_ Str. 2

 

je dužnost, da saopćim Vašoj Preuz
i pogledu

te je uživala pravo
onih, koji su je
čine. Lanjske godine kada smo u ovome
listu pisali nešto o Vojnovićevoj ,Go-
spođi sa suneokretom“ spomenuli smo,

cijom i čednosti, a danas iznosimo da
je auktor toga prevoda sad pokojna
gospođa Marija.

Plemeniti dar. Njegova ces. i
kr. Visost nadvojvoda Fridrik, prigo-
dom svoga boravka u Dubrovniku,
predao je Općini K 200 za siromahe
i K 100 za muziku.

Odlikovanje. Na putovanju po
Dalmaciji Nj. V. nadvojvodi Fridriku
bio je pridodat kao ordonans oficir naš
zemljak kapetan 'Tješimir Radović. Pri
rastanku Nj. V. podarilo je g. Rado-
viću jednu skupocjenu kutiju za ciga-
rete i jednu za palidrvca sa vlastitim

 

iz POVIJE
Napisao
Prot. Dr. Božo Cvjetković.

V.
Na ovaj načiu Republika

amivi i,

+

sili
ki

i
š

ST! DUBROVAČKE DI- | pomorske
SLOMATSKE RADNJE XVI. VIJEKA

papu i sul
je za sebo i

noći kad se čuje glas ong trublje ne
djeluje dobro na nikoga, & ima čeljadi
a jačim i slabijim živcima. Molimo op-
ćinu da ukloni ovo i da uredi na koji
način da se pozivlju sami vatrogasci,
bez da se pri tome trubljom uznemi-
ruje i ostalo građanstvo koje i onako
ne može nego samo da smeta vatro-
gascima i vojnicima
Izlet Hrv. Sokola u Brsečine
i Trsteno. Kako je već u ovome listu
bilq javljeno u: prošlu nedjelju naš
Sokol priredio je izlet u Brsečine i
Trsteno, koji je uspio preko svakog
očekivanja. U 2 sata po p. naši sokoli
i sokolice sa društvenom famfarom i
kom obašli su grad, te iz grad-
ske luke sa parobrodom ,Epidsuro“,
pozdravljeni od naroda, krenuše put
Brsečins.Izletu je prisustvovalo lijepi
broj Čeha sa svojim gospođama, koji
se nalaze ovdje na ladanju. Pod Br-
sečine stigosmo u 4 sata. Cijelo
mlado i staro izašlo je na jedan brie-
žuljak, da nas dočeka i pozdravi. Iza
kako smo se bratski pozdravili i od-
morili podmladak je izveo neke vježbe
ut obće odobravanje i pljeskanie. Za-
tim se razvi ples uz sviranje našeg
tamburaškog odjela. Tačno u o sati
brat vođa da znak za nastup. Sva
braća žalostna srca, radi kratkoće vre-
mena, prekinu ovu lijepu i veselu za-
bavu. Onda krenusmo pješke u Trsteno,
svukud oduševljeno pozdravljani, uz
sviranje famfare i pjevanjem narodnih
pjesama, te praćeni od onog rodoljub-
nog naroda, lijepim revnim i širokim
putem, po hladu, jer kraj puta rastu
lijepe velike masline. U 6 sati stigosmo
u Trsteno. Ovdje smo opet bili odu-
ševljeno pozdravljeni od seljana i na-
ših kremenjaka slanjana, koji su u
lijepome broju priredili izlet posebnim
parobrodom u Trsteno, znajući da so-
kol dolazi. Iza vježbanja podmladka ;
veselog zabavljanja, približila se ura
odlazku, te burno pozdravljeni kremu-
smo na parobrod, uz živu želju se0%-
kog naroda da se opet čim prije ne-
đemo među njima, te da se nastoji u
njihovim selima osnovati sokolska dru-
štva čemu ima u ovim selima dobrih
preduvjeta, što se i osvjedočismo. Mora
se priznati, ovaj put prisustvovalo je
izletu u sokolskome odijelu i nešto
mlađe inteligencije, te pokazaše nešto
više ljubavi za sokolstvo, pak i četa je
bila ovaj put brojnija, ali ne još tako

, brojna kakova bi morala bit u jednome
\ Dubrovniku.

