IZLAZI SVAKE SUBOTE

CIJENA JE LISTU UNAPRIJEDĐA: ZA DU-
ARSKU NA GO-
DINU KRUNA 10.— ZA INOZEMSTVO
LIST KAD MU
E PRED-
BROJEN ZA DOŠASTO POLUGODIŠTE

BROVNIK i ZA AUSTRO-UG

KRUNA 12.— KO NE VRATI
PRETPLATA MINE — SMATRA

+ ZA PO I ČETVRT GODINE RAZMJERNO. :«:

POJEDINI BROJ ZAPADA 20 PARA. :——:— Dubrovnik, 30. maje 1914.

I naše dvije riječi
Dubrovnik, 28. maja.

Dva su nam broja bila re-
dom zaplijenjena. Zadnja zaplje-
na, stigla je pet sati poslije iz-
laska lista, a to je sasvim neo-
bična stvar, pa smo odnosnu za-
pljenu nazvali zagonetnom.

poda čitaoci uzmognu u
glavnom saznati što je bilo za-
plijenjeno, odlučismo donijeti
odluku o zapljeni, cijelu cjel-
catu, jer je u njoj, naravno,
naveden natpis zaplijenjenog
uzapćen. Evo odluke:

Poslovni broj Pr. 4/14/2

U Ime Njegova Veličanstva Cara!

C, kr- okružni, kao tiskovni sud u DĐu-
brovniku na prijedlog e. kr. državnog odvjet-
ničtva, odlučio je da sadržaj članka pod na-
slovom ,Nacijonalistička omladina kontrahira
oficirski zbor u Mostaru“, tiskan u broju 13.
periodičnog časopisa ,,Crvene Hrvatske“, obje-
lodanjenom na 16 maja 1914 u Dubrovniku
pod odgovornim uredništvom Iva Arsete a
tiskom štamparije De Giulli i dr., sačinjava
prestupak proti sigurnosti poštenja po $ 487
k. 2, u svezi sa čl. V. zakona 17 decembra
1862 broj 8 1. d. z. ex 1863,

Određuje se potvrda obavljene zapljene,
izriče zabranu daljnjeg rasprostiranja zaplje-
njenog članka, uništenje zapljenjenih primje
raka i onih koji bi se još zapljenili, razmet-
nuće odnosne tiskarske sprave, to sve po

493 k. pg
3 . Razlozi:

Pošto se zapljenjenim člankom lažljivo
okrivljuje jednim kažnjivim djelom e. i k.
časnički zbor u Mostaru te po tome jedno
samostalno odijeljenje c. i k. vojske, postoje
sve skrajnosti gornjeg prestupka, te se po
tom nazočni prikazuje opravdanim u zakonu,

Dubrovnik, dae 17 svibnja 1914.
Merio

Sad svako zna što nam za-
plijeniše. Sve što nam je plava
olovka izbrisala, sve je to bilo

drugim novinama i pisano i

itano, pa i još više, Mi smo
sve bili donijeli po bosanskim
novinama, jer one su stvar do-
nijele najprve, pošto se događaj
u Mostaru dogodio, One nijesu
bile zaplijenjene. Ne samo opis
događaja, nego ni komenti sa-
rajevskih listova nijesu bili za-
plijenjeni. Mi smo ih primili či-
tave, Šta više, mjesni Dubrovnik
je Mkenio iz Srpske Riječi, od ri-
ječi do riječi, i nije bio zaplije-
njen. Mi smo opet, samo neko-
liko dana docnije, od riječi do
riječi, prenijeli iz Srpske Riječi,
uvjereni, da neće biti zaplijenje-
no. 1, doduše, zapljene nije bilo
nego tek poslije pet sati! Mi
smo pretrpjeli materijalnu štetu;
nijesmo se utjecali, jer znamo
da je to obično uzalud, Ne tu-
žimo še, niti koga tužimo, nego
ističemo, da ovako zagonetne
zapljene mogu biti samo na zah-
tjev onih, koji na silu boga hoće
po što po to da nas prikazuju
buntovnicima, veleizdajnicima i
sl, O tom, u ostalom, govorimo
na drugom mjestu. Mnogo bi
bolje išle stvari, kad bi svak vr-
šio samo svoje dužnosti i bavio
se samo svojim poslima, a ne u
svemu i nad svakim zahtjevati
komandu. Kad bi, na primjer,
jedan g. kotarski poglavar ili je-
dan predsjednik suda htio da vrši
inženjersku službu, nesumnjivo
bi loše uspio, ili kad bismo mi,
urednici listova, htjeli biti gene-
rali pa vodili vojsku, što bi se,
za boga, od te vojske dogodilo!
I tako dalje.

