Br. 610.
Gradska kronika.

Boži6. Svoj gospodi predbrojnicima i či-
taocima svesrdno čestitamo  radosne Božićne
blagdane.

Slavlje u školama prigodom na-
stupa na prijestolje novog nam Via.
dara. Sve ovdješnje srednje, gragjanske i pu-
čke škole sa učiteljskim zborovima 'u prošastu
su nedjelju .prisustvovale u zavodskim crkvama
svečanoj službi Božjoj sa »Te Deum“, prilikom
početka sretnog . vladanja novog nam Ćesara-
Kralja, Njegova Veličanstva Karla I.

Nakon toga u školskim su prostorijama o-
držali upravitelji govore, prikazujući svojim uče-
nicima izgledno djelovanje novog nam Vladara,
kao učenika, kao vojnika i kao vrsnog vojsko-
vogju, te Njegovu hrabrost, odvažnost i dobrotu,
osohito pregnuće i srčanost i na samim krvavim
ratištima, gdje sim glavom hoće da predvodi i
pregleda. Bje zaključeno sa jednodušnim trokrat-
nim : Živjelo Njegovo Veličanstvo Ćesar nam i

 

Kralj Karlo L.!

Poklonstvene brzojavke. iz našeg
su grada bile otposlate dneva 8. o. mj. još i
slijedeće poklonstvene brzojavke: Ć. i K. Dvor-
skoj Kancelariji, Beč: Molim  podasterite pred
Prijestolje Premilostivoga Cara i Kralja Karla,
kojega imadoh rijetku čast upoznati godine 1907.
ovdje u Dubrovniku, moja najponiznija čestitanja
i uvjerenje moje čvrste podaničke vijernosti. Bog
poživio, blagoslovio i upravio mladoga nam ljub-
ljenoga Vladara putem Istine i Pravde. — C. i
K. Dvorski Kapelan, Kanonik Crnica.

— Njezino Ćesarsko i Kraljevsko Visočan-
stvo, Prejasna Gospogja Nadvojvolkinja Marija
Jozefa — Beč, 1., (Augarten): Spominjući se uvi-
jek zahvalno velike dobrohotnosti Vašega Viso-
čanstva prema meni, osobito što me usreći upo-
znavši me još godine 1907. ovdje u Dubrovniku
s milostivim sinom Svojim, današnjim posvećenim
Carem i Kraljem Karlom, molim smijerno Vašu
Visost, da se udostoji primiti moja najsrdačnija
čestitanja i uvjerenje moje najvjernije odanosti,
dok ću ja, prinoseći Svetu Beskrvnu Žrtvu, uvi-
jek moliti Svemogućega, da pod Svojim Svetim
okriljem drži našega Premilostivoga, ljubljenoga
Cara i Kralja. — Ć. i K. Dvorski Kapelan, Ka-
nonik Crnica.

Na ovo je stigao dneva 16. o. mj. brzojav
u hrvatskom jeziku, sljedećeg sadržaja:

Prečasni Gospodin Kanonik Don Jozo Cr-
nica, Dvorski Kapelan, Dubrovnik: Njezino Ćes.
i Kr. Visočanstvo Prejasna Gospogja Nadvojvot-
kinja Marija Jozefa zahvaljuje Vam najsrdačnije
na iskazanim čuvstvima odanosti i privrženosti
prigodom stupanja na Prijestolje Njegova Apošt.
Veličanstva Karla I. — Altgraf Salm.

(Ovo je drugi odgovor u hrvatskom jeziku,
što dolazi u Dubrovnik. | ovo je vidljivim zna-
kom, kako ljube nas Hrvate. Ur.)

Svečana akademija kod 00. Do-
minikanaca. Prigodom Vil.-stote obljetnice
potvrde Dominikanskog reda priredili su jučer
u večer mjesni dominikanski bogoslovi vrlo u-
kusnu akademiju, uz sudjelovanje franjevačkih
bogoslova. Akademija je bila brojno posjećena
od svećenstva i gragjanstva. Pojedine su tačke
vrlo obilnog programa izvedene u redu. Osvr-
nut ćemo se potanje u narednom broju.

