—— CRVENA HRVATSKA BR. 15.

a predsjednik njihov, koji je do tada
govorio morao je prestati, jer nezna
nego njemački i talijanski! !
Dodajemo još i to, da unaprijed
nećemo damositi , ispravaka“ koji s
nama polemizuju " ne ispravljaju či-
rs 4.

Internacionalna“ zabava. Ču-
jeme, da j je — odgođena! Svrha bi bila
ta, da »protumače“

građanstvu, da ih je ,krivo“ razumjelo.
Kad je tako imaćemo što čitati u , Pra-
voj“! U ostalom, glas, da se neće za:
bava održavati, svakoga je obradovao,
jer je tako građanstvu jedno napasto-
vanje manje.

K. K. Steuer und gerichtli-
ches Depositenamt — Ragusa-
vecehia. To je naslov poreznog ureda
u Cavtatu u clearing prometu poštan-
ske štediomice, putem kojeg se sada
obavljaju isplate poreza.

KiK.
vecehia to je naslov kotarskog suda
u Cavtatu u istom clearingu.

Nećemo komentovati, već pitamo,
gdje je jezična naredba, i hoće li se
jednom pozvati na odgovornost one
koji je. ovako samovoljno krše? Na
one povrede što ih ovo dana izniješe
Narodni List i Hrvatska Riječ doda-
jeme još i ove za koje do danas nije-
smo znali.

Je li moguće ? Pripovjeda nam
jedan ugledni gospodin neku, nazovimo
je, pojavu“ što nam izgleda nevjero-
jatnom. Restauracija Sokol“ (prije
Maslač) sad je unajmljena nekom Slo-
vencu, koji voli da govori njemački,
kao on tako i sva njegova služba. Sad
dolazi najdražesnije. Ima neke naše
čeljadi, gospodin koji nam ovo prića
zna za trojicu, koja u tom lokala ku-
puju i naručuju — njemački! Za sada
iznosimo ovo, da čuju oni kojih se tiče,
da njihovo švabčarenje ne prolazi ne-
opaženo već dapače i boli onoga ko ima
nacionalnog ponosa i osjećaja. Još im
je ma vrijeme da se poprave i ne iza-
zivlju, ako se ova ,pojava“ još ma |
jednom opetuje, mi ćemo izaći s ime-
nima bez obzira na osobe i položaje.
Sapienti sat !

Budimo na oprezu. Ugledni če-
ški list ,Samostatnost“ donosi nekoliko
fenilletona o našem gradu. Pročitali
smo ih, i neke su nas tačke tih čla-
naka uprav u živo upekle i posramile.
Nijemština se kod nas uvlači tako skro-
vito, kriomice i što je najgore neopa-
zice, da se moramo zamisliti i o njoj
voditi ozbiljna računa, Zar ćemo zbilja
da nazadujemo i da se pustimo popla-
viti kao Bosna i Hercegovina. Ove rane
treba liječiti odme, jer se taj polip
strašno širi i napreduje, te mu moramo
u svakom zametku stati nogom na rep
bex ikakva obzira. Mi najozbiljnije pi-
šemo i tvrdimo, da nijesu ovo sitnice
ni malenkosti već velike stvari, od naj-
većeg, nedoglednog zamašaja. Nazad
nekoliko godina nije se u našem gradu,
pa uopće na Jadranu, ni znalo za nje-
mački jezik. A danas? s

»Samostatnost“ spominje silkoliko
interesantnih, karakterističnih i simp-
tomatičnih primjera uvriježene nijem-
štine u Dubrovniku. Mi keo da smo
se ,obikli“ i postali slijepi i gluhi za
neke stvari. Nastojaćemo jednom zgo-
dom da donesemo u prevodu neke pa-
suse tih feuilletona u kojima ugledni
češki pisac i rodoljub iznosi neke či-
njenice koje mi pregledamo.

