titana

om A EONA ha

GIJENA JE LISTU UNAPRIJEDA: ZA DU
BROVNIK I ZA AUSTRO-UGARSKU NA GO-
DINU KRUNA 10.— ZA INOZEMSTVO
KRUNA 12.— KO NE VRATI LIST KAD MU
E MINE — SMATRA SE PRED

saa DOŠASTO POLUGODIŠTE.
<; ZA POT ČETVRT GODINE RAZMJERNO. :-

Dubrovnik, 13. juna.

Naš optimizam, da neće doći do oru-
žanog sukoba između Srbije i Bugarske,
izgleda da nas je varao, Kako doda-
našnje vijesti glase, bratski je rat žali-
bože, kao neizbježiv. Da pravo kažemo,
grozna nas jeza obuzima dok pišemo ove
retke, ali eto kao da sudbina hoće po
što po to da našu braću na Balkanu
dovede do ovako strašna i teška iskn-
šenja. 1 tim su eto metnuti na kocku
svi lijepi resultati iz balkansko-turskoga
rata.

Kao što su simpatije nas Hrvata i
Srba za vrijeme rata bile najiskrenije i
najprirodnije, simpatije prema balkanskoj

braći, tako isto sađa najiskrenije žalimo

eventualni bratoubilački rat; ne samo
žalimo, nego plačemo i jadikujemo nad
njim. Jer mi vidimo da je to samo, na
štetu južnog slavenstva.

Mi smo u zadnjim brojevima našega
lista dovoljno prikazali srpsko- -bugarski
spor, i u to su naši čitaoci vrlo dobro
upućeni. St>ga danas, pred tom strašnom
nesrećom za južne Slavene, izričemo svoje
žaljenje, svoje jadikovanje.

Ovaj će rat biti samo na korist i uži-
vanje trećega, a balkanske če države
baciti za mnogo godina natrag, pa ma
kakvi bili resultati vojne. Cijelo je sla-
venstvo u opšte, a napose južno, pozdra-
vilo slogu i jedinstvo balkanske braće.
Mi smo im se divili, a i neprijatelji su
počeli računati s njima kao s faktorom
koji je srijedan i dostojan i obzira i uva-
ženja. I svak je vjerovao u jakest saveza.
Ali pretjeranost bugarskih zahtjeva kao
da je svemu tome učinila kraj. Za vri-
jeme srpsko- -bugarske krize toliki su se
bugarski državnici i istaknuti ljudi gro-
zno, više puta,
granice mogućnosti obzira prešle su iz-
jave nekih bugarskih političara koji su se
izjavljali : da oni nijesu Slaveni nego samo
Bugari ! Treba shvatiti položaj Srbije i
Grčke što ne mogu da budu zadovoljne
da resultat svih onih žrtava bude samo
to: da Bugarska dobije hegemoniju na
Balkanu. Ako u spornim krajevima koje
su Srbi i Gici zauzeli i koje neće da
napuste ima i Bugara nije to još razlog
da budu ti krajevi pod Bugarskom, jer
cijela Trakija koju sada imadu Bugari,
a koja nije bila predviđena u ugovotu,
u opšte ni nema Bugara, nego su u njoj
sami Grci i Turci.

Uvjereni smo ipak da ovaj atentat
na balkanski savez nije djelo Bugara kao
takovih i Bugarske; to je sve destrukti-
vni rad maćedonskog komiteta, pobratima
arnautskog. Taj maćedonski komitet pravi
pritiske na Bugarsku, a da im ova pod-
leži, to je donekle shvatljivo, jer su naj-
bolji dio bugarskih državnika i vojnih
poglavica Maćedonci. 1 za to odgovornost
ne pada na bugarski narod, nego na bo-
gumrske uplivne i vodeće fiktore u ko-
jima je svega više nego li bugarskog i
slavenskog.

Dade li do tog bratoubilačkog rata,
mi se nećemo za nj ni malo oduševiti,
ali će želje naše biti da Pravda pobjedi
i da južno .slavenstvo sto manje štete
pretrpi od tih posljedica. Ali, uz zadnji
tračak optimizma, još se nadamo da do
rata neće doći.

Bože, oslobodi!

 

Drugi slučaj.

