Br. 644.

lja, čija dosadašnja znamenita povjesna djela
opravdavaju velike nađe vjernih Mu podanika,
Trgovačko-Obrtnička Komora Dubrovnika, Kor-
čule i Kotora, podastirući pied Previšnje Prije-
stolje izraze svoje nepokolebive vjernosti i oda-
nosti, i slaveći ovaj dan opće radosti kao pred-
teču skorog časnog i sretnog mira, oduševljeno
kliče: Bog da živi Ćesara i Kralja Karla! —
Predsjednik: Otomar Svoboda, c. k. ministeri-
jalni savjetnik u m.

Vjenčanja, Neš sugragjanin g. Miho
Klaić, oficijanat mjesnog ć.k. kot. poglavarstva,
prošle se je srijede vjenčao sa gcom. Rezi Pirnath.

— Sutra će se vjenčati g. Lujo Illiich, sud-
ski pristav, sada u vojsci sudski vojni praktikant,
sa našom sugragjankom gcom. Danicom Zore, naj-
mlagjom kćerkom pok. profesora i književnika
Luka Zore.

Čestitamo !

Predračun općine dubrovačke
za godinu 1918 spravljen je i po $. 73 O. P.
izložen za 14 dana.

Slobodno je svakom općinaru činiti opa-
zaka glede istoga, o kojim bi se naknadno
pretresalo.

Čitulje. Prošlog je utorka slijedio spro-
vod Josipu Rezinoviću, koji nakon kratke bolesti
premine u 62.0j godini života. Bio je vrlo mi-
ran i čestit radnik. Poznamo ga još od nazad
triđesetak godina kao veoma uslužnog konobara
»Bepa« u nekadašnjoj »Birariji novoj« pok. Zve-
tine na »Širokoj ulici«.

— Prekjučer je popodne bio sprovod Mari
ud. Laptalo, koja premine u 83.0j godini života.
Vrlo radišna, uzor-domaćica. Do nazad tridese-
tak godina vodila je kao gostionu >»Na Pelina-
ma«, gdje bi se mladost nedjeljom popodne sa-
kupljala na familjarne zabave »igre na tombule«.

— Prekjučer je preminula u bolnici pri-
pravnica mjesnog preparandija Milka Bezić, u
11.0j godini života, kći g. Petra Bezića, ć. k. lu-
čkog peljara u Gružu.

— U utorak je preminuo, nakon kratke
bolesti, naš sugragjanin Niko Skurić, u 53. go-
gini života, fotograf kod g. S. Maskarića. Bio je
mladić upravo staroga kova, sin pokojnoga Pe-
tra, vrtlara, revnog čuvara negdašnje lijepe naše
»Placete«, gdje je sada hotel »Impčrial«.

Vječni im pokoj, a ucvijeljenim naše saučešće.

Naslov »inženjer< u službenom
saobraćaju. C. k. Namjesništvo upozorava
putem mjesne Trgovačko-Obrtničke Komore, da
je po $. 6 carske naredbe od 14/IIl. o. g. zabra-
njeno vogjenje službenog naslova »inženjer«.
Takogjer i uporaba sviju službenih naslova, u
koje bi ulazila riječ »inženjer« za oznaku zva-
ničnog naslova, izuzevši vojničko i ratno-morna-
ričko osoblje. Prekršitelji bit će kažnjeni po $.
7 odnosne naredbe.

Još o dijeljenju konova. | »Naše
Jedinstvo« u dopisu iz Dubrovnika potvrgjuje
što smo kazali u pogledu dijeljenja bonova.

Popis, kome su ih razdijelili, nije nikakova
uredovna tajna, pa molimo nadležnu vlast, da
nam dade na uvid. Mi vrlo dobro poznamo gra-
gjanstvo, pa bi to bilo u interesu same stvari,
da se uvidi koliko je istine što se o tome po
gradu čuje.

Zabranjeno pravljenje voćnih
pića i prodaja konservisana voća
od g. 1917. Javlja nam ovdješnja Trgovačko-
Obrtnička Komora, da je ć. k. Ured za pučku
prehranu izdao naredbu, kojom se zabranjuje
upotrebljevati voće za pravljenje raznih pića.
Takogjer nije dopušteno činiti rakiju od maginja
niti od bilo kojeg voća. Prekršitelji bit će kaž-
njeni do 20.000 Kr. globe ili do 6 mjeseca
zatvora.

Zabranjena je i prodaja konserve od voća
od žetve godine 1917.

