Broj. 24.

U IV. kot. uži izbor između Slovenaca Anton
Maha (670). Frano Kravos (638), dr. Černe (687)
te Talijana, koji su dobili do 1200 glasova. So-
cijaliste dobili su oko 590 glasova. — U V. ko-
taru izabrani su Talijani sa preko 2000 glasova,
dok su slovenski kandidati dobili oko 460, a so-
cijalistički preko 1100 glasova. — U VI. kotaru
bit će uži izbor između socijalista, koji su dobili
do 1400 glasova, te Talijana, koji su dobili do
1400 glasova, te Talijana, koji su dobili oko 1100
glasova, dok je za Slovence palo preko 900 gla-
sova. U ovom dakle izbor. kotaru, gdje se je
vodila najžešća borba između socijalista i talijan.
liberalaca, odlučit će Slovenci za socijaliste, koji
su dosada izgubili 5 mandata.

 

Domaće vijesti.

Narodni blagdan. Sudeći po nekim novinskim
i privatnim vijestima, već se u nekim mjestima
čine pripreme za proslavu ovogodišnjeg narodnog
Izgleda, da će taj blagdan ispasti ovo
godine kud i kamo ljepše nego li prvašnjih go-
dina iito ne samo u moralnom već i o materi-
jalnom pogledu. U moralnom pogledu zato, što
nam je posljednje doba donijelo mnogo zadovolj-
stva i lijepih nada, a u materijalnom pak pogledu
s razloga, što je svaki pravi i rodoljubni Hrvat
prožet osjećajem, da treba što življe poraditi, da
se Družbi sv. Ćirila i Metoda za Istru ove go-
dine nadoknadi ono što je zbog lanjskih žalosnih
prilika u domovini izgubila.

Kriza u Ugarskoj. Ministarstvo Tisze. Kad je
svršio proces Lukacs- Desy, bivši ministar pred-
sjednik Lukacs predao je demisiju i preporučio
za svoga nasljednika grofa Tisu, što je kralj i
prihvatio. Tisi je tako bio povjeren sastav novog
kabineta. U ministarstvo grofa Tisze pristupili su
svi članovi Lukacsevog kabineta osim ministra
poljodjelstva Serenyia i ministra za Hrvatsku G.
pl. Josipovića. Serenyievo mjesto preuzeo je pot-
presjednik stranke reda A. Ghillany, dok mjesto
hrvatskog ministra za sada još nije popunjeno.
Prema tome je novi kabinet sastavljen ovako: Mi-
nistar predsjednik: Grof Sqepan Tisza. Ministar
unutarnjih posala: Ivan Sandor. Ministar a latere:
Barun Stjepan Burian. Ministar poljodjelstva: A.
Ghillanyi. Ministar zemaljske obrane: Barun Sa-
muel Hazai. Ministar prosvjete: Bela pl. Jankovich.
Ministar trgovine: Ladislav pl. Beothy. Ministar
fi nancija : Ivan Teleszkf. Ministar pravde: Eugen
pl. Balogh. Ministar za Hrvatsku Geza pl. Josi-
povich_ nije stupio u novi kabinet uz izjavu, da
želi grofu Tiszi ostaviti slobodne ruke u riješa-
vanju hrvatske krize.

Grof Tisza i hrvatsko pitanje. ,, Pester Lloyd“
piše o hrvatskom pitanju: Sjećamo se, da je dr.
Laukacs prije svog odstupa pregovarao sa raznim
krvatskim političarima, da riješi krizu u Hrvat-
skoj, koja neprestano traje. Grof 'Tisza znade
dobro za tok ovih pregovaranja. On će se, čim
še obave nužne formalnosti pri sastavu kabineta,
odmah prihvatiti ovoga pitanja. Istom tada će
uslijediti imenovanje ministra za hrvatsku, za
koje mjesto, čini se, da je već izabrana zgodna
ličnost. Neki su bečki listovi javili, da će hrvat-
sko ministarstvo po svoj prilici preuzeti grof
Khuen Hedervary, no to pokazuje podpunu ne-
orientiranost o intencijama mjerodavnih faktora,

Ministar Geza pi. Josipović se povlači? Iz
Budimpešte se javlja: Jednom novinaru izjavio
je ministar Josipović decirano, da ne ulazi u ka-
binet grofa Tisze, već da se kani povući sa po-
litičkog polja, jer mu je potreban mir. Na pitanje
novinara, tko bi mogao biti njegovim zamjenikom,
odgovorio je Josipović, da o tom ništa ne zna.
Jedino toliko može reći, da se obzirom na krizu
u Ugarskoj ne će hrvatsko pitanje riješiti prije
jeseni. Isto tako i bansko mjesto ne će predbježno
biti popunjeno, nego bi se vođenje vladinih po-
slova imalo povjeriti odjelnom predstojniku dru.
Unkelhšiuseru.