Pomen-veče dum Gjura Pulića.
Čujemo, da će mjesno katoličko društvo »Boš-
ković«, vijemo svojoj zadaći, da megju svojim
članovima i u široj publici širi katoličku pro-
svjetu, držati do koji dan pomen veče na počast

dum Gjura Pulića, uzor-svećenika,
roduljuba, pedagoga i književnika, a to prigo-
dom njegove 100-obljetnice rogjenja, koja se
je navišila dne 14. ovoga mjeseca.

limenovanje. Naš prijatelj, vrijedni g.
dr. Božo prof. Cvjetković, član-dopisnik ć. k.
austrijskog muzeja u Beču, imenovan je 'i čla.
nom &. k. austrijskog orijentalnog i prekomor-
skog društva.

Na odličnom imenovanju svesrdno česti-
tamo!

Bebrodinstva prigodem božić.

dijeli se danas kod ove općine više potpora na
uhar siromaha, a osobito na uhar udovica i si
ročadi palih ratnika. Potrebiti novac za to na-
makla je dijelom ista Općima od vlastitih redo-
viti i izvanrednih srestava, a dijelom ih pokrila
plemenitim darom od K 1500:—, što ga je pri-
mila od velecijenjenog g. ministerijalnog savjet.
nika Otomara Svobode, kao utržak od uglevlja
darovana od tvrtke za industriju drvlja u Tesliću

:
:
:
ž

tiilililili E$IŽzrxićGiiIRLL Li.

»PRAVA CKVENA FHKVATIORA

odiish zatim nosili u bolnicu u Hercegovinu.
To je maime on nesreća, kad se je strovalio |
kamen te probio baraku.

Upravitelj je naše Općine primio tim g:ovo-
dom slijedeće pismo : Vrlo poštovani Gospodine
Općinski Upravitelju ! Od mnoge službene duž-
nosti suzdržan, žalibože nijesam našao vremena
nego samo danas, da iskažem moju najđublje
osjećanu i najlopliju hvalu za sklono i iskreno
saučešće, koje su vrlo poštovani općinski prestav-
nici i stanovnici općine Mlini od Župe prilikom
smrti mojega nećaka, ć.ik. poručnika Edmunda
Ehlera, s darom cvijeća i s bezbrojnim učestvo-
vanjem pri pogrebu dokazali.

Izrazujući Vam moju najtopliju hvalu, mo-
lim Vas, vrlo poštovani Gospodine Općinski U-
pravitelju, da izvolite razglasiti moju najsrdačniju
hvalu i svim milim stanovnicima dotičnog mjesta.
— Velepoštovanjem : Emil von Konek-Norwall,
c. i k. fregatni kapetan, zapovjednik Njegovog
Veličanstva broda »Aspern«.

Čitulja. U ponedjeljak je preminuo g.
Ljudevit Dalleore, ć.k. sudski viši oficijal u m.,
u 61.0j godini života, vrlo dobar čovjek, uzor-
domaćin. Dosta je godina službovao na mjes-
nom ć. k. Sudu. Prošle mu je srijede ujutro bio
priregjen lijep sprovod.

 

Vječni mu pokoj! Ucvijeljenoj obitelji i
svojti naša sućut.

 Brzojavi

bečkog Korrespondenz-Bureau.

Korak predsjednika Wilsona za
mirovne pregovore.

BEČ, 22 decembra 1916. Waschington: Wil-
son upravlo je na sve ratujuće države brzojavnu
notu, u kojoj ih potiče, da obznane svoja mni-
jenja o uvjetima, koji bi morali predhoditi ko-
načnim mirovnim raspravljanjima. Predsjednik ne
predlaže nikakov mir, već samo istražuje, da svi-
jet sazna, koliko bi mogao biti blizu mir. Pred-
šjednik bi bio sretan, kad bi u tome mogao da
posluži, pače kad bi mogao da preazme inici-
jativu.