Proizvoditelji mlijeka bili su po-
zvani, da kroz 4 dana prijave na općinski ured
(redarstveni odio) količinu mlijeka za prodaju,
takogjer i eventualne stalne mušterije kojim se
mlijeko nosi na kuću, uz količinu koja im se nosi.
Ko poda krive podatke biće pozvat na odgovor-
nost. Ko je izostavio prijavu smatra se obveza-
nim, da će cijeli proizvod iznositi na javni trg
na prodaju, a bez uštrba kazni radi izostave
prijave.

Promjene u proizvodu mlijeka ili stalnih
mušterija, moraju se naknadno prijavljivati.

Radi male kolikoće proizvoda preporuča
Općina potrošačima, da ograniče svoju potrep-
štinu na mlijeku, da se ne bude ponukovano
ograničiti je s ureda.

 

»PRAVA CRVENA HRVATSKA«

Nadajmo se, da će ipak mavrijeme doći.
Astronomska prognoza glasi, da će dojdućeg utor-
ka dneva 21. o. mj. biti »oluja i oborina; 22.
vjetrovito ; 23. razvedriće se i bit će lijepo ; 24.
stalno ; 25. promjenljivo ; 26. hladno; 27. kišo-
vito ; 28. hladno, a 29. — napokon kiša« !

Nestašica ribe. Kao što je poznato,
upravo se je preglo oko ribanja i organizovano
je ribara kao nikada dosle, ali —. barem do sa-
da — sve uzalud. Ribe nema pa nema.. Prošle
su sedmice počele zgodne noći za ribanje svje-
čalom na sardjele, ali u više noći ne uloviše
ništa. Od nazad dosta vremena naša je »Ribar-
nica«- bez ribe. Ribari še pak mađaju, da kad
pane dobra kiša da će zatim biti obilata ribolova.

Sa ,,Poljane“*, Mnoge nam se doma-
ćice tuže, da gotovo svakog jutra uzalud izdan-
gube po dva sata i više, da štogod kupe na
»Poljani«, jer nikako ne mogu da dogju do o-
grade. O tome smo se i sami osvjedočili. Dosta
je lome uzrokom što mnoge, koje prve dogju
na ogradu za kupnju, nikako da se odaleče ne-
go se naprežu kako će što više nakupovati i
razgledavati. Trebalo bi paziti na ove, pa netom
su potrebno kupile, da ih se odinah odaleči,
neka drugim čine mjesta.

Tuže nam se i na neke preprodavalice, koje
da uza svu gužvu i navalu ipak provode po pu
čanstvo štetonosni svoj posao, jer da za ove ku-
puje neka druga žena, koja da dade znak do-
tičnoj prodavačici, te joj ova odmah dobaci, pak
da se sve to nosi u jedan dućan u blizini.

Preporučamo redarstvu i da uznastoji po
mogućaosti podvostručiti stražu putem od Ploča
i na shodnim predjelima, eda se posve doskoči
prodajama po putu.

Konservisanje krastavaca i ja-
bučica. Pravljenje kiselog kupusa.
Javlja nam mjesno ć. k. kot. poglavarstvo, da na
temelju naredbe 2. maja 1917, ć. k. ured za
pučku prehranu otpisom 18. pr. mi. dozvolio je
konservisanje svježih krastavaca i jabučica i pra-
vljenje kiselog kupusa. Sušenje nije dozvoljeno.

Pobvalno. G. Pero Obuljen s Lopuda,
udijelio je prigodom rogjendana Njegova Veli-
čanstva, zakladi za oslijepljene ratnike svotu
od K 50:—.

Dobrotvorni prinosi. G. Silviu Ma-
skarić, fotograf, da počasti uspomenu smrti svoga
kalfe (lavurenta) g. Nika Skurić, udijelio je Dje-
čjem Zakloništa Kr. 20:—.

Za dobrotvorne zaklade u mjesnoj #rgo-
vačkoj školi dopriniješe : vič. Don Jozo Prodan,
župnik n Čilipima, K 10:—, a Crkovinarstvo
Sv. Nikole u Čilipima K 15.

Kraljica Nila ili Antonije i Kle-
opatra, veličanstvena historijska drama, remek-
djelo u 5 dugih činova. U glavnim ulogama
glume najslavniji umjetnici uz sudjelovanje mno-
go hiljada ratnika. Po bajnim inscenacijama ne
zaostaje za filmom »Quo Vadis?«: Ovaj je izvan«
redni raspored a kinematografu u »Bondinu ka-
zalištu«: večeras dvije predstave, a sutra Nedjeija
tri predstave: u 6, 730 i 9 sati.