 

Dubrovačke vijesti.

4 Jefto Marić. Iz Zadra stiže nam žalosna
vijest, da je nesmiljena smrt pokosila jedan mladi
život, Prekojučer je umro g. Jefto Marić, pokra-
jinski savjetnik u Zadru. Mrtvo tijelo našeg su-
građanina biće doneseno sutra u jutro dubrovač-
kim parobrodom Lokrum“ u gradsku luku, te
će biti pokopano u obiteljskoj grobnici.

Pokoj mu vječni, a braći i svojti naša is.
krena sućut u teškoj žalosti.

Proslavljeni umjetnici, naši zemljaci.
Na 2. pr. mj. zatvoreno je staro glasovito mi-
lansko kazalište ,Peatro Carcano“. Radi nekih
razloga trebalo ga je posve napustiti. Ovo napo-
minjemo, jer nam je namjera istaknuti ovo :

Prigodom osprosne proslavne predstave po-
menutog dans pjevan je i I. čin Donizettijevog
»Don Pasquala“, gdje je us glasovitog tenora Pa-
ganelli i Rowini Storchio pjevao i — naš zemljak,
glasoviti bariton g. Antun Pini-Corsi, Milanska
L' Iustrasione italiana“ u broja XXII. o. g.

donijela je fotografiji gg: umjetnika, te su sudje

,CRVENA HRVATSKA:

lovali te večeri, megju njima i pomenutog g. A.
Pini - Corsi.

* Brat ovoga, g. Gaetan Pini-Corsi, glasovit
je tenor, te je najzadnje pjevao u Kazalištu u
Faenzi.

Milo nam je gdje možemo spomenuti ove
lijepe uspjehe naših proslavljenih zemljaka, koji,
istaknimo im i to u pohvalu, nijesu nipošto za-
boravili našeg jezika, i ako se od toliko godina
nalaze u isključivo talijanskom ambijentu.

Gg. Gaetan i Antun braću su apotekara g.
Josipa Pini.

Profesorski ispiti. Naši sugrađani g. Josip
Gyra profesor na mjesnoj gimnaziji i g. Ivo Ba-
tistić profesor u Spljetu položili su ovo dana u
Beču g. ispite sa veoma dobrim uspje-
hom. titamo.

Nova uprava »Družbine podružnice“.
Na jučerašnjoj. skupštini mjesne , Podružnice“
Družbe Sv. Ćirila i Metoda izabrana je nova
Uprava kako slijedi: predsjednik Dr. Raše Božo,
upravitelj Penić Milivoj, tajnik Pavlović Mato i
blagajnik Kukuljica Antun. Usljed toga što je
ovogodišnja bilansa Družbe u velikom deficitu
prama lanjskom, odlučilo se najintensivnije raditi
za ovogodišnju proslavu , Narodnog Blagdana“,
u to ime izabran je uži odbor ,ad hoc“ od pet
lica.

Muzika i poglavarstvo, Preko sinoć je
građanska muzika izvršila pred općinom vrlo bi-
ran program, u kojemu i cijeli Ill. čin iz opere
La Boh&me. Kao obično muzika je bila nagrađena
pljeskanjem, što potpuno i zaslužuje. Program je
započeo sa Lijepa naša, a imao je da završi sa
Vesela je Srbadija, ali je taj marš ć. k. poglavar-
stvo zabranilo. Mi te zabrane nikako ne možemo
ni da shvatimo ni da odobrimo, a po gotovo kad
se narodne marševe drži političkim. Da to nije
sve isto ne treba ni govoriti, Gosp. poglavar biće
se valjda više uvjerio da je suvišno slijediti stope
predšasmika u zabranjivanju marševa koji nijesu
i ne mogu da budu zabranjivi. U toliko kod nas
ostaje sve na istome i na starome. Nećemo ništa
komentirati, ali bismu zaželjeli da i kod nas već
jednom iščeznu iznimne mjere. Bilo bi vrijeme!