Uspjesi na istočnom ratištu. — Na.

talijanskoj fronti nema osobitih
dogogjaja.

BEČ, 22/12, 2:30 pop. ;

Zvanično objavljeno: /stočno ratište. Vojna
skupina Mackensen: Nikakovih dogagjaja od važ-
nosti. Fronta nadvojvode Josipa: s obe strane
doline Trotus bezuspješna neprijateljska podu-
zeća. Fronta bavarskog princa: njemačke čete
prodrle su kroz dvije neprijateljske pozicije do
Zwyzin, te se povratile sa plijenom i zaroblje-
nicima.

Talijansko i jugoistočno ratište: Nikakovih

Za udove i siročad poginulih ili osobitih dogogjaja.

usljed rana ili ratnih napora umrlih pripadnika. a
c. k. domobranske pješačke pukovnije br. 37, Ma zapadu povećana artiljerijska

osnovao se je kod doknadnog bataljuna iste pu- | djelatnost, — Borbe na ruskoj fron-

kovnije naročiti fond za pripomaganje. |

Molbe za pripomoć od toga fonda imaju!
se podastrijeti rečenom bataljunu putem c. k.|
Kotarskog Poglavarstva ili općine boravišta mo-/
liteljice. |

Umro u tugjini. Doznajemo, da je.
dneva 27/VII. o. g. u njemačkoj bolnici u Na-|

ti. — Napredovanje u Dobruči; za-
robljeno 900 Rusa.

BEČ, 22/12, 3 pop.

Berlin zvanično: Blizu obale u području
Somme, na istoćnoj obali Maase povećala se je
artiljerijska djelatnost popodne.

Uzduž Duene i na Stochodu podržavala se

pulju preminuo naš sugragjanin g. Ljudevit Vu. je za dulje vremena artiljerijska vatra. Nasrtaj
ličević, u dubokoj starosti. | dviju neprijateljskih kumpanija jugoistočno Rige
Bog mu se duši smilovao! | odbijen. Sjeverozapadno Zalozce njemačke čete

Božić za naše vojnike. Nadalje a! za nasrtaj prodrle su u obje prednje ruske po-

 

dijeliše slijedeća gospoda : Marčelić dr. Josip,| "lie i u selo Zwyzyn, te su se povratili iza
biskup, K 50;—; kan. Crnica vit. don Jozo K 6:—;
kan. Pišta don Mato K 4:—; kan. Liepopili don |
Antun K 3:—; po K 2:—: kan. Ipšić don lvo,!
kan. Sardelić don Pero, kan. Fabris don Ivo, Bar-
bić don Vlaho, Gjivanović don Niko, kan. Ferranti |
don Ivo, Vlahušić don Mato, dr. Žegura don An.
tun, kan. Maffioli don Antun i Fabris don Spa-
soje ; Capurso don Karlo K 1:—. (Skupa K 84:—).

Nikolni novac od 20 para povlači se
iz prometa danom 31. ov. mj.

Za siromašnu školsku djecu u-

dijelila je gospogja Giulia Heim rogi. barunica i

Collioud-Ghetaldi svotu od K 200:—.

G. Niko barun Nardelli, ć. k. dalm. Na-
mjesnik izv. sl., poslao je iz Graca K 25:—.
Gospogja Jele grofica Kaboga za šest-injesečnu
članarinu K 12:—. G. Gjorgje Grkavac K 10:—.
—G. N. N. 10:—; da počaste uspomenu pok.
Nika vit. Gergomilla udijeliše: ggja. Nike ud.
Deanović 10 K i g. Antun prof. Gijivoje 10 K.