(Radi velikih troškova za nabavu ove slike,
poduzeće je bilo prisiljeno da povisi za ovaj
put cijene za 20 para na svaku ulaznicu).

Ratni inwalidi traže se za trgovačkog
pomoćnika i vrtlara u Gružu (kod Dubrovnika).
Uvjeti: za trgovačkog pomoćnika: poznavanje
hrvatskog i njemačkog jezika, oženjen, dobra po-
našanja i osobita povjerenja, a za vrtlara: uz do-
bro ponašanje da je vješt u svojoj struci.

Zahtjevi plate i ponude: Pokrajinsko po-
vjerenstvo za skrb oko ratnih invalida u Zadru.

 

Trgovina, obrt, gospodarstvo
i aprovizacija.

Hrvatska i opskrba Dalmacije
i Istre, Nar. zastupnici hrvatskog sabora u Za-
grebu, Akačić i dr. Mažuranić primili su iz Dal-
macije i Istre telegrafske zahvale na zauzimanju
oko opskrbe dalmatinskoga i istarskoga pučan-
stva. Knez Borelli zahvalio je iz Dalmacije, a
prof. Spinčić iz Istre, a to na vijest, da je ban
Antun pl. Mihalović obećao svoju pomoć.

Šećer za vino, Čujemo, da je za Dal.
maciju doznačeno 70 vaguna šećera za malo
vino, dočim regbi da ga nije još ništa dozna-
čeno za osnaženje vina.

U izvještaju mjesne Kotarske Opskrbne
Poslovnice za mjesec Jul bila je nadležna vlast
upozorena, da je za osnaženje vina potrebita
znatna količina šećera, navlastito za naše pro-
ducente, jer dok su vina u srednjoj Dalmaciji
po sebi dosta jaka, naša, osobito ona u općini
Cavtat, slaba su i jedva dopiru do 8 stupnjeva,
a pošto vojnička vlast zahtijeva barem 10—12
stupnjeva, velike je potrebe da se doznači za
ovaj kotar veća količina, i to što prije, jer berba
skoro već započimlje.

 

O dubrovačkoj aprovizaciji či-
tamo u »Trgovačko Gospodarskom Glasniku« od
1. o. mj. slijedeće:

»Vidjeli smo krasne izvještaje g. Svobode iz
Dubrovnika glede prehrane puka. Marljiviji rad i
otvorenije i jasnije prikazivanje prilika teško je
zamisliti — i ipak sve uzalud! Ljudi su već za
sve otupili, ili se tako istesali u ratnoj konjuk-
turi, da im je još za dobre poslove potrebito
ljucko meso«.

»300 vaguna pšenice za Dalma.
oiju«. »Naše Jedinstvo« u broju od 9. o. mj.
donosi od pouzdane i upućene osobe iz Za-
greba: Hrvatska vlada (biva gospodarsko društvo)
pripravna je, da pomogne Dulmaciji tako, da je
već bilo pripravnih 300 vaguna pšenice, da ih
pošalju u Dalmaciju; ali u zadnji čas došla je
iz Pešte zabrana izvoza. Uvjerio sam se kod
nadležnih, da bi vam iz Hrvatske uopće rado ši-
ljali od pretičaka, (ima i fažola, masti i dr.), jer
ima dosta hrane, ali je sve uzalud bez prevoznica.

Ratna kava. Po nalogu ć. k. ureda za
pučku prehranu, imala bi se ovog mjeseca za-
početi prodavati t. zv, ratna kava, za koju će se
i našem gragjaustvu podijeliti iskaznice netom
prispije.

Ova kava od graha sadrži i jedan surogat
kave iz nekog karamela, što je po jednom no-
vom kemičkom postupku izvagjen iz sirovoga
šećera. Ovaj je preparat — kako glasi uputa re-
čenog uređa — i u prahu tako ukusan, da nado-
knagjuje sve ostale preparate od naknadnih kava.

Ovako se pripravlja: u 1 litru vruće vode
stavi se 20 grama ove kave, koja je u tvrdim
komađima, dotično u po litre 10 gr. Treba da
se kuha 3 minuta, promiješa se žličicom i kava
je gotova. — Cijena je jednom omotu od 1/4
kg. 1 krunu.