Zakašnjenje parobroda ,Dubrovnika“.
Do onog velikog zakašnjenja parobroda ,,Dubro-
vnik“ došlo je na ovaj način. Lloydov parobrod
» Vorwiirts“ prevažao je turske trupe iz Drača i
iskrcavao ih u Carigradu. Kako je poznato, u
Draču je bilo u vojsci mnogo slučajeva pjegavoga
tifa, i dogodilo se je, da sanitarne vlasti u Cari-
gradu nijesu upotrebile sve nužne mjere oprez-
nosti za raskuženje ,Vorwšrts-a“. Kad je ,Vor-
warts“ došao u Trst, jedan njegov mornar,. koji
je već u sebi nosio klicu bolesti, ukrcao se je na
»Dubrovnik“ da otputuje kući. Kad se je za to
saznalo, parobrod ,,Dubrovnik“ bio je sav rasku-
žen a na njemu se je izmjenila cijela vojska i
kapetani sa drugim ljudima. Tako je , Dubrovnik“
po provedenoj potpunoj dezinfekciji stigao u sri-
jedu na 1 sat po podne u gradsku luku sa da
nom zakašnjenja.

Parobrod udario o hridi. — U srijedu
jutro ,Isonzo“, parobrod društva Kosović, udario
je kod otočića Grebena, pri ulazu u Grašku luku,
na jednu podmorsku liticu tako, da je probušio
dno. Kapetan parobroda naletio je svom snagom
u gruško pristanište, te ga je nasukao na plitko
sa strane Lapada, Sutradan se je cijelo vrijeme
radilo oko parobroda, da se sisaljkama izbaci
voda, koja je kroz otvor prodrla u brod.

"Peri u svoj svojoj svjetlosti“ naslov
je knjižici, što ju je napisao Dubrovčanin g. Ni-
ola 3. Kisić, nastanjen ua Morocochi (Lima). Ro-
doljabni pisac tiskao je knjigu na svoj trošak.i
čitavu sali ihu poklonio našoj Družbi sv. Ćirila i
Metoda za Istru, oš koje se može dobiti za 50
filira primjerak. ji će u ovoj knjižici naći

u kratkim a ie no sastavljenim crticama
Cent pd povijest te znamenite zemlje, njezino bo-

o, osobito što se tiče rudarstva, životinjstva
i bilinstva. Ima vrlo lijepih podataka o podneblju,
o jezicima, koii se onuda govore, pa o političkom
zemljopisu, vojsci, mornarici, industriji i trgovini.
Nadodana je i ilustracija našem iseljeništvu —
sve sami podaci, koji će dobro doći ne samo na-
šim iseljenicima već i svim onim, koje zanimaju
prilike u onoj dalekoj zemlji. Knjižica je pisana
vrlo lako i razumljivo. stoga je svakome najto-
plije preporačamo. Dobiva se kako je već napome-
nuto, a Ravnateljstva Družbo sv. Ćirila i Me-
toda za Istru u Opatiji.

Na oprez. Mjesno Kotarsko poglavarstvo
razaslalo je svim općinskim upravamo donju vi-
jest, koju mi donosimo da svratimo pozoracst na-
ših poštovanih ri ne nasjedna nepošte-
nom radu ovog kinta

- Success - : Klub* sjedištem u New-
Yorku, razašilje oglase i preglednice s kojima se
naslovnici pozivlju da postanu članovima, spome-
nutog društva i to plativši 12. dolara godišnje
članarine odnosno 6. dolara, obećanjem da će isti
ve članstvom polučiti uspjeh, zdravlje, sreću
i blagostanje. Po dobivenim obavijestima spome-
nuti je klub upravljen od nekog Elmer E. Kno-
roles (uprav. Pratner), isti računa na lakovjernost
puka, te je nepošteno poduzeće.

Izgubljeno. Izgubila se jedna zlatna naru-
kavica. Ko je nađe moli se da je uz nagradu preda
općini ili upravi lista.

donio je zadnji Dadorni si jednog dopadne
1 Ja
red opć. ate. Pošto je drugi do te o
to mi, da ne mučimo g. drž. od-
viotata ne donosimo je, Ali četi Je zapljena
iodviše nenadna i tose to će ovih dana o

tome u parlamentu biti inesena interpelacija
a mi ćemo je onda donji

Kinematograf. U Bondinu teatru kinema-
danas i sutra ovaj zanimivi raspored :

Ida Bianca (čarobnica) slika u bojama film preko
1000 metara dugo. Dok se dvojica prepiru, treći
Sivi Mijivi prizor. Početak predstave: i cijene

BRZOJAVI.

Makon umorstva Velikog Vezira.

CARIGRAD, 13. — Poslije umorstva
Mahmud Šefket paše obavljena su mno-
ga uapšenja. Do sada je već uapšeno
150 osoba.

izgledi riješenja srpsko-bugarskog spora.

