Br. 274

PRAIA CATEMA MR

U DUBROVNIKU, 21. Maja 1910.

 

Cijena je listu sa donašanjem u kuću ili s poštom na godinu K. 6; na po
za inozemstvo godišnje K. 9
smatra se da je predbrojen | za došasto

| četvrt godine  surazmjerno;
ne vrati list kad mu pretplata mine,
polugodište.

Hrvatski Sabor.

Počela je tamo rasprava o izbornoj
reformi. Starčevićeva je stranka odma
iz prve ustala muževno da pobija no-
vi zakon, ali nije bila sretna da se u-
važe, ne nje izmišljotine, nego tvrdi
nje dokazi koliko je opasna, ubitačna
za hrvatski značaj mile nam  domovi-
ne. Stari zulumčar Khuen Hedervary,
koga se je zemlja nakon dvadeset go-
dina nasilja oslobodila, koga su ma-
knuli kada su nevine žrtve legle stri-
jeljane u grob, da brane narodne sve-
tinje, koga su otposlali, kada već nije
bilo druge, nego ga ili maknuti ili po-
dignuti vješala da tamo zaglave stoti-
ne; taj usilnik, koji je na se navukao
mržnju i proklestvo svijeh, koji mu
nijesu bili ovisni, preko  dostojnoga
svoga prestavnika bana Tomašića ze-
mlji je narinuo ovu izbornu reformu,
koja nije drugo nego veoma pogorša-
na njegova reforma od godine 1888.
Biva, kada je te godine zloglasni ban
vidio da mu se banska stolica koleba
on razdijeli na taj način kotare, dade
pojedinijem kotarima i gradićima ta-
kove pogodnosti, kako bi čisto hrvat-
ski elemenat izvukao tanji kraj, a ra-
zorni elementi hrvatske kompaktnosti
dobiju nekoliko mandata, koji im ne-
bi mogli pripasti kada bi se jednakom
mjerom svakomu pravda krojila. Nova
pak izborna reforma stoji na istoj po-
dlozi, ponavlja svu staru nepravdu; a
ako je pomnožala mnogo broj izbor-
nika, tijem nije uklonila ništa od ne-
pravde, dapače je pomnožala, jer do-
šla u susret da se razorni elementi či-
stoga hrvatstva i još bolje afirmišu, i
da se to jače bane koliko su u do-
movini. mogući. Nje će posljedica biti,
da će se podvostručiti u domovini

God. VI.

NMM

 

 

— Ko

 

IZLAZI SVAKE SUBOTE. — POJEDINI KROJ STOJI ti to PARA.

Brzotisak i vlasništvo DUBROVAČKE HRVATSKE TISKARE

Odgovorni urednik FRANO SCHICK.

Pretplata i oglasi šalju se
zahvale i priopćena plaća se

 

 

.

smetnja i smutnja, beskrvni gragjanski
rat, a da će bahali Magjar opet imati
mnogobrojne svoje prirepine, koje će
mukom i strahopočitanjem gutati sve
stare povrijede i nezakonitosti, nevolje
nagode i sve nove nepravde, koje će
ti omraženi susjedi i samosilnici i u-
naprijed na Hrvatsku vršiti. Nova je
reforma strašno pogoršana, jer da po-
godi izvjesnoj želji ide da digne pa-
sivno pravo izbora najboljem skupu
u inteligenciji hrvatskoj, učiteljima, pro-
fesorima, javnijem bilježnicima. Ta po-
znato je u našoj domaćoj povjesti da
su baš ponajbolji naši književnici i
političari bili profesori i učitelji, da su
zapremali vazda i danas zapremaju ta-
kovo časno mjesto, da bi trebalo baš
stvoriti zakon o pasivnoj njihovoj iz-
berivosti, kad nebi postojala; ali stvar
je poznata, gdje strast vlada razbor ne
dopire, i novi zakon unicum svoje
vrste isključiti će ponajbolje hrvatske
spobornike sa političkoga poprišta, i
raširiti će vrata ko ti to zna kakovi-
jem elementima. A nedosljedno u to-
me, kako i u svemu, dopušta sveuči-
lišnijem profesorima da budu izabrani.
Vrhunac je pak nasilja i korupcije taj,
da zakon mora biti usvojen onako ka-
ko je predložen; a još suviše da i
Tomi nevjernomu dokaže okrutno svo-
je nasilje po $ 46 zakon ima retroa-
tivnu snagu, jer ulazi u krepost odma
prije novijeh izbora i siluje profesore,
učitelje, bilježnike da ili se odreku
mandata, ili otpuste svoju službu.
Naša će stranka naravno upotrebiti
sva parlamentarna srestva, sve dopu-
štene načine, da se opriječi nakazi iz-
borne reforme, koja niti je opća, niti
je tajna, kako bi zahtijevala pravica i
razlog, koja protunarodnom geometri-
jom istančava i tako dosta slabe redo-

