BISERE 6

msvesu |ZLAZI SVAKE SUBOTE. GaeGD

OIJENA JE LISTU UNAPRIJEDA: ZA DU
BROVNIK I ZA AUSTRO-UGARSKU NA GO-
DINU KRUNA 10.— ZA INOZEMSTVO
KRUNA 12.— KO NE VRATI LIST KAD MU
PRETPLATA MINE — SMATRA SE PRED
BROJFN ZA DOŠASTO POLUGODIŠTE.
=: ZA PO I ČETVRT GODINE RAZMJERNO. :-

MIR.

a Dubrovnik, 9. maja.

Kralj Nikola darovao je mir Evropi.
Miru se svak veseli: i Evropa koja je di-
plomatski izmorena, i balkanske države
koje žele počinka poslije polugodišnjeg
vojevanja, a i mi koji želimo malo odu-
ška, izmoreni, izmučeni posljedicama fi-
nancijske krize. I s drugih razloga veseli
se jugoslavenski svijet, osobito u monar-
hiji. Bili smo pred ratom, falilo je samo
malo sati, pa se morala da prolijeva brat-
ska krv. Pošteđeni smo od svega toga,
jer je Providnost tako htjela. Balkanskim
državama treba mira i vremena da rade
na svom podizanju i unapređenju poslije
šestomjesečnog ratovanja; nama treba
mira da se oporavimo; Evropi treba mira.
Već smo odahnuli pred dodanašnjim vi-
jestima koje nam donesoše grančice ma-
sline i lijepe utjehe. Mir Božji!

x

Kako je bilo predvidjeti, kralj je Ni-
kola, pod pritiskom Evrope, popustio. Ev-
ropa je htjela da Crna Gora popusti, jer
je jedan dio Evrope bio protivan vojnoj
akciji drugog dijela Evrope. I kralj Ni-
kola sazvao je krunsko vijeće na zbor u
najsudbonosnijem momentu njegove dr-
žave. Većina je predložila da se Skadar
napusti, Težak, ali nuždan korak. Crno-
gorski je kralj javio Sir Greyu, predsje-
dniku londonske reunije, da on ipak pre-
dava Skadar u ruke Trojnog Sporazuma.
Taj je događaj sve preokrenuo, Situacija
se odmah izmijenila. Ta žrtva Crne Gore
postala je jakim zalogom evropskog mira.
Crnogorska je vojska već ostavila Skadar,
a treba da su internacionalne čete već
zaposjele grad na Bojani. Internacionalne
čete ostaće u Skadru sve dok se defini-
tivno ne riješi pitanje Arbanije, za koju
su već izrađeni, ili se, sve u šesnaest, iz-
rađuju statuti.

Diplomacija ima još mnogo toga da
radi i izradi.

*

Pitanje Skadra vodilo je sa sobom
vojnu akciju Austrije i Italije u Arbaniju.
Austrijske i talijanske čete imale su da
okupiraju Albaniju, u sferama naročitih
interesa : Italija južni dio, a naša monar-
hija sjeverni. Predajom Skadra, sa crno-
gorske strane, u ruke Evrope, ta naro-
čita vojna ekspedicija postala je suvišna
i nepotrebna, Tako nam javljaju sve be
čke novine, a pomalo i talijanske. Šta
više, bečke su novine otvoreno nezado-
voljne sa jednom takvom akcijom, po ko-
joj bi Italija dobila Valonu, i držala ključ
jadranskoga mora. Ako bi smo posum-
njali u politiku osvećivanja, mogli bismo
pretpostaviti, da Italija, usljed take poli-
tike, neće ni dobiti Valonu, Kralj Nikola,
predavši Skadar Evropi, oteo je Valonu
Italiji. S druge strane i Trojni Sporazum
protivi se ekspediciji dviju jadranskih dr-
žava u Arbaniju.

k

I tako sada svak kliče: mir! mir je
osiguran! — pa i sama židovsko-katoli-
čka Neue Freie Presse veseli se mirnim
duhovskim blagdanima, i grančicom ma-
sline ide im u susret.