LONDON, 13. — Agencija ,Reuter“
a. da je srpsko-bugarska kriza osi

na objestranim prihvatom ruskog ar'

— Sjednica srpskog ministarskog vijeća.

BEOGRAD, 13. — Na jučerašnjem
ministarskom vijeću palo je pitanje revi-
zije ugovora. Na sjednici je naprotiv odlu-
čeno pozvati Bugarsku da demobilizuje, te
da utlanači rok sastanku za pregovore o pri-
mirju.

Srbija se podlaga volji ruskog cara.

BEOGRAD, 13. — Ministarsko je vi-
jeće zaključilo, da se Srbija podloži u
svemu volji cara Nikole.

Mema aneksije.

BEOGRAD, 13. — Ministarstvo je
prihvatilo zaključak da ne proklamira
aneksiju nad osvojenim teritorijima.

 

 

Književne vijesti.

»Srpski Književni Glasnik“. Izišla je sveska
za 16. maj 1913. godine sa ovim sadržajem : 3
Anđelko M. Krstić: ,Pečalbarova žena“, pripo-
vijetka; 2. Svetozar Čorović: »Divljak“. pripo-
vijetka (IV); 3. Edmon Rostan: ,Sirano de Ber-
žerak“; 4. Anatol Frans: ,Mršava mačka“, pri-
povijetka; 5. Marin Sabić: ,Bijeli dani, noći ta-
mne....“, pjesma; 6. Milutin Jovanović: ,,Buđe-
nje“, pjesma ; 7. Milutin Jovanović : ,, Halucinacija“,
pjesma; 8. Svetislav Petrović: ,Lamartinovo pu-
tovanje kroz Srbiju 1833. godine“; 9. T. Stefa-
nović Vilovski: ,Crkve i škole u Beogradu (IV);
10. Jovan Skerlić: Književni pregled — Vukova
Prepiska; 11. Milan Pribičević: Vojni pregled —
Balkanski rat 1912-1913, od Imanuela; 12. Ino-
strani: Politički pregled — Kraj Skadarskog pi-
tanja — Granice Albanije. — Dio turskog držav-
nog duga koji bi mogli primiti balkanski savez-
nici poslije mira; 13. Bilješke: Književnost —
Balkanska ravnoteža — Na starim ognjištima:

»Srpski Književni Glasnik“ izlazi 1. i 16.
svakog mjeseca u sveskama od pet tabaka, i staje:
na tri mjeseca 4.50 din. (kruna), na pola godine
9 din. (kruna), na cijelu godinu 18 din. (kruna).
Zasebna sveska staje 1 dinar (kruna). Pretplata
se šalje unaprijed. Korice za pojedine knjige staju
1 dinar (kruna). Pisci se mole da r:kopise, pisma
itd. upućena uredništva šalju na adresu: Sko-
pljanska Ulica 9. Pretplatu lista valja slati Ad-
ministraciji : Skopljanska Ulica 9.

Zbornik časnih pravila za mejdane. Nakladom
tiskare Laginja i dr. u Puli izašla je knjiga
uZbornik časnih pravila za mejdane“, što ju je
sastavio Ljudevit Sorlini, učitelj mačevanja i gi-
mnastike. Ovo je prva knjiga te vrsti na hrvat-
skom jeziku. Ovoj knjizi je svrha, da djeluje što
više u pomirljivom duhu, ,jer se pravo, viteštvo
ne da ni pomisliti bez miroljubivosti i plemen-
štine ,srca i duše“. Zakonik za mejdane u toj
knjizi pregledao je i povoljno se izrazio predsjed-
nik ,Prvoga mačevalačkoga kluba u Zagrebu“
prof. Dr. Franjo Bučar.

Knjiga opsiže 94 str. velike osmine, a stoji
K 1.20, poštarinom 20 para više, te se dobiva u
tiskari Laginja i dr., Pula (Istra).

Prvo fominističko djelo u hrvatskom o
Primili smo na prikaz novoizašlo djelo
socijalizam “ rea rd Bebela, a koje djelo je
isdala socijalistička nakladna zadruga ,Naša Sna-
ga“. — Djelo je elegantno opremljeno, veliko
preko 600 stranica, običnog oktava, a cijene mu
je tek tri krune.

Pisac je jedan od prvaka njemačkih socijal-
nih demokrata i odlačni feminista. Djelo je ove
postiglo svjetski glas (prevedeno je dosad na 16
jezika), a u njemačkom je jeziku doživjelo 51 iz-
danje. — Već same ove činjenice su dovoljne da
zainteresuju svakog inteligentnog čovjeka.

