PRAVA

CRVENA HRVATSKA

 

CIJENA JE LISTU SA DONASANJEM U KUĆU ILI S POŠTOM NA GODINU K 10

NA POILIČETVRT GODINE SURAZMJERNO; ZA INOZEMSTVO GODIŠNJE K. 15

KONE VRATI LIST KAD MU PREDPLATA MINE, SMATRA SE DAJE PREDBROJEN
| ZA DOŠASTO POLUGODIŠTE. — PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU

 

Centralne vlasti za mir.

Kako smo u prošlom broju spomenu-
li, ministar je izvanjskih posala predao 20
ov. mj. papinskom nunciju u Beču odgo-
vor Njegova Veličanstva na pismo sv. Oca
P. Benedikta od 1 sept. Isti je dan bio
predan Nunciju u Monakovu i odgovor
njemačke vlade.

Oba su odgovora sastavljena vrlo raz-
borito, mirno i dostojanstveno, ali i vrlo
oprezno. Centralne su vlasti odgovorile su-
glasno i prihvatile u glavnom ono, što je
sv. Otac predložio kao podlogu za mirov-
ne pregovore.

U svome se pismu Ćesar i Kralj Karlo
veoma pohvalno izrazuje o koraku sv. Oca
i pozdravlja njegovu misao, da budući po-
redak u svijetu bude počivati na moralnoj
snazi prava i na osnovici megjunarodne
pravednosti i zakonitosti. | On je za po-
stepeno umanjenje oružanja i na kopnu i
na moru, ali da more bude sasvim slo-
bodno svim narodima na zemlji ; za eventu-
alne nesuglasice pristaje na mirovna sudišta.

Nota njemačke vlade nastoji da izbjeg-
ne svaku riječ, koja bi mogla neprijatelje
uvrijediti. U njoj se ne spominje nikakvo
teritorijalno pitanje, jer da nije ni od po-
trebe, kad je rečeno, da se vlada pridru-
žuje željama sv. Oca. | njemačka je vlada
za misao razoružanja i megjunarodnog mi-
rovnog sudišta.

U nijednom se odgovoru ne nabraja-
ju uvjeti za mir, ali je u glavnom izraženo,
da će centralne vlasti biti susretljive i vo-
gjene duhom pravice, ako toga bude i sa
strane neprijatelja. Iz odgovora provejava
duh miroljubivosti i čovječnosti, ali i duh
odlučne obrane državnih interesa i dobro-
biti naroda.

Sad imaju riječ protivnici. Do njihova
je odgovora, hoće li prestati ovo strašno
prolijevanje krvi i zasjati sunce mira izmu-
čenom svijetu, koji velikom zabrinutosti gle-
da u četvrtu zimu rata. Oni će naprtiti na
se. tešku odgovornost, ako i ovaj put pro-
puste, da pogju putem mira, koji im je
otvoren.

Pabirci iz novina u ratno doba.

I
Zašto postajemo mršavlji ?

U ovo teško doba osjećamo veliku potrebu
hrane koliko što se tiče količine, toliko još više
vrsti. Dnevna hrana sastoji se većinom od bje-
lančevine (meso, jaja, mlijeko, sir), šećera i masti
(maslo, mast, ulje). Prvoga, naime bjelančevine,
još nam najmanje manjka, teže osjećamo manj-
kavost šećera, a najteže pak masti, koja je od
neprocjenjive vrijednosti za prehranu i uzdrža-
vanje dema. tjelesne jakosti i otporne snage.

i još jedan faktor, koji nam se čini da
ita to je način i prilike, u kojim je po-
jedinac prisiljen, da dobavlja svoju svakidašnju
hranu, uslijed čega se vraćamo na najprostiju
borbu za opstanak, o kojoj smo mislili da je
me će više biti na ovom svijetu, a koja je često
upotrebljavanje svih mogućih načina lukavosti i
dosjetljivosti, spojeno s = 95 o svom jako.
sti. tjelesnom i ustrajnošću, da se dočepamo
SOA) hrane, kako je tlo nekoč bilo u pra.

PTO se nervoznošću dade rastumačiti strašno
opadanje težine našega tijela, pa mukar imali
blino hrane na raspoloženje.

 

IZLAZI SVAKE SUBOTE

POJEDINI BROJ STOJI 20 PARA.

U DUBROVNIKU, 29. SEPTEMBRA 1917.

Odgovor N. V. Cesara Karla
na notu sv. Oca Pape.

cigare Njegova Veličanstva na notu sv.

ka Oče !

Sa dužnim poštovanjem i dubokim ganu-
ćem saznali smo za novi korak, što je Vaša Sve-
tost poduzela, u vršenju svetog zvanja povjere-
nog Vam od Boga, kod Nas i kod poglavica
ostalih zaraćenih država u plemenitoj namjeri,
da teško iskušane narode privede k jednom spo-
razumu, koji bi povratio mir.

Sa zahvalnim srcem primamo ovaj iznovični
poklon očinskog staranja, što Vi, sv. Oče, svima
narodima bez razlike za njihovo dobro udjelju-
jete, i veselimo se iz dubine duše Naše dirljivoj
opomeni, koju je Vaša Svetost dala da se po-
ruči vladama zaraćenih naroda.

Za ovog okrutnog rata vazda smo podizali
oči k Vašoj Svetosti, kao onoj najvišoj ličnosti,
koja po svojoj misiji, što dosiže preko svega što
je zemaljsko, i hvala svome uzvisitome shvaća-
nju nametnutih joj dužnosti, stoji visoko nad
zaraćenim narodima, i koja, nepristupačna bilo
kojem uticaju, mogla bi naći put, koji bi poveo
k ostvarenju Naše vlastite želje, da se dogje do
trajnog i za sve stranke časnog mira.

Otkad smo zasjeli na prijest& Naših pregja,
potpuno svijesni odgovornosti, što imamo pred
Bogom i ljudima za povjerenu Nam sudbinu
austro-ugarske monarkije, nikad ne  pustismo

Oca gi

s vida visoki cilj, da Naši narodi čim prije steku |

svoj dio blagodati mira.

Odmah, kako smo nastupili vladu, bilo nam
je dosugjeno, da zajedno sa našim saveznicima
poduzmemo jedan korak, već od Našeg uzviše-
nog prešasnika, pokojnog Ćesara i Kralja Frana
Josipa I., promišljen i pripremljeu, da se utre
put časnom i trajnom miru.

U našoj prijestolnoj besjedi pri otvaranju
austrijskog Carevinskog Vijeća, toj smo želji dali
izraza i pri tome naglasili, da mi nastojimo oko
mira, koji bi oslobodio dalji život naroda od srčbe
i čežnje za osvetom, i koji bi daljnjim pokolje-
njima jamčio, da se neće primjenjivati moć oružja.

Megjutim Naša zajednička vlada nije pro-
pustila, da u čestim i uvjerljivim, svemu svijetu
čujnim izjavama, dade izraza Našoj volji i volji
naroda austro-ugarske monarhije, da se učini
kraj krvoproliću jednim mirom, kakav ga Vaša
Svetost ima pred očima.

Sretni u pomisli, da su Naše želje već
s početka išle za jednakim ciljem, koji Vaša Sve-
tost danas označuje kao onaj za kojim se mora
nastojati, Mi smo podrobno razmišljali o skoro
prispjelim konkretnim i praktičnim poticajima
Vaše Svetosti, te smo došli do ovog ispatka :

Kada grabežljiva zvijer pustinje, lisica, vuk,
medvjed, u jutro odlazi sa svoga ležaja, počinje
se odmah brinuti da dobavi hrane za se i za
svoje mlade. Mi zovemo da je to životinjski na-
gon koji teži za materijalnim ciljevima. Ovu
brigu, pa makar izložena pogibli od lova, ne
ostavlja zvijer i nosi je za vrijeme cijelog svog
života, Ali u takove zvijeri ne nalazi se nasla-
gane pretiline u tijelu, Dočim lav pustinje do-
segne najviše 20-30 godina, onaj u ropstvu, koji
nema da se brine za opskrbu, jer mu je čovjek
pruža, dosegne i do 70 godina.

Životinja, koju se goji kod kuće i na dvoru,
koja prima dnevno usutu svoju hranu, postaje
i debela i većinom je mirna.

I divlji narodi, koji živu o lovu i ribama,
nemadu na sebi naslagane pretiline, vitki su i
okretni, kao n. pr. Arapi i Indijanci,

Kulturni čovjek prije ovog svjetskog rata
naličio je kulturnoj zvijeri u štali. Bio je slobo-
dan brige oko traženja i nalaženja hrane, Imao je
drugovačijih briga. Stoga je imao na sebi kao i
zvijer naslagana imesa i pretiline,

U današnje doba, počinje dan, isto kao za
grabežljivu zvijer, tako i za obitelj čovjekovu sa
brigama i razbijanjem glave, što ćemo danas
jesti i piti, jer i glede ovog posljednjeg mnogi
i mnogi razbijaju glavu, Ko je lukav i okretan,

 

Sa jakim i dubokim uvjerenjem pozdravlja-
mo misao vodilju Vaše Svetosti, da buduća u-
redba svijeta, izlučivši silu oružja, mora se o-
slanjati na moralnoj moći prava, na gospodstvu
megjunarodne pravice i zakonitosti.

Prožeti smo pak i nadom, da bi jedno dizanje
pravne svijesti moralno preporodilo čovještvo.

Mi se stoga slažemo sa shvaćanjem Vaše
Svelosti, da bi pregovori izmegju zaraćenika mo-
rali i mogli dovesti do sporazuma o tome, kako
da se naoružavanja na kopnu, na moru i u
zraku, stvarajući u isto vrijeme odnosna jam-
stva, dala svesti na stanovitu mjeru, i kako bi
se široko more, koje po pravu pripada svima
narodima na svijetu, oslobodilo od gospodstva
ili prevlasti pojedinaca te prepustilo svakome na
pojednako uživanje.

Potpuno svijesni važnosti, mirotvornog sred-
stva predloženog od Vaše Svetosti, da se me-
gjunarodna prijeporna pitanja imaju pokoravati
obligatnoj odabraničkoj sudbenosti, gotovi smo,
da i o ovom prijedlogu Vaše Svetosti stupimo
u pregovore.

Kad bi uspjelo — kao iz svega srca želimo
— da se dogje do pogodaba izmegju zaraćenika,
koje bi prevele u djelo tu uzvisitu namisao, te
tim pružile austro-ugarskoj monarhiji sigurnost
njenom neometanome, daljem razvoju, tad neće
biti teško da se povoljno riješe i druga pitanja,
što još postoje izmegju zaraćenih država, i to u
duhu pravičnosti i pravednog obzira na uza-
jamne uvjete postojanja.

Kad bi narodi na zemlji stupili, prema ovim
prijedlozima Vaše Svetosti, spremni na mir me-
gju sobom, u pregovore, to bi iz toga mogao
procvasti trajan mir; oni bi mogli postići pot-
punu slobodu kretanja na širokom moru, teške
materijalne tegobe mogle bi se s njih svaliti i
novi bi izvori blagostanja za njih provreli,

Zadahnuti duhom umjerenosti i pomirljivo-
sti, naziremo u prijedlozima Vaše Svetosti zgodne
osnove za zapodijevanje pregovora, u kojima bi
se pripremio trajan i za svakoga pravedan mir :
pa se živo nadamo, da će i maši današnji ne-
prijatelji biti prožeti jednakom pomisli.

U ovom smislu molimo Svemogućega, neka
blagoslovijakciju za mir, koju je Vaša Svetost
zap

Čast nam je potpisati se Vaše Svetosti vrlo
poslušan sin

Karlo s. r.

 

Odgovor Njemačke.

U odgovoru njemačke vlade na mirovnu
izjavu pape, što ga je državni kancelar dr. Mi-
chaelis po nalogu cara Vilima II. upravio na
državnog tajnika kardinala Gasparia, veli se, da
car Vilim u zadnjem koraku pape vidi novi do-

kao lisica i hrčak, taj prolazi najbolje u ovoj
borbi. Ko nema obzira i ne pazi na svoj ponos,
ko nasrće i ustraje, taj uspije, da zgrabi nakon
dalekog pješačenja i lovljenja poput grabežljivih
zvijeri, duboko tamo negdje na selu ukopano
blago i dolazi  prenatovaren kući, — jedino
mučen brigom, da mu to njegovo blago u
zadnji čas ne digne još jača ruka, prije nego
ga sakrije kod kuće, gdje takogjer nije savim
sigurno.

Ova dnevna briga uz svaki dan obnovljenu
borbu za opstanak, sva ova poniženja, koja ne
bi niko bio dopustio ni iz daleka u mirno doba,
pred vlastima, pred trgovcima ili prodavačic:ma,
sve nas to čini pravim ljudima — lovcima iz
pradavnog doba, sve nam to smeta da rastemo,
sve to slabi naše živce. Priviknuti se na sve lo
— nemoguće je. Jer svegi nove veksacije vlasti
doprinose, da se neprestance iz nova uznemiruju
naši živci, što dovodi napokon do potpunog
živčanog iscrpljenja, koje je skopčano slabom
prehranom i slabokrvnošću, tako da smo sa-
svim nesposobni koliko za tjelesni, toliko za du-
ševni rad,

Svaki liječnik biće i na sebi možđa mogao
da dogje do ovih zaključaka.

»Leipziger Neueste Nachrichten«.

 

PRETPLATA I OGLASI SALJU SE ADMINISTRACIJI, A PISMA I DOPIŠI UREDNI-
ŠTVU. — ZA ZAHVALE I PRIOPĆENA PLAĆA SE 30 PARA PO PETIT
ZA OGLASE 20 PARA PO RETKU A KOJI SE VIŠE PONVNSRA ANU SNJO BI

UZ POPUST RUKOPISI SE NE VRAĆAJU. LISTOVI NEE

SR
GS

God. XII.

kaz plemenitog, čovjekoljubljivog osjećanja i
iskreno želi, da bi bio, papin. glas, na sreću i
blagodat cijeloga svijeta, okrunjen. uspjehom.
Papina težnja, da sporazum  megju narodima
krči put, mogla je tim sigurnije sačumati na
simpatično primanje i na potporu punu osvje-
dočenja sa strane cara, što je .car počevši od
nastupa vlade, uvijek držao za svoju najotmje-
niju i najsvetiju dužnost, da njemačkom narodu
i cijelom svijetu očuva blagodat mira.

Već za vrijeme krize, koja je. vodila do
sadanjeg svjetskog požara, težio je car do zad-
njeg časa za tim, da razmiricu riješi na miran
način. Pošto je rat buknuo protiv njegove. vo-
lje i želje, to se je car sa svojim saveznicima
kao prvi svečano izjavio pripravnim, da se upu-
šta u mirovne pregovore.

Cijeneći važnost papine izjave, njemačka
vlada nije žalila truda, da u uskoj. svezi sa
zastupstvom njemačkog naroda poduzme sve
mjere za ispitivanje i odgovaranje na pokrenuta
pitanja, koja okolnost dosta dokazuje, kako. joj
je bilo važno, da nagje upotrijebljive podloge
za pravedni i trajni mir.

Sa osobitom simpatijom pozdravlja ; carska
vlada upravljajući duh vapaja za mirom, u :ko-
jem papa iskreno priznaje svoje osvjeđočenje,
po kojemu bi u buduće moralo stupiti na mje-
sto materijalne moći oružja — moralna moć
prava. I mi smo o tome čvrsto uvjereni, da
bolesno tijelo ljudskog društva samo jačanjem
moralne snage prava ozdraviti može. Istoga smo
mijenja sa papom, da su stanovita pravila:i si-
gurnosti za istodobno ograničenje ratnih pri-
prema na kopnu, vodi i u zraku, kao i za isti-
nitu slobodu i zajedništvo mora, taki predmeti,
pri raspravljanju kojih je morao naići, novi
duh, koji treba u buduće da vlada u megju-
sobnom odnošaju država, na prvi izražaj pun
obećanja.

Na taj način preostala bi zadaća, da o na-
stalim megjunarodnim nesporazumcima ne odlu-
čuju više vojske, nego mirna sredstva u obliku
obraničkih sudova, a djelovanje istih u korist
mira potpuno priznajemo. Njemačka vlada  po-
duprijeti će u tom pogledu svaki prijedlog, koji
se slaže sa životnim interesima Njemačke države
i njenog naroda.

Njemačka vlada potrebuje mirni saobraćaj
sa svojim susjedima i sa dalekim inozemstvom.
Zato nema valjda nijedan narod više uzroka
nego li Njemačka, da želi da megju marođima
stupi na mjesto sveopće mržnje i borbe po-
mirljivi i bratski duh. Ako će narodi, vlađani
ovim duhom, na svoju korist uvidjeti, da je u
njihovim  odnošajima važnije naglašivati ono,
što nas ujedinjuje, od onoga što mas razdvaja,

tt.

Žvakanje.

Sad su se i liječnici na fronti uvjerili, da
izvjesna količina dobro sažvakane hrane : bolje
zasićuje, nego ista količina loše sažvakane hra-
ne, To dolazi otud, što se dobro sažvakana hra-
na uticajem pljuvačke bolje rastvori i u želucu
potpunije rašćini te u većoj količini putuje kroz
razne kanale u tijelo, dok slabije sažvakanu hra-
nu ne može stomak tako potpuno da svari, zbog
čega izvjesni dio propada za ishranu i odilaži kao
izmet. Dobro sažvakana hrana ne prouzrokuje u
želucu nikakve teškoće, pa zato želudac kao i cri-
jeva ne pate od sapone, pit PIMA
nosti. Najzad se pokazalo, da od dd oto like
kane hrane u izmetu nema onakog
što je slučaj u izmetu od nn dje e rea
hrane; a to je sasvim razumljivo, jer dobto'sa-
žvakana hrana se brzo u tijelu iskoristi, a osta-
tak izbaci, dok je za svarivanje loše žvakane
hrane potrebno duže vrijeme. A što duže ta'hra-
na ostaje u tijelu, tiim brže i jače prelazi u tru-
lež i smrdi pri izbacivanju. Dakle dobro žvakanje
je i sa ekonomskog i sa UEDNASI gledišta
za preporuku. Dobro sažvakana hrana tteba da
se pretvori u ustima u žitku dr i tek onđa
»Beogradske Novine».