Pod ovim natpisom donosi ,Die Zeit“ u broju
3842. uvodni članak, u kom se veli: Poučno je
da se dva put ponavlja slučaj, da balkarska kriza
razgolićava špijunski biro našeg generalštaba, 1
aneksijskoj krizi sljedovao je generalštabni epilog,
iz kog se razvio u decembru 1900, g. poznati

_ Friedjungov proces, u kom je na sud izneseno

tenin takozvanih dokumenata, da se njima do

Dubrovnik, 14. juna 1913.

izrazili o Srbima. Sve

kažu veleizdajnička šurovanja srpsko hrvatskih

političara. Ti ,dokumenti“ bili su u početku iz-
vikani za važne istorijske priloge. Na suda se
dokaza, da su nezgrapni falsifikati. Profesor Ma-

sarik otkrio je docnije, falsifikatora, u licu jedne _

propale individue, nekog Vasića, što je bio špion
austro-ugarskog poslanstva u Beogradu. Tada se
pokaza kao vrlo vjerovatno, da taj špijun, za raz-
liku od ostalih, nije izdao svoju otadžbinu, već
samo prevari protivnika, to jest naše viasti, i
svoje falsifikate sastavi sa znanjem srpske vlade.
Lažni dokumenti držani su na upravi naše države
za istinite i ministarstvo spoljašnjih poslova imalo
je namjeru da ih, u slučaju rata sa Srbijom,
preda javnosti, kao moralno opravdanje aneksije
i rata. Rata istina ne bi, ali je dokumenta Frie-
djung podnio na pretres porotnicima i rezultat

bi užacna bruka za sve naše, što su.glupe falsi< što

fikate držali za živu istinu i dali pare za njih.
Među tim dokumentima bilo je i vojničkih a po-
slao ih je naš beogradski vojai ataše generalštabu
i proza njima poslane su iz general-štaba vojnim
komandanima karte o podjeli i kretanju srpskih
komita i naredbe s skupim protiv-mjerama. Lažni
su bili i ti vojni izvještaji i svak živ vidje, da
bi u ratu sa Srbijom imali suvišnih teškoća i gu-
bitaka, ako ne i nešto grđ«, jer bi, prema tim
kartama, naša vojska tražilu neprijatelja, gdje ga
i nema-a nailazila bi na aj, gdje mu se ne bi
ni nadvla.

U to doba bio je pukovnik Redi zamjenik
šefa šnijunskog biroa u generalštabu i kroz nje-
gove ruke moral su proći svi lažni srpski špi-
junski dokumenti i on, kao vještak — stručnjak
— morao ih je proglasiti za istinite. Blizu je pa-
meti, da je Redl kao ruski arhi špijun vidio da
sa dokumenti lažni pa se jo naređenju iz Rusije
pravio svemu nevješt.

Redl je dva put izdao država: 1909. god. i
1913. godine i to u odlučnom času. Ovog puta
izdao je naše planove Rasiji a prvi put htio nas
je navesti na srpsku zasjeda. Za aneksione krize
a i za balkanske, ušlo ie u nas u adet, da Srbe
držimo za megalomaniste. Nijesu Srbi patili od
megalomanije već smo se mi slijepo pouzdavali,
na žalost i odviše!

 

Za otpust rezervista.

Zastupnici Juraj Biankini i družina prikazaše
u sjednici dne 4 lipnja 1913 zastupničke kuće
carev. vijeća u Beču slijedeći upit na ukupno
ministarstvo :

Službena viest, da je ce, k. ratno ministarstvo
napokon otpustilo pričuvnike i naknadne -priču-
vnike od 1 do 14 vojnog tiela, a da istu odredbu
nije proteglo i na 15.9 i 16.9 i na ratnu morna-
ricu — porazno je djelovala, osobito u Dalmaciji,
koju je mobilizacija na iznimni način pogodila,
dignuvši joj bez obzira sve najbolje radne sile,
kao u nijednoj drugoj zemlji.

Ogorčenost, koja je s toga nastala širom
Dalmacije, ne može nikako da ublaži vijest, da
će se pričuvnicima 15. i 16. vojnog tijela obre-
domice podjeliivati dopust do 14 dana, a onima
ratne mornarice od 4 do 6 sedmica, te svak u
čudu onamo pita: Zašte dvije mjere? Zašto se
baš za nas moraju uvjek praviti te mrske iznim-
ke? Zašto ne otpustiti odmah i bezuvjetno, bez
polumjeru, i sve naše pričuvnike ?

