gsm \ZLAZI SVAKE SUBOTE. zvace

CIJENA JE LISTU UNAPRIJEDA: ZA DU-
BROVNIK I ZA AUSTRO-UGARSKU NA GO-
DINU KRUNA 10,— ZA INOZEMSTVO
KRUNA 12.— KO NE VRATI LIST KAD MU
PRETPLATA MINE — SMATRA SE PRED-
BROJFN ZA DOŠASTO POLUGODIŠTE.
te: ZA PO I ČETVRT GODINE RAZMJERNO. :

Slavenska uzajamnost.

Dubrovnik, 17. januara.

Riječ uzajamnost mnogo slušamo i
čujemo. I od toga se mnogo ne odaleču-
jemo. Ono što sile vremena i prilika i
'brži, sve brži način saobraćaja dovodi
nas do nekog sastajanja, a i malog zbli-
ženja, ne može biti nikakva uzajamnost.
Slušati, čuti, vidjeti se, sastati i poraz-
govoriti — ne znači sve. Jedan jači udar,
potresnija kriza, krupniji događaj, opasna
zaprijeka. — sve je to kadro da nas ras-
tavi, i to tako daleko, da: zaboravimo i
da smo se nekada znali. Što je tome
uzrok? — Nepoznavanje.

x*
*o #

Veliko je slavensko stablo. Veliko je,
i silno razgranjeno. Slavensko pleme zau-
zima teritorije od 19.600.000 kvadra-
tnih vrsta, a broji blizu 160 miliona:
159,420.000 (Po popisu od g. 1911. od
prof. Florinskoga).

Slavensko pleme možemo razdijeliti u
tri glavne grane. I, Istočna grana, u koju
računamo mnogobrojni ruski narod, a koji
se dijeli u Velikoruse, Maloruse i Bijelo-
ruse. — II. Južna grana. Njoj pripadaju
1) Bugari s Macedoncima; 2) Srbi i Hr-
vati, i 3) Sloverci. — III. Zapadna grana.
Ovu sačinjavaju a) Česi i Moravci, b)
Slovaci, Lužički Srbi, Poljaci, Mazuri,
Šlezi i Kašubi.

Od svih slavenskih naroda najbrojniji
su Rusi, Poslije njih odmah dolaze Po-
ljaci, kojih ima 21,700.000. Srbo-Hrvata
ima 10,000.000, Čeha 72 miliona, Bu-
gara 5,700.000, Slovaka 2,740.000, Slove-
naca 1,500,000, Kašuba 370,000, a La-
žičkih Srba 157.000. Ovaj ostatak lužičkih
Srba, koji su od svih Slavena najviše
tlačeni, goječeni sa strane Nijemaca, po-
kazuje u ovo zadnje vrijeme mhogo žila-
vosti i rezistencije u svojoj nacionalnoj i
kulturnoj borbi. Narodna svijest kod njih
počinje već znatno da se budi, a što je
osobito interesantno, na tom buđenju na-
cionalnosti i kulturnog preporođenja rade
isključivo skoro samo ljudi iz naroda, sa-
mouci, bez_više uljuđenosti, dočim je in-
teligencija prilično mrtva. Mi lužičke Srbe
ili slabo znamo, ili uopće ne znamo. Da-
nas možemo, ako imamo volje za to, sa-
svim tačno upoznati ovaj mali narod, koji
se odavna utaplja u veliko germansko
more, a još se nikako ne da. Česki pisac
A. Černy tu skoro je publikovao iscrpno
djelo o lužičkim Srbima pod natpisom
»Lužice a Lužičti Srbovć«. (U zbirci
»Češk4 knihovna zabavy a poučeni“ č.
XXVIII).

Zanimivo je opaziti i zabilježiti kako
se veliko slavensko stablo dijeli po vjeri.
Treba istaknuti, da su od svih slavenskih
naroda sačuvali političku slobodu i ne-
odvisnost ona plemena, koja ispovijedaju
pravoslavnu vjeru, kao Rusi, Srbi i Bu-

Slavenstvo se po vjeri ovako dijeli.