Potrošak mesa u potak 22. i u
ponedi. 25. o. mj, Donosi se na znanje,
da je ć. k. ministarstvo unutrnjih posala dozvo-
lilo pripadnicima rimo-katoličke vjere, koji poste
na 23. ov. mj., potrošak mesa i jela od mesa u
petak dne 22. i u ponedjenik dne 25. ov. mj.

Za udovice i siročad palih rat.
mika dubrovačke općine nadalje udijeliše: g.
don Pavo Ljubav, da počasti uspomenu blagopok.
don Bara Broilli, K_10:—; g. Marko Mitrović, da
počasti uspomenu Eda Mandić Rudolfova, Kr, 5.

Sabiranje prinosa za Pučku
Kuhinju. Nadalje priložiše gospoda: Mare i
Ivo Račić iz Trsta K 100:—, Marija i Natalin
Banaz K 100:—.

Milodari »Dječjem Zakloništu«.
Na spomen pok. Nika vit. Gergomilla dariva g.
Božo Banaz K 10. — Na počast uspomene pok.
Ljudevita Dalleore udijeliše g. Dojmo Galzigna
K 5, g. Josip Gandini K 4.

Dobrotvorni prinosi. Da počaste
uspomenu pok. g. Ljudevita Dalleore darovaše
Pučkoj Kuhinji g. Antun Poković K 5, g. Stane
ud. Nadramija K_ 10, a Zakloništu Domus Christi
g Antun Limardovich K 10.

U počast uspomene pok. g. Nika vit. Ger-
gomilla, g. Božo Banaz priložio je u fond Puć-
ke Kuhinje K 10,

Ugl. Obitelj g. Vlaha Regjo, da počasti us-
pomenu pk. g. Ljudevita Dalleore, udijelila je za

szakladu za siromašne učenice trgov. škole«| što

svotu od K 6.

Ugl. Obitelj g. Antuna Jakšića iz Gruža
poklonila je zakladi za ratnike K
da počasti uspomenu pok. Ljudevita Dalleore,

Traži se činovnik, vješt kancelarij-
skim poslovima, za okolicu dubrovačku. Obratit

se ma Uredništvo ovog lista,

 

 

| općina kao jednako i sve naše pučanstvo nas

kako su uništili četiri bacaoca mina sa 34 zaro-
bljenika i 2 mašinske puške. \
Nadvojvodina fronta: Noćni napadaj pro-
tivnika na Sulemer (sjeverno doline Trkus) izja-
lovio se je. — Vojna grupa Mackensen: U veli-
koj Vlaškoj položaj se nije povratio. Dobrudžka
armeja napredovala je i zarobila 900 Rusa.

 

Trgovina, obrt, gospodarstvo
i aprovizacija.

izvoz poljskih proizvoda, ribe
ost. iz općine Rijeke Duhrovačke.
Pišu nam odanle: Kroz prošla dva mjeseca
(oktobar i novembar) bilo je iz Dubrovačke Ri-
jeke izvezeno u Gruž i u Dubrovnik: Razne
vrsti ribe kg. 12.500; repe kg. 7.000; raznog
zelja 120 četv. m; mlijeka Lt, 36.000; maginja
kg. 20.000; osim ovoga može se računat, da
je izvezeno bajama (mjendela), suhih smokava,
rogača, jaja i t. d. u vrijednosti po poiid 7 do
8.000 kruna. Opazit je, da iako je dobar dio ove
ribe ulovljen izvan opsega naše općine, ali i to
sve sa našim ribarskim alatom i s 24 naša vješta
ribara. Megju ove ne ubrajamo državne službe-
nike, koji kod nas ribaju, što se ipak većinom
prodaje civilnom pučanstvu. Popriječno je riba
rodata za 50% skuplje nego li u mirno vri-
kijao. ali to ništa ne znači u ovo doba, dapače
odveć jeftino,

Treba znati, da je prije rata klgr.