To je što se tiče stvari, Žao
nam je, ali moramo debelo pri-
mjetiti leksikalnoj strani odluke
o zapljeni Dva tri puta smo
pročitali u sumnji da se nijesmo
prevarili. U odluci se odviše lako
izbacila ri »lažljivo«. Ne
znamo, je li upotrebiva u zva-
ničnom žargonu, ali znamo, još
iz osnovnih naputa obuke, da
ta riječ nije držana skladnom.

sg.
u

 

Naš lijepi jezik ima mnogo lje-
pših riječi kojima se vrlo zgodno
izražavaju i označuju pojmovi
koji lijepo ne znače, pa tako i
vulgarna riječ ,lažljivo“, u ve-
likoj većini slučajeva, može i
mora da bude zamjenjena ljep-
šom riječju.  “

Mi volimo, da se i sa naj-
većim protivnicima skladno raz-
govaramo.

U Albaniji

U Albaniji događaji se razvijaja
prirodnim tokom. U Albaniji, prirod-
nije od anarhije ne može ništa da bude.
Kad su je ono mudraci osnivali, samo
da ne buđe pod Srbijom, čiji sa je
besprimjerno hrabri sinovi osvojili i
krvlju natopili, nijesu sigurno stvari
ovako. predviđali. Revolucija od ovo
dana velika je pouka, a ona nije si-
gurno nego tek početak kraja. Princu
Wiedu, albanskom emhreta, opstanka
nesumnjivo više nema. Albanci ga ne
trpe, oni hoće pod tursku zastavu!
Essad paša zarobljen, u Italiji primljen,
od Italije uzet u obranu, primljen je
prijazao od Di San Giulliana. Talijan-
ska štampa udara na Austriju zbog
događaja u Albaniji; Grof Berchtold
pipak“ ne drži stvar odviše strašnom.
Ljubica dviju saveznica se rascavtila,
lisci počinja da otpadaju, ma da ih
zvaničnici sakupljaju i zaljepljuju. Od
nslobodne, velike, nezavisne, države“
Albanije nema više nego jedan gradić :
Drač; pa i on u pogibli. Poslaće se
internacionalni odredi u pomoć, Borbe
traju neprestano, sa malim pauzama.
To je slika današnje Albanije, a ko
zna kakva će da bude, samo do malo
dana.

 

 

 

Naši se Amerikanci sele u
novooslobođene krajeve

Srpska vlada riješila je — kao što
je poznato — da se u nove krajeve na-
sele Srbi, Hrvati i Sloveni, a naročito
da se vrati i naseli što više tako zvanih
Amerikanaca naših, koji su u Ameriku
otišli pa se onda tamo u svakom po-

.

s PRETPLATA I OGLASI s

CRVENA HRVATSKA :-

SE NADAN E
SE U ti I

A DOPISI

dve 1 ogevaiurdl: i Are. Godina IV, — Bra 15. PASKAMA ANA A SROKAJU SE

brat Vilko Mahorić — Sušak kr. gimna-
zija. i
Srpska sokolska župa na pi
priređuje TI. Župški slet na Kosovu
| kod Knina na Vidov-dan dne 16 (28)
Juna tek. god. Program svečanosti
Javiće se naknadno.

Prvi Hrvatski Sokol u

traliji.

lovicom god. 1912 mi ovamošnji Hr-
vati nastanjeni u. ovom dijelu (West)
zapadne Australije osnovali smo »Hr-
vatsko-Slavensko prosvjetno društvo“,
S ovim društvom &mo veoma uspjeli,
da nam je pošlo za rakom, t6r smo
kroz kratko doba osnovali razne grane
spomenutog društva, naime : » Podporno
društvo“ ,Tamburaško društvo“ »Ve-
lebit“ i ,, Pjevačko društvo“

A ovo zadnje doba učinili smo
najvažniji korak u ovoj dalekoj zemlji,
osnovali smo , Hrvatski Sokol, Zrinj-
sko-Frankopanska Župa“. Ovo bi vam
bio prvi Hrvatski Sokol u cijeloj Au-
straliji. Mislim, da će ova nova vijest
uzradovati srca našoj braći u domovini.
ter tako isto našoj miloj braći n dale-
koj Americi, da i mi naseljeni u ovoj
koloniji čeznemo za prosvjetom i slo-

dove.