Kako se sada uputilo, nadati se
je, da će se u kratko vrijeme nado-
knaditi, što se je u zadnje vrijeme
propustilo, te da će naš Sokol slaveći ovog
ljeta svoju desetgodišnjicu biti na onoj
visini koja ga i dolikuje. Nitko  vese-
liji i sretniji neće biti od pisca ovih
redaka izvršili se ovo, te će po zasluzi

. priznat svačiji rad, isto kao što je

ekspedicija proti Turčinu
ih brodova Marko

pak i ako nekojim nije bilo to po
čeifa. Zdravo! L. B.

Poslije visoke posjete. U pro-
šlom broju donijelismo o boravku Ni.
V. nadvojvode Fridrika i o pričeku sa
strane građanstva. Nadvojvoda je vrlo
zadovoljan. a i pismeno se zahvalio,
što donosimo na drugom mjestu. Ista-
knuti nam je, da nije bilo baš suviše
pulicijskog aparata, što nadležne mora
uvjeriti o njegovoj nepotrebnosti i su-
višnosti. Mi bismo bili veseii, kad bi
ovo bio početak nesumnjičenja da smo
buntovnici i veleizdajnici, kad bi se
žatro trag onijem kojijem je u računu
da naa tako prikazuju. Mi smo vele-
izdajuici, ako se veselimo napietku
naše braće u Srbiji i Crnoj Gori; ve-
leizdajnici smo ako tražimo svoja pra-
va; buntovnici smo, ako se ne vlada-
mo po bolesnim idejama nekojih ; bun-
tovnici smo, ako smo i ako hoćemo
da buđemo nacionalni.

O pričeku i o ponašanju našeg
građanstva Nj. V. se je vrlo laskavo
izrazila, Ipak neki hoće da je priček
bio hladan“ ili slično, kao što iu
Spljetu ima tih nadripatriota, što naj-
bolje dokazuje onaj infamni telegram
u Reichspostu, gdje se obični sokolski
marš naziva srpskom himnom.

Jest, nekome nije wilo da je
narod svuda ozbiljno i lijepo pričekao
nadvojvodu, a taj neko mnogo je da-
leko od naroda, ne razumije ga, i hoće
da na račun denuncija, imaginarnih
veleizdaja sebe podiže i izdiže.

Plan Splita. Primili smo novi
orijentacioni plan grada Splita i oko-
lice. Plan je vrlo lijepo i pregledno
uređen, a vezan je u obliku džepne
knjižice. Može ga se već dobiti kod
nas u knjižari g. J. 'Tošovića. Cijena
je K 1:60 :

Veseli nas, da je opć. upravitelj-
stvo pri sastavu ovog priručnog plana
poslužilo se s hrvatskim i francuskim
jezikom. Tako i treba. To je interna
cijonalni jezik, kojega naobraženi stranci
razumiju, a nama ne može škoditi, a
to je glavno.

Na odgovor. Na dopis, koji je
izašao pod cifrom L. B. u »Slobodi“
od 25. t. mj. moramo da opazimo sli-
jedeće: Izlet, o kojem dopisnik govori,
nije bio društveni izlet, na koji su
dužni doći svi izvršujući članovi, već
samo izlet jednog odjela ižvršujućeg
članstva, privolom tipravnog odbora,
kojemu su dužni da prisustvuju obi,
se dohrovoljno prijave. Podvala
je s toga i ogovaranje, kada se pod-
meće u onome dopisu neshvaćanje so
kolske dužnosti nekim članovima sre-

 

 

taj. prigovor pada, jer se je župa
Gundulić“ preporodila otkad njome
upravlja današnji središnji odbor sa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slabo proći. liko valjanih
Grimani,
Andrija Dori