 

ve pravijeh hrvatskijeh spobornika, ko-
ja ide za tijem da zaveže usta onijem
te su se do danas istakli vanredno u
obrani narodnijeh pravica; naša stran-
ka neće u tome da ludo paradira u-
mjetnom opstrukcijom, nego stvarno,
ponosno i umjereno iznaša sve nevo-
lje sadašnje i buduće; ali na žalost i-
pak će reforma prodrijeti: jer pravaši
koji su u koaliciji mučati će i progu-
tati i ovaj gorki zalogaj (ta tomu su
već naučni, jer su ih sijaset progutali;
stranka uz Milu larmat će nešto i vi-
kati toliko da se reče e je nešto ra-
dila, pak će uz ostale i tako će oga-
vna nepravda i razbojnički atentat na
narod proći po volji svijetloga bana i
oberbana ministra Khuena. Jedna nas
tješi u tolikoj nevolji: a to je, da su
zastupnici starčevićeve naše stranke do-
rasli da stvarno i muževno raskrinkaju
sve zapletaje i zamršeno pletivo naro-
dnijeh protivnika: njihovi obrazloženi
razlozi i dokazi neće zaista otići ne-
tragom, nego će kad li tad li osvije-
stiti narod i oživjeti Hrvatsku. A s dru-
ge strane otvoriti će mu oči, kad vidi
da danas pobijaju ono što su negda
zagovarali neki, kako Amruš i drugi,
jer je tako data parola; a nadasve
značajna interpelacija kako je mogla
hrvatska izborna reforma biti predme-
tom magjarskoga ministarskoga vijeća,
i tijem opet priznata*podregjenost hr-
vatske u svemu i po svemu magjar-
skomu nasilju. | ne samo da su se u
izbornoj reformi istakli naši zastupni-
ci, nego u svemu onomu što utišti
naš narod i njegovo moralno i mate-
rijalno dobro.

Spominjemo krasnu interpelaciju g.
Novaka, koji je istakao u ovijem baš
časovima, kad naš kralj u dubokoj
svojoj starosti hoće da pohodi svoj

 

a koji se više puta tiskaju po pogodbi. —
nelrankirani ne primaju se. —  Plativo 1 utužljivo u Dubrovniku.

Administraciji. Pisma dopisi Uredništen. — ze |
30 para po petit retku. Za oglase 20 para po 0)
Rukopisi se ne vraćaju. Listovi

 

narod u Herceg-Bosni, pravo Hrvatske
na te zemlje priznato u mnogobrojni-
jem spisima i u najsvečanijijem prigo-
dama; spomenuo neprestane vapaje o-
voga naroda i davnu svoju privrže-
nost vladajućemu domu, zapitao je,
kako je to da hrvatski ban ne ide uz
kralja na taj posjet, te ako je to hoti-
mice i znano propustio da ga se po
ustavu optuži. | zast. je g. Supilo u-
stao za to, i pohvalno razložio tom
zgodom, kao takogjer u kugjenju vla-
de i puzave koalicije, te zaslužio svako
priznanje.

Ali i Supilo i Novak primili su kako
odgovor, po ustima bana ove pora-
zne riječi:

»Po pozitivnom zakonu Hrvatska i
Slavonija (Dalmacija naravno više ne
postoji niti teoretično!) čine sa Ugar-
skom jednu državnu zajednicu, ne sa-
mo spram inozemstva, već i monarhi-
je, pa je prema tome samo jedna ra-
prezentacija. Posao će biti raprezenta-
cije hrvatskoga sabora na zajedničkom
saboru, da sačuva prava naroda, (što
neće biti do vijeka i dok postoje go-
spodari Magjari) kada će se raspravljati
o pripadnosli Bosne« ... (Pitat će ih
isto kako su ih pitali kad je slijedila
aneksija). Grozno je gledati, kako naj
veći faktor u zemlji bagateliše naro-
dnijem svetinjama; ali ima i pravo kad
ogromna većina haje i ne haje za to.
Kad ta većina nastoji rječetinama, bu-
kom i vikom zamuknuti zast. g. Tom-
ca, koji ustaje pravedno rasrgjen i pi-
ta kako je to da Magjari stavljaju i
dižu banove svoje eksponente, kako
je istinski naglasio isti ministar We-
kerle, a ne osvrću se nimalo na želje
naroda i zakonitog mu zastupstva, mje-
šte se u obim slučajevima pridružiti
razložitom prosvjednom glasu skroz

 

patrijotičnom, pak došao ma bilo s
koje strane.

Iz svega što smo iskazali očito je
da većina (a to je žalosno) hrvatskog
sabora boluje na izlječivoj rak-rani,
koja će ju crvotočiti sve to više dok
ne skapa i sramotno propane. Nu je
još žalosnije da će narod u toliko sve
to više moralno i materijalno propa-
dati, a možda i sveosve propasti ne
okrenu li stvari drugijem smijerom.
Mi uhvamo da hoće, i da neće dobri
Bog zapustiti milu domovinu.

U istoku tutnji.

Arbanaški ustanak i ako je popuštio iza
nekoliko krvavijeh bitaka, nije ugušen niti
je svladan, a docna će se posve i svladati,
jer će nastati četovanje, a ovomu ako igdje
tamo je zgodno tlo, jer je sredina Arbani-
je puna šuma, planina, klanaca, tijesnaca i
t. d.; dakle najprikladnija strana četovanju.
Da će Visoka Kapija veoma trudno uvestiti
red, vidi se po tomu, jer noću šalje vojske
i džebane, po čemu je očito da je velika
množ ustanlija, koji sad nestaju u jednome
kraju, da se u drugi pojave. | s druge stra-
ne ova je pobuna veoma pogibeljna turskoj
Carevini, jer ustanlije su zapuštili zemlje,
radnje, a neprestane vojske, juriši i progon-
stva a nadasve palež prouzročiti će silni
glad, koji će opet učiniti da odmetnici
posve pobijesne. Naravno, tolika vojska i
ratne priprave pozobati će na hrpe megje-
dija, i ogromni_dug i njegove posljedice
prijete raspom turskoj carevini. Ali nije sa-
ma Arbanija, koja zadaje silu glavobolje
turskom carstvu, nego i Arapska, gdje joj
ustaju Arapi i neće da budu više nje po-
dložnici, a nadasve Kandija, koja je sada
priznala svojijem kraljem grčkoga / kralja.
Ima godina da se vuče kako zla godina pi-
tanje toga velevažnoga otoka, a da se ipak
do kraja došlo nije. Netom su se Krećani
oslobodili turskog iga, odma su proglasili
svoju pripadnost grčkoj kraljevini: nu ipak
je ta njihova želja ji odluka ostala jalova,
jer su se opriječili njihovoj odluci Engle-

 

 

 

PODLISTAK.

Harakteri u Manzonijevim
(12) nVjerenicima“*,
Prof. W. baron Ljubibratić.
podiia oholosti i prezira prama slabim i

podči im, pokazuje se laskavac i ulizica
nn silnicima i mogućnicima. Kori svoga
rogjaka, što prigovara načelnikovim nazo-
rima; duboko se klanja španjolskom ka-
štelanu; preporučuje se dobroti i uplivu
Innominata; hvali se i hvasta, da je ne
samo prijatelj već i zaštitnik kapucina. Fra
Kristoforu, koji igje k njemu da mu ukroti
srce, govori s hinjenom naklonosti: »Neće se
nikada dogoditi, da će jedan kapucin osta-
viti ovu kuću, a da ne okusi mojega vina,
ni jedan bezobrazni vjerovnik, a da ne o-
kusi drva mojih šuma«. Nego iz okolnosti,
što zajedno mješa kapucine i bezobrazne
vjerovnike, možemo zaključiti, da njegovo
toliko razvikano prijateljstvo prama sveće-
nigima nije drugo nego prosta himba. Na-
vikao da mu se svi klanjaju, da svi strepe
pred njegovom osobom, ne trpi prigovara-
nja niti opazaka od nikoga. Jedini, koji se
usudio da stupi preda nj, da ga a
molbama odvriti od daljnjega proganjan