Kada se je jednom započelo otpustom pri
čuvnika, najelementarnija pravica je zahtjevala,
da se otpuste oni koji su najviše i fizično i mo-
ralno stradali, izloženi, osobito u početku mobi-
lizacije, i gladu i ledu u pustom dalmatinsko-
hercegovačkom kršu, daleko od svojih , osivoma-
šenih ob telji, od svoga neobrađenoga polja, od
svojih zatvorenih dućana i radionica, pa osim
toga još mučeni i progonjeni radi svojih bracskih
čuvstava. (Vodi interpelaciju D.ra Tresića i dru
gova prikazanu u sjednici dne 3 lipnja 0. g.).

Ali ako se je to užasno stanje do sada mo
glo barem donekle prividno opravdati pogibelju
rata, danas absolutno opravdanja nema, te i naši
pričavnici, od kojih mnogi koncem godine uđoše
u landšturm, moraju biti odmah otpušteni, neće
li e, k. vlada da i oni i narod zamrze i na vojsku
i na državu, koja ih bez razloga muči i upro-
pašćuje. .

Zav i vojničke dužnosti nemaju imati svojih
granica? Zar i vojnička uprava nije dužna ra
čunati sa psihološkim razpoloženjem onih otaca
obitelji, koji već sedam mjeseci žive daleko od
svog ognjišta, kojima djeca kod kuće gladuju,
kojima propada i obitelj i sve imanje? Ako je
baš potreba, zašto te nevoljuike ne zamjene voj-
nici iz drugih krajeva, koji do sada nisu okušali
patnje ovakve nečuveno mobilizacije i čija pri-
sutnost na južno iztočnoj granici meće imati onih
užusnih ekonomskih posljedica, kakvih danas trpi
cijela Dalmacija ? " m

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 innogobrojnih trgovaca i lis pro-
ed srdmomjesečne straže na jugoisto-
tamnici, osim propasti velikog broja mornara,
y tua namještenika, učenika itd., koji

cd mobilizacije učitelja ovdje ne go-
i svoje zvanje — i težačka raka kruto
a, jer mnoga i mnoga polja ostaše

& budu li pričuvnici odmah odpušteni, i
lja, koja su velikom mukom bila obrađena,
e zapuštena, osobito sada kada nastaje
vanje vinograda na obranu od peronospore
trsnih bolesti.
ovdje spominjemo, da su te poli-
još_ više ove. godine otešćane time,

+ Dalmaciji -nedavno vojničke vlasti
bile digle i sve najbolje konje, mazge i magarce,
a nijesu ih još svima povratile, niti kiridžije za
njihov trud pristojno nagradile. Povraćena živina
pak mnogo je pretrpila i ne može već da odoli
napornijem rada, Tužbe u tom pogledu podi-
gnute od općina Dubrovnika, Stona i Slanoga
vrlo su temeljite i morale bi biti uvažene i radi
ugleda same vojničke vlasti.

Svakako nastaje pitanje: što će se dogoditi
od te nesretne Dalmacije, ako još dalje njezine
najbolje radne, snage ostanu pod oružjem? Što
će biti, ako uslijed neobrađenih polja zavlada
glad : bolest e.

jaći sve
ove i .. sve ke užasne posljedice, koje će
bezobzirna mobilizacija prouzročiti i koje je već
prouzročila u Daimaciji, i pozivajuć se na naša
interpelaciju dne 11 veljače ove godine, pitamo
e. k. ukupno ministarstvo :

I. Zašto pričuvnici i naknadni pričuvnici iz
Dalmacije u redovitoj vojsci, domobranstva i ra-
tnoj mornarici nisu bili odmah i bezuvjetno od-
pušteni netom je demobilizacija započela ? \

II. Je li €. k. ukupno ministarstvo voljno u
tu svrhu svom odlučnosti zauzeti se kod wvrho-
vnog vojskovođe, i tv ne samo u ime pravičnosti,
nego i obzirom aa užasne posljedice, koje i ovog
pata iznimno neopravdano postupanje prama
Dalmaciji nanaša njezinom pučanstva ?

HI. Ako nije, je li c. k. ukupno ministarstvo

kazati to! u maloge i pei na se sva
a u koje se silom

a Steniamši re

tjera stanovništvo Dalmacije?

 

Srpsko-bugarski spor.