Registrujemo ove događaje, prosto,
kronički, Ne zalazimo u kritiku vođenja
politike, što radije ostavljamo bečkoj
štampi, neka i ona, barem jednom, go-
vori ono što smo mi uvijek govorili i go-
vorimo, Ostavljamo kritiku bečkoj štampi,
jer mi još nijesmo sigurni, da li bi nas
zadesila crvena censorova olovka, koja
kod nas ovdje, u Dubrovniku, briše i ono
šte preventivna censura, u doba iznim-
nog stanja, u Sarajevu propušta. Ali se
tješimo, to valjda smijemo, onim što ovih

CRVENA

  
   
  
  
 

Dubrovnik, 10. maja 1913.

.
dana piše bečka službena, poluslužbena njeg

i neovisna (ako takve ima!) štampa.

Nek one čataju ministrima debele lek- :

cije, a mi se veselimo miru.

 

Narodna pjesma na Balkanu.

Francuzi o našim narodnim pjesmama.

Pariški Ze petit Journal donosi veoma lijepi
članak o narodnim pjesmama na Balkanu, koje

su odlučile velikim pobjedama naše braće kod

Kumanova, Bitolia, Skoplja, Prilipa, Lozengrada,

Drinopolja itd. Veliki je x arte Napoleon pi“

sao u svojim memoarima, što ih je pred
vremena objelodanio jedan francuski
ratu odlučuje za %s moralna strana vojske. Odlični
francuski publicista i prijatelj balkanskih naroda
Charles Loiseau upoznava u tome članku francu-
sku publiku sa našim narodnim pjesmama, a neke
i donosi u francuskom prijevodu od njegove su-
pruge gospođe Loiseau, a sestre naših odličnih
sugrađana gospara Iva i Luja Vojnovića.

I potpunim pravom — piše Loiseau — se je
govorilo, da je narodna pjesma pomogla balkan-
skim generalima da izvojšte pobjede. Ove pjesme
od nazad 4 vijeka igraju kod Slavena a i kod
Grka veliku ulogu. Služe im kao utjeha i kao
jako uzgojno sredstvo. Takva nešto nema u istoriji
francuske literature. Mi Francuzi nemamo nego
jednu narodnu pjesmu, a to je Marsiljeza. Ona
nami je produkt jednog momenta, a posvema nam
fali jedna pučka poezija, koja bi nam u svojoj
cjelosti obnovila anale nacije. Kod balkanskih na-
roda naprotiv, pjesma je sačuvala kult jezika i
narodnosti. Narodnoj pjesmi valja zahvaliti što su
se uzdržale u slavenskom narodu uspomene na
kršćanska carstva, koja su podlegla turskoj inva-
ziji, pa uspomena na junake poginule u obrani
svoje rodne grade. Loiseau dalje tumači postanak
i ljepotu naše narodne poezije, pa kaže: U toj
mješavini legende sa istorijom, guslari su doprli
dotle da su stvorili tipove, koji :ne zaostaju u
svome sjaju i veličini ni pred Vilimom Tell pi
Cid-om ni Rollandoii, (lapače su više puta i slađi.
Takav je Marko Krul ović, inkarnacija velikoga
gospodara balkan-kuga u XV. vijeku, slavljen i
proslavljen u svim pjesmama srpskim i bugar-
skim. Auktor zatim predstavlja Kraljevića Marka
i njegova šarca onako kako ga prikazuje naša na-
rodna pjesma. Jedna od najsjajnijih pobjeda bal-
kanskog rata — piše Loiseau — bila je kod Pri-
lipa, gdje tradicija veli, da je Marko prebivao.
Nekoje srpske novine izniješe, kako jedna srpska
regimenta dok je skoro počela da popušta pod
velikim turskim ognjem, nekoliko vojnika, poka-
zujuć na jednu razvalinu blizu turskih šančeva,
poviče: ,Ajdemo braćo, zar ćemo da uzmaknemo
pred dvorom Marka Kraljevića?“ — Pukovnija
elektrizovana učini juriš i pobjeda zaleprša na
krilima pjesme.

#

Diplomacija, koja upravlja Kralju Nikoli to-
liko naredaba bez uspjeha, ona ni ne sluti, da je
ovaj vladar onako plodan u kombinacijama ta-
kođer i pjesnik ne samo crnogorskog junaštva
nego i, oslobođenja i preporođenja Balkana. U
njegovoj lijepoj drami ,Balkanska Carica“ on je
u dvije strofe nanizao formulu politike, što sad
triumfuje na Balkanu.