F

IŽ
ni

 

i

mornara, koji će ostati do svrhe
rata ali uz platu. Njih
Maure, gdje s je nalazilo kršćansko brodovlje.

bratom Drom Mičić na čelu. Kojekskve
druge tvrđaje u spomenatom dopisu
spadaju u carstvo bajka.
Upr. odbor Hrv. Sokola u Dubrovniku.
Dalmata“ luduje! Dopisnik
Dalmatin izbacio je, prema običaju,
nekoliko neslanih, ali prepotentnih fra-
za. Napada našu mladež, da je izazi-
vala vrijedne ,regnicoli“ koji su bili
okićeni margaritom i trikolorom. »Be-
gnicoli“, naravno, utekli su se pogla-
varsrvu, koje im je dopustilo nositi
odnosne značke. Ali, općinska policija
da im je uprkos toga učinila da skinu.
Mladež da nije imalx smjelosti, jer
bravi reg icoli“ bili bi se znali bra-
niti Nek dopisnik bude malo mirniji!
Mi smo faktično vidjeli, da su neki
regnicoli“ izazivali, ma da bi morali
znati kako građaostvo osjeća, i ma da
bi trebali upamtiti, da oni ovdje živu
od nas, da su ovdje došli za zaradom
i prihranom. Svako ustrpljenstvo ima
i svoje granice. Ne čudi nas, što su
se utekli poglavarstvu; mne, ni malo !
Oni, ,bravi regnicoli“ mogu i to, po-
red izazivanja, Htjeli bismo mi samo
znati, da su ono bila n. pr. braća iz
Srbije, kako bi se bilo postupalo. Njih
se goni i zaustavlja i kad ih se vidi;
zatvara ih še i otjeruje i kad su bo-
lesni. Ako poglavarstvo, kako tvrdi
Dalmata, baš tako uzima u zaštitu
,bravi_regnicoli“, nećemo mi. Lijepo
je posviriti pa i za pas zadjesti ! Ko
živi s nama, hoćemo i da nas poštuje,
da poštuje osječanje građanstva.
Dalmata kaže, da demonstracije
cijelo ozbiljno građanstvo osuđuje. Vara
se Dalmata. Naravno, da nam nije milo,
da nam se mladost upropašćuje radi
više nesnosnog talijanaškog izazivanja,
ali svak odobrava korak općine što je
zabranila koncerte na Brsaljama; prvo,
što svi volimo svoje i svoju omladinu,
a drugo što nećemo i nesmijemo biti
tako popustljivi kao do sada, kad naše
Talijani, svuda i gdje mogu izazivaju
i napadaju. Ne volimo svakakvu borbu,
ali hoćemo i moramo se braniti.
Ispravak. P. N. Uredništvu ,,Cr-
vene Hrvatske“ — Mjesto. — Na te-
temelju $$ 19 i 22 zakona o štampi
pozivlje se To P. N. Uredaištvo, da
objelodani u svome listu sliedeći
Ispravak:
U broju 14 ,Crvene Hrvatske“ od
23. Maja, u rubrici Dubrovačke vi-
jesti“, a u sastavka pod naslovom , In-
ternacij zabava konobara na Br-

 

 

 

saljama“ megju inim glasi: ,... po
račili su po neki barjak iz Trst, pa
kad im je taj došao, sami su se zapi-
tali: možu li sa ovim _iziči pred Du-
brovačko Gradjanstvo? I našli su za
shodno, da taj barjak za sada ne iz-
nesu. To je jedna činjenica“. To ne
odgovara istini, jer pošto se je sekcija
vrganizacije za Dubrovnik-Gruž stopro
ustanovila, stoga smo na utemeljujućoj
svečanoj sjednici po odnosnom pravil-
niku morali da imamo zastavu svoje
organizacije, koju se na početku po-
zajmi, te smo ju u # vrhu i uzajmili
iz najbližeg nam gi gdje je ima,
naime Trsta. Nije istina, da smo se
sami zapitali, možemo li sa ovim _iziči

 

 

 

Novi, koji
povede patrijarha do sv.