Hrvati braćo! Diljem domovine
inozemstva popunimo sokolske redove
ljubimo se braćo među sobom, pa
makar gdje se nalazili, Ne zaboravimo
draga braćo na našu 'milu domovinu,
potlačenu od Švabstva i Mađarstva.

Ne zaboravimo, da nas jedna, ter
ista majka rodila i đa nas je s jednim
ter istim mlijekom dojila. Znajmo mila
braćo, da su nam najblizia po krvi i
jeziku rođena braća Srbi skojima se
moramo dičiti, jer smo jedan ter isti
narod budući, da jednim jezikom
vorimo, naime Hrvatskosrpski ili Srb-
skohrvatski.

 

 

 

 

gledu gube i propadaju. Mjesta i ze- |

mlje ima sad u novim krajevima za
nekoliko stotina hiljada porodica. Sva-
ka porodica sa jednom muškom glavom
dobiće — kao što je već objavljeno —
badava po 5 hektara... (il 8 jutara)
zemlje. Na svaku dalju mušku glavu
dobiva se još po 2 hektara (ili 3'/, ju-
tra), a ko sobom dotjera i svoju stoku
i donese poljski alat, taj će dobiti još
po 3 hektara (a to je više od 5 jutara)
zemlje badava. Jednom nječi svaka po-
rodica — recimo sa 2 muške glave, sa |
stokom i alatom dobiće 1,, do 18 ju-
tara zemlje badava. Tako isto doselje-
nici dobivaju badava i drvo za podi-
zanje kuća i zgrada, a i podvoz želje-
znicom.

Usljed toga vraćaju se iz Amerike
mnogi Srbi i Hrvati, pa se naseljuju
u nove krajeve, gdje se dijeli zemlja
badava, i gdje se sad još može vrlo
jeftino prikupiti zemlje koliko kome
treba.

Sad čitamo u novinama da je do-
šao iz Amerike g. Doklestić — u ime
mnogih ondašnjih Srba i Hrvata, koji
će se u nove krajeve naseliti, G, Do-
klestić urediće sve što treba kod mi-
nistarstva Privrede u Beogradu, onda
će se iz Amerike vratiti mnogi naš
svijet, koji bi — da nije toga — u
Americi ostao, tamo potonuo i propao.

Sed se te zemlje premjeravaju, a
otprilike do jeseni, a to je, do jesenih
radova doći će naseljenici oda sviju
strana.

Sokolstvo

»Mrvatski Sokolski Savez“ priređuje
VII. prednjučki tečaj od 6. srpnja do
9 kolovoza ov, god. u Zagrebu. —

 

|

 

Prijave prima najkasnije do 15. lipnja

_Moramo, da se srcem i dušom
sjedinimo, sa našom dičnom braćom

| Srbima. Napied k prosvjeti i slobodi,

Stanko Letica,

 

| Domaće vijesti

Hrvatski sabor. Sabor je u utorak
opet otvoren i započeo rad. Predsjed-
nik Medaković je najavio od vlade iz-
nesene zakonske osnove : budgetnu re-
formu, reformu učiteljskih plaće, orga-
nizaciju općine, i zakona o činovničkim
mirovinama. Pozvao je sabor da pusti
po strani politička i stranačka pitanja,
te da se posveti realnom radu. Zaklju-
čio je sa izjavom lojalnosti prama kra-
lju. Novoizabrani zastupnici Roje i Va

| lerijan Pribičević predali su vjerodaj-

dalekoj Aus-
Boulder City dne 10/4 1914. Po.

| stanovima provedena je premetačina
hodom i okudli ea | ma jedan nečuven način: otkopavajući

ŠN. Y Sokoleke ze- | zidove i uništavajući pokućstvo, ali
1
\ prijave policajnih konfindentića nekih

|

 

nice. Stjepan Radić javlja se za riječ,
da obrazloži tri interpelacije. Predsje- |
dnik odbija, jer Radić još nije predao |
vjerodajnice i označuje legitimaciju,
koju je Radić predao, izdanu od kan- |
celarije sabora, nedostatnom.
Pragmatika za općinske činovnike.
Na glavnoj skupštini pokrajinskog dru- |
štva općinskih činovnika držanoj 6 i |
7 t, mj. u Splitu, povjerena mi je iz. |
radba osnove za službenu pragmatiku |
(činovnika, sluga i straža). Ovu osnova |
nakon što se o njoj svaki pojedini
društveni član izrazi, pretresati će dru-
štvo u nastupajućoj skupštini, da ju
prema tome kakva je prihvati, prikaže
zemaljskom saboru kao vlastiti predlog
zu uzakonjenje dotične pragmatike.
Kad bi mi općinski namještenici
unapred saopćili što bi po njihovom
mišljenju i iskustvu imala osnova sa-
državati u interesu njihovom i općin-
ske službe, olakotili bi mi povjerenu
mi zadaću, a prištedilo bi se gubitak
vremena za naknadno potraživanje nji-
hovog mnijenja o osnovi, dočin je već
blizn 12. sat pa sve zahtjeva do se
pat pragmatike što prije privede
u.