U četvrtak smo primili Iz Beograda ovo br-
zojavno izvješće :

BNOGRAD, 10. juna. —- Jučer se je održala
ministarska konferencija, koja je riješila modali
tete postupanja u srpsko-bugarskome sporu u oče-
kivanju odgovora Bugarske, koji ima poslanik
Spalajković požuriti a koji je najavljen kao posve
negativan. Vleda je kako se uvjerava, riješena,
da ako Bugarska odbije reviziju ugovora da od-
mah provede aneksiju okupiranih teritorija. Anek-
siju će isti čas notificirati Bugarskoj te od nje
tražiti da prizna gotov čin.

BEOGRAD, 10. — Sinoć je ministar pred-
sjednik Pašić, poslije ministarske sjednice, konfe-
risao sa šefovima stranaku o položaju, Na kon-
ferencu su došli svi šefovi osim jedinog naciona-
liste Ribarca, koji je javio da neće praviti vladi
smetnje, te joj pušta slobodae ruke neka radi na
vlastitu odgovornost. Položaj se smatra vrlo kri-
tičan.

BROGRAD, 11. — Srpsko bugarska granica
skoro je sasvim zatvorena. Cio privatni šaobraćaj
dd Caribroda do Sofije obustavljen je, Srpski že-
ljezničuri u Caribrodu ne siniju se kretati izvan
stanice, Jedan činovnik, koji je pratio vagone,
uapšen je ni granici bliza Pirota, Bugarske viasti
zabranilo su seljacima da, bilo s jedne ili s druge
strane, prelaze granici.

BEOGRAD, 11. — Bugarske vlasti vratile
su sa granice jednog talijanskog kuriri koji je
putovao preko Beograđa za Sofiju. Talijansku
vlada uložila je zbog toga protest.

BEOGRAD, 11, — Pogranične carinarnice
prestale su većim dijelom da funkcioniraju. Bu
gareka, i ako veza nije zvanično prekinuta, spri-
ječila je telegrafske i telefonske vezo između So-
fije i Beograda. Srpski poslanik u _ Sofiji, gosp.
Spalajković došao je ovamo najviše zbog toga,
jer šifrirane depeše stizale su mu osakaćene i
pobrkane i nerazomljive. -— U Sofiji je pro
glašeno opsadno stanje. Kafane.se zatva-
raju u 9 sati, jednako pozorišta i biosknoi, Pre:
ma vijestima iz Negotima, prenosi se za Bugar-
sku preko Oršove svaki dan municija, koja se
iskrcava u Somovitu. — Kako se govori i kako

niribuna“_javlja, sadašnji srpski ratni ministar
, u slačaju rata napustiće ministarstvo

a prodioća komenda jednog dijela trupa.

KA

Dr Godina XXI. — Broj 24. 3 FAAMAJO 8. RUKOPIS SE NE '?RAĆA

.-

PIROPĆENA, ZAHVALE PLAĆA SE 30 PA".

PO RETKU, A ZA OGLASE 20 PARA. OGLAŠI

EEE PUTA $TAMPANI PO POGODBI w RA-
POPUST. NEFRANKIRANA P;SMA

BEOGRAD, 11. — Tvidi se sa više strana,
da će Srbija, Grčka i Crna Gora posve sclidarno
postupati, i da će, kad stigne negativan odgovor
Bugarske o reviziji ugovora i sastanku rainistara,
jednovremeno proglasiti aneksiju okupiranih teri-
torija. Velesile su doduše odlučile tražiti demo-
bilizaciju saveznika, ali se Bugarska o tome još
nije zvanično izjavila, a ovdje još nije učinjena
nikakva energična presija.

BEOGRAD, 11. — Dolaze pozitivni glasovi
o ratnim pripremama Rumunjske i novim njenim
zahtjevima spram Bugarskoj. Teritorij, koji traže
mnogi rumunjski listovi i političari od Bugarske
u Dobruči, od prilike je jednako velik koliko i
sporni teritorij koji Bugarska niječe Srbiji.

Ruske novine o sporu.