konopa zapadao K 1:80 do 2:—, a danas K 14.
Po tome ribar treba da plati za jedan konop
(80 metara) Kr. 180:—, što je do prije rata mo-
gao da ima za K 17:—, i to sadašnja je vrsta
takova, da za najkraće vrijeme valja opet kupiti
drugo. Konac za krpljenje mreža prije je zapa-
dao kg. Kr. 3:80 do 4:—, a sada ke. 32:— !
Tako je bilo do danas, a od sada kako da se
uz svu takovu skupoću dobavi? — Molimo za-
interesovane vlasti, da se čim prije zauzmu zu
dobavu konopa i konca, i to uz nižu, razložitiju
cijenu, da bi se uzmoglo redovito slijediti sa
ribolovom. Nekoji ribari već sada ne znadu, što
će ni kako će. Ako se kome čini, da sadašnje
prekomjerne cijene konopu i koncu možda ne
odgovaraju istini, tad neka se propita kod do-
tičnih trgovaca. Ovih smo dana imali prigode
vidjet j a ribara, kad je za »vreću od ša-
bake« isplatio svotu od K 1.050, 1: je oi
nazad 1'/a godinu kupit za K 110. Pak da nije.
su i te kako jeftine sadašnje cijene ribi! -— Naš
ribar od davnina imao 1 kg. kruha na dan;
ruh mu je jedina hrana; vrućeg jela cijeli dan
ne jede, već ako uvečer skuha malo tribe, Uva-
živši sve to, pouzdano se nadamo, da će zani-
mani čimbenici i u interesu našeg pučanstva uz-
sem da se ribarima odredi veći obrok kruha,
osta! .

dino os
najemo, vrlo je teško

n aprovizacijama,
da svemu i svakomu udovol; p

i da sve što treba

5,| dobave, ali ova je molba koliko vrlo opravdana,

toliko | na korist a pučanstva.

imo, ri uzeti u obzir i to, što
se svuda nastoji, radi shvatljivosti vremena, u
kom se nalazimo, da se zabrani izvoz, a o

iii

+ | da što više može izveze u Dubrovnik, jer se onu

| ista ljubav goji, kao nazad sto godina i više, da
| je naime to sve ista općina u dva imena, u dva
| odjelka, tako, da ne rijetko ostanemo i bez mli-
| jeka i bez malo ribe, samo neka ima grad i Gruž,
i uza sav napor puta radije će i jeftinije u gra-
du prodati, nego li na svojim kućnim vratima.
Eto i sa maginjama gospodare naša sela Su-
stjepan i Obuljeno, pa iako od toga voća ovog
puta prilične financijalne koristi, ipak se je rado
puštalo stanovnicima s Konala, iz Gruža i Du-
brovnika, da po volji beru i nose, bez da plate
i jedne pare. Prodaje se pak klgr. maginja po
24 30 para. Želimo i nastojimo, da i unaprijed
i još više uzmožemo izvoziti u naš Dubrovnik,
jer kao što po prošlosti, tako smo i po sadašnjo-
sti upućeni na grad, a pravo i bez zamjerke re-
kuć, još više grad na nas, pa smo uvjereni, da
će se i u pogledu gori navedenog i ostalog na-
| stojati što uspješnije doći nam u susret, kao i
ju pogledu hrane za blago, jer do sad još ne-
| kako, ali kad nastane studen, tad vrlo slabo pa-
| še, pa će bit slabo i po mlijeko. — Riječani.
| Pojeftinjenje petrolja u Beču.
| Na temelju ministarstvene naredbe 18/12 1915
| Beču su bile ustanovljene maksimalne cijene pe-
| trolja kako slijedi : Najviša cijena pri prodaji od
ne više od 10 kila ili 12 litara petrolja netto ne
smije prekoručiti 59 para po kilu ili 48 para po
litri, a pri prodaji na više 52 pare po kilu ili
43 pare po litri,

Ujedno je bila uregjena u Beču centrala za
| petrolje u formi društva s ograničenim jamstvom,
kojom upravlja odbor, sastavljen sa strane mi-
nistarstva trgovine izmegju zastupnika raznih ra-
finerija. Centrala je pod državnim nazorom. Ona
ima da dijeli petrolje iz rafinerija prodavaocima
na malo. Takogjer u Beču misle uvesti karte za
kupovanje petrolja. Tako u Beču, a kod nas..!!

