cijena je listu sa donađanjem u kuću ili s poštom na godinu K 5; na po
lji četvrt godine surazmjerno; za inozemstvo godišnje K 8 — Ko
! \e vrati list kad mu pretplata mine, smatra se da je predbrojen i za došasto
I polugodište.

a... a ej Sis CSN WM tt OEM

Ii

 

\ ===

 

=

U Redove!

u nevoljam, tad ih

nadasve — upalo je u oko, kako se

čevićeve stranke prava
slobodu i jedinstvo Hrvatske.

krajeva:

jema, ne žaleći truda ni troška u našu njegovi sljedbenici, vjerni njegovim na-
ičelima, jedini prijatelji puka, okupimo|plemenitoj Francuskoj mi od srca že-|
Da se što bolje učvrste u jaku ia-\se u jedno kolo, da našemu narodu(limo da se osvjesti i da u slozi i lju-\će li ono osuditi ovakovu borbu proti
Ibavi svih francuza gleda svoju sreću, nama, pravašima? Bojimo se. U toj
\svoju odmazdu od pretrpljenih gubi- \stranci Matasa, ne fali. On će njoj da-/
(lje pripadati, i učestvovat klupskim sje-
\dnicama i bezsramno sjedjet u sabor-|
\skim klupama. Samo će se koji stigjet'

prijestolnicu, naš lijepi Zagreb?

langu, da se još bolje organizuju!

što prije vide uspjeha svomu radu.
Starčevićeva stranka prava već do

sada organizovana je i dišiplinarna kao.
nijedna druga i zato rapidno raste. Svi Francuska.

nema k njemu u mrvu pravednosti u srcu imali eto se!nme i obranit. | mi smo u Dubrovniku
a gospodar neograničnom svjedoci onih smicalica, što ih je klika
vlasti ostaje glasoviti socialista i pro- | postavljala nekim nepočudnim joj pa-
tuvjerac Clemenceau, a uzanj zlogla- (trijotama, da ih učini mrtvim javnosti.
sni pokretač rastavnog zakona Briand. | Svaki se dan proti nama podižu iz ta-
da dovedu stvar do kra- bora junaka kompromitovanog pisma,
\najpodlije denuncijacije. Nas samo
biskupa i svećenstva iješi, da to sve rade Matasovi is-
ka, naići će na taki tomišljenici.

Matas kao narodni zastupnik član je

nisku potleušicu, već bezbrižno puše
Svakome — a našim protivnicima cigaretu u gospodarskom naslonjaču.
Pravaši! Nastavimo započeto djelo,
prigodom pouzdaničke konferencije Star- ako nećemo, da nas nazovu patrijoti
okupilo u bi- laži-pravašima. Naš neumrli učitelj, An- Oni eto hoće
jelom Zagrebu do 600 samih pouzda- | tun Starčević, cio svoj vijek posvetio ja, ali po izglednom i uprav apoštol-
nika stranke, do 600 odlučnih boraca za je dobru svoga naroda. Nije mogao skom ponašanju
\da dožive, da vidi narod svoj slobo- i mnoštva katoli
A zašto su se ti ustrajni pioniri Star-|dan, ujedinjen, ali zato ostavio gje nama otpor da će se ili sva zemlja naći u,
čevićeve nauke potrudili i iz najdaljih \na duši, da hrabro vojujemo do konačne | živom ognju, ili će se morati ti E EI «hrvatske stranke» i potpisač ri-
iz kršne Like i pitomog Sri- pobjede. A mi ponoseći se, da smo |šenjaci dati u razlog i me dovestit ječke rezolucije. Stranka ga je prepo-
ručila i za njegov se izbor zauzela.

Što će sad stranačko starješinstvo ? Ho-

Nek lizvojštimo njegova prava.
Organizujmo se dakle!

=. U DUBROVNIKU 27. Oktobra 1906.

it

GLASNIK STRANKE PRAVA u DALMACIJI.

 

I IZLAZI SVAKE SUBOTE. — POJEDINI BROJ STOJI 10 PARA.
Brzotisak DUBROVAČKE HRVATSKE TISKARE.
Odgovorni urednik VLAHO KELEZ.

uklanjaju,

stvari do skrajne skrajnosti. Velikoj

 

I. B.
i taka.

Jedna osuda.

 

 

Pretplata, pisma, dopisi i oglasi šalju se Administraciji lista. — Za zahvale
jlo, i priopćena plaća se 30 para po petit retku. Za oglase 20 para po retku a koji
se više puta tiskaju po pogodbi. — Rukopisi se ne vraćaju. Listovi nefran-

 

 

| kirani ne primaju se. — Plativo i utužljivo u Dubrovniku.

 

Što je nova po svijetu ?

Austrija.