:

 

gore dolje, mjeriti dvoranu, u kojoj se odi-
grao onaj novi neobični prizor. Žestio se i
sramio, nije se nikako mogao smiriti, što
je jedan fratar na nj navalio na taki način.
Snovao osvetu, ovako onako, ali mu se ni-
jedna osnova nije svigjala; mislio je, kako
će u isto vrijeme zadovoljiti i svojoj strasti
i svojoj — tabože — uvrijegjenoj časti.
Kadkada čujući, gdje mu u ušima zuje one
zlokobne riječi, pala bi mu sila, i u malo
da ne bi svrgnuo s uma misao o tom dvoj-
strukoin zadovoljstvu.

Slijedećega dana iza prizora s fra Kristo-
forom, kad se razabrao od straha i u srcu
mu ostala samo srditost i sram radi one
prolazne slaboće, pozva najpouzdanijega od
svojih sluga da se s njime dogovori, kako
će zadovoljiti svojoj strasti i svojoj osveti.
Da će najbolje polučiti svoju svrhu, ako
dade ugrabiti Luciju, o tome ga podli sluga
lako uvjeri, i oni dvojica dugo vremena pre-
tregahu sve zgodne mjere, kako će podhvat
najbolje uspjeti. Kakovo je mnenje imao o
svojoj sili i moći, najbolje razabiremo iz
njegovih riječi. Dok je u svojoj kuli čekao,
da se bravi povrate s ugrabljenom Lucijom,
ovako govoraše sam sobom; »Hotio bih
samo anati, koga će spopasti želja da dogje
amo gore vidjeti da li ima ili nema ovdje
kakova djevojka, Neka dogje, neka dogje
taj smet, lijepo ću ga dočekati. Neka
fratar, neka dogje .. . . Pravda? Pak, pravda!
Načelnik nije dijete niti lugjak. A u Milanu?
Ko se brine u Milanu za njih? Ko bi ih
slušao? Ko zna za njih? To su kao izgu-
bljeni ljudi na zemlji; niti im je ko gospo-
dar, niti su čiji.. «

Ove riječi, koje potpuno odgovaraju duhu | pak strane

vremena, najbolja su ilustracija onim nesre-
tnim društvenim prilikama, kad je nevoljni

dogje|i Don Rodriga na

narod bio prezren, gažen, llačen gore od
nijeme zvijeri.

Koliko je bezobrazan pred slabim, toliko
je Don Rodrigo podal pred pogibelji. Kad
mu se izjalovio pokušaj, da ugrabi Luciju,
posla odmah dva svoja brava glavaru sela,
koji mu bez ikakovog okolišanja narediše,
neka se dobro gleda, da ne bi prijavio na-
čelniku što se bilo dogodilo, kazao istinu,
kad bi bio upitan, brbljao ili poticao br-
bljanje seljaka, ako mu je milo umrijeti od
naravne smrti. Premda je pred svojim ro-
gjakom vikao: »Što se tiče pravde, ja joj
se smijem«, ipak naloži svojim slugama da
se propitaju i da mu jave, što se o grabe-
žnom pokušaju govori po selu. | nije mu
bilo baš najugodnije, kad mu se saopćilo,
da su svi u jednoj stvari složni, da su na.
ime u tom poslu upleteni i njegovi prsti.
I odatle cno neobično ulagivanje načelniku,
da bi ga u slučaju potrebe imao na svojoj
strani.

Fra Kristofor, koga on tolika preziraše,
ali koga se u svojoj duši silno bojaše, bi:
jaše spazio Luciju iz one tako strašne po-
gibelji i poslao je u Moncu. Don Rodri-
gova mržnja prama kapucinu naraste još
više i upotrebi sav ugled, sav svoj upliv,
da se fratru osveti. Spomenuti rogjak Atilije
ispriča grofu stricu sukob izmegju kapucina
svoj način, koji odmah
shvati, da se mora zauzeti za nećaka. Nego
kako da se najbolje za njega zauzme, u
tome ležaše svaka poteškoća. Radilo se, da
u toj očitoj borbi njegav nećak, Don Ro-
drigo, ne podlegue, što se moralo svakako

 