Ovakove su glave gradile balkansku misao,
koja se je prikazala u skromnosti, a sad izazivlje
najherojskije vrline. Da vam dadem jednu ideju
o nježnosti a ujedno i neustrašivosti srpske duše
iznijet ću prevedenu zadnju misao jednog vojnika
na umoru svojoj sestri, Pjesma, što ćete je sad
pročitati bila je napisana nazad po prilici mjesec
dana u vojničkoj bolnici u Ohridu. (Ovdje Loiseau
donosi u lijepom francuskom prevodu ovu krasnu
pjesmu koju je jedan srpski vojnik, Pero po gase,
spjevao na umoru u bolnici i poslao svojoj sestri
Ova je pjesma izašla pred mjesec dana u ion
gim novinama i u sarajevskom ,, Narodu“,
Pjesma je divna i do suza dirljiva. Op. Ur.)

.

Članak ovako svršava: Zaista su uzvišeni
ideali ovoga naroda, čiji sinovi umiru neću reći
samo pjevajući, nego umiru i stvaraju ovakove
stihove!

 

E pa dokle?

Pojave, koje ovih dana sinuše na svijetlo, za-
sijekoše se duboko u individualnu slobodu dal

ski savjetnik I, pl. Grisogono na premještaj s re-
zloga, što ,postoji temeljita sumnja, da je povri-
jedio svoju zvaničnu dužnost, da i izvan ureda

propusti sve, što bi moglo umanjiti pouzdanje u

  
 
 
 
 
 
  
 

general, da :

ova uredovna djela i čast prema stališu, kome
pada“, a to time, što je u novembru 1912, pri-
svečane zabave za krst balkanskih kršćan-
ih naroda, pri kojoj se je klicalo balkanskim
državama, pročitao s pozornice prigodnu
u sastavljenu od uvažene osobe, te što je
mjeseca nakon meetinga u Bondinu kaza-
priređena u iskaz simpatija *balkanskim na-

qrčima, učestvovao povorci ,vesela lica“! Izvan

obustavljen je od službe g. Luko Marquis
notar u Dubrovniku, a to s razloga, što jo
sad spomenutom meetingu držao zanosan go-
za borce i osvajače Kumanova i Kirkilise.

Pred tim pojavama javno mnijenje ima pravo,
i dužnost, da zastane i da upita : Ma jesu li ti

