[osvane donašanjem u kuću ili s poštom na godinu K 5; na po

M

GLASNIK

 

 

STRANKE PRAVA u

DALNACIJI

U DUBROVNIKU 13 Oktobra 1906. __

NJENA HRMNTSKA

Godina ll.

 

 

Pretplata, pisma, dopisi i oglasi šalju se Adminištraciji lista. — Za zahvale

 

 

i četvrt godine  surazmjemo; za inozemstvo godišnje K 8 +— Ko samTmmmRtnmnamntsisunsnithitiinstkbomsbsžem=z i priopćena plaća se 30 etit retku. Za
| IZLAZI SVAKE SUBOTE. — POJEDINI BROJ STOJI 10 PARA. p pore po poli etiku. Za ogidno 20 paso go rele o baj
ne vrati list kad mu pretplata i da je predbrojen i za došasto | Brzotisak DUBROVAČKE HRVATSKE TISKARE. | se više puta tiskaju po pogodbi. — Rukopisi se ne vraćaju. Listovi nefran-
godište. i Odgovorni urednik VLAHO KELEZ: | kirani ne primaju se. — Plativo i utužljivo u Dubrovniku.
..e ii aš - -. 3 šiće
gao donijeti škode Starčevićancim, ka-|  Napojeni duhom stare repuplikanske . Nije li i i ja fa- . HH
Kooperacija. poj pup sektom. Nije li i ovo najgluplja fa Istina ili san.

Sve su domaće novine iznijele raz-
na pisma, koja su raspravljala o koo-
peraciji Starčevićanaca u Saboru sa re-
solucionašima. Prije svega nam nikako
jedna ne ide u glavu. Ima mjeseca da
se je u resolucionaškim listovima za-
metla bijesna, :uprav divlja hajka na
D.ra Franka i starčevićance, da je ta
uzrasla do paroksisma, te obasula bez
kraja ikonca i vogju i stranku svijem
mogućim ogrdotinam, psovkam, pod-
valam i klevetam; a ipak eto ištu da
ovi kooperiraju dogovorno s njima u
Saboru. Zdrav razum na takovoj ogav-
noj pojavi, treba da reče ili Frank i
družina ipak nijesu takovi prodanici,
takove opake mješine, takovi bezna-
čajnici, kakovim hoće stanoviti listovi
da ih predstave; ili su nikakovi ljudi
resolucionaši, koji predpostaviv da je
istinito što u svojim listovima pričaju,
takovim prepredenim lopovima hoće
da se druže. Nije ni jedno ni drugo,
nego gusta i nevoljna strast, koja je
zavela listove resolucionaške. Bilo bi
već doba, ako je cilj pregnuću strana-
ka, narodno dobro, da prestane ta
hajka, koja sramoti mas u svijetu, a
goni nas na očajanje za skupno dobro.
imati vjemog - druga -za do-
bro narodnih amaneta, nemoj od nje-
ga učiniti nakazu, nemoj ga blatiti, po-
štuj u njemu čestite namjere, domo-

Hnrćač \i
sA rRO “u

ko ludovetaju neke novine, nego sve
protivno, ali jer su takove prigode i
položaj našeg naroda, te je apsolutno
potrebito da su pravi prestavnici na-
roda svi na okupu, radi se bo o naj-
glavnijoj stvari, o našem bitisanju ka-|n
ko narod. Ne dogje li se ipak do ko-
operacije, još će jednom svatko tegnuti|n
rukom da se to_nije dogodilo krivnjom |n
Starčevićanaca, koji su u velikom na-
vratu dokazali, da ih ne vodi strast|k
nego razbor i domoljublje.

radovanje, kako će da svrši kooperacija .u
Banovini sa Starčevićevom strankom prava,
posvema se je izjalovilo. | zadnja strepnja
izčezla je, kooperacija je učvršćena. Starče-
vićanski su zastupnici još jednom bjelodano
dokazali, kako im je povrh svega domovina
i narod. Dokazali su, kako znaju da zabo-
rave na svu misernost današnje političke k
situacije i da hire i napadaje zapostave do-|n
bru,
Od onoga doba, kada je pročišćena slobod- o
na naša svijest zasjela na sjedala Markova
Trga, od onoga doba, od kako su Starče-
vićanci, vjerni svojim uzvišenim načelima,
svojim glasovanjem poslali rezolucionaše u
Peštu, mnogo je vremena prošlo. U razma-|p
ku toga vremena bjesomučno se je napa-
dalo na Starčevićance, ne štedeći ni riječi n
pi djela. U skrainom ponestaianiu dokaza
denuncirali_su ih, klevetali su ih s austri-
janštine, htijuć, ih omiraziti pred narodom.
A oni? Oni zaboravljaju na sve i opet će|fi
u saboru, da rade s onim, koji ovako pi-(h