Istodobno molim da mi se naznače

el

 

svi općinski namještenici, stalni, pri-

vremeni, dobu im, vrijeme nastupa
službe i plaću godišnju. f

dje najkašnje do konca tekućeg svibnja.
Metković 14 svibnja 1914.
P. Bošnjak s. r.

Dr. Eugen Barac započeo je svoju
liječničku praksu u Gleichenbergu, lje-
čilištu za bolesti pluća i srca.

Zavjera“ , atentator“ — špljunažd.
O poznatom ,atentatu“ u Zagrebu,
Srbobran donosi ove interesantne de-
talje: Kao što je poznato uhapšen je
tu nedavno đak trg. škole Jakov Še-

svega što se poslije toga dogodilo i
događa izgleda policija silom hoće da
iz toga iskonstruiše ništa manje nego
čitavu , anarhističku“ urotu“, pohapsiše
malu djece, pustiše ih, zadržaše samo
Šefera i Čičića. U trgovačkoj. školi
proglašeno je ,iznimno stanje“ (pose-
bnom naredbom određeno je da se
naročito pazi na ponašanje i razgovor
djece u tom zavodu).

Međutim policja neumorno ,radi
i, kao što smo izvješteni, uhapšeno je
ponovo još 10 mladića. U njihovim

 

 

 

nađeno nije ništa. Sve je ovo rezultat

glumčića, đačića pisarcića i t. d. koji
se pod raznim imenima vvlače među
omladinu provociraju, prisluškuju, iz-
mišljavaju i onda  prijavljaju + svojim
»šefovima“. Mi nismo mogli dobiti od
policije nikakvih obaviještenja o ovoj
stvari ,u interesu istrage“, a ,Slob.
Riječ“ međutim javlja juče da je ovaj
»atentat“ namjestila: sama policija.

Šeferov bivši drag. neki Kil, pol.
konfident stanuje kod detektiva Marti-
njaka. On je znao da redovno
nosi revolver, i za njim se uhađalo;
pred pozorištem se pokazao ,zgodan“
momenat i on je uhapšen.
sve to ima da znači, i šta se hoće
s tim?

Dopisi
Blato, 18/5 1914.

(Porez lične dohodarine). Ove je
godine porezna vlast na Korčuli opte-
retila amošnje poreznike sa 3 do 4
puta višom ličnom dohodarinom nego
prošle godine. Naravno, da su se za-
nimanici prizvali, te nalazimo shodnim
upozoriti pokrajinsku financialnu Vlast
i ovim putem, da užme u obair činje-
nice navedene u utocima, jer ako ije-
dne to ove godine morao se je porez
sniziti asljed padanja cijena vinu, koje
se je prošle godine prodavalo oko 40
kruna, a ove sretni oni, koji ga mogu
i po 30 kruna prodati; a ne držati se
neosnovanih izviđa nekojih čiuovnika,
kojima je valjda cilj promaknuće a ne
pravedni izvještaj osnovan na realnim

 

| prihodima poreznika.

(Parobrodarske i poštarske sveze).
Više manje na krugli zemaljskoj odla-
čujući faktori nastoje, ako me mogu
unaprediti, barem uzdržati ono, što op-
stoji. Kod nas je protivno, jer svakom
promjenom plovidbenog reda biva nam
dokinuto ono, što smio dosle imali tako,
da svaki promet biva spriječen. Otrag
20 godina je Dubrovačka plovidba ti-
cala Prigradicu, kad nije bilo ni gata
ni obale i prije nego je Općina za put
i luku potrošila oko pol milijuna kruna.
To ticanje je otrag 5 godina bilo sa.
mijenjeno krkašama ,Dalmatie*, a o-
trag godinu dana je i to bilo diganto.
Čujemo, da su se Općina i zanimani
trgovci obraćali i

Saopćenja neka mi se dostave ov- | i

fer jer je htjeo počiniti atentat“, Iz

 

 

koro ori
vu Za
Predmet je bio veoma zanimljiv, jer