Glavna skupština »Zadružnog
Saveza« održat će se u Spljetu dne 13. doj-
dućeg septembra.

Hrana za pučke učitelje. Okruž-
nicom dneva 2. aprila o. g. bilo je odregjeno,
da se svim učiteljskim silama mora bezuvjetno
davati cijela propisana dnevna kvota od 200 gra-
ma krušne hrane, biva 6 kg. mjesečno, bez ob-
zira na to, dalise ostalom pučanstvu može dati
ista količina.

Ovdješnja Kotarska Opskrbna Poslovnica
(Aprovizacija) primila je uz gore navedene retke
od Namjesništva odnosno mjesnog ć. k. kot, Po-
glavarstva i slijedeće :

»Budući da je odredbom ć. k. ureda za puč-
ku prehranu od 31. juna o. g., priopćenom ot-
pisom 16. juna. g., bila dnevna potrošna kvota
snižena od 200 na 175 gr. ili mjesečno od 6 kg.
na 5!/ kg., to se je naravski morala na ovu zad-
nju količinu sniziti i kvota učiteljskim silami.

Iz raznih pritužaba razabralo se je, da uči-
teljske sile još i danas dobivaju po 6 kg. mje-
sečno na glavu, što prouzrokuje opravdanog ne-
zadovoljstva kod ostaloga pučanstva, a osobito
kod državnih namještenika.

Ako nijeste dosle odredili, odredite odmah,

da i potrošna kvota učitelja bude svedena: na|

ustanovljenu mjeru od mjesečnih 5!/4 kg.«

Slador za vino. Iz Beča se javlja, da
je konačno uregjeno, da će se dati 200 vaguna
šećera za svu monarhiju, a za malo vino. Dal.
maciji bi se od toga dalo 70 vaguna. Taj će
se šećer dati jedino vinogradarima. Naknadno
pak da će se dati za svu monarhiju 100 vaguna
za ojačanje masta, i od tog da će i Dalmacija
primiti svoj dio, Ali kada? Berba je već na do-
maku, pa što se čeka?

Poljoprivredni položaj Rumunj“
ske. Saradnik »Stockholms Dagblada«, koji je
proputovao bogate žitne kotare u Vlaškoj, ističe
u svom izvješću odličan blagoslovljeni rad nje-
mačkih i austro-ugarskih strukovnjaka u zapo-
sjednutim krajevima Rumunjske, U Crajovi, gdje
se nalezi najveća tvornica koža i kožarna u Ru-
munjskoj, našlo se sila (pamuka, zobi, kože i
kožarskih stvari, i bilo zaplijenjeno. Zalihe siro-
vog materijala, koje su bile zakopane, brzo su
se izvadile i sad tvornice rade svom parom. Nje-
mački i austro-ugarski strukovnjaci svagdje su
iz izvrsne zemlje Vlaške izvadili blaga, koliko
su više mogli, Ništa manje, nego 95%  površi-
ne, koja se obragjuje u mirno doba, obragjuje
se i sada. Svi su strukovnjaci uvjereni, da će
poljoprivredai proizvodi centralnih vlasti skupa
sa rumunjskom žetvom biti posvema dovoljni,
da se narod prehrani. U Crajovi i u Turnu Se-
verinu nastoje, da stanje, marve, koja je od rata
vrlo trpjela, opet dovedu na prijašnju visi-
nu. Poljoprivredni generalni stožer gleda da
praktičnim naredbama postavi stanje goveda i
svinja na staro stanje.

Razne bilješke. Parobrodarsko dru-
štvo.»Dalmatia« odlučilo je da povisi društvenu
glavnicu od 2,800.000 K na 4,200,000 K. Izdat
će u tu svrhu 10.000 dionica, nom. vrijednosti
od 140 K svaku, s pravom učestvovanja u do-
bitku. g. 1917.

 

Str. 3.

— U &. k. poštanske štedionice u Dalmaciji
bilo je položeno prošlog mjeseca tw Štedionički
odio Kruna 214.516:58, a povraćeno K' 126.808:87 ;
— u promet šekima položeno K 7,826.917:35, a
isplaćeno K 3,575.818:08.

— Vinograđari treba da svoje prijave za
emerikansku lozu, za sadnju u proljeće 1918,
prikažu najkašnje do 15. oktobra o. g.