Magiari su prije nego što su očekivali,
postigli ono, što su naumili polučiti u de-
legacijama. Grof Goluchowski ostavlja svo-
je odlično mjesto, što ga je zapremao dugi
niz godina. Što god traže, vladar će im dati,
\makar teška srca. On im sada žrtvuje mi-
\mistra svoga dvora, na koga bijaše vezan
\ dugogodišnjim prijateljstvom. Grof Golu how-
ski bio je posljednjih godina njegov naj-
bolji pouzdanik, od koga će se kralj vrlo
nerado odijeliti.

Rusija.

Na ruskom parobrodu «Almo», što boravi
u lizehoe (Danska) pobunila se momčad.
\ Mornari su navalili na kormilara i na ka-
petana. Kormilaru je uspjelo te je pobjegao,
a kapetana su ubili. Buntovnici su onda ra-
zorili blagajnu i sav namještaj na parobrodu.
U revolucijonarnoj organizaciji nema više
dišipline. Pojedine omanje čete ubijaju i
pljačkaju na svoju ruku i bez svakoga ob-

su njeni članovi zadahnuti istim duhom;

Plemenita ova zemlja, već je stotinu |

\svoga kolege, zastupnika-klevetnika, dok

zira. Sposobniji revolucijonarci došli su ve- |,
\ćim dijelom policiji u ruke; odali su ih sa-
imi njihovi drugovi, da mogu slobodnije
tjerati svoj zločinački zamat. Mnogi vogje,
koji su sakupljali novac u revolucijonarne
svrhe, pobjegli su s novcima u inozemstvo.
Revolucijonarci ne bi bili više kadri da za-
podjenu koju veću akciju. Kada se jedan
dvorski vlak na varšavskoj željeznici pribli-
žio stanici Gačina, nastade iz zasjede na
njeg pucnjava. Dvorski vlak pospješi brzi-
nu, te je tek stao na stanici Gačina. Ondje

svi na isto teže, teže na hrvatsku slo- godina da nazaduje, te se trza, i ako; Na 17. ov. mj. sudio je Šibenski o- \ostali neće, jer su srodni. Kad bi ga
bodu i jedinstvo! \se ne osvjesti pritisnut će je ropstvo. kružni sud  Matasu, narodnom za-|dakle stranka osudila, osudila bi samu
| sami protivnici priznavaju, da su Ko je vatren, ko duhovit, ko zauzetan stupniku i klupskom članu «hr- \sebe, osudila bi i svoje listove i ljude
nemoćni prema  Starčevićevoj stranci! kako francuz ? Ko je od njega domi- vatske» stranke radi denunci-|oko njih, u prvom redu klikinu «Cr-
prava, pa kad ne mogu drugo, nastoje  šljatiji, ko pripravniji na svako pleme- janstva proti našem pristaši, učitelju venu Hrvatsku».
klevetam, da.je omraze u narodu. \nito poduzeće, ko spravniji da sve Kristiću. Kako nam je to bila žica iz| Što misli gospar Pero, predsjednik
Ali ta gospoda prave račun bez krč-| pregori a za svako dobro ? Od Lju-|Skradina javila, osugjen je na 10 dana «hrvatske stranke» sa njenom čašću?
mara. Narod je već uvidio, da su svi devita XIV do danas ta je zemlja bila zatvora. Što li će reći o ovoj po svemu op-
ti klevetnici njegove varalice i pijavice provodić, uzor i u književnosti, i u! Doduše, po svijetu se i gorih do-|skurnoj ličnosti, na koju se osvrnus-
te da mu je jedino spas u Starčeviće- nauci, i u napretku, ali je nje nevolja gagja. Svaki se čas čita kakva senza- mo samo radi položaja, što ga zapre-

voj nauci. da je prekoračila uvijek preko prave i cija o kakvom «narodnom prestavniku», ma, i radi jednog jasnog primjera ne- se ustanovilo, da su nekoji vagoni proši-

Stranka prava u Banovini --rekoh razložite. granice, i to oi je. donijelo. koga. rad? kakvih «poštenih» djela čeka | poštene borbe, koja se vodi proti pra- šani od taneta puščanoga. Ko je bio u dvor-

i : 1 lg 7 ERE o : e o 3 skom vlaku, nije poznato. Odregjena je opća
organizovana je, ali — kako čita- silu nevolja i nesreća. Pobunila se, i po koja godina robije. Ali mi, u Dal vaštvu: Gačini