Pravoslavnih je 111,540.000, i to Rusa:
100,760.000; Srba: 5,450.000; Bugara:
5,260.000, a ostalih 60,000, Ruskih ras-
kolnika ima 3,500.000. Unijata ima preko
4 miliona, od kojih je 5000 Bugara, dok
su ostali Rusi. Katolika je broj 37,300.000.
Od tih je Poljaka 21,15Q,000, Čeha
7,250,000, Slovaka 2,060,000, Hrvata
3,450,000, Slovenaca  1,480.000, Rusa
1,500,000, Kašuba 345,000, Bugara 50,000
i Srba 15,000, Broj protestanata dopire
do 1,640.000 duša, od kojih je 680,000
Slovaka; 560,000 Poljaka; 230.000 Čeha.
142,000 lužičkih Srba; 25.000 Kaluba:
21.000 Slovaka i 2,000 Bugara. I Musli-

Dubrovnik, 18. januara 1913.

mana ima 1,230.000, i to 860,000 Srbo-
Hrvata i 370,000 Bugara.

*
* o #

Ovi statistički podaci su tačni. Malo
je kad do sada bilo slovenstvo prikazano
ovako u tačnim ciframa. Podaci su plod
proučavanja glasovitog ruskog istorika i
slaviste Florinskog. Mi smo ih iznijeli, da
i naši čitaoci budu tačnije obavješteni o
veličini i snazi slavenstva.

Jedan je neoprostiv grijeh naš taj, što
mi slavenstvo ne znamo do samo po
imenu. Taj če nam se grijeh uvijek osve-
čivati dok god ga ne iskajemo, Mi sve
dotle ne smijemo ozbiljno govoriti o sla-
venskoj uzajamnosti, jer uzajamnost po-
čiva na poznavanju. Kad se mi poznamo,
i dobro upoznamo, tek se tada možemo
shvatiti. Upoznavanje treba, među osta-
lim, da bude izvorno. Mi našu braću sla-
venskog stabla možemo učiti i poznavati
samo iz njih samih. Kad ih upoznamo
onda ćemo i osjećati s njima. Naše do-
jakošnje tako nazvano uzajamno upozna-
vanje dolazilo je samo preko tuđega puta ;
ne samo tuđega nego i skroz neprijatelj-
skoga. Mi slušamo i učimo, na primjer,
o Rusima, najjačem slavenskom plemenu,
ili bolje predstavniku slavenstva, više ma-
nje samo po njemačkim izvorima, bilo
knjigama ili novinama. Suvišno bi bilo
navoditi, kako je Nijemstvo nepomirljivi
neprijatelj Slavenstva, zato ćemo samo
pokazati, koji je za sada najlakši,“ naj-
bolji i najsigurniji put, po kcme ćemo se
mi moći upoznati s dušom Slavenskom.

Taj je put jezik.

*
* o #

Zar da učimo sve slavenske jezike?
— Ni to ne bi bilo preteško, ali nije ni
potrebno. Nama južnim Slavenima potre-
bno je, a i dužnost nam je, da izučimo
samo jedan slavenski jezik, koji će nam
biti dovoljan, da se na izvoru_i iskreno
upoznamo s velikom slavenskom dušom.

To je jezik kojim govore preko stotinu
i deset miliona Slavena, —_ruski jezik.

Taj jezik moramo učiti prvo stoga,
što njim govori najveći dio Slavena. Za-
tim, na tome je jeziku danas bogato na-
pisano sve što treba čovjeku počam od
običnog čitaoca do najvećeg umnika. Ru-
sija je predstavnik Slavenstva, Rusija je
Slavenstvo, Ona ima sve razvijeno do
najviše visine štogod nam treba da na-
hranimo duhove naše, U Rusiji je razvi-
jena književnost, umjetnost, znanost i
nauka i sve moguće vještine. Sve to mo-
žemo upoznati ruskim jezikom, i upozna-
ćemo ne samo izvorno i iskreno, nego
ćemo vidjeti i ugledati ua svemu tome sla-
venske odlike, slavenske temelje, slaven-
ski način razvijanja, slavensko savršen-
stvo, slavensku moć, — slaveasku kul-
turu. To sve nama trebuje. Uvidjećemo,
kako se literaturu dotjeruje dotle da bude
službenica istine i prosvjete, i da postane
krotiteljicom savjesti; jer ruska je kultura
i književnost zaputila svojim vlastitim
putem da se pokaže doraslom svoje ve-
like zadaće, — i danas njezino zuačenje
bacilo je svoje zdrake daleko preko gra-
nica Rusije u svijet.

Ruski je narod sagradio visoku zgradu
svjetskoga carstva. Nježna izdržljivost i
visoki polet ruskog duha stvorili su svjet-
sku literaturu, koja će, bez sumnje, i u
buduće i još više biti vjerna humanoj i
estetičkoj tradiciji svoje slavne prošlosti.

Svijet je ne može više toga lišiti . ,
. Na tom se izvoru na-

pajajmo.

CRVENA HRVATSKA

izdavatelj | odgovorni urednik: IVO ARSETE. Godina XXI, — Broj 3.