Naredba o izvozu slanih srdje-
\la i rakije. Uslijed brzojavnog naloga ć. k.
Namjesništva, donosi se do javnog znanja, da
je prevoz slanih srdjela i rakije od jednog mje-
sta do drugog u pokrajini dozvoljen jedino na
temelju uredovnih posvjedočnica izdanih od c.
k. kotarskog Poglavarstva. Dozvole za izvoz sla-
nih srdjela i rakije izvan pokrajine izdaje ć. k.
Namjesništvo u Zadru.

Izgubila obrtnu dozvolu, jer
nije hotjela prodati po kila krum.
pira. Čitamo u »N. W. J.«, da je prodavačica
zelja Frane Banović u Beču bila tužena na sud,
jer nije hotjela na 21. augusta o. g. prodati po
kila krumpira nekoj ženi, a imala je u pohrani
25 kila, govoreći, da je to za njenu vlastitu
porabu.

Sudac je osudio na 3 dana strogog zatvora
i oduzeo joj obrtnu dozvolu. .

 

Odgovorni urednik FRANO SCHICK.
Tisak i vlasništvo »Dubrovačke Hrv. Tiskare«.
ANTEA SN Jaja PJE

 

JAVNE ZAHVALE.

Prilikom teške i neutješive žalosti, koja nas
zadesi smrću neprežaljenog mi supruga odnosno
oca

 

Vicka Knega

u prvom redu hoću da zahvalim veleuč. Dr. B.
Martecchini, koji nije žalio truda ni vremena, da
ublaži bol i da ga otme iz čeljusti smrti, Mp. O,
Padovanu, koji ga je sa molitvom tješio i zadnju
mu pomast podijelio.

Takogjer časnim obiteljima  Boža Banac,
$S. Šimunković, prof. A. Vučetića, L. Bruer-Galjuf,
Vetma i Miloslavić, te svoj onoj gospodi, koji su
mi pri ruci bili i smrtne ostanke do hladnog
groba otpratili.

Dubrovnik, dne 19. Decembra 1916.

Ane ud. Knego
za se, djecu i ostalu rodbinu.
u==mmnm=m=
Prigodom smrti našeg neprežaljenog muža,
oca odnosno tasta, izrazujemo hvalu svim pri-
jateljima i znancima, koji su nam bilo na koji
način iskazali svoju ljubav i saučešće u teškoj
nesreći, koja nas je zadesila. Na osobiti pako
način zahvaljujemo gospogji Kati udovici Bog-
danović, koja nam je privremeno sahranila u
svojoj grobnici ostanke milog pokojnika.
Dubrovnik, 22 decembra 1916.
Obitelji Dalleore, Nadramija.

(663)

(664)

a a U
Sasvim jeftino |

Još se nalazi mala zaliha bluza, ženskih pale-
tuna, muških odijela i \. d. Veliki izbor šešira i
kapa za gospodu i djecu. Posve jeftino ! Kome
treba, nek se požuri nabaviti u trgovinu M. Mi-
trovića na »Placi«.

se najprikladnijih darova za

 

Božić i Novu Godinu. 650
Halo! Halo!
Ko govori ?

Krsto Lilić, Knin, poste restante (Dalmacija)
i nudi: MIOMIRISNU KAVU u zmu
(nesamljevenu): cijena za 5 klgr. samo K 35:—.
Razašiljem pouzećem. Štovanjem

 

(661) KRSTO LILIĆ

1+6#821! 3232 BE g SE O MNO Oada