| I
i

vi a i : . a premetačina u
mo -— ona raširuje organizaciju u sva-|zaorila tako da je u svemu svijetu o-
ki kutić Hrvatske, te drži brojne skup-| djeknulo : bratimstvo, slobodu, jedna-
štine, gdje narod naoružava starčevi- kost; pak je prva mješte bratimstva
ćanskim osvjedočenjem za tešku borbu trpjela strahovladu Dantona, Marrata, njih nekako teško stigne ljudska prav-
proti ropstvu magjarskome. Robespierra ; mješte jednakosti dočekala da. (Nas, siromahe dakako lakše. Op.
Mi u Dalmaciji, moramo priznati, ni- je konsulat, nasilno carstvo Napoleo- slagara.) A to je baš razlog, da je ovaj Slava Jeleni Zrinjskoj.
jesmo radini kao naši sumišljenici u na, mješte slobode vigje svoja polja dogogjaj iznenadio ne malo našu jos; SOME PR Poeuiljo
Banovini. (Na žalost tako je. Op. sl.) uništena, svoje gradove razorene, a nost, premda ga oni, kojih se tiče, ziny, Iza iste bila je uzgredna skupština
Još regbi, da u našim redovima vlada | posred Pariza savezne vojske, koje su nastoje prikriti. “ma kojoj bi odlučeno da Starčevićanska o-
duh mrtvila stare stranke prava i nje- joj odredili uslove mira, koje su one Ponosniji bismo bili, kad u ovoj ze- mladina izdade proslov, kojega danas u
zinih matadora, kojim je samo bila eti- hoćele. Uz ista se je načela opet uzvr- mlji ne bi bilo takvih poštenjačina, ali prilog donosimo, a to prigodom prenosa
keta «pravaštvo», da lakše zavedu na- | poljila Francuska g. 1848, pak je do- kad ih jedan put ima, nek ih stigne kostiju F. Rakocia U sina Jelene Zrinjske iz
rod koji je tu čisto hrvatsku nauku čekala vladu slaboće i korupcije tre- ono, što zaslužuju. | zato nam je | Turske u Magjarsku. Ništa lijepšega, ništa
tig i : ' il: : \pohvalnijega nije mogla da učini naša di-
iiamah zagrlio. ćega Napoleona, i po drugi put Pariz | jednu ruku drago, da je sudačkom pre- |P omladina, a da se oduži pepelu slavne
Po je godine skoro, da smo imali je bio zauzet i njoj data tako krvava sudom žigosan ovaj denuncijanat, dok pokojnice. Mi se u duši ovom činu spo-
skupštinu, a nijesmo se sredili u redove. rana od koje igda ili nigda da se opo- nam je na drugu žao, što toliki mene od srca pridružujemo.

maciji, na to nijesmo naučni. Na ža-!
lost nije to s toga, što u nas ne bi | promuklo.
'bilo takvog materijala, nego za to, jer = Rie

Riječ imaju, ako im nije sad grlo.
| Maroko.

Ustaške čete navalile su iznenada na sul-
tanovu vojsku. blizu Mazagana. Zapodjela
\se bitka, koja je potrajala cijelu noć. Sul-
tanove čete izgubile su preko sto ljudi, i
napokon su se spustile u bijeg. Ustaše i-
madu takogjer velike gubitke.

Domaći pregled.

Zagrebačko pismo. :

24/XI.
Taman sam položio ispit pak mi je ne-
kako lakše, da se sada pozabavim stvarima
u Hrvatskoj, ako inače i nemamo Bog zna
što nova. Najskorija novost bila bi instala-
cija rektora Bauera, potpresjednika hrv str.
prava, i demostracije koje su tom prigodom
upriličili djaci naprednjaci istome. Delegirci
naši ipak su odvezali uzao na jeziku. Nu,

 

=a=

 

U Dubrovniku i u Zadru nešto se \ravi: ona je izgubila dvije goleme, ostali lupeži tugjega poštenja Realizam na svome vrhuncu. rodi ečtvaji svinge Bi Dove udi
počelo, ali. to je malo. Moramo da- bogate i napredne pokrajine. Sakata iilslobodno vrše svoj lijepi zanat.\ Ovih dana dadoše naprednjaci «finu» aa oR mkgg- zvonom ..
ije nastaviti' prema zaključcima glavne na polu razorena uz uprav viteškog Baš gospodski posli! |svjedodžbu svoje naobrazbe. Njihov razvi- Homer rekao. Sve ono maklapanje, da će
»kupštine. \priegora ona je platila ogromni ratni, Veseli nas dakle ponavljamo -— | kani liberalizam počeo je da djeluje. A kako?  Magjari uzeti u obzir u industrijalnim pita-