Uvodniku dodajemo ovaj dopis. u
Zagreb, 11/10.
Veselje naših neprijatelja i ono potajno

n

vrhovnom dobru domovine Hrvatske.|p

n
d

b

starih znanaca -

vlastele misle, e su oni sve, e su oni
javno mišljenje, e su oni Dubrovnik.
Što je njima stalo za prosti puk? Ako
neko ima pravo glasa, vrijedio im je
(osam) 8 dana pred izborima, a ako

e, nigda. Što će im neko, ko im ne

može služit za tovjelicu, da se popnu

a visoke stolice? A kad su jednom
a njih zasjeli, eto prilike, da pokažu

svoju moć, silu i samovolju puku, a

omu samo tako vode računa.

Sve su ovo fakta više put iznesena|

ovom listu,'pa ih7isto nije bilo s go-

rega ponovit.

Kad su nas dakle ovi žalosni soci-

jalni i politički odnošaji izazvali, da
stupimo u javnost, izgubi naša klika

lavu. Mi iznosimo gole istine, oni

laži i klevete. Mi"upirasmo prstom u

jihovu sredovječnu gospodsku politi-
u, u njihove političke fideikomise, u
jihov nerad za ekonomni i kulturni
arodniš napredak, a oni na ovo ne
dgovarahu, jer ne znagjahu kako. Da
am se zato osvete jer kako bi
rukčije moglo bit -— latiše se svojih
plitkih podvala. Naj-
rije nas okrstiše klerikalcima; da uti-

sak bude veći, izmisliše namah savez-

ištvo s autonomašima za općinske

izbore. Kad im nije ni to upalilo, o-

jediše nas austrijanštinom ili kako sad
gurativno kažu,
vatamo sablje i krijemo pod

da se grčevito u

rizejština?

Ne koristi vam vaše izvrtanje i li-
cumjerno prenavljanje sa plitkim  do-
skočicam i igram riječi. Ta opće je po-
znato, da to odgovara vašoj čudi, da
se služite tim sredstvima za svoje uz-
držanje. Kakvi naime ljudi, takva i
sredstva.

Oni, kojim ne imponjuju ljudi o ti-
tulima i kapitalima, nego jedino čista
čela; koji neće da znadu za nikakve
povlaštene" klase u javnom životu, po-
ručuju klikam, da su se izigrale, da su
same sebi grob otvorile opiruć se du-
hu vremena s njegovim modernim za-
htjevima i demokratskim mislima. Ak-
cije pađaju, bankrot je na domaku.
A da se taj prirodni proces pospiješi
i da se što prije otrgnu ove pijavice
s narodnog tijela, red se je pobrinuti
nam, zdravomu pravaškom elementu,
koji s dana na dan rapidno raste.

Što sada?

Od onoga doba, od kada je u Banovini
u Starčevićevu stranku prava ušao g. Isidor
Kršnjavi, od onoga doba od kada je u Dal-
maciji bio prestolonasljednik izvjestne no-
vine, a iz proračune svrhe navalili su na
nas Dalmatinske pravaše. U svojoj močnoj
fantaziji mi smo im krivi, što je austrijski
prestolonasljednik ignorirao (tako bar oni
stvar prestavljaju) Pera Cingriju i već nas
zato potajno vežu sa trgom sv. Šimuna
Zadru i sa tajnim fondovima Beča.
Pozivaju se ma Dr. Majstrovića, na ši-

Zbilja takovih se stvari oko nas dogagja,
da kog nije strast posve zasljepila, treba da
se pita, jesmo li pri zdravoj pameti ? Cijela
nam je domovina zgražanjem ustala da o-
sudi divljačke ponašanje talijanskih zane-
šenjaka u Zadru i u Senjskoj Rijeci, kad
su ugledna naša sokolaška društva otišla u
Zagreb. Predvodili su pojedine skupine ta-
kovi čestiti patriote i ozbiljni ljudi, da .ta
sama stvar po sebi odmah i bez prigovora
dokazuje, da tu niti u snu nije bilo provo-
katorne namisli. A i sami su sokolaši mal
da ne svi pribrani, i što je boljega u druš-
tvima bilo, mirni faktori, koji se nebi upu-
štali u vratolomne pokušaje. Oni su mirno
svud prolazili, mirno bi otišli susrestiti svoje
drugove, kud bi dolazili: tako bi bilo slije-
dilo u Zadru, i stvar bi bila gladko tekla,
da nijesu taljanci kastimice navaljivali, da
izazovu smeću. Ko bez strasti na tu se
stvar obazre, treba da dogje do toga zaklju-