[' annće Balkanique.“)

Kakogod svršili londonski pregovori i vije-
ćanja velikih vlasti, godina će se 1912. isticati u
efemeridama Evrope,

Za čas se je moglo držati, da se je histo-
rija spravljala da napiše na dvije simetrične stra-
nice 14563. i 1912., to jest datum zauzeća Cari-
grada po Muhamedu II. i datum pobjedničke
mise pjevane u crkvi Svete Sofije. Među ovaj
veličajni san i realnost postaviše se utvrđenja na
Čataldži, kolera, te nezna se koje još intrige
ktoma, a čije ćemo zaslužne auktore, kasnije u-

pornati Pri svemu tome ipak imamo to, da je
eia prestala da bude evropska vlast; da će
od sad umaprijed izgledati jedno osakaćeno po-
litičko tijelo, a Bosfor će rastavljati njegovu glavu
od trupla, da je u jednu riječ njena sudbina vodi
natrag i tura u Aziju, odakle je poplavila naš
vlastiti kontinenat. To je eto momentalno jedina
bilanca o ovom nedovršenom ratu, o kojoj bi se
moglo sa stalnošću govoriti. Ali to također do-
staje da se proslavi jedna godina i da se ta go-
dina učini ishodnom tačkom novog historičnog
ciklusa.

Ko će na Balkanskom poluostrvu zauzeti ovaj
prostor što ga je ispraznilo Otomansko Carstvo?
Ako bi imala da prevagne logika dogođaja, to bi
imalo pripasti konfederaciji naroda, koji su stvo-
rili koalicija za rat. Ovi narodi imaju da zahvalo
njihovom ujedinjenju ne samo njihove ratne us-
pjehe, nego također poštovanje i simpatiju obje-
ktivne Europe. Samo ujedinjenje izmirilo je mi-
šljenje trećih i udinjenje je samo obuzdalo, od-
gojilo i disciplinovalo mišljenja kod njih samih.
Zahvaljujuć njihovoj dobroj volji da se uzdrže
ujedinjeni, opreke su se rasne, vjerske i interesne
— čemu mnogo pogoduje etnička konstitucija
kršćanskog Balkana — slegla za vrijeme ratne
periode i klice tih opreka nijesu poslije primirja
tamo i ovamo imale nego epizodičan i prolazan
karakter. Saveznici moraju računati stim, da u-
gororena veza ima svoju vlastitu vrlinu, da ona
uspješnije zastupa proste interesne sporazume,
te da će im ona biti najjača garancija bilo spram
njihovih vanjskih neprijatelja bilo napram njiho-
vim vlastitim trvenjima.

U koliko se pak tiče Evrope, zašto bi ona
primila sa skepsom tu eventualnost jedne balkan-
ske konfederacije? Evropa nema nego da baci
pogled na samu sebe, pa će naći precedensi i
modela ovoj političkoj formi asocijacije. Od naše
(francuske) granice Jura do granice današnje Sr-
bije, federativnim principom bio je riješen pro-
blem, koji je nastao iz razlike rasa Srednje Ev-
rope. Švajcarska, gdje se govore tri jezika, i gdje
se svaki kanton — osim iznimaka — vlada po
svojim vlastitim zakonima, po istoj je definiciji
jedna federativna država. Austro - Ugarska nije
jedna monarhija, koja se da prispodobiti sa Fran-
cuskom za vrijeme Burbonaca niti Italiji za Sa-
vojske dinastije. Ona je samo na oko dualistička
monarhija. U istinu ona više čini utisak jedne
monarhične Švicarske, u kojoj hereditarna lojal
nost posebnih naroda prama zajedničkom suverenu
zamjenjuje mučkim  pristajanjem asocijacijoni u-
govor. Zašto dakle ne bi Srbi, Bugari, Grci i
€rnogorci otkrili i stvorili jedan tip konstitucije
koja so temelji na federativnom interesu ? Mo-
derno je pravo previše elastično a da ne bi moglo
dovesti u sklad taj interes sa autonomijom pos-
tojećih država vladajućih dinastija.