 

oni boravili. Sve što se dakle moglo učiniti
protiv fra Kristofora, bilo je, da ga se o-
daleči iz Peskarenika. To je pak visilo od
volje oca državnika i stoga ga uzroka stric
grof pozva jednoga dana na objed. Kad se
digoše sa trpeze, zamoli ga, da s njime
pogje u drugu sobu, gdje mu uz značajne
stanke stade pripovijedati o fra Kristoforu
i svojem rogjaku Don Rodrigu što bijaše
čuo od Atilija, svoga nećaka, Premda je
otac državnik dobro shvatio, kamo ciljaju
te riječi staroga grofa, premda je u sebi po-
mislio: »Obične stvari: kada koji jadni fra-
tar smeta vama ili kojemu od vas, ili vam
je na putu, odmah, ne brineći se, da li ima
pravo ili krivo, starješina ga mora ukloniti«,
ipak da se ne zamjeri toli uplivnom go-
spodinu, obeća mu, da će učiniti što želi.
I jedne večeri dogje iz Milana u Peskare-
niko jedan kapucin, noseći umotak za oca
gvardijana. To bijaše naredba za fra Kri-
stofora, da pogje u Rimini propovijedati ko-
rizmu. U pismu na gvardijana bijaše napu-
tak, da mu pripeli, neka više ne misli na
poslove, koje je možda započeo u mjestu,
odakle mu bijaše otići, i da se s nikim ne
dopisuje. Kapucin ga iz Milana imaše pra-
tit na putu. Slijedećega jutra bijaše fra Kri-
stofor na putu za Rimini.

Vijest o premještaju fra Kristofora u ve-
like razveseli Don Rodriga, jer ne samo da
se je osvetio ponositome fratru, već Luciji
oteo onu jedinu osobu, koja je mogaše u-
spješno braniti. Nego druge prilike dopri-
niješe svoj dio, da se njegova strast raspali
do skrajnosti. To bijahu vijesti, koje mu

zapriječiti radi ugleda cijele porodice. S druge | dogjoše iz Milana i Monce, da je Renco u
strane svećenstvo i redovno i svjetovno | Milanu sudjelovao u buni, da ga je pravda
nije nimalo padalo pod svjetovnu oblast, i|bila uhvatila za vrat, ali da se je on oteo
to ne samo osobe, već i mjesta, gdje su|pravednoj kazni i da ga je nestalo iz Mi-

lana. Iz Monce im Griso donese vijest, da
se je Lucija zatvorila u samostan, da tu
živi kao koludrica, ne stavljajući nikada
noge preko praga, dapače da službi božjoj
prisustvuje za rešetkom jednog malenog
prozorčića. Nego Don Rodrigo nije voljan
da sam radi, jer provala i otmica iz jednog
manastira, to je odveć tvrda kost za nje-
gove zube. On traži stoga saveznika, i dok
je bez ikakvog obzira, bez ikakvog smilo-
vanja i milosrgja prama slabijim, igje k /n-
nominatu, pripovijeda mu sav dogagjaj, u
lagiva mu se i klanja, ponizno moli nje-
govu pomoć, Innominato mu obreće svoju
pomoć, a Don Rodrigo sav veseo čeka u
spjeh tog novoga pokušaja, uvjeren, da sada
neće niko izbaciti Luciju iz njegovih šaka.
Nego se dogodi baš protivno od onoga,
što on iščekivaše, Milost božja gane /nno-
minatovo srce, koji se baci pred noge kar-
dinala Borromea, da mu iskali svoje jađe,
i kao odmazdu za svoje zločine oslobagja
Luciju, koja je već od jednog dana u nje-
govom dvoru.

Glas se o tom obraćenju, o tom pokaja-
nju pronese cijelim kotarom Leka, dopre
i Don Rodrigu do ušiju i ošinu ga kao
grom s vedra neba. Od straha pred mogu-
ćim posljedicama, jer je svak juvno i očito
govorio protiv njega kao začetnika otmice
iz samostana, zavuče se u svoj dvor, za
okruži se sa svih strana svojim bravima,
te napokon otputova u Milan. Što ga ta-
kogjer potjera iz svoje kule, bijaše i glas
da kardinal dolazi. Pred njim pobjegne kao
bjegunac, »kao Katilina iz Rima, psujući i
kuneći se, da će se skoro vratiti u drugom
liku, i ljuto se osvetiti«, (Sujedi.)