čka: ako je bilo nemira, taljanci su ih iza- *

zvali, i hrabri su se sokolaši jedino obra-
nili od grubijanske sile! Na Senjskoj pak
Rijeci, dok su sokolaši bili spravni ravno
otići svojim putem, talijanska je  obijest
izazvala onu buru, koja je ogorčila svakoga
koji ima i kap hrvatske krvi u sebi. Pak ne
bi im dostatno nasilje, nego podigoše bru-
ku i na Carevinskom Vijeću, i u svoj bje-
snoj talijanskoj štampi ne isključiv «Osser-
vatore Romano» pripravljaju se još težim
podvalama u talijanskom parlamentu.

A dok je rana otvorena, dok nije podata
uvrijegjenom narodnom ponosu nikakva za-
dovoljština, ima Hrvata (Smodlaka et Comp.)
oko «Slobode», koji se ne srame i ako ne-
izravno dati pravo, tijem koji hoće da budu
tugjinci u našem domu, koji ne ištu blago-
dati kulture talijanske za sebe, nego hoće

vinsko pregnuće, a ako u nećemu druk-
čije misli, pridobi ga razlozim i umje-
renošću, ako je on na krivomu putu,
a priznaj mu pravo kad ga očito ima.
To bi imao biti prvi uvjet, ako se želi
poštena i čestita kooperacija. Neka se
resolucionaši saberu i neka sebi sude,
jesu li se tog uvjeta držali! A ako ni-
jesu, kako baš i nijesu, neka tražeć koo-
peraciju, zauzdaju ona pogana pera, koja
uzvišenost nalaze u razbojničkom brška-
nju; tim više, jer su Dr. Frank i Starč.
došli im u susret i pristali lealno i bra-
tinski na kooperaciju. Postoji, istina,

sahu i govorahu. Divne li požrtvovnosti.
Sabor će se rekbi otvoriti oko 6. ili najdalje
7. budućeg mjeseca. Zasjedanje će trajati
sve do Božića, buduć se ima riješiti mnogo
važnih zakonskih osnova, koji ne mogu, da
budu riješene u ovom zasjedanju. Na ko-
operaciju je rezolucionaše natjerao dvostruki
strah. S jedne se strane plaše, uvigjajući
svoju snagu, novih izbora, a s druge stra-
ne plaše se koalicije s magjaronima, pa ta-
man časovite, jer lo bi značilo &rah za nji-
hovu politiku. Dobro je što je osjeguran
parlamentarni rad sabora. U njegovo realno
funkcioniranje ne možemo, da mnogo vje-
rujemo, jer svi oni zakoni i predlozi, koji
se imaju iznijeti, ne odgovaraju očekivanju

čakom bečkog pandura. | to nam
imate obraza prigovarat vi, prijatelji
Tončićevi, Glumetzkoga i Kačanskoga,
vi branitelji Handelovi, vi današnji ma-
gjaroni! Farizeji!

Mi dobro znamo, da familija sama
ne vjeruje u te klevete, jer je zaista
imala prilike upoznati patriotizam i sa-
mozataju našu, kad smo se rame uz
rame borili za hrvatstvo ovog grada,
kad su naši pristaše često puta napu-
nili općinske tamnice za srpskog pa-
šovanja, kad smo strpljivo podnosili,

benske pravaše, luče nas od njih i hoće
da mas posvade. Oćutili su, a drago nam
je, da smo stranka s kojom se mora raču-
nati, i da im izmiče (tlo. Austrijanština u
Banovini, austrijanština u Dalmaciji, što
sada ? Što sada, pitaju nas oni iz protivnog
tabora, što ćete s Kršnjavim ? | ne znajuć
bolje, sa finom politikom, kao da su ih
Obzoraši naučili, već nas djele u poštene i
nepoštene. Što sada? Lagan je jako na to
odgovor. Ne treba, da mi dokazujemo, da
mi nemamo nikakovih sveza s Bečom, mi
smo ustajali. do sada proti Beču pa ćemo
i od sad. Ustajali smo, kad naši zašlupnici
nijesu bili primljeni u Beču, kad je Handel
uvrijedio našu pokrajinu; ovacije smo pra-