Veseli odlazak. Prekjuče su ot-
putovali u Beč veseli strijelci, sa bar-
jakom. Veseli su bili, i onako baš ve-
seli. Bilo ih je 26. Oklijevali su malo
da se ukrcaju na parobrod, jer ne
htjedoše da kreću bez svoga glavnog
komandanta. Da ne pođe on, ne bješe
pošli ni oni. | parobrod je stoga za
kasnio nekoliko minuta. Kad su onako
bili zdravo veseli pri polasku, što neće
biti do Beča! Pa zašto i ne bi! Sve
mukte; i piće i hrana, baška put i
nagrade. Ovake stvari vrlo plodonosno
djeluju na narod u moralnom pogleda '?!

Za hrv. škole. Gospođica Katica
Carević u Komolcu daje za hrvatske
škole u Trstu K 10, da počasti uspo-
menu pok K. u. Brilli.

Za Družbu. Da počasti uspome-
pu blagopokojac Kate ud. Brilli gda

Ragusa- |

 

Ek 4

 

tele Dabinović položila je Družbi
irila i Metoda K 5.

Stiskajmo narodne redove. U
jednam od prošlih brojeva ,Crvene
Hrv.“ pisao sam kako bi bilo potrebno
da se u sokolska četu opet svrstaju
svi prijašnji izvršajući članovi. Danas
na radost možemo ustanoviti da se je
to već djelomično izvršilo, a ostalo će
se izvršiti kroz najkraće vrijeme.

Jačajmo i mmužimo sokolske re-
dove, širimo svuda u narodu svete
sokolske ideale, budimo uspavanu na-
rodnu svijest, kažimo da među nama
ima mjesta svakom poštenom čovjeku
koji narodno osjeća, u Sokolu smo svi
braća bez razlike staleža. Sa najvećim
veseljem i radosti pozdravljamo širenje
sokolstva u našoj okolici, jer širenjem
sokolske ideje budi se narodna svijest.
Jedino kad osvijestimo narod onda
ćemo se moći uspješno opirati dušman-
skom nasrtaju. Narod je naše roepata

“Narod je naša uzdanica.  V.

Samoubojstvo. Jučer je nađena
u šumi kraj puta od Gorice sv, Vlaha
jedna lješina. U jednoj joj je ruci bio
revolver, a u drugoj zrealo. Tijelo je
bilo takove temperature da nema biti
prošlo mnogo vremena od počinjenog
samoubojstva. Ispalio je jedan hitac u
desnu sljepočicu. Do časa kad ovo pi-
šemo nije još ustanovljena identičnost
a samoubica je stranac. U džepu mu
se je našlo nešto preko 300 kruna i
zlatni sat sa inicijalama A. P. Općin-
sko će redarstvo poslati fotografiju
policajnim novinama u svrhu identifi-
kacije. Po izgledu, samoubici nije preko

Predavanje. U četvrtak večer
držao je g, Pino Moravec vrlo lijepo
predavanje. Progovorićemo u jednom
od narednih brojeva o dosadašnjim pre-
davanjima hrv. akad. kluba.

Iz Sokola. Pozivlje se sve izvr-
šujuće članstvo, da pristupe u  pone-
djeljak dne 1/6 tačno u 11 sati prije
podne u Sokolanu na izvanrednu va-
žnu prijavu.

Izlet. Naš Soko priređuje dne 1
lipnja sa draštvenom fanfarum izlet u
Orašac odakle će pješke obaći bližnja
gornja sela, te se pozivlje sve izvršu-
juče članstvo da toga dana pristupi u
što većem broju u društvenom odijelu.
Nastup tačno u 1 sat po podne u
Sokolanu.

Kakav je to internacionali-
zam! O internacionalnoj konobarskoj
zabavi znamo još mnogo potankosti,
koje pobijaju ispravak (mimogred spo-
minjemo, da je na ispravku potpisan
kao predsjednik onaj koji nije pred:
sjednik, jer smo sa pouzdane strane
saznali, da je na sastanku fungirao
drugi kao predsjednik organizacije)
Ima u gradu šesnaest konobara koji
nijesu u organizaciji i koji su protiv
ikakve takve zabave. Oni će u tom
smislu dati i izjavu sa potpisima. Že-
nevske filiale ni nema ovdje, nego je
promicatelji hoće tek sada, ovom zaba-
vom, da osnuju. Protiv toga je pro-
tivno 16 naših konobara, koji hoće da
se organiziraju svi, ali u hrvatski sa-
vez u Zagrebu. Ali tome sa prolivni
ovi ,internacioaalni“, Naši su  kono-
bari predlagali, da, kad bi bilo j&avne
zabave, ova bi imala biti zajednička,
i, računajući na karakter grada, da bi
trebalo mjesto iskititi, osim dubrovač-
kim zastavama, i hrvatskim i srpskim.
Da, internacionalci su na to skočili, da