— Doznaje se, da će g. Namjesnik ove
godine sazvati na sastanak posjednike i vino-
gradare prije nego se razdijeli šećer. :

— »Dobrotvorno društvo hrvatskih gospogja«
u Zadru otvorit će i naredne školske godine je-
dnogodišnji trgovački tečaj. To ako se prijavi
dovoljan broj pohagjača. Poučavanje bi započelo
prvih dana oktob1a.

— Razni agenti već sada obilaze po Hrvat-
skoj i Ugarskoj da zakupljuju vinski mast. Pla-
ćaju ga po 5—6 Kr. litar. Naš je dalmatinski
mast mnogo bolji, pa bolje da ga nipošto ne
prodavaju. Tako bi špekulanti, koji su dobili
jeftino šećera, bili prisiljeni da oni njima ovaj
prodavaju dosta jeftino.

— Službeno se javlja, da se nautička škola
u Bakru pretvara u akademiju. A Dalmacija... ?
Koliko je bilo govora i vrlo umjesnih prijedloga,
kako bi se u Dubrovniku za svu Dalmaciju o-
snovala pomorska trg. akademija, pak sve ostade
na lijepim riječima! Svi čimbenici i zanimanici
neka ipak ne sustanu. Pregnimo maprjed! Ko
kuca — kaže ona narodna — treba đa mu se
napokon i otvori.

— Bilo je javljeno, da će se razdavati crni
šećer i za kafane i za kućnu porabu. »Naše Je-
dinstvo« donosi u broju od 10. o. mj., da ovaj
šećer ne vrijedi za vino, što je, kažu, konstato-
vano analizom, jer bi to vino bilo "škođljivo
zdravlju, t. j. odnosi se na t. zv. »melasu« od
ovoga šećera. !

— Bečki dopisnik »Frankf. Zeitunga« do-
znaje, da je ovogodišnja žetva u Srbiji tako do-
bra, da se slične ne pamti. Na putu su. već tran-
sporti za zapad.

— Ministarstvo je trgovine izdalo naredbu
kojom se uvagjaju cedulje za kupnju svijeća.
Još je slobodno nabavljati raspoložive zalihe, ali
kađa se ove iscrpe, tada će se dobivati svijeće
samo uz cedulje, i to 1 do 3 mjesečno prema
rasvjeti, koju rabi domaćin u kući.

Odgovorni urednik FRANO SCHICK.
Tisak i vlasništvo »Dubrovačke Hrv. Tiskare«.

oni

JAVNE ZAHVALE.

P. N. c. k. Vojničkoj Zakladi za udovice i
siročad u Beču izrazujem svoju toplu blagodar-
nost, što mi je hitno isplatila iznos od K 1000
za moga pak. sina Mata, koji je poginuo na boj-
uom polju.

Ovom tužnom prilikom dužnost mi je pre-
poručiti svakome ovu toli korisnu i soliđnu osje-
guraciju, kojom se u. slučajnoj slesreći batem
materijalno može pomoći, kako se to nažalost i
meni ucvijeljenome desilo,

Petrovoselo, 14. Augusta 1917.

(819) Pasko Uskoković pok, Aste.
Zahvaljujem c.&. Vojničkoj zakladi za udo-
vice i siročad u Beču, što mi je isplatila iznos
od Kr. 1000 za moga pokojnog sina Stijepa,
koji je poginuo na bojnom polju.

Ovom tužnom prilikom dužnost mi je sv&ko-
me preporučiti ovu korisnu i solidnu osjeguraciju.
Dubrovnik, 17. Augusta 1917.

Pavla žena Miha Šmidela. = (830)

 

Prodaju se dvije ribarske mreže

(»svjećarica« velika i »traktun-migavica« velika),
u sasvim dobrom stanju. Obratit se predsjedni-
ku »Ribarske Zadruge« g. Vlahu Račiću u Plat,
pošta Mlini Župe Dubrovačke, u)

BE Traži Se sposobna učiteljica za
hrvatski jezik u Dubrovniku. Potanje kod ad-
ministracije ovog Lista. (818)

Prodaja octa. oi inča dobe
vrste eota od vina.

(816)

Ugledna gospogilom, koja savršeno
poznaje njemački, dava
lekcije za njemački jezik
koli iz grainatike toli iz konversqcije.
Pobliže' kod administracije lista, _ . (783)

Predaje se nedto pokućetva.

Za potanje obratiti se na Administraciju lista, 821

Mladi oficir —=
traži za nekoliko sedmica stan i hranu u
jednoj dubrovačkoj obitelji. |
Uredništva ovog lisla.

 

 

 

 

 

ž

Oe EEE Or a