»Ruskaja Molva“ piše: Mi razumi*emo, ko-
liko je duboko bila pogođena Srbija odricanjem
od izlaza na more. Ali je potpuno lažna njena
politika — da sebe nagradi na račun Bugarske.
Nekoliko srezova Maćedonije neće joj naknaditi
Drač, a samo će posijati razdor između nje i Bu-
gorske, t. j. za svagda joj oduzeti nadu da se
razračuna sa Austrijom. Ako Srbija hoće da stvori
Veliku Srbiju, ne treba da klone duhom pri pr-
vom neuspjehu i da se pogađa oko sitniša: -ve-
like države ne stvaraju se za jednu AES Nema
te žrtve koju Srbija ne bi mogla prinijeti sada
radi održanja Balkanskog Saveza, za to što u
tome leži nada i spas ne samo nje, nego i cijelog
južnog Slovenstva, i garantija Evropi od njema-
čke sile.

Austrija i Balkanci.

»Novoje Vremja“ donosi jedan članak o šrp-
sko-bugarskom sporu, iz koga prenosimo neke
stavke, da se. vidi kako Rusi misle o sporu. Među
ostalim ,Novoje Vremja“ veli:

Treba pretpostavljati, da kod Bugara, Srba i
Grka nijesu svi političari izgobili duševnu ravno-
težu. Na žalost na svima ovim stranama mjesti-
mice u Bugarskoj i Srbiji, očevidno
imaju pogledi, koji vode ispunjavanju austrijskih
planova. Srpski je ministar-predsjednik izjavio, da
ie plan sjedinjenja sve vardarske doline sa Srbi-
jom bez pristanka Bugarske predlagala Srbiji
mao ugarska diplomacija. Oa je sam eia
mislio. Ni a oN
piolića i ja Balkanskog Saveza, doni:
ska diplomatska aktivnost, uporna i sa proraču-
natim planom, pomračila je najzad jasne poglede
ćak i Pašića, toga najrazboritijeg i najiskusnijeg
među srpskim političarima. Kao u hipnotičnom
zanosu on ide putem, koji vodi na kraj propasti
svega južnog Slavenstva; propasti koju i on sam
tako jasno vidi, jer je i on sam izjavio u Skup-
štini, da je plan nasilnog prisvajanja vardarske
doline predložila Austrija.

Srbi se nisu izbavili od uticaja austrijskih
obmanjivača a ni bugarski političari. Oni i sada, ,
uoči rušenja Balkanskog Saveza, ipak stoje na
gledišta samo jedne i stroge jurisprudencije. ,U
ugovoru piše to i to, Dajte nam sve što je uslo-
vljena bez i najmanjih ustopaka“. Ovo je gle-
dište bugarske diplomacije. Ona zahtjeva arbitražu
Rusije, na osnovu ugovora sa Srbijom, no samo
u granicama ugovora.

Ako ne može, onda će doći do rata. Neka se
izgubi sve što je sadobivine, neka se izgube sve
zemlje, sawo da bi se uspostavila juridička pravda.

Joridička je prevda nesumnjivo na strani
Bugarske. U saveznom ugovoru tačno je označen
teritorij neosporno srpski i neosporno bugarski i
oblast sporna, koja će se dijeliti poslije arbitra.
Kad bi se politika mogla staviti potpuno u okvir
sudskih zakona, onda bi se zahtjevi Bugara mo-
gli zadovoljiti. No politika nijo jurisprudencija.
Pitanje, o kome raspravljaju sada bugarski držav-
nici, ne završava se u tome, kakve su granice
saveznog ugovora, nego o tome, šta će biti, ako
oni samo misle na prošlogodišnji ugovor i zabo-
ravljaju na budućnost.

Austro-Ugarska diplomacija direktno i indi.
rektno podstrekava Srbiju, da masilno poništi
savezni ugovor, Austrijska će se diplomacija ra-
dovati, ako Bagarska, svjesna svoje juridičke
pravde, odustane od svakih ustupaka, za koje ona
misli da je juridički neosnovan. Nastojeći, da
uspistavi svoje juridičko pravo, Bugarske kao 1
Srbije, ne radi u svoju korist, nego na rudost
Austrije.

Srpsko bugarski je spor u ovom stanju, u
kome se danas nalazi prestupnički. Dopustimo
at grubu ali pravednu riječ: on je osim toga
glu

Pitanje, koje j je životno za Srbiju i Bugarsku,
he osniva se sasvim na tome, je li obavezan se-
vezni ugovor 1913. g. ili ne, Sad se javilo drugo
pitanje, nesravnjeno M ašnije kako će se spriječiti
tušenje saveza, jer ako se om uništi krivicom
Srbije ili Bugarske, jedaasku, E svih nada
južnog Sloven stva. :