vim ide utvrđeno, da ni pjesma, ni meeting,
ni povorka ne samo da nijesu bili nedopušteni,
nego čak dozvoljeni od političke vlasti; kad je
utvrđeno, da su samo pali oni poklici, koji su bili
dopušteni od političke vlasti; kad je utvrđeno,
da nijedan od trojice političkih povjerenike nije
znao da kaže o savjetniku Grisogonu ništa drugo
nego da je bio ,vesela lica“; kad je najzad utvr-
đeno, da se je u cijeloj zemlji, pa čak i u služ.
benim novinama ,Smotri Dalmatinskoj“ davalo
oduška veselju za pobjede balkanskih naroda —
nije se nikako moglo kazniti ta dva odlična čo-
vjeka, jednog općinskog vijećnika, a drugog pre-
sjednika, dva revna i poštena službenika, koji
nijesu bili nego naures javne uprave. Jer zašto ih
kazniti? Valjda radi toga, što su se onom prili-
kom našli u ,nelojalnom ambijentu“? — kako o
Dubrovniku misli gospodin državni nadodvjetnik.
Ali, ako je ,nelojalnost“ jednoga grada, koji
je za vrijeme svoje slobode slao svoje sinove, kao
vojskovođe Leopoldu II. u borbi proti Turčinu,
a taj ih blagopokojni austrijski ćesar za to kitio
pored domaćeg još i plemstvom austrijskih i ma-
đarskih magnata, u tome, što se sa cijelim sla-
venskim svietom obradovao, gdje je svladan za-
tirač kulture i slobode; ako je zločin narodno
čuvstvovanje; ako je za nas grijeh što je za Ni-
jemca, Mađara pa i za Arnauta zasluga; ako je
ovdje neko kriv, što je samo živ — onda pobr-
kani su svi pojmovi dopuštena i nedopuštena,
zakonita i protuzakonita, pa samo u takvoj zbrci
može da dođe do kazni protuzakonite ovisnosti.
Pri izricanju kazni visoki zadarski senat nije
se osvrnuo ni na povod, ni na milieu, ni na hi-
storički časak, u kom su se okrivljeni učini do-
godili; a obzirom baš na sve ove momente javna
svijest dalmatinske inteligencije, slobodne i či-
novničke, nije vidjela, niti vidi u djelu onih dvaju
službenika ništa protuzakonita. Jer ako se jednog
bilježnika, otca od sedmero djece, obustavlja od
službe radi zanosnog govora na dozvoljenom sa-
stanku, pa čak i radi toga, što je tobože optužen
radi prestupka bunjenja, to se nikako ne postupa
po zakonu, jer po &. 165 b) notarskog reda bi-
lježnika se može obustaviti od službe jedino onda,
ako se pogibeljnim pokaže, da on nadalje nastavi
svoje uredovanje. Poznata nam je pače jedna rje-
šitba, u kojoj je presuđeno, da ni tužba radi zlo.
čina potvore ne opravdava još obustavu od službe.
A sudski savjetnik pl. Grisogono, koji je u jav-
nosti pročitao jednu dozvoljenu pjesmicu i podao
se za čas opravdanom rodoljubnom čavstvu, koje
je u ostalom bilo u skladu s osjećanjem cijele
zemlje, nije ,počinio ni lakrdiju, niti je pred o-
čima zemlje umanjio pouzdanje u svoje uredovno
djelovanje ili ugled sudačkog stališa“, Prema tome
osuditi je, što je i sam državni nadodvjetnik išao
u predlaganju kazni za najtežim mjerama ; a sud-
cima disciplinarnog senata, koji svojim izriekom
mogu kadgod i da rasvijetle nejasne ideje viso-
kih krugova, koji su daleko od nas, pa ne poz-
naju ni dušu ni tradiciju ovog pučanstva nek je
spomenuto, da ne krne ono, što im je predano
da štite, da_ne crne što nije crno, da ne drmaju
što nije uzdrmano. Narodni List“

Kontesijonalna baza | oporbenjaštvo
stranke prava.

» Hrvatska“, glavno glasilo stranke prava,
donijela je pod gornjim naslovom veoma značajni
članak. Da smo mi pred neko vrijeme napisali
jedan takav članak, bilo bi se godi na nas
kukom i motikom.

Članak je napisao Dr. Juraj Cenkić, kal-
nički župnik. ,Hrvatska“ ga donosi na uvodnome
mjestu. Ovaj je članak predteča velike evolucije,
ali zdravo evolacije u stranci prava, Tu je rečeno

 

Župnik Dr. Cenkić
jedna koja hoće da bude
ne može da klerikalna, ne smije se u isto

vrijeme temeljiti na klerikalizmu, Prenosimo ovdje
neke veoma jasne stavke iz toga članka. Dr.
Cenkić piše :

VATSKA

: IVO ARSETE. Godina XXIII. — Broj 19.

POJEDINI BROJ) ZAPADA 20 PHRA.
PRETPLATA I OGLASI ŠALJU SE UPRAVI, A

VIŠE PUTA ŠTAMPANI PO POGODBI uz RA-
ZMJERAN , A PISMA
NE PRIMAJU SE, RUKOPIS $E NE VRAĆA

Ja sam preuzeo na se zadaću, da razpršim
bojazni konfesionalne; moja je zadaća, svim pra-
vašima bez razlike vjeroizpoviesti dokazati u la-
koj formi, e da se ne trebaju bojati za svoju,
vjeru, da slranka prava ne smije biti vjerska
stranka,

U zadnje su naime vrijeme počeli stanoviti
mlađi, pastosni lutati slašnaka luči ibo
izazivati smutnje, kojima, po riječima dra. Mile
Starčevića, ne smije biti mjesta u stranci prava,
der ie N00 SRNA sije Blivdiaina. stanka, već
je njojzi glavna zadaća : ujedinjenje i sloboda hr-
vatskog naroda, Straka prava je deblo po rie-
čima dra. Mile Starčevića državopravna i nacio-
nalistička. Te dvije oznake sile stranku prava, da
ona bude radikalna, bude opozicionalna.

