 2).

Odio IV., dne 26. Juna 1906.
Paštrović.

Knez-biskup ljubljanski Dr. A. Jeglić
na povratku iz Sarajeva bio je prošle sed-

mice dva dana u našemu građu, odakle je |

u utorak po podne krenuo put Ljubljane.

Jedno pe. G. Walter, zapovjed-
nik domobranskih četa u Gružu naredio je,
kako nam javljaju, da se za »regiments-
signal« uzme glazba pjesme »Zaslave se
naše viju«, koja mu je omiljela, čuvši je
od vojnika pjevati. Istom prigodom, za
vježba na Ivanici, pjevali su vojnici hrvat-
sku himnu, a on je, kao i drugi časnici,
slušao ove mile zvuke otkrivene glave. Ovo
je lijepo i pohvalno od jednog stranca.

Lične vijesti. U srijedu je bio u našemu
gradu ex ministar za Hrvatske, g. Kovačević.

Pir. U ponedjeljak v t će se naš
prijatelj gosp. Mato Obra sa dražesnom
gospogjicom Enriketom Kusianović.
tamo !

putu. G. ik u Beč pak onda
u e. slijepi a pređu u
goa zbog očiju. Na parobrodu s nji
o je i Dr Melko. Hm!...
Izbori za

jesti- | 4

želje Aron Gaje uredio žučan prodju sta-

God. Il.

I ai
o ben iem
ni-

vidjelo.
mo, da se ne plaše
prijat g i da nam sve slučajeve
nasilja dojave. Vidjet ćemo tada,
je li za svakoga jednak zakon.
Pir. G. D-r. M. Škvrce, naš sumišljenik
i čelik Hrvat, oženio se je u srijedu sa go-
s Karmelom Mazzocco u Zadru.
e.
_ »Mudroj Crvenoj“. »Crvena« ne zna da
je Trgovačko Obrtnička Komora lih udru-
garska i staleška organizacija, a ne širih
slojeva, kako ona hoće. Pa uprav za to, što
ona tako misli, i našla je jednoga iz širih
slojeva famoznog Arsehalića te ga zaulari-
la. A mi opet kažemo, izbornici i njemu i
Božu Mičiću pokažite vrata.

Iz Sokola. Mole se braća članovi hrv.
Sokola, da se sutra nagju svi na 5 sati u
jutro u društvenim prostorijama, odakle će
se poći na vojničko polje vježbati.

Sa uredničkog stola. Budući broj izaći
će s prilošcima, obilnim štivom zabavnim
i poučnim. Preporučamo za to, da se una-
prijed jave oni novi, koji bi htjeli imati
list, jer se opaža već veliko zauzimanje.

Bezobraznost. Primili smo odugi članak
o. g. P. Stojanoviću administratoru mjesne
srpske Štamparjje. Za danas ga ne iznaša-
mo u cjelini, nego ćemo napomennti samo
da je g. Stojanović prema dopisu, onaj
junak, koji se iz busije nabacuje u socija-
lističkoj »Slobodnoj Riječi«, na naše sveće-
ništvo i vjeru. Za danas toliko.

Pivo. Primamo: U prošlom broju -cije-
njene »Prave Crvene Hrvatske«, u vijesti
pod gornjim naslovom bilo je govora o pivu
i o omanjim dućanima, koji ga prodavaju,
te da se opazilo, da se više puta toči pivo
posve mlado, nezdravo, s toga da bi se
moralo početi općim pregledanjem. Pošto
pak i ja prodajem pivo, mogao bi kogod
pomisliti, da se i na mene odnosi gornja
vijest, s toga ovim javljam, da odobravam
gornji prigovor, jer ko dobru robu prodaje
ne boji se nikakovog pregledavanja, a zdrav-
stvenom povjerenstvu javljam, da može slo-
bodno u svako doba doći kod mene, da
obavi pregled. Kakovo je kod mene pivo
i koje vrste, to najbolje mogu posvjedočiti
moje cijenjene mušterije. Želio bi pak da
zdravstveno povjerenstvo često pregleda i
kako se peru sprave za točenje i koji se
zrak upotrebljava. — S poštovanjem Nikola
Mulanović.

(Op. Ur) — Pomenutom vijesti nijesmo niti po-
obrtnik . Mulano

mislili na vrijednog ika vića, jer
smo se ninogo puta osvjedočili, da se g. Mulanoviću
nema čemu prigovoriti, jer on koli gl vrste piva,

vina dž toli
toga užuj u valu. im toga g.
vić baci stiže Zala oja je ikoliko pa
nuta. S toga morali bi se mnogi u njega u;

Pišu nam iz Gruža.*) U subotu u večer,
okolo 10 sati, htjede jeđan domobranski
kadet rodom Nijemac iz Beča, da uveđe u
kasarnu 3 ženske za izvršenje svojih gos-
podskih posala, nu bijaše loše sreće, jer se
na nj dobro izdere stražmeštar koji imagja-
še noćnu službu, našto je pokunjeni i
tić morao ispratiti dame do malijeh vrata,
otvoriti ih i pustiti ptičice vanka — da ne
bude i goreg kijameta. U negjelju ponovi
se isti slučaj, ali taj put uspjehom, jer su
dame ipak bile rano puštene unutra. Ka-
snije pak, kad htjedoše izaći na ona mala
vrata, dogodi im se mali malheur. Ključa-
nica je naime od vrata bila natisnuta her-
metično paličicama tako, da ključ nije mo-

ao nikako izvršit svoju, a naše dame bje-

u prisiljene, da izagju kroz gornja vrata,
ona ispred regimentske pisarne, koja im je
kadetić blagohotno bio otvorio. Za njima je
istina bila potrčala patrola, nu one već bi-
jahu stigle na reutralno zemljište, otkuda
po malo odmakoše, Ovo nije prvi slučaj,
da se šta takova dogagja u domobranskoj
kasarni a u tom opet odlikuju se najviše
oficiri nijemci. Zar starješine uprav ništa ne
vi: Stari gružanin.

u. Pod osobitu odgovornost g. dopisnika.

vak. G. F. Franičević moli nas, da
ispravimo vijest tiskanu u našem listu, a
potpisanu g.*M. T. u toliko, da nije
istina, da je on ma njega navalio nožica-
ma, s mi to i činimo.

Novi zakon o vojničkoj taksi, U care
vinskom vi rihvaćen je novi zakon o
plaćanju vojničke takse, po kome više neće
e taksu i siromašni ljudi, koji nijesu

ili uzeti u vojništvo već samo oni, koji
imadu godišnjeg dohotka od Kr. 1200 pa
unaprijed. q

čistoće upravo prednjači. Radi

Mulano-

ili oškr-
ti.

d