Pravaši bili su vazda spremni na rad; |doprinos, ne samo nego je procvala, i uzrok osude i njegovo članstvo re- Sramotno i gadno ! Prigodom inštalacije dr. njima Hrvate, ne znači ništa. Uzeti će ih u
pravaštvo i nesebični rad za puk iden- osnažila se, i staro poštovano ime u zolucionaške stranke. | Bauera za rektora Zagrebačkoga Sveučilišta obzir, rekao je Košut, koliko se to obazire
ični su pojmovi. Narod je lisiom pri-|svim stranama svijeta opet zauzela. Ali, Uzrok je osudi denuncijacija (i io | naši RONE poli M Pr ex lege. A što znači kod nas zakon, mi to
onuo uz tu stranku, jer je na barjaku kako da je tolika sreća pomutila joj ona najniže vrsti) proti svom politič« Sataciji, jr da S o ss svi znamo, on znači malo. Starčevićanci su
njezinom lo napisano: Hrvatska a ia: diše : a sai o , dije PP _ | obdržavali nekoliko skupština, koje su bile
] staja apisan mozak; jer što vrijedi to sve, kad u kom protivniku. | na to spadaju ljudi, na» demonstrirati, što se usudilo imenovati |inpozantne. U Zagorju se šire nekakovi
Hrvatima! kući eto plamti nemili požar razdora, koji u narodu hoće, da prvu riječ vode. rektorom učitelje teologije, koja i ne «spa- proglasi, koje možete čitati u «Hrv. Pravu»

Ali veliku vojsku treba uredit. Ona |koji će vas taj napredak uništiti i možda! A kad to rade oni, koji su zvani, da|da» megju sveučilišnim naukama. Ali ne a koje je sastavio, po svoj prilici, famozni
se mora razdijelit na čete s ljubljenim |joj pripraviti i po treći put navalu du- u svemu prednjače, pa i u poštenju, | ostadoše pri tome, nego dapače dodjoše u| Kerempuh Pero Magdić. Na universi još
vogjama na čelu; nek je preglednija,|šmansku da ju sveosve porazi ? Zane- što .će tad radit ostali, koji idu za NEO ; tee Je E E imao _da| uvijek agitacija živa. Inače nova ništa, jako
nek se zna, koliko je koja jaka i što šenjaci, a takvi su vam irancuzi meka ma. Kakvi će bit vojnici, kad su takvi (Po miss rme «dolje oi I si Šo upada što Sepllo još ME P
kojoj fali. Zato organizujmo se svuda!|srca a vruće krvi, oni bez ikakve nuž- generali? Ne bi li se to dalo nazvati i tako dereći se O ER ti. |

Ne odgagjajmo, da nas vrijeme ne|de stvoriše zastavni zakon, koji odu: demoralizacijog javnosti? Ali sva je uer pak prosbori velikom broju prisutnih |
zateče neprepravne. Onda bi bili od- zimlje katolicim svako pravo vjersko, sreća, da naš puk ima sasvim oprječne |starčevićanskih akađemičara i ostalim. Tre. Pišu nam:
govorni pred narodom, koji nam po-|te će po zakonu do mjesec dana biti nazore od ovakove gospode o dopuš- ba spomenuti da su naprednjaci demonstri-
vjerenje nudi. lišeni dohodaka, imetka i crkava ? Kaže|tenom i nedopuštenom, o moralnom j|rajući pretili dr. Bauera do njegovog stana.

iz Trebinja.

Na 14 tek. mj. imali smo malu ali veo.

ma lijepu svečanost, blagosov naime nove

\erkve sv. Mihajla na katoličkom  grobištu.

Borba za potporno društvo. (Na 9. sati u jutro krenula je svečana pro-

Kako čitamo u «Hrv. Pravu» ove će go- |cesija iz crkve matice na groblje u prisu-

dine stupiti starčevićanski akademičari u|stvu više svećenika i lijepe kite katoličkog

borbu sa naprednjacima glede potpornog trebinjskog puka, od trebinj-

društva. \ske hrvatske glazbe i školske djece. Blago-

Naprednjaci, razumije se, korteširaju sa \sov je obavio prečasni mjesni nadpop Dum
lažima i klevetami, te su već izdali jednu j i

I ovakovu mladost nazivat narodnom uzda-

 

Ne oklijevajmo; što prije, to bolje.
Vrijeme će malo jače prodrmati nesret-

se, istina je, a zašto se katolici. ne|nemoralnom, o prostomu i uzvišenom. nicom. Piui.
prilagode zakonu, ali ona vlast koja|On se sigurno ne bi služio ovakovim
je od Boga postavljena, da tumači sredstvima, jer se zgraža i na samu
što je dopušteno i što nije, svećano
je izjavila da katolici taj zakon ne smiju
hoće, da njegovi zastupnici bu- | po duši poprimiti. A

 

pomisao.

Dakle, gospodo, ako ko neće, da
puše s vama u isti rog, mora ga se
svakako uništiti. Lijepo, plemenito! Ne
može li ga se nalijepe maknut i one-
mogućit, onda se nastavi adni ma-
nevri u formi laži, kivi SeČAT Da: ljer im se već i megju. omladinom, koja i
jacija. | to rade sve sami rukavicaši,
se pri- cvikeraši i cilindraši. Drugoga bi se do-
i ako|

kad se dogje do
narod