Pitam ja sada, da li stranka prava može biti
radikalna i oporbena, ako se postavi na konfesio-
malno stajalište? Da li je oporbenjačtvo stranke

karakterom

prava spojivo sa i zadatcima, recimo,
katoličke konfesije?
U j dualističkom sastavu  Austro-

Ugarske naša je nagodba ne samo za kraljevinu
Hrvatsku, već i za Ugarsku, te čitava monarhiju
jedan ugalni kamen državne konstitucije, Pomis-
lite si katoličkog biskupa, koji je prisegao na us-
tav Njegovom Veličanstvu, apostolskom kralju
Franji Josipu, da sada u saboru glasuje za prelom
između Hrvatske i Ugarske! Pomislite si biskupa
da vjernicima u pastirskoj poslanici dade upute
e da imadu glasovati za radikalnu državnopravnu
stranku, da smiju priznati nagodbu!:

Toga ne ćete doživjeti.

Nikako nije moguće, da bude strarika prava
opozicionalna, ako bude stajala na katoličkoj bazi.
Opet nije moguće katoličkoj konfesiji, da daje
politici pravac u zemaljskim stvarima.

Katolička baza u politici i oporbenjačtvo poli-
tičke stranke jesu tnkopatibilni. Istina bilo je po-
kusa u raznim zemljama, da se političke oporbene
stranke postave na katoličku bazu, ali ti pokusi
padoše u vodu. Zadaća je crkve, da bude soci-

Razne

turne stranke; ako su političke, tad misu opozi-
cionalne, već guvermentalne. Riedko je gdje kr-
gdje, kao na primjer u Mađarskoj, tad ona nije
državopravna, već stoji na legalnoj bazi, a ne na
Kossuthovom ili Justhovom poiitičkom temelju.

Opozicionalnost kršćansko-socijalnih stranaka
kreće se unutar uzakonjene forme vladavinske ;
unutar konstitucije zemlje, koja je stranci noli
me tangere. Kako dakle stranci prava brani,
da bude konfesionalna, činjenica, što je u nas
jedinstvo vjere razbito, tako isto njojzi njezin na-
cionalizam, te državopravno svojstvo, dakle nje-
zino oporbenjačtvo, ne da, da ona bude konfesio-
nalna. Konfesija svaka, pa bila i katolička, tomu
mirne duše može reći: ,mea pace!“

 

Iznimno stanje.

Prošle subote proglašeno je u Bosni i Herce-
govini iznimno stanje. U svim mjestima javno
su oglašene odredbe iznimnog stanja, a i novine
su ih objelodđanile. Po tim odredbama svaki stra-
nac mora imati pasoš; bez dozvole ne smije biti
skupština ni sastanaka; svak ko ima kakovog
oružja ili strijeliva, mora ga predati vlastima. Vojni
sudovi sude za veleizdaju, javno nasilje, palež,
te za prekršaje radi pasoša, sastanaka i štampe.
Za listove je uvedena prevenutiviia cenznra. Na
pošti mogu političke i vojne vlasti otvarati sva-
čije: pisma i pošiljke. Telegrami su podvrgnuti
cenzuri, Raspuštena su sva srpska i socijalistička
društva, a privredno-prosvjetnim društvima obu-
stavljeno je djelovanje.

»Srpska Riječ“ donosi gornje odredbe, pa
piše: ,Vremena su ozbiljna i teška, zato se
treba trezveno držati sada hladnog razbora. Sve
je na svijetu prolazno, sve se mijenja i prolazi,
pa tako će i ovo iznimno stanje proći. Dotle dušu
u se!“ Bečka »Reichspost “ piše, da je povod iz-

vlada organi.

og ča neeji nudio Ch O VO
piše, da su se u zadnje vrijeme autonomna zas-
tupstva u Dalmaciji pokazala veoma sumnjiva_
glede pouzdanja u njih, a da i u Bosni i Hercego-
vini narod osjeća kao i u Dalmaciji. Neke bečke
novine donose, da je iznimno stanje proglašeno
stoga, što su vlasti doznale, da se kroz Bosnu
i Hercegovinu provodi srpsko-crnogorska propa-
ganda i da se u zemlji nalazi čak i pripravnog

materijala, koji bi se upotrebio u

plikacije. da

i Hercegovinu iznimnim stanjem, E, valja da nas

 

ta

 

DERE

 

IRE GA OTE NE ERAT

 

i No.

it

Sei Rreše