da podrže na dugo nepravicu talijanskog
jezika u uredima, pokorien onih renegata
koji su po krvi i po bezimenu hrvati, gor-
dost onih činovnika, koji cijene da smo mi
pasmina a oni plemenitaši ; ima mladića a-
kademičara Hrvata koji poniznom brzojav-
kom Garibaldiju hoće da, utaže tobože ra-
zjarenu srčbu talijansku, i tijem opet neiz-
ravno davaju krivo svojijem;. ima Srba, koji
lukavo kako lisica, hoće da mešetare, i sta:
rim svojim aleatima smognu jednu stolicu
u Bečkom Parlamentu. Gospoda se oko «Du-
brovnika» nude kako posrednici. Nijesu lu-
di: ne gube ništa, a stječu mnogo, privrže-
nošću i harnosti talijana.

 

još neka nesuglasica, jer bi koalicija
hoćela staviti brnjicu na usta Starčevi-
ćancim, i zapriječiti im raspravljati o
državopravnim pitanjima, a takogjer jer
su Starčevićanci zatražili e bi g. M€-
daković opozvao svoje lakoumne iz-
reke proti njihovoj stranci, no ipak
uhvat je da će se i to izgladiti, jer će
se koalirci dati u razlog da bi takova
tražba, kad bi ju Starčevićanci prihitili,
posve im polomila krila, digla im na-
rodno povjerenje, uništila ih, toli više
kad je sad, dok se nova nagodba stva-
ra, neophodno potrebito da svaki do-
morodac a nadasve zastupnik najvišom
pažnjom to prati, da izdigne svoj glas
i brani narodna prava, Ako misle do-
bro narodu i oni su dužni uprijeti
svim silama, te i ako radi takta i ob-
veza neće možila moći tako odriješito
! otvoreno ustajati, kako bi gdjekad
biti premilo da će
\o učiniti stranka, koja nema nikakvih
obveza, nikakvih obzira.
živina, a v

š

naroda. Tajno pravo glasa neće biti izne-
šeno. Glavno pitanje biti će porota, sloboda
tiska neće zadovoljiti, jer. će i dalje da pri-|
jeti cenzurova crvena olovka. Prema tome
dostatno bi bistra izgledala situacija prije
sabora. Vanjskih trzavica nema za sada.
Ali u unutrašnjosti, zato, koalicije dogagjaju
se čudnovate stvari. Prvi spor nastao je radi
novih delegata u Pešti. Novih zastupnika |
je pet, a delegata fale četiri. Oni oko «Hr-
vatskeš neće Nildera a naprednjaci bi ga
htjeli. Staičevićanci rekbi biti će proti Su-
pilu. Naprednjaci uopće rovare proti «hrvat.
stranci prava» kao iznemogloj i onoj koja
dekadira. Borbe će biti a neće faliti ni za-
vada. Radoznalo očekivamo otvor sabora,
zato jer je narod u Banovini željan slobo-
de, željan da odahne i da vidi nekakov rad.
On je dosta čekao i dosta trpio. Pravedno
je, a da se udovolji njegovoj želji, da se
čim prvo otvore saborska vrata na Markovu
Trgu i da se čuje glas, koji će navjestiti
bolje dane. | ako nijesmo u potpunoj vjeri
ipak pozdravljamo razbistrenu situaciju i
veselim srcem čekamo novi sabor.

 

|

 

Farizeji. *)

ćina političara, političari iz ambicije, |z
|športa, a ima ih i iz profita. Odatle
Hrvatu ona
jer fali srca i ljubavi. Ne treba nam
daleko tražit primjera; evo nam ga
[pred nosom u dubrovačkoj klici!

#) Imselo le prošlog broja, jes već drugo biw| Dorbi», a pred koju godinu zvali
štampano. ga

da klika jedino za se čuva gragjanske
časti i sve pobjede upisuje u svoju za-
slugu. Je li sve to tako? A kad |nas
izcijediše kao lemun, tad nas odbiše
od sebe i dobaciše nam rukavicu; mi
prirodno dobačenu junački prihvatismo

otvoreno im kazasmo: ne bojimo

vas se!

| kad smo te riječi izgovorili, izmje-

rili smo njihovu težinu, proračunali
korake, koje će nam trebat preduzet i
spravili se na borbu, koju nam treba
izdržat. Uvjereni smo, da će naša bit
konačna pobjeda. Da, pobjeda mora
bit naša, jer nas ne vodi mržnja ni
inad prama nikomu, nego samo lju-
bav prama puku, iz kog smo nikli;
jer se ne bijemo za vlast ni čast, .ne-
go za ideju. Hoćemo narodnu slobo-
du i jedinstvo, nećemo ropstva!