Savezne države Švajcarske, savezne države
habzburške, i balkanske savezne države — pa i
savezne države Evrope koje imaju već njihove
proroke i njihove razgovaratelje — opće koracanje
historije nagoviješta težnju političkih skupina da
sve to više traže osiguranje u formuli udruženja.
Zar nijesu i sami ,savezi“, ,prijateljstva“ i ,spo-
razumi“, koji igraju tako velike uloge u odnoša-
jima među velevlastima, zar nijesu i oni također
nekakva ograničena udruženja posvećefta na ta-
kav način običajima, da bi se jedna vlast ljubo-
morna, zato što je osamljena, mogla dandanas li-
jepo prispodobiti jednom zastupniku izvan stra-
naka? Balkanski bi se narodi, nadasve u času
kad se ispoljava i uzdiže njihova karijera, poka-
zali ne samo malo razboriti nego i malo moderni
kad bi pustili da oslabe veze posvećene pobjedom.
U maoblačenoj zori 1913. godine vruće želimo bal-
kanskim narodima, da proniknu ovu istinu, koja
je u interesu općeg mira isto toliko koliko i u
njihovom,

POJEDINI 8ROJ: ZAPADA 20 PARA
PRETPLATA I OGLASI ŠALJU SE UPRAVI, A
UREDNIŠTVU

Odraz balkanske revolucije u Evropi daje
priliku jednoj konstituciji, koja izgleda paradok-
Gi zeleno psi tl vno
Frankfortu i Berlinu,

jentu, samo njihova historija traži rameni
sudjelovanja u politici sredozemnog mora, islam-
skoj, balkanskoj i istočnoj, a one su takogjer je-
dine koje filozofički stvaraju odluku o dovrše-
nom, ili, da bolje rečem, koje se nadaju naći
njihov profit. Ko se dakle, na suprot boji nove
s:tuacije ? Koje države afektiraju grožnjama? Koje.
države također očito izjavljuju, da bi im dobro
došla jedna. proturevolucija u korist
bi ta uopće bila moguća? Te su države
rečem tek rođene za istočno pitanje ; to su one
čija zastava, jezik, proizvodi, moda i običaji bi-
sredozemnom

's$E

bez akcije, bez upliva, bez pretenzija i skoro bez
mandata.

Sumnjam da li bi so moglo istodobno doka-
zati jasnije i riječitije nego što'to dokazuje veli-
čina promjena, te su nastale u Evropi od nazad
četrdesetak godina u korist dvaju carstava cen-
tra. Izmjerite parabolu evolucije. Ona ima za
ishodna tačka formulu  dčsinteres ement-a, koja
se pripisuje Bismark-u : , Istočno Pitanje ne vri-
jedi pred našim očima koliko koštica šipka“. Ono
izrazuje afirmaciju jednog takvog imperijalističkog
interesa, da se i čovjek danas pita, da li za Austro-
Ugarsku i Njemačka istočno pitanje vrijedi ko-
liko rizik opće

Bismarkova - je generacija SAN i
nije se prestala oripravljst na eventualnost, da
bi mogo buknuti jedan evropejski rat radi inti-
mnog protesta Francuske proti frankfurtskom u-
govoru ili radi takmefija englesko- njemačkog.
Ali ta ista generacija nije razumjela, ona se je
možda nasmijala proroka, koji joj je poručio:

»Godine 1912. nastaće pogibelj općeg SRE
usljed toga, što će Južni Slaveni protjerati Tur-
sku do Bosfora, i uslijed toga što će taj dogođaj
onemogućiti Njemačku i Austro-Ugarsku najezdu
k istoku — Drag nach Osten — izrabljujuć tursku
iznemoglost. “

e
x“ .

Što da rečem, nego da se je žilavost ovih
dvaju carstava, čiju dušu treba tražiti u samoj
životnoj snazi germanske rase povećala u moći
i u zahtjevima više što je predviđao ute-
meljitelj sadanje Njemačke ? U trideset godina —
uprav potrebito vrijeme koje so traži za stečenje
civilne preskripcije (dosjelosti) — Njemačka su
i Austro-Ugarska uredile neku vrst državnog po-
sjeda, ,orijentalnih“ vlasti, to one ne opraštaju
mladim balkanskim državama stoga što su ih
smele u tom pretendiranom posjedu.

i svrha njihovog saveza. Prosti ugovor međuso-
bnog potpomaganja —- rečeno nam je u trojnom
savezu — proti eventualnim navalama, kombina-
cija čisto defenzivna, elementarna politika opreza.
— Kad bi to bila istina, Beč i Berlin ne bi se to-
liko koprcali. Njima ne | bi. ostalo drugo nego da se
pridruže stanovištu kabineta, koje ide za.
tim da se puste ratujuće stranke da one same
skroje udes balkanskog poluotoka, te da proma-
traju skorašnje dogođaje kao res inter alios acta.
Ali, govorilo se štogod, duh Trojnog Saveza
niti je sabran niti iskreno miran. To.je

i
ihiisa

f
š
i

i
Hil :