Djelo se naručuje na ovu adresu; ,Naša
snaga“, Ilica 55 Zagreb, Cijena je meko vesa-
nom 3 K, a tvrdo elegantno uvezano 4 K. Za
poštarina ima se poslati 60 fil, kod pojedinog
komada. Kod naručbe preko pet komada daje se
uobičajeni knjižarski rabat.

Različite.

Veličina balkanskih država. — Neprijatelji
Balkanskog Saveza računaju kao s nekom sigur-
nošću, da će potpisivanje mira značiti ujedno i
smrt saveza, No kako je politika saveznih držav
u sigurnim i jakim rukama, prognoza će. izgleda
biti i ovoga puta Progovorićemo nešto
o budućoj veličini balkanskih država, sedme ve-
like sile“u Evropi.

Balkanske države s Rumunijom zapremaće
u glavnom prostor od 490.000 kvadratnih kilo-
metara. Bez Rumunjske oko 360.000 kvadratnih
kilometara. Balkanski Savez zauzimaće peto mjesto
— među Francuskom i Vel. Britanijom — u redu
velikih sila. Rusija zaprema gorostasni prostor od
5,400.000 kvad. kilometara, Austro-Ugarska više
od 620.000, Njemačka preko 540.000, Francuska
oko 535.600, Balkanske države 490.000, Velika
Britanija skoro 315.000, a Italija više od 285.000
kvadratnih kilometara. Prostor, što će ga zauzi-
mati balkanske države, biće veći od Italije a i
Engleske i dostiće skoro veličinu Francuske i
Njemačke. Stanovnika će imati više od dvadeset
milijona. Srbija će zapremati prostor od 85.000
(s Crnom Gorom oko 100.000) kvadratnih kilo-
metara a Bugarska 183.000 kv. km.

 

ŠTAMPARIJA DE QIULLI | DRUG. - DUBROVNIK.

Hurra! no ipak sam našao idealno sred-
stvo, za odstranjenje mog kronićkog katara. Na-
prosto uzmem prije nego idem spavati i kada
ustajem času mlijeka, sa par mineralnih pastila —
naravno samo pravih Fayovih, pa ih sisam, a po
koju uzmem i preko dana. A uspjeli je čudnovat,
starog je katara posve nestalo. A to sve uz upravo
s.niješno jeftin novac, jer kutija stoji ,Bayovih
Sodener“ samo K 1.25, a dovoljna je za dugo
vremena.

 

 

Važno je za svaku gospođu,
uči o Mišljen i nji ir te osobito mora a šiša
čistu o tome, k bolesti kod

A. rr

 

Njegovanje zdravstvenog razvitka ko-
sti kod dojenčadi ne smije biti zanemareno, jer
bi inače vrlo lako moglo nastupiti ono čega se
majke najviše boje, a to je: Rhachitis. Da se
uklonim svim neugodnostima, treba osobitu vaznost
posvetiti hranjenju, koje odgovara, dječjem orga-
nizmu. Zato treba dati djeci ,KUFEKE*, “a
majka nema dovoljno mlijeka, ,KUFEKE“ sadr-
žaje mnogo mineralnih saštavina kao i bjelanče-
vine, što je potrebno za razvitak kosti i mišica.

== Dojkinja, zdrava traži mjesto,
upitati se u bolnicu. ==

 

 

Iznamljuje se na SREDNJEM KONALU

br. 257, kuća sa veliki vrtom sastojeći se iz 5

soba, 2 predsoblja kuhinjom, svim ostalim nuz-

grednim prostorijama, na vrlo lijepom mijestu sa
lijepim izgledom.

. Prodaje se lijepa, velika papiga -
- Upitati se kod uprave lista. -

Konjičev - liljanov mliječni sapun (Stesken-
pferd-Lilien Bergmann & Comp Tetschen Elbi) oso-
bito dobar proti sančanim pjegama te za ljepotu
i kožu nemože se bez njega biti, što dokazuje
dnevne priznanice, dobiva se u svim |j
drogerijama i palfumerijama. Preporuča-s6e Ber-
gmanov ljiljanov krem ,Manera“ osobito na uz-
držanje lijepih ruku 1 kutja 70 hel. +

»Nuisol“
Bergmann & Comp. u Tešenu na Klbi, jest
i ostaje, prije i poslje uporabe izvrsno naravno
sredstvo za bojadisanje kose i brkova, u plavoj
smeđoj boji, boca za K 2.50, dobije se u svim
drogerijama i parfumerijama.