Pa da klika nama, pravašima, ona-

ko podlo podvali, «da smo naručeni,
da ometemo sjedinjenje Dalmacije s
Hrvatskom. za koje se oni (?) toliko

Tužna je činjenica, da su naša ve-|decenija bore! Pitamo ih mi: je li to

poniženja, sramote, rugla,

 

godnim časom ili samo nepo-

mičnim stojanjem na tom sta
nowištu? Farizeji!

 

vili Nikši pl. Ghetaldi, koji je bio žrtvom
austrijanštine. Uvjereni smo, da će odriješiti
prosvjed zastupnika Perića, koji je, što mi
znamo, posve istinit, začepiti usta klevetni-
čim, a g. kanonik Crnica ne spada u našu
stranku, niti ima s njome ikakvog odnošaja.
Bogu hvala nijesmo nigda družili, kakvijem
osobam, koje bi bile sumnjive s kakve ten-
dencije, a mogu li to rijeti i naši protivnici?

Kršnjavi je jedna osoba, mi s njim ne
stojimo niti u izravnoj, niti u neizravnoj
svezi, On je član starčevićanske organiza-
cije u Zagrebu, s kojom mi nemamo posla,
osim simpatija i duševne veze sa Starčevi-
ćevom strankom prava, koja nam je najbliža
po mislima i osjećajma, jednaka dapače.
Zlobno je zato navaljivat na nas, radi Kr-
šnjavoga. Mi smo organizacija za se. Naše
težnje, naše mislijijednake su kod sviju,
ga. ih u Dalmaciji ima. Jednake su sa

ibenskim pravašima, jednake s Prodanom |

i Majstrovićem. Najveća naša dobrobit je
dobrobit hrvatskog naroda. Borba naša ide
za slobodom i ujedinjenjem svih hrvatskih ze-

| malja u jednu državu neovisnu od Nijemaca i

Magjaera ravnopravnu Beču i Pešti. Program
je naš bistar i jasan, konpaktnost naša čvr-
sta. Mi sporove Banovine ne uvlačimo koć
nas. Mi nećemo polutanstva i hoćemo pu
čku, seljačku, pravu, demokratsku politiku.
Tkogod hoće, da natruhne naš program, ta;

 

Mi kako hrvati osugjujemo takove poku-
se: želimo i mi da se od kompetentnih fak-
tora razvidi tanko ipo tanko stvar, i da se
ustanovi ko su bili provodiči smuče i bru-
ke (jer smo sjegurni po onomu što smo
odma iz početka izkazali, da će hrvati biti
pravedni u svemu, kako smo posve uvje-
reni) a kad nepristrana osuda pokudi kriv-
ce, koji su bez dvojbe talijanci, i kad bude
data narodnomu ponosu razložita i pravedna
zadovoljština, neka se na raboš i ta krivica
upiše, i nek talijanci priznadu da su takova
manjina da ne smijedu zapredati, nego tra-
žiti jedino od hrvatske velikodušnosti sve
one povlastice, koje bi se mogle dati bez
uštrba narodnog načela, pak meka im se
onda dogje u susret; ali prije nikako, a
ponadasve ne, dok još krvari ljuta rana koju
su nam u slijepom svojem bjesnilu žadali.
A Smodlakina «Sloboda», akademičari, i oni
koji su se oko «Dubrovnika» ponudili, neka
znadu da tijem ne samo ne čine nikakvu
uslugu današnjim svojim aleatima resolu-
cionašim, nego bacaju zublju razdora i va-
ljaju sve ono što su u ime sloge do danas
uradili, Cijenimo da i resolucionaši ovako
misle, jer bi drugčije bili grobari a me spo-
bornici hrvatske misli.

 

Zagrebačko pismo.

10/X.

Zagreb je drukčiji, nego sam ga ostavio.

Novih zgrada i palača sijaset, sve ljepši i
udobniji, elegantniji. Ali politika njegova
kao da je starinska, borbe i personalnosti
na pregršt. U hrvatskom se troboju još uvi-
jek zamotavaju cipele i prave kišobrani a i
denske je nose u kosi. Svijet sjedi u kafani