Meta

Hi
!

 

 

 

CRVENA HRVATSKA Br. 15.

zli

i

 

pred Dubrovačko Gradjanstvo, jer niti
smo u tu svrhu zastavu uzajmili, &
niti je o tome bilo govora, niti pak
na barjaku ima išta, što bi moglo da
bude zamjerno, a natpis je na istome
u latinskome jeziku.

Nadalje se veli: ,Druga je činje-
nica, da svi konobari u to ne ulaze,
dapače nijesu dobili za to ni poziva, a
treća ie činjenica, da su neki konobari
direktno protivni toj zabavi i čine sve
mogaće, da do iste ne dodje“. 'To ne
odgovara istini, jer nijedan konobar,
koji je u organizaciji, niti je indirek-
tno kamo li direktno protivan zabavi,
pače zajednički i najselidarnije svi ula-
žemo sile, da zabava što bolje uspije.
Konobari koji nijesu u organizaciji pa
niti za istu plaćaju, naravno da u istoj
i nemogu imati učešća. Nadalje, govo-
reći o zabavi, kaže se; , . . . jer je po-
nižajuća. budući uperena proti našem
osvjedočenju i narodnom ponosu! !“ te
nadalje #+;; v: itadje + misije; : kaje BB-i
stoje da Vam otmu i ono, što nam do
sada nitko oteti nije mogao!!! 'To ne
odgovara istini, jer niti je. ponižujuća
niti uperena proti osvjedočenju i na-
rodnom ponosu, a još manje da bi
imala koje ,tvdje misije“, jer je našoj
organizaciji samo i jedino svrha:
medjusobna pripomoć, namještanje do-
tičnih članova i slično bez ikakove po-
litičke svrhe. — Dubrovnik, 25 Maja
1914. — Za Odbor : Leopold Wohlfant
Precednik.

K ispravku. Donosimo ispravak
g. predsjednika konobarske organizacije
— filiale onako kako nam je poslat.
Svoje smo stajalište iznijeli i mi i
Dubrovnik“, a to je naišlo u gra
đanstvu na opće odobravanje. Mislimo,
da je suvišno i dalje o tome pisati,
tim prije što zabave neće biti. Naše
građanstvo neće javnih internacionalnih
zabava ove vrste. Pruže li nam priliku
ponovo da se vratimo na ovaj predmet,
onda ćemo se opširnije njim pozaba-
viti. Svaku ćemo humanu stvar po-
magati, ali mi se moramo braniti od
ninternacionalizma“ svake vrste. Mi
imamo i suviše nacionalnih potrebe.

lepravak smo htjeli donijeti do-
slovce kako stoji, nu nije bilo moguće
s tehničkih razloga. jer štamparija nema“
njemačkih u kako je to u ispravku.

Ispravak se pozivlje na neku ,or-
ganizaciju“ u kojoj je samo troje ko-
nobara. Svi su naši domaći konobari
proti toj njihovoj organizaciji“ inter-
nacijonalnoj i neće da pristupe, jer
imamo naših domaćih, nacijonalnih or-
ganizacija kao ona u Spljetu i Kono-
barsko udruženje u Zagrebu. se
tiče same zabave, to su je htjela -
žirati ona trojica ,organizirana“ A 0-
stale domaće pozvali su u zadnji čas
na sjednicu. Na sastanku su naši do-
maći konobari protestovali proti tome,
da mjesto zabave pod otvorenim ne-
bom“ bude iskićeno internacijonalnim
zastavama bez naših hrvatskih i srp-
skih. Čudom su se začudili i protesto-
vali kad su čuli da se ma sjednici go
vori njemački i talijanski i tek poslije
njihova protesta počela su govoriti
hrvatski ostala dvojica organiziranih“

je bio un turskim rukama. Novi bi

zamalo osvojen, gotovo isključivo od mletačke
vojske. No Doria,
čanima, kako su se nadali,

za inad, ne izruči grad Mle-
no metne u nj špe
. Prestrašeni Dubrovčani od novih

i

-