s|me smije. biti. nikakve narodne. ..Zar- je;

internacionalizam_ u jednom skroz na-
cionalnom gradu irati i zabacivati
narodne trobojke ? 'To naše građanstvo
neće dopustiti !

Kupalište Kolorina. Ovo naše
domaće poduzeće već je počelo da radi,
te ga preporučujemo našem građagstvu
kroz ljetnu kupališnu sezonu.

Sve bolesti or.

ponajviše pravničke
struke prodaju se |
u cijene vrlo umje-
rene,  Obratiti se

. administraciji i

Našlo se: Jedan štap sa košća-
nim drškom, jedna kolajna od koralja
i E novčarka sa prilično novaca.

je izgabio neka se prijavi na op-
pr < ured. s

kosio oi > lo:
rubca sa resama, jedan dne 9. a drugi
26. maja o. g. Predati uz dobru ne-
gradu u Hotel Imperial.

Pohvalno. Da počaste uspomenu
pok. g.đe Veronike Bojanić preminule
u Zadru darovaše: Zakloništu Domus
Christi g. Đuro F. Kovačević K 20, a
Pučkoj Kuhinji g. Ivo pl. Saraca K 20.
Da počasti uspomenu pok. g.4e Rade
Miletić, g. Antun Limardovich darovao
je Zakloništu Domus Christi K 10.

Da počaste uspomenu pok gđe
Marije Pugliesi rođ. Rubricius prilošiše
u fond Zakloništa Domus Christi ugi.
obitelj g. Dra L. Matotti K 20, u fond
Javne Dobrotvornosti g. kap. Lajo
prof. Klaić K 20, a u onaj Pučke Ku-
hinje ugl. obitelj g minist. savjetnika
Svobode K 20.

— O smrti g. Vilelmine Goller
rođ. Svoboda uložila je u fond ,Sofi-
je“ g. Marija Giadrov učiteljica vjež-
baonice K 10.

 

Pao!

Tražimo u Zadru, Dubrovniku, Spljetu,
Kotoru, dobro oo i kadre za

ZASTUPNIKE
za prodaju naših. pšeničnih i žitnih
proizvoda. — osne ponude na Hun-
garia Vereinigte Dampfmiihlen, Akciono
društvo, Budimpešta. Mlinovi za pše-
nicu, žito, raž, ljušćenje riža.

 

Čitava tajna toga kako bismo
produžili svoj život sastoji se u
tom, da ga ne skraćujemo. Prema
ovoj duhovitoj izreci Rubnerovoj, kul-
turni će čovjek u prvom redu gledati
na to, da se vrši u redu funkcija nje-
govog tijela, osobito će paziti na da-
nomično ispražnjivanje. Ako pit:te li-
ječnika za prikladno sredstvo za čišće-
nje, on će Vas uputiti na Saxlehnerovu
gorku vodu ,Hunyadi Janos“, jer ta
voda ne smeta želudcu te djeluje ugodno
i sigurno a ne škodi niti onda, ako
se upotrebljava kao sredstvo za čišće-
nje duže nego obično. Radi brzog i
blagog učinka gorka je voda , Hunyadi
J&nos“ idealno sredstvo, te se može
uvjeriti o tome svatko već u početku:

 

g Vila Bjelovučić u Mokošici
može se odmah unajmiti, a even-
tualno prodati svrhom septem-
bra o. &.
Dubrovnik, 28/5 1914.
Dr Marotti (upravitelj

Hotel i Kavana

 

 

Prodaje se odma uz vrlo povoljne
uvjete, isti se nalazi u jednom gradu
Hercegovine i veće Garnizone, isto sa
15 moderno uređenih soba za putnike

Bližju adresu daje aministracija.

PRVA NRVATSKA TVORNICA CRNA (TONTO
VJENCESLAV PECH
U ZAGREBU.

Pioizvađa crnila razne vrsti. Za pisa
nje, pisanje u poslovnim knjigama,
Aatracen-crnilo, te carsko crnilo i sve
vrsti ernila za kopiranje (pariško kopir
crnilo) itd. Boje za jastučiće za štam-
pilje od gume ili mjedi. Tinta za o%-
načenje rublja. Gumi-arabike, itd: Hek-
tografičke i kemičkih tinta,

KUPUJTE

sumo domaći proizvod, koji je rađan
vanjštini.

 

Dobije se u

 

 

 

Dubrovniku u svakoj

gana za disanje

 

 

 

Prodaju zemljištu na Pločama

u blizini Hotel Odak, sasvim prostrano

zgodno za gradnju i uzduž kolnog

puta. Za potanje obratiti se vlasnicima
na Ploče br. 97.

Staroslavno Sumporno lje-
kovito kupalište.

zojavna stanica. Novi kupališni hotel
sa električnom rasvjetom.

Staroslavna radijoktivna sum-
porna terma ++ 589 1,

preporuča se kod kostobolje, reume
išijasa itd. Pijače liječenje. pri svako-
vrsnim bolestima u vratu, grkljanu,
prsima, bijeloj jetrenjači, želudcu

čenje toplim. vazduhom.

Otvoreno preko cijele godine. Mo-
derna udobnost. Novi hoteli. Div-
na okolica. Vojna glazba. Kupa-
lišni liječnik dr. J. Lohert Pro-
spekti badava.

( e Glavna povlaštena Q
Internacionalna agencija za putuvanje

:

|A. UCOVIĆ
U GRUŽU. i
Š Izdaje biljete sa sniženom
cijenom za sve strane svijeta, za
( New-York i Kaliforniju: preko 4
Havre Hamburg Trsta i Fiume:

 

iz Dubrovniku za Montevideo i

it i Buegos-Ayres |
s š »  Punta-Arena

ta 8 » Valparaiso t

: » » » Iquique i
= : » Auckland

> s ,  New-Zeeland )
g s » Australiju

Afriku

 

 

3 po bil i dog obrti stati s &
8 a istoj. agenciji. e

ŠTAMPARIJA DE GIULLI I DR.
o000000 DUBROVNIK 0000000

 

 

sjajno katalog gratis!
Zastupnik
JOH. JANZBEK, Komolac kod
Dubrovnika.

 

   

 

 
 

pravi
kaučuk-petnjak

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigurno uložena glavnica !

Za dobro osnovano i uređeno podu-
zeće tražim 500.000 kruna glavnice
uz 54% kamata. Servi Mi osigurana

Cijenjene pismene ponude pod oznakom .Kapltal* na upravu lista.

 

 

 

 

kašalj, hripavac, katari, infihogia i azma.

Obično dobro djelovanje preparata odmah se
Sirelin-, Roche“ posjeduje moć ozdravljanja već od pred 18 godina.
odbiti i tražiti izričito Sirolin ,Roch* u originalnoj opremi. Sirolin-

6000 malih kutljića Rola-Dultz gratigi

Želio bih svakome, ko ima slabe nerve, dati da

prirode. Kola-Dulia osim toga sačuvaju nerve
i u buduće od slabosti, U sopstvenom interesu
svakog čitaoca ovog inserata, ako nema savr-

i pokuša ga, i sigurno bi onda kao i mnogi
drugi kazao:

Ja nemam više nervi!

| Majbolji sa poka servi, izaje bo najmanje duti.
Kola-Dulta je prijatelj nerava, Prijatan je u

upotrebi, i njegovo jo djejstvo ojačava:
nje. Kola-Dulta_je
poručuje se ienama i

 

PLUĆNE BOLESTI
NIA Hibivio al mogi ln
. Dosadno noćno KIŠ mai = i težina tjela rastu.

Oponašanja i t, zv, dodatne proparate treba obično
uIoche* može se dobiti u